9.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/54


KOMISJONI OTSUS,

8. mai 2009,

toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahendeid käsitleva 2009. aasta tööprogrammi rahastamise kohta

(2009/375/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (1) eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artiklit 90,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (3) eriti selle artikli 2 lõike 1 punkti i,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (4) eriti selle artiklit 51 ja artikli 66 lõike 1 punkte b ja c,

võttes arvesse komisjoni 15. detsembri 2004. aasta otsust 2004/858/EÜ, millega asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 täitevamet nimega Rahvatervise Programmi Täitevamet ühenduse rahvatervise valdkonna tegevusprogrammi juhtimiseks, (5) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse komisjoni 9. septembri 2008. aasta otsust K(2008) 4943, millega volitatakse Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusametit täitma ülesandeid, mis on seotud järgmiste programmide rakendamisega: otsusega nr 1786/2002/EÜ kehtestatud rahvatervise programm 2003–2008, otsusega nr 1350/2007/EÜ kehtestatud rahvatervise programm 2008–2013, otsusega nr 1926/2006/EÜ kehtestatud tarbijapoliitika programm 2007–2013 ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 ja direktiiviga 2000/29/EÜ kehtestatud toiduohutuse koolitusmeetmete kava,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 75 ja määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artiklile 90 eelneb kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest.

(2)

Koolitusvahendite valdkonnas on kavandatud mitmesuguseid meetmeid erinevate toiduohutust, loomade tervist ja heaolu ning taimetervist käsitlevate õigusaktide raames. Kõnealuseid meetmeid tuleks rahastada ühenduse eelarvest. Nende meetmete rahastamise kohta tuleks võtta vastu üksainus otsus.

(3)

Vastavalt otsuse 2004/858/EMÜ artiklitele 4 ja 6 võtab Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet teatavaid meetmeid, et rakendada määruse (EÜ) nr 882/2004 ja direktiivi 2000/29/EÜ kohased toiduohutuse koolitusmeetmed ja ametile tuleb eraldada selleks vajalikud rahalised vahendid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Võetakse vastu lisas esitatud tööprogramm toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahenditega seotud meetmete rahastamise kohta 2009. aastal.

Selle avaldamise ja rakendamise eest vastutab tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi peadirektor.

Iga meetme hinnangulise maksimaalse eelarve puhul ei käsitata oluliste muudatustena kumulatiivseid muudatusi, mis ei ületa 20 %, tingimusel et muudatused ei mõjuta märkimisväärselt tööprogrammi olemust ja eesmärke. Finantsmääruse artiklis 59 osutatud eelarvevahendite käsutaja võib kõnealuseid muudatusi teha kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega.

Artikkel 2

Tegevustoetus, mis on kirjendatud eelarvereal 17 01 04 31, makstakse Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusametile.

Artikkel 3

Lisas esitatud tööprogrammi assigneeringuid võib kasutada viivise maksmiseks vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 83.

Brüssel, 8. mai 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(4)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(5)  ELT L 369, 16.12.2004, lk 73.


LISA

Toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahendeid käsitlev 2009. aasta tööprogramm

KOOLITUS

1.   Eelarveread: 17 04 07 01 ja 17 04 04 01

Õiguslik alus

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikkel 51 ja artikli 66 lõike 1 punkt b;

direktiiv 2000/29/EÜ, eriti selle artikli 2 lõike 1 punkt i.

Selle eelarverea vahenditest rahastatavate meetmete eesmärk on koolituste, õpikodade ja seminaride väljatöötamine, korraldamine ja pakkumine ühenduses ja kolmandates riikides, et tagada ametlikke kontrolle läbi viivate töötajate piisav väljaõpe. Koolituste ja seminaride kaudu antakse valitsusametnikele, siseriiklikele ametiasutustele ja laboriekspertidele teavet ja koolitatakse neid ühenduse sööda- ja toidu- ning taimetervise alaste õigusnormide ning ühenduses turustatava sööda ja toidu ning taimede ja taimsete saaduste kontrollinõuete valdkonnas.

Komisjon aitab liikmesriikide ametnikke koolitada, täiendades riiklikul tasandil saadud väljaõpet koolitustega ühenduse jaoks olulistes valdkondades.

2009. aasta koolitustegevus hõlmab järgmisi teemasid:

toidu ja sööda kontrollimenetlused, mis põhinevad ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) meetodil; auditeerimismetoodika HACCP süsteemide rakendamise kontrollimiseks;

loomade haiguste vältimine ja kontroll;

toiduhügieen ja kontroll: kala-, liha- ja piimatooted;

transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimine, kontroll ja likvideerimine;

fütosanitaarkontroll;

toiduga kokku puutuvad materjalid;

geneetiliselt muundatud organismide analüüsid;

ELi toiduaineid ja nende importi käsitlevad eeskirjad;

kõrge patogeensusega linnugripi diagnoosimine ja vältimine;

muud loomade tervishoiu ja heaolu ning taimetervise ja toiduohutuse valdkonna küsimused koostöös toiduohutusalase koolitusega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(12 300 000 eurot)

Rahastamine riigihankelepingute kaudu.

Eelarveliste vahendite kogusumma, mis on eelarveaasta jooksul hangeteks ette nähtud, on 12 300 000 eurot.

Iga eespool osutatud tehnilise küsimuse kohta sõlmitakse üks või mitu konkreetset teenuslepingut. Hinnangute kohaselt sõlmitakse umbes 14 teenuslepingut. Välised lepingupartnerid tegelevad peamiselt koolitustegevuse korralduslike ja logistiliste aspektidega.

Eesmärk on käivitada riigihankemenetlus võimalikult kiiresti (vahemikus märtsist juunini), et lepingud saaks sõlmida 2009. aasta jooksul.

12 300 000 eurost läheb 12 000 000 eurot vastavalt komisjoni otsusele 2008/544/EÜ (1) rakendusameti kasutusse määruse (EÜ) nr 882/2004 ja direktiivi 2000/29/EÜ kohaste toiduohutusmeetmete rahastamiseks. Ülejäänud 300 000 eurot kasutab komisjon geneetiliselt muundatud organismide programmi tarbeks.

2.   Eelarverida: 17 01 04 05

Õiguslik alus

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punkt c.

Sellelt eelarverealt rahastatakse tegevust, mille eesmärk on käivitada:

e-õppe katseprojekt konkreetsete koolituskavade koostamiseks, et hõlmata kavaga „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” suuremat arvu töötajaid, kes teostavad ametlikku kontrollimist nii ELi liikmesriikides kui ka kolmandates riikides;

uuring kava „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” meetmetest heade tavade väljaselgitamiseks, et tõhustada „koolitajalt koolitajale” laadis koostööd konkreetsete vajadustega kohandatud koolitusmeetodite väljaselgitamiseks.

Koolitusprogrammide paremaks korraldamiseks tuleb rahastada ka kulutusi, mis on seotud IT-seadmete ja -vahendite ning reklaammaterjalide, andmekandjate ja teavitusvahenditega.

(370 000 eurot)

Rahastamine: kehtivad raamlepingud ja/või riigihankemenetlused.

Hinnangute kohaselt sõlmitakse umbes neli teenuslepingut.

Soovitatav ajavahemik lepingute sõlmimiseks: märtsist juulini.

3.   Eelarverida: 17 01 04 31

Õiguslik alus

Otsus 2004/858/EÜ, eriti selle artikkel 6.

Sellelt eelarverealt rahastatakse rakendusameti tegevustoetust aastaks 2009, mis on seotud programmidega finantsperspektiivi rubriigi 2 all. Eelarverealt 17 01 04 31 rahastatakse rakendusameti 2009. aasta tegevustoetust, mis on seotud kavaga „Parem koolitus ohutuma toidu nimel”. Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 (2) artikli 12 lõikele 3 võetakse tegevustoetus ühenduse nendeks programmideks ette nähtud assigneeringutest, mida juhib rakendusasutus. 2009. aasta eelarves on Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti toetuseks loodud kaks eraldi eelarverida – üks finantsperspektiivi rubriigi 2 programmide ja teine rubriigi 3b programmide tarbeks.

(1 100 000 eurot)

Kokkuvõte

Nr

Nimetus

Eelarverida

Õiguslik alus

Summa

(eurodes)

1

Koolitus: välised lepingud koolitusprogrammi täitmiseks

17 04 07 01

Määrus (EÜ) nr 882/2004

11 300 000

17 04 04 01

Direktiiv 2000/29/EÜ

1 000 000

2

Koolitus: aastaaruanne, e-õppe katseprojekt, head tavad, IT-seadmed ja -vahendid, reklaammaterjalid, andmekandjad ja teavitusvahendid

17 01 04 05

Määrus (EÜ) nr 882/2004

370 000

3

Tegevustoetused

17 01 04 31

Otsus 2008/544/EÜ

1 100 000

Kokku

 

 

13 770 000


(1)  ELT L 173, 3.7.2008, lk 27.

(2)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.