28.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/15


NÕUKOGU OTSUS,

26. veebruar 2009,

millega muudetakse 27. märtsi 2000. aasta otsust, millega antakse Europoli direktorile volitused alustada läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks kolmandate riikide ja Euroopa Liiduga mitteseotud organitega

(2009/167/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse konventsiooni Euroopa Politseiameti loomise kohta (Europoli konventsioon) artikli 42 lõiget 2, artikli 10 lõiget 4 ja artiklit 18, (1)

võttes arvesse nõukogu 3. novembri 1998. aasta akti, millega nähakse ette eeskirjad, mis reguleerivad Europoli välissuhteid kolmandate riikide ja Euroopa Liiduga mitteseotud organitega, (2) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 3. novembri 1998. aasta akti, millega nähakse ette eeskirjad, mis käsitlevad kolmandatelt isikutelt saadava teabe vastuvõtmist Europoli poolt, (3) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 12. märtsi 1999. aasta akti, millega võetakse vastu eeskiri isikuandmete edastamise kohta Europolilt kolmandatele riikidele ja kolmandatele isikutele, (4) eriti selle artikleid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. märtsil 2000 vastu otsuse, millega antakse Europoli direktorile volitused alustada läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks kolmandate riikide ja Euroopa Liiduga mitteseotud organitega. (5)

(2)

Operatiivvajaduse tõttu tuleb India lisada nende kolmandate riikide nimekirja, kellega Europoli direktor on volitatud läbirääkimisi alustama.

(3)

Seega tuleks nõukogu 27. märtsi 2000. aasta otsust muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

27. märtsi 2000. aasta otsust muudetakse järgmiselt:

artikli 2 lõikes 1 pealkirja „Kolmandad riigid” alla lisatakse tähestikulisse järjekorda järgmine riik:

„—

India”.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päevale järgneval päeval.

Brüssel, 26. veebruar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LANGER


(1)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 2.

(2)  EÜT C 26, 30.1.1999, lk 19.

(3)  EÜT C 26, 30.1.1999, lk 17.

(4)  EÜT C 88, 30.3.1999, lk 1.

(5)  EÜT C 106, 13.4.2000, lk 1.