28.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/7


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2009/788/ÜVJP,

27. oktoober 2009,

Guinea vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit (EL) mõistis 29. septembril 2009 kindlalt hukka julgeolekujõudude poolt 28. septembril Conakrys korraldatud poliitiliste meeleavaldajate vägivaldse mahasurumise ning kutsus üles vabastama vahistatud meeleavaldajaid ja opositsiooniliikmeid. EL kutsus Guinea Vabariigi ametivõime tungivalt üles kõnealuseid juhtumeid viivitamata põhjalikult uurima.

(2)

Olles šokeeritud pärast meeleavalduse mahasurumist toimunud inimõiguste rikkumistest ja tundes suurt muret arengute pärast Guinea Vabariigis, kutsus EL 6. oktoobril 2009 Rahvuslikku Demokraatia ja Arengu Kaitse Komiteed (NCDD), poliitilisi parteisid ja kõiki Guinea Vabariigi asjaomaseid pooli tungivalt üles võtma viivitamata meetmeid õigusriigi taastamiseks ning riigi juhtimiseks põhiseadusliku korra ja demokraatia taastamise teele.

(3)

Pidades silmas Guinea Vabariigi praeguse olukorra tõsidust, peab nõukogu vajalikuks võtta meetmeid, mis on suunatud vägivaldsete repressioonide ja riigi poliitilise ummikseisu eest vastutavate NCDD liikmete ja nendega seotud isikute vastu, ning kehtestada Guinea Vabariigi suhtes relvaembargo,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ette nähtud varuosade Guinea Vabariigile müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, sõltumata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO), ELi ja ühenduse institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ette nähtud või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

b)

sõidukite, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes ELi ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks Guinea Vabariigis, müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

tingimusel, et selline eksport on eelnevalt pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud.2.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Guinea Vabariiki ÜRO töötajad, ELi, ühenduse või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad oma isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et takistada 28. septembril 2009 toimunud meelaevalduse vägivaldse mahasurumise või riigi poliitilise ummikseisu eest vastutavate lisas loetletud NCDDi liikmete ja nendega seotud üksikisikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

b)

ÜRO poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina; või

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel; või

d)

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriik võib lubada erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas ELi korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavad kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Guinea Vabariigis.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse jõustunuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

8.   Kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 ja 7 alusel lisas loetletud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 4

Nõukogu teeb liikmesriigi või komisjoni ettepaneku põhjal muudatusi lisas olevasse nimekirja, kui poliitilised arengud Guinea Vabariigis seda nõuavad.

Artikkel 5

Eespool nimetatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab EL kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid nagu on käesolevas ühises seisukohas.

Artikkel 6

Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse 12 kuu jooksul. Seda tuleb pidevalt uuesti läbi vaadata. Vajaduse korral seda uuendatakse või muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 8

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 27. oktoober 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud isikute nimekiri

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseeriv teave (ametikoht/auaste/tiitel, sünnikuupäev ja -koht, passi/ID-kaardi number … )

1.

Kapten Moussa Dadis CAMARA

CNDD esimees

sünd. 1/1/1964 või 29/12/1968

passi nr: R0001318

2.

Kindral Mamadouba Toto CAMARA

Julgeoleku- ja kodanikukaitse minister ja CNDD liige

3.

Kindral Sékouba KONATÉ

Kaitseminister ja CNDD liige

sünd. 1/1/1964

passi nr: R0003405

4.

Kolonel Mathurin BANGOURA

Telekommunikatsiooni ja uute infotehnoloogiate minister ning CNDD liige

sünd. 15/11/1962

passi nr: R0003491

5.

Kolonelleitnant Aboubacar Sidiki (teise nimega Idi Amin) CAMARA

Minister, CNDD alaline sekretär, vabastatud sõjaväeteenistusest 26. jaanuaril 2009

6.

Komandant Oumar BALDÉ

CNDD liige

sünd. 26/12/1964

passi nr: R0003076

7.

Komandant Mamadi MARA

CNDD liige

8.

Komandant Almamy CAMARA

CNDD liige

sünd. 17/10/1975

passi nr: R0023013

9.

Kolonelleitnant Mamadou Bhoye DIALLO

CNDD liige

sünd. 1/1/1956

teenistuspassi nr: R0001855

10.

Kapten Koulako BÉAVOGUI

CNDD liige

11.

Kolonelleitnant Kandia MARA

CNDD liige

passi nr: R0178636

12.

Kolonel Sékou MARA

Riikliku Politsei asedirektor, CNDD liige

13.

Morciré CAMARA

CNDD liige

sünd. 1/1/1949

passi nr: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

CNDD liige

15.

Komandant Mamadou Korka DIALLO

Kaubandus-, tööstus- ja VKEde minister ning CNDD liige

sünd. 19/2/1962

16.

Komandant Kelitigui FARO

Minister, peasekretär vabariigi presidendi juures ja CNDD liige

sünd. 3/8/1972

passi nr: R0003410

17.

Kolonel Fodeba TOURÉ

Noorsoominister ja CNDD liige,

vabastatud sõjaväeteenistusest 7. mail 2009,

sünd. 7/6/1961

passi nr: R0003417 /R0002132

18.

Komandant Cheick Tidiane CAMARA

CNDD liige

19.

Kolonel Sékou (teise nimega Sékouba) SAKO

CNDD liige

20.

Leitnant Jean-Claude PIVI (teise nimega COPLAN)

Presidendi julgeolekuminister ja CNDD liige

21.

Leitnant Saa Alphonse TOURÉ

CNDD liige

22.

Komandant Moussa KEITA

Vabariigi institutsioonidega suhtlemise eest vastutav minister, CNDD alaline sekretär ning CNDD liige

23.

Kolonelleitnant Aïdor (teise nimega Aëdor) BAH

CNDD liige

24.

Komandant Bamou LAMA

CNDD liige

25.

Mohamed Lamine KABA

CNDD liige

26.

Kapten Daman (teise nimega Dama) CONDÉ

CNDD liige

27.

Komandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

CNDD liige

28.

Kapten Moussa Tiégboro CAMARA

Uimastivastase võitluse ja banditismi eriteenistuste eest vastutav minister presidendi juures ning CNDD liige

sünd. 1/1/1968

passi nr: 7190

29.

Kapten Issa CAMARA

Mamou kuberner ja CNDD liige

30.

Kolonel dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Rahvatervise ja -hügieeniminister ning CNDD liige

sünd. 26/2/1957

passi nr: 13683

31.

Mamady CONDÉ

CNDD liige (avalike suhete korraldaja ÜRO juures)

sünd. 28/11/1952

passi nr: R0003212

32.

Nooremleitnant Cheikh Ahmed TOURÉ

CNDD liige

33.

Komandant Aboubacar Biro CONDÉ

CNDD liige

sünd. 15/10/1962

passi nr: 2443

34.

Bouna KEITA

CNDD liige

35.

Idrissa CHERIF

Presidendi büroo

sünd. 13/11/1967

passi nr: R0105758

36.

Mamoudou CONDÉ

Missioonide, strateegiliste küsimuste ja säästva arengu eest vastutav riigisekretär

sünd. 9/12/1960

passi nr: R0020803

37.

Leitnant Aboubacar Chérif (teise nimega Toumba) DIAKITÉ

Presidendi abi

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

„Toumba” Diakité erinõunik

sünd. 1/1/1976

passi nr: R0000968

39.

Nooremleitnant Marcel KOIVOGUI

Toumba Diakité asetäitja

40.

Papa Koly KOUROUMA

Keskkonna- ja säästva arengu minister

sünd. 3/11/1962

passi nr: R11914

41.

Nouhou THIAM

CNDD pressiesindaja

42.

Politseikapten Théodore KOUROUMA

Presidendibüroo atašee

sünd. 13/5/1971

teenistuspassi nr: R0001204