12.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/59


KOMISJONI OTSUS,

15. oktoober 2009,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide osas

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 7789 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/822/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 6 lõike 4 teise lõigu viimast lauset,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (2) eriti selle artikli 6 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsuses 2009/821/EÜ (millega koostatakse heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES) (3) on sätestatud kooskõlas direktiividega 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu. Nimetatud loetelu on esitatud kõnealuse otsuse I lisas.

(2)

Otsusega 2009/821/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse komisjoni 7. detsembri 2001. aasta otsus 2001/881/EÜ, millega koostatakse kolmandatest riikidest pärit loomade ja loomsete toodete veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu ja ajakohastatakse komisjoni ekspertide korraldatavate kontrollide üksikasjalikke eeskirju (4).

(3)

Komisjoni Toidu- ja Veterinaarameti järelevalvetalitus korraldas kooskõlas otsusega 2001/881/EÜ Kreekas Astakose sadama piirikontrollipunkti ülevaatuse 2008. aasta novembris.

(4)

Ülevaatusel tuli ilmsiks mitu struktuurilist puudust. Seetõttu esitas Kreeka pädev asutus tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks. Tegevuskava tunnistati rahuldavaks. Seega tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas esitatud heakskiidetud piirikontrollide loetelusse lisada Astakose sadama piirikontrollipunkt.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2009/821/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I lisa Kreekat käsitlevasse osasse lisatakse enne kannet Ateena rahvusvahelise lennujaama kohta järgmine kanne:

1

2

3

4

5

6

„Astakos

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT”

 

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(4)  EÜT L 326, 11.12.2001, lk 44.