2.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 172/35


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

25. juuni 2009,

millega muudetakse otsust EKP/2008/20 seoses euro müntide mahuga, mida Austria võib emiteerida 2009. aastal

(EKP/2009/15)

(2009/508/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 106 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. jaanuarist 1999 on Euroopa Keskpangal (EKP) euro kasutusele võtnud liikmesriikide (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) poolt emiteeritud müntide emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus.

(2)

26. mail 2009. aastal taotles Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpank] EKP heakskiitu euro müntide, mida Austria võib 2009. aastal emiteerida, mahu suurendamisele 160 miljoni euro võrra.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euro müntide mahu suurendamine

EKP kiidab heaks euro müntide, mida Austria võib 2009. aastal emiteerida, mahu suurendamise.

Seetõttu asendatakse tabel Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2008/20 (1) artiklis 1 järgmisega:

(miljonit eurot)

 

„Ringluseks kavandatud müntide emissioon ja ringluseks mitte kavandatud meenemüntide emissioon 2009. aastal

Belgia

105,4

Saksamaa

632,0

Iirimaa

65,5

Kreeka

85,7

Hispaania

390,0

Prantsusmaa

252,5

Itaalia

234,3

Küpros

22,5

Luksemburg

42,0

Malta

15,4

Madalmaad

68,5

Austria

376,0

Portugal

50,0

Sloveenia

27,0

Slovakkia

131,0

Soome

60,0”

Artikkel 2

Lõppsäte

Käesolev otsus on adresseeritud osalevatele liikmesriikidele.

Frankfurt Maini ääres, 25. juuni 2009

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 352, 31.12.2008, lk 58.