7.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/23


NÕUKOGU RAAMOTSUS 2009/315/JSK,

26. veebruar 2009,

mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 31 ja artikli 34 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut ja Belgia Kuningriigi algatust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tagada kodanikele kõrgetasemeline kaitse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal. See eesmärk eeldab liikmesriikide pädevate asutuste vahelist karistusregistrite andmete vahetust.

(2)

Vastavalt 15. ja 16. oktoobril 1999 Tamperes kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustele võttis nõukogu 29. novembril 2000 vastu meetmete programmi kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamiseks. (2) Käesolev raamotsus aitab saavutada nimetatud programmi kolmandas meetmes sätestatud eesmärke võtta Schengeni asutuste jaoks koostatud vormi eeskujul kasutusele karistusregistri andmete päringu tüüpvorm, mis tõlgitakse kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse.

(3)

Kriminaalasjades vastastikust õigusabi käsitleva esimese hindamisvooru lõpparuandes (3) kutsutakse liikmesriike üles lihtsustama riikide vahel dokumentide edastamise protseduure, kasutades vajaduse korral vastastikuse õigusabi lihtsustamiseks tüüpvorme.

(4)

Süüdimõistvate kohtuotsuste kohta vahetatava teabe kvaliteedi parandamine seati prioriteediks Euroopa Ülemkogu 25. ja 26. märtsi 2004 deklaratsioonis terrorismivastase võitluse kohta ning seda toonitati veel kord Euroopa Ülemkogus 4. ja 5. novembril 2004 vastu võetud Haagi programmis, (4) milles kutsuti üles suurendama süüdimõistvate kohtuotsuste ja õiguste äravõtmise kohta peetavates riiklikes registrites olevate andmete vahetust. Samad eesmärgid kajastuvad tegevuskavas, mille nõukogu ja komisjon võtsid 2. ja 3. juunil 2005 ühiselt vastu Haagi programmi elluviimiseks.

(5)

Pidades silmas karistusregistrite andmeid käsitleva liikmesriikide teabevahetuse parandamist, tervitatakse selle eesmärgi saavutamiseks koostatud projekte, sealhulgas olemasolevat liikmesriikide karistusregistrite sidumise projekti. Selle tegevuse käigus saadud kogemused on julgustanud liikmesriike oma jõupingutusi veelgi suurendama ning on näidanud, et oluline on jätkata liikmesriikide süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse tõhustamist.

(6)

Käesoleva raamotsusega võetakse arvesse 14. aprillil 2005 nõukogu väljendatud ootusi, mis tulenesid valgest raamatust, mis käsitleb teabevahetust süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ja nende otsuste mõju Euroopa Liidus, ning selle avaldamisele järgnenud üldisest arutelust. Selle peamiseks eesmärgiks on parandada teabevahetust liidu kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste ning, kui neid rakendatakse ja kantakse kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistrisse, süüdimõistvatest kohtuotsustest tulenevate õiguste äravõtmise kohta.

(7)

Käesoleva raamotsuse mehhanismide kohaldamine üksnes füüsilisi isikuid käsitlevate karistusregistri andmete edastamise suhtes ei tohiks mõjutada sellise mehhanismi kohaldamisala võimalikku laiendamist juriidilisi isikuid käsitlevale teabele tulevikus.

(8)

Teabe edastamist teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta reguleeritakse praegu kriminaalasjades vastastikuse abistamise 20. aprilli 1959. aasta Euroopa konventsiooni artiklitega 13 ja 22. Need sätted ei ole siiski piisavad, et vastata õigusalase koostöö praegustele nõuetele sellisel alal nagu Euroopa Liit.

(9)

Käesolev raamotsus peaks liikmesriikidevahelistes suhetes asendama kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artikli 22. Lisaks kohtuotsuse teinud liikmesriigi kohustustele edastada kodakondsusjärgsele liikmesriigile andmeid tema kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis käesoleva raamotsusega üle võetakse ja selgemalt määratletakse, kehtestatakse ka kodakondsusjärgse liikmesriigi kohustus selliselt edastatud andmeid talletada, et tagada teiste liikmesriikide andmepäringute korral neile täieliku vastuse andmine.

(10)

Käesolev raamotsus ei tohiks piirata õigusasutustele antud võimalust teha otse päringuid karistusregistri andmete saamiseks ja neid andmeid otse edastada vastavalt kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artiklile 13 koostoimes artikli 15 lõikega 3 ja nõukogu 29. mai 2000. aasta aktiga kehtestatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooni (5) artikli 6 lõikele 1.

(11)

Süüdimõistvate kohtuotsuste alase teabevahetuse parandamisest on vähe kasu, kui liikmesriigid ei saa edastatud andmeid arvesse võtta. Nõukogu võttis 24. juulil 2008 vastu raamotsuse 2008/675/JSK, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes. (6)

(12)

Käesoleva raamotsusega saavutatakse Belgia Kuningriigi algatuse peamine eesmärk, mis käsitleb kõigi liikmesriikide keskasutuste kohustust esitada asjaomase isiku päringule vastates päring isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi karistusregistri kõikide andmete saamiseks ning lisada need andmed isikule edastatavale karistusregistri andmete väljavõttele. Süüdimõistvast kohtuotsusest ning samuti, kui seda rakendatakse ja kui see on kantud karistusregistrisse, sellest tulenevast õiguste äravõtmisest teadmine on eelduseks nende jõustamisele kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus isik kavatseb tegeleda laste juhendamisega seotud kutsetegevusega. Raamotsuses sätestatud mehhanismi eesmärk on muu hulgas tagada, et lastevastases seksuaalkuriteos süüdi mõistetud isikul ei peaks juhul, kui kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistris sisalduvad andmed sellise süüdimõistva kohtuotsuse kohta ning, kui seda rakendatakse ja see on kantud karistusregistrisse, süüdimõistvast kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise kohta, enam olema võimalik kõnealust kohtuotsust või õiguste äravõtmist varjata, et tegeleda laste juhendamisega seotud kutsetegevusega teises liikmesriigis.

(13)

Käesoleva raamotsusega kehtestatakse eeskirjad selle rakendamise raames liikmesriikide vahel vahetatavate isikuandmete kaitse kohta. Kehtivaid kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitset käsitlevaid üldisi eeskirju täiendatakse käesoleva raamotsusega kehtestatud eeskirjadega. Lisaks kohaldatakse käesoleva raamotsuse alusel töödeldavate isikuandmete suhtes Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni, mis käsitleb isiku kaitset isikuandmete automatiseeritud töötlemisel. Käesolevasse raamotsusesse võetakse üle ka nõukogu 21. novembri 2005. aasta otsuse 2005/876/JSK (mis käsitleb teabevahetust karistusregistri väljavõtete osas) (7) sätted, milles nähakse päringu teinud liikmesriigile ette piirangud saadud andmete kasutamiseks. Käesolev raamotsus täiendab nimetatud sätteid erieeskirjadega juhuks, kui kodakondsusjärgne liikmesriik saadab kohtuotsuse teinud liikmesriigilt saadud andmed süüdimõistvate kohtuotsuste kohta edasi.

(14)

Käesolev raamotsus ei muuda kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooniga kolmandate riikide suhtes kehtestatud kohustusi ja tavasid, kui selle konventsiooni kohaldamist jätkatakse.

(15)

Vastavalt Euroopa Nõukogu soovitusele nr R (84) 10 süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise ja karistusregistrite kohta on karistusregistri loomise peamine eesmärk teavitada kriminaalõigussüsteemi pädevaid asutusi kohtualuse taustast, et otsuse tegemisel arvesse võtta konkreetset olukorda. Kuna nii palju kui võimalik tuleb piirata karistusregistri muul eesmärgil kasutamist, mis võiks ohustada süüdimõistetud isiku võimalusi ühiskonda taasintegreeruda, võivad nii päringu teinud kui selle saanud liikmesriik vastavalt riigisisesele õigusele piirata käesoleva raamotsuse kohaselt edastatud andmete kasutamist muul eesmärgil kui kriminaalmenetluses.

(16)

Käesoleva otsuse sätete eesmärk, mis käsitleb andmete edastamist kodakondsusjärgsele liikmesriigile nende talletamiseks ja uuesti edastamiseks, ei ole ühtlustada liikmesriikide karistusregistrite süsteeme. Käesolev raamotsus ei kohusta kohtuotsuse teinud liikmesriiki muutma oma karistusregistri süsteemi seoses teabe riigisisese kasutamisega.

(17)

Süüdimõistvate kohtuotsuste alase teabevahetuse parandamisest ei ole suurt kasu, kui andmed ei ole neid saavale liikmesriigile mõistetavad. Vastastikust mõistmist võib parandada Euroopa tüüpvormi loomine, mis võimaldaks andmeid vahetada ühtsel, elektroonilisel ja masintõlkeks sobilikul kujul. Kohtuotsuse teinud liikmesriigi saadetud andmed süüdimõistva kohtuotsuse kohta peaks edastama nimetatud liikmesriigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest. Nõukogu peaks võtma meetmed käesoleva raamotsusega kehtestatud teabevahetussüsteemi loomiseks.

(18)

Käesolev raamotsus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu asutamislepingu artiklis 6 ja mis on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

(19)

Käesolev raamotsus järgib Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet, kuna süüdimõistvate kohtuotsuste alast liikmesriikidevahelist teabevahetussüsteemi ei ole liikmesriikide ühepoolse tegutsemise korral võimalik piisavalt parandada ning selle saavutamine eeldab kooskõlastatud meetmeid Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev raamotsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA RAAMOTSUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva raamotsuse eesmärk on järgmine:

a)

määrata kindlaks kord, mille alusel liikmesriik, kus on tehtud mõne muu liikmesriigi kodaniku suhtes süüdimõistev kohtuotsus (edaspidi „kohtuotsuse teinud liikmesriik”) edastab andmeid sellise kohtuotsuse kohta süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgsele liikmesriigile (edaspidi „kodakondsusjärgne liikmesriik”);

b)

määratleda kodakondsusjärgse liikmesriigi kohustus talletada need andmed ning täpsustada karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise tingimused;

c)

kehtestada käesoleva raamotsuse ning artikli 11 lõikes 4 viidatud hiljem vastuvõetava otsuse alusel raamistik, et luua elektrooniline süsteem süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel ning seda süsteemi arendada.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas raamotsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „süüdimõistev kohtuotsus”– kriminaalkohtu mis tahes lõplik otsus füüsilise isiku kuriteos süüdimõistmise kohta, kui nimetatud otsus on kantud kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistrisse;

b)   „kriminaalmenetlus”– kohtueelne etapp, kohtumenetluse etapp ja süüdimõistva kohtuotsuse täitmine;

c)   „karistusregister”– riigi register või registrid, mis vastavalt riigisisesele õigusele sisaldavad süüdimõistvaid kohtuotsuseid.

Artikkel 3

Keskasutus

1.   Käesoleva raamotsuse kohaldamiseks määrab iga liikmesriik keskasutuse. Siiski võib liikmesriik määrata andmete edastamiseks artikli 4 alusel ja artiklis 6 osutatud päringutele vastamiseks artikli 7 alusel kas ühe keskasutuse või mitu keskasutust.

2.   Iga liikmesriik teatab nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile lõike 1 kohaselt määratud keskasutuse või keskasutused. Nõukogu peasekretariaat edastab selle teabe liikmesriikidele ja Eurojustile.

Artikkel 4

Kohtuotsuse teinud liikmesriigi kohustused

1.   Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada iga tema territooriumil langetatud süüdimõistva kohtuotsuse kandmisel riigi karistusregistrisse andmete lisamine süüdimõistetud isiku kodakondsuse või kodakondsuste kohta, kui tegemist on teise liikmesriigi kodanikuga.

2.   Kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus teatab võimalikult kiiresti teiste liikmesriikide keskasutustele süüdimõistvad kohtuotsused, mis on tehtud tema territooriumil nimetatud teiste liikmesriikide kodanike suhtes ja mis on kantud karistusregistrisse.

Kui on teada, et süüdimõistetud isikul on mitme liikmesriigi kodakondsus, edastatakse asjakohased andmed kõigile kõnealustele liikmesriikidele, isegi juhul, kui süüdimõistetud isikul on selle liikmesriigi kodakondsus, kus tehti tema suhtes süüdimõistev kohtuotsus.

3.   Kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus edastab viivitamata kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele teabe karistusregistri andmete muutmise või kustutamise kohta.

4.   Iga liikmesriik, kes on väljastanud andmeid lõigete 2 ja 3 alusel, edastab isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele viimase poolt üksikjuhtumitel tehtava päringu korral süüdimõistvate kohtuotsuste ja võetavate meetmete koopia ning mis tahes muu sellega seotud teabe, et võimaldada keskasutusel analüüsida, kas on vajalik võtta riigisiseseid meetmeid.

Artikkel 5

Kodakondsusjärgse liikmesriigi kohustused

1.   Kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus talletab kooskõlas artikli 11 lõigetega 1 ja 2 kõik artikli 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt edastatud andmed, et neid artikli 7 alusel uuesti edastada.

2.   Kui artikli 4 lõike 3 kohaselt edastatud andmeid muudetakse või need kustutatakse, muudab või kustutab kodakondsusjärgne liikmesriik samad andmed, mis on käesoleva artikli lõike 1 kohaselt talletatud uuesti edastamiseks artikli 7 alusel.

3.   Andmete uuesti edastamiseks artikli 7 alusel tohib kodakondsusjärgne liikmesriik kasutada vaid käesoleva artikli lõike 2 kohaselt ajakohastatud andmeid.

Artikkel 6

Päringud süüdimõistva kohtuotsuse kohta

1.   Kui liikmesriigi karistusregistrist taotletakse andmeid isiku vastu algatatud kriminaalmenetluse eesmärgil või muudel eesmärkidel, võib kõnealuse liikmesriigi keskasutus vastavalt riigisisesele õigusele esitada päringu karistusregistris sisalduvate andmete ja nendega seotud andmete kohta mõne muu liikmesriigi keskasutusele.

2.   Kui isik küsib karistusregistrist andmeid enda kohta, võib selle liikmesriigi keskasutus, kus päring on tehtud, esitada vastavalt riigisisesele õigusele päringu karistusregistris sisalduvate andmete ja nendega seotud andmete kohta mõne muu liikmesriigi keskasutusele, juhul kui asjaomane isik oli või on päringu saanud või päringu teinud liikmesriigi kodanik või alaline elanik.

3.   Kui artikli 11 lõikes 7 sätestatud tähtaeg on möödunud ning kui isik küsib karistusregistrist andmeid enda kohta liikmesriigi keskasutuselt, mis ei ole kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus, esitab päringu saanud liikmesriigi keskasutus päringu kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele karistusregistris sisalduvate ja nendega seotud andmete saamiseks, et oleks võimalik lisada need andmed asjaomasele isikule väljastatavatele andmetele.

4.   Liikmesriigi keskasutus esitab kõik päringud karistusregistri andmete kohta kasutades lisas sätestatud vormi.

Artikkel 7

Vastus päringule süüdimõistva kohtuotsuse kohta

1.   Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele esitatakse kriminaalmenetluse eesmärgil artikli 6 kohaselt päring karistusregistri andmete kohta, edastab nimetatud keskasutus päringu teinud liikmesriigi keskasutusele järgmised andmed:

a)

kodakondsusjärgses liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on kantud karistusregistrisse;

b)

teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on pärast 27. aprilli 2012 edastatud artikli 4 alusel kodakondsusjärgsele liikmesriigile ning talletatud kooskõlas artikli 5 lõigetega 1 ja 2;

c)

teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on edastatud kodakondsusjärgsele liikmesriigile hiljemalt 27. aprillil 2012 ja on kantud karistusregistrisse;

d)

kolmandates riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on edastatud kodakondsusjärgsele liikmesriigile ja on kantud karistusregistrisse.

2.   Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele artikli 6 kohaselt esitatud päring karistusregistri andmete kohta on tehtud muul otstarbel kui kriminaalmenetluse eesmärgil, vastab nimetatud keskasutus sellele oma riigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste ning kolmandates riikides tehtud ja talle seejärel edastatud ning karistusregistrisse kantud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul vastavalt riigisisesele õigusele.

Teises liikmesriigis tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitlevate andmete puhul, mis on edastatud kodakondsusjärgsele liikmesriigile, edastab viimase keskasutus kooskõlas oma riigisisese õigusega päringu teinud liikmesriigile artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaselt talletatud andmed ning samuti andmed, mis on nimetatud keskasutusele edastatud hiljemalt 27. aprillil 2012 ning mis on kantud tema karistusregistrisse.

Andmete edastamisel artikli 4 kohaselt võib kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus teavitada kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutust sellest, et andmeid esimesena nimetatud liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on edastatud viimati nimetatud keskasutusele, võib uuesti edastada kasutamiseks üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil. Sellisel juhul teatab kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus seoses selliste süüdimõistvate kohtuotsustega päringu teinud liikmesriigile, milline liikmesriik sellised andmed edastas, et päringu teinud liikmesriik saaks andmete saamiseks nende kohtuotsuste kohta esitada päringu otse kohtuotsuse teinud liikmesriigile.

3.   Kui kolmas riik esitab kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele päringu karistusregistris sisalduvate andmete kohta, võib kodakondsusjärgne liikmesriik anda vastuse teise liikmesriigi edastatud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta üksnes kooskõlas piirangutega, mida kohaldatakse teistele liikmesriikidele andmete edastamisel lõigete 1 ja 2 kohaselt.

4.   Kui päring karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatakse artikli 6 kohaselt muu liikmesriigi kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele, edastab päringu saanud liikmesriik oma karistusregistris sisalduvad andmed tema riigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste ja kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta sellises ulatuses, nagu on sätestatud kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artiklis 13.

5.   Päringule vastamiseks kasutatakse lisas sätestatud vormi. Koos sellega esitatakse süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu vastavalt riigisisesele õigusele.

Artikkel 8

Vastamise tähtpäevad

1.   Päringu saanud liikmesriigi keskasutus saadab artikli 6 lõikes 1 osutatud päringu vastuse päringu teinud liikmesriigi keskasutusele riigisiseste õigusnormide, eeskirjade või tavade kohaselt viivitamata ja mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamise kuupäevast, kasutades lisas sätestatud vormi.

Kui päringu saanud liikmesriigil on asjaomase isiku tuvastamiseks vaja täiendavaid andmeid, konsulteerib ta päringu teinud liikmesriigiga viivitamata, et oleks võimalik väljastada vastus kümne tööpäeva jooksul alates täiendavate andmete saamise kuupäevast.

2.   Artikli 6 lõikes 2 osutatud päringule vastatakse 20 tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamise päevast.

Artikkel 9

Isikuandmete kasutamise tingimused

1.   Päringu teinud liikmesriik võib talle kriminaalmenetluse eesmärgil artikli 7 lõigete 1 ja 4 kohaselt edastatud isikuandmeid kasutada üksnes selle kriminaalmenetluse eesmärgil, milleks päring tehti vastavalt lisas sätestatud vormil märgitule.

2.   Päringu teinud liikmesriik võib talle muuks otstarbeks kui kriminaalmenetluse eesmärgil artikli 7 lõigete 2 ja 4 kohaselt edastatud isikuandmeid kasutada kooskõlas oma riigisisese õigusega üksnes sel eesmärgil, milleks päring tehti, ja päringu saanud liikmesriigi poolt lisas sätestatud vormil määratud ulatuses.

3.   Lõigetest 1 ja 2 olenemata võib päringu teinud liikmesriik talle artikli 7 lõigete 1, 2 ja 4 alusel edastatud isikuandmeid kasutada avalikku julgeolekut ähvardava otsese ja tõsise ohu ärahoidmiseks.

4.   Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada teiselt liikmesriigilt artikli 4 kohaselt saadud isikuandmete suhtes artikli 7 lõike 3 alusel kolmandale riigile edastamisel samasuguste kasutuspiirangute kohaldamine kui need, mida kohaldatakse päringu teinud liikmesriigis vastavalt käesoleva artikli lõikele 2. Liikmesriik määrab kindlaks, et kolmas riik võib talle kriminaalmenetluse eesmärgil edastatud isikuandmeid kasutada üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil.

5.   Käesolevat artiklit ei kohaldata isikuandmete suhtes, mille liikmesriik on saanud käesoleva raamotsuse alusel ja mis on pärit samast liikmesriigist.

Artikkel 10

Keeled

Päringut esitav liikmesriik edastab artikli 6 lõikes 1 osutatud päringu lisas sätestatud vormis ning päringut saava liikmesriigi ametlikus keeles või ühes tema ametlikest keeltest.

Päringu saanud liikmesriik vastab kas ühes oma ametlikest keeltest või mõnes muus nende liikmesriikide vahel kokku lepitud keeles.

Mis tahes liikmesriik võib käesoleva raamotsuse vastuvõtmisel või hiljem esitada nõukogu peasekretariaadile avalduse selle kohta, milliste Euroopa Liidu institutsioonide ametlike keelte kasutamisega ta nõus on. Nõukogu peasekretariaat edastab nimetatud teabe liikmesriikidele.

Artikkel 11

Vorm ning muud viisid süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse korraldamiseks ja lihtsustamiseks

1.   Andmete edastamisel artikli 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt edastab kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus järgmise teabe:

a)

andmed, mis edastatakse alati, välja arvatud üksikjuhtudel, kui sellised andmed ei ole keskasutusele teada (kohustuslikud andmed):

i)

süüdimõistetud isiku kohta (kõik ees- ja perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht (linn ja riik), sugu, rahvus ning olemasolu korral eelmine nimi või varasemad nimed);

ii)

süüdimõistva kohtuotsuse laadi kohta (süüdimõistva kohtuotsuse kuupäev, kohtu nimi, kuupäev, mil otsus muutus lõplikuks);

iii)

kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati (süüdimõistva kohtuotsuse aluseks oleva kuriteo kuupäev ja nimetus või juriidiline kvalifikatsioon ning viide kohaldatavatele õigusnormidele), ja

iv)

süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta (eelkõige põhikaristus ja võimalikud lisakaristused, julgeolekumeetmed ja karistuse täitmist muutvad hilisemad otsused);

b)

andmed, mis edastatakse, kui need on kantud karistusregistrisse (mittekohustuslikud andmed):

i)

süüdimõistetud isiku vanemate nimede kohta;

ii)

süüdimõistva kohtuotsuse viitenumbri kohta;

iii)

kuriteo koha kohta ja

iv)

süüdimõistvast kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise kohta;

c)

andmed, mis edastatakse, kui need on keskasutusele kättesaadavad (täiendavad andmed):

i)

süüdimõistetud isiku isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liigi ja numbri kohta;

ii)

kõnealuselt isikult võetud sõrmejäljed ja

iii)

olemasolu korral varjunimi ja/või teine nimi või teised nimed.

Lisaks võib keskasutus edastada mis tahes muid andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kui need on kantud karistusregistrisse.

2.   Kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus talletab kõik lõike 1 punktides a ja b loetletud andmed, mis ta on saanud kooskõlas artikli 5 lõikega 1 uuesti edastamiseks artikli 7 kohaselt. Ta võib samal eesmärgil talletada lõike 1 esimese lõigu punktis c ja teises lõigus nimetatud andmed.

3.   Liikmesriikide keskasutused, kes ei ole lõike 6 kohast teavet esitanud, edastavad enne lõikes 7 osutatud tähtaja lõppemist kõik andmed vastavalt artiklile 4, päringud vastavalt artiklile 6 ja vastused vastavalt artiklile 7 ning muu asjakohase teabe mis tahes viisil, millest jääb kirjalik jälg ning mis võimaldab andmeid saaval liikmesriigi keskasutusel kontrollida nende autentsust.

Käesoleva artikli lõikes 7 sätestatud tähtaja möödudes edastavad liikmesriikide keskasutused sellist teavet elektrooniliselt, kasutades tüüpvormi.

4.   Lõikes 3 osutatud vormi ning muud liikmesriikide keskasutuste vahel süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse korraldamise ja lihtsustamise viisid kehtestab nõukogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingus sätestatud asjaomase korraga hiljemalt 27. aprillil 2012.

Nimetatud muud viisid hõlmavad järgmist:

a)

kõigi selliste vahendite kindlaksmääramine, mis hõlbustavad edastatavate andmete mõistmist ja masintõlget;

b)

elektroonilise teabevahetuse tingimuste, eelkõige kasutatavate tehniliste näitajate ning vajaduse korral kohaldatavate vahetusmenetluste määramine;

c)

võimalikud lisas sätestatud vormi muudatused.

5.   Kui lõigetes 3 ja 4 osutatud andmete edastusviis ei ole kättesaadav, jätkatakse lõike 3 esimese lõigu kohaldamist kogu aja jooksul, mil see edastusviis ei ole kättesaadav.

6.   Iga liikmesriik teeb tehnilised kohandused, mis on vajalikud tüüpvormi kasutuselevõtuks ja selle elektrooniliseks edastamiseks teistele liikmesriikidele. Liikmesriik teatab nõukogule, millisest kuupäevast alates on ta valmis selliseks andmete edastuseks.

7.   Liikmesriik teeb lõikes 6 nimetatud tehnilised kohandused kolme aasta jooksul alates tüüpvormi ja süüdimõistvate kohtuotsuste elektroonilise teabevahetuskorra vastuvõtmisest.

Artikkel 12

Seos muude õigusaktidega

1.   Liikmesriikidevahelistes suhetes täiendab käesolev raamotsus kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artikli 13 sätteid ning nimetatud konventsiooni 17. märtsi 1978. aasta ja 8. novembri 2001. aasta lisaprotokolli, samuti Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooni ja selle 16. oktoobri 2001. aasta protokolli. (8)

2.   Käesoleva raamotsuse kohaldamisel loobuvad liikmesriigid omavahelistes suhetes kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artikli 13 suhtes esitatud reservatsioonide kasutamisest.

3.   Ilma et see piiraks nimetatud sätete kohaldamist liikmesriikide suhetes kolmandate riikidega, asendab käesolev raamotsus nende liikmesriikide omavahelistes suhetes, kes on võtnud vajalikke meetmeid käesoleva raamotsuse järgimiseks, ja hiljemalt alates 27. aprillist 2012 kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artiklit 22, nagu seda on täiendatud konventsiooni 17. märtsi 1978. aasta lisaprotokolli artikliga 4.

4.   Tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/876/JSK.

5.   Käesolev raamotsus ei mõjuta liikmesriikide vahel kahe- või mitmepoolsete lepingute soodsamate sätete kohaldamist.

Artikkel 13

Rakendamine

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva raamotsuse täitmiseks vajalikud meetmed hiljemalt 27. aprillil 2012.

2.   Liikmesriigid edastavad nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile sätete teksti, millega võetakse riigisisesesse õigusesse üle käesolevast raamotsusest tulenevad kohustused.

3.   Nimetatud teabe alusel esitab komisjon hiljemalt 27. aprillil 2015 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande raamotsuse kohaldamise kohta, lisades vajaduse korral õigusaktide ettepanekud.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev raamotsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. veebruar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LANGER


(1)  17. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT C 12, 15.1.2001, lk 10.

(3)  EÜT C 216, 1.8.2001, lk 14.

(4)  ELT C 53, 3.3.2005, lk 1.

(5)  EÜT C 197, 12.7.2000, lk 3.

(6)  ELT L 220, 15.8.2008, lk 32.

(7)  ELT L 322, 9.12.2005, lk 33.

(8)  EÜT C 326, 21.11.2001, lk 1.


LISA

Nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu, artiklites 6, 7, 8, 9 ja 10 nimetatud vorm

Karistusregistris sisalduvate andmete päring

Päringuvormi korrektseks täitmiseks palutakse liikmesriikidel tutvuda menetluskorra käsiraamatuga

a)

Andmed päringu teinud liikmesriigi kohta:

Liikmesriik:

Keskasutus(ed):

Kontaktisik:

Tel (suunakoodiga):

Faks (suunakoodiga):

E-post:

Postiaadress:

Dokumendi viitenumber, kui on teada:

b)

Isiku, kelle kohta päring esitati, andmed (1):

Täielik nimi (kõik ees- ja perekonnanimed):

Varasemad nimed:

Võimalik varjunimi ja/või teine nimi:

Sugu: M  N 

Kodakondsus:

Sünniaeg (numbritega: pp/kk/aaaa):

Sünnikoht (linn ja riik):

Isa nimi:

Ema nimi:

Elukoht või teadaolev aadress:

Isikukood või isikut tõendava dokumendi liik ja number:

Sõrmejäljed:

Muud teadaolevad isikuandmed:

c)

Päringu eesmärk:

Tehke asjakohasesse kasti rist

1)

kriminaalmenetlus (märkige asutus, kus menetlus toimub, ning olemasolu korral juhtumi viitenumber) …

2)

päring väljaspool kriminaalmenetlust (märkige asutus, kus menetlus toimub, ning olemasolu korral juhtumi viitenumber, tehes asjakohasesse kasti risti):

i)

õigusasutuselt …

ii)

pädeva haldusasutuse päring …

iii)

isiku enda päring teda käsitlevate karistusregistri andmete saamiseks …

Eesmärk, milleks teavet soovitakse:

Päringu esitav asutus:

asjaomane isik ei nõustu andmete avaldamisega (kui asjaomaselt isikult küsiti nõusolekut kooskõlas päringu esitanud liikmesriigi õigusega).

Kontaktisik lisateabe saamiseks:

Nimi:

Tel:

E-post:

Muu teave (nt päringu kiireloomulisus):

Päringu vastus

Asjaomase isiku andmed

Tehke asjakohasesse kasti rist

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et:

karistusregistris ei ole andmeid asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse kohta;

karistusregistris on andmed asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse kohta; süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu on lisatud;

karistusregistris on muid nimetatud isikut käsitlevaid andmeid; nimetatud andmed on lisatud (ei ole kohustuslik);

karistusregistris on andmed asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kuid kohtuotsuse teinud liikmesriik teatas, et andmeid nende süüdimõistvate kohtuotsuste kohta võib taasedastada üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil. Päringu täiendava teabe saamiseks võib saata otse … (märkige kohtuotsuse teinud liikmesriik);

vastavalt päringu saanud liikmesriigi õigusele ei tohi vastata päringutele, mida ei ole esitatud kriminaalmenetluse eesmärgil.

Kontaktisik lisateabe saamiseks:

Nimi:

Tel:

E-post:

Muu teave (andmete kasutamise piirangud seoses päringutega väljaspool kriminaalmenetlust):

Märkige vastuse vormile lisatud lehekülgede arv:

[koht]

[kuupäev]

Allkiri ja asutuse tempel (vajaduse korral):

Nimi ja ametikoht/asutus:

Vajaduse korral lisada süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu ning saata kõik dokumendid päringu teinud liikmesriigile. Vastust ega süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu ei pea tõlkima päringu teinud liikmesriigi keelde.


(1)  Isiku tuvastamiseks tuleks esitada võimalikult palju teavet.