1.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 201/63


KOMISJONI OTSUS,

31. juuli 2009,

millega luuakse teabevahetussüsteemi SafeSeaNet kõrgetasemeline korraldusrühm

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 5924 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/584/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem, (1) eriti selle III lisa punkti 2.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon vastutab poliitilisel tasandil koostöös liikmesriikidega SafeSeaNet’i kesksüsteemi haldamise ja arendamise ning SafeSeaNet’i süsteemi järelevalve eest.

(2)

Direktiivi 2002/59/EÜ III lisa punktis 2.2 on sätestatud, et komisjon moodustab kõrgetasemelise korraldusrühma, kes abistab SafeSeaNet’i süsteemi haldamisel.

(3)

Seepärast tuleks moodustada kõrgetasemeline korraldusrühm ning määrata kindlaks selle ülesanded ja struktuur.

(4)

Kõrgetasemeline korraldusrühm tuleks moodustada liikmesriikide ja komisjoni esindajatest.

(5)

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) vastutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1406/2002 (2) kohaselt koos liikmesriikide ja komisjoniga SafeSeaNet’i süsteemi tehnilise rakendamise eest ja peab seepärast olema tihedalt seotud kõrgetasemelise korraldusrühma tööga.

(6)

Samuti on vaja tegelda strateegiliste küsimustega, mis on seotud SafeSeaNet’i süsteemi edasiarendamisega, võttes arvesse eriti Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika eesmärke ning komisjoni teatises „Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani” (3) sätestatud meretranspordipoliitika eesmärke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

SafeSeaNet’i kõrgetasemeline korraldusrühm

Käesolevaga moodustatakse SafeSeaNet’i kõrgetasemeline korraldusrühm (edaspidi „korraldusrühm”).

Artikkel 2

Ülesanded

Komisjon võib korraldusrühmaga nõu pidada igas küsimuses, mis on seotud SafeSeaNet’i praeguse ja edaspidise arendamisega, sh selle panusega mereseiresse kui tervikusse.

Korraldusrühma ülesanded on järgmised:

a)

anda soovitusi SafeSeaNet’i tõhususe ja turvalisuse parandamiseks;

b)

anda asjakohaseid juhiseid SafeSeaNet’i arendamiseks;

c)

abistada komisjoni SafeSeaNet’i toimimise läbivaatamisel;

d)

kiita heaks direktiivi 2002/59/EÜ III lisa punktis 2.3 osutatud kasutajaliidese ja toimingute kontrolldokument ning selle mis tahes muudatused.

Artikkel 3

Liikmed ja nende ametisse nimetamine

1.   Korraldusrühma kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja üks komisjoni esindaja.

2.   Liikmesriigid määravad oma esindajad ja nende asendajad korraldusrühma kolmeks aastaks ning nende volitusi võib uuendada. Nad määratakse kõrgemate ametnike hulgast.

3.   Komisjoni määratavad korraldusrühma liikmed peavad olema kõrgemad ametnikud.

4.   Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) esindaja osaleb korraldusrühma koosolekul vaatlejana. EMSA peab olema esindatud kõrgel tasemel.

5.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmete esindajad võivad osaleda korraldusrühma koosolekul vaatlejatena.

6.   Liikmed jäävad ametisse kuni nende asendamiseni või kuni nende ametiaeg lõpeb.

7.   Liikmed, kes ei saa enam tõhusalt osaleda korraldusrühma aruteludes või kes lahkuvad ametist, võidakse asendada.

Artikkel 4

Töökorraldus

1.   Korraldusrühma tööd juhib komisjoni esindaja.

2.   Kokkuleppel komisjoniga võib moodustada alamrühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega korraldusrühma antud volituste alusel. Alamrühmad saadetakse laiali kohe, kui nende ülesanded on täidetud.

3.   Korraldusrühma juhina tegutsev komisjoni esindaja võib juhul, kui see on kasulik ja/või vajalik, kutsuda rühma või alamrühma aruteludes osalema asjatundjaid, kes on pädevad päevakorras olevates küsimustes.

4.   Rühma või alamrühma aruteludes osalemisel saadud teavet, mida komisjon peab konfidentsiaalseks, ei tohi avalikustada.

5.   Rühm ja selle alamrühmad kohtuvad tavaliselt komisjoni ruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon tagab korraldusrühmale sekretariaaditeenused.

6.   Korraldusrühm kinnitab oma töökorra komisjoni poolt vastu võetud töökorra standardeeskirjade alusel.

7.   Komisjon võib avaldada kokkuvõtteid, järeldusi või väljavõtteid järeldustest või korraldusrühma töödokumente.

Artikkel 5

Koosolekutega seotud kulud

Komisjon hüvitab liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele töörühma tegevusega seotud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni kehtivale ekspertide kulude hüvitamise korrale.

Liikmetele ei maksta hüvitist nende osutatud teenuste eest.

Koosolekute kulud hüvitatakse aastaeelarve piires, mille eraldavad korraldusrühmale komisjoni asjaomased vastutavad talitused.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 31. juuli 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10.

(2)  EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(3)  KOM(2009) 8 (lõplik).