24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/19


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1341/2008,

18. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 161 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Programmiperioodi 2007–2013 reguleeriva raamistiku ettevalmistamisel ja läbirääkimistel lähtuti eesmärgist toetada fondide kavandamise ja juhtimise lihtsustamist, muuta fondide antav abi tõhusamaks ning suurendada meetmete rakendamise subsidiaarsust.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 (3) artikli 55 kohaldamisalasse kuuluvate tulusate projektide haldamiseks seati sisse täpsem ja rangem kord, mis toetub maksimaalse abikõlbliku kulu arvutamisele.

(3)

Artikli 55 rakendamisel on kerkinud üles mitmed probleemid, sealhulgas ebaproportsionaalne halduskoormus, eriti Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud toimingute puhul ning Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavate väikesemahuliste toimingute puhul.

(4)

Nimetatud probleemid võivad mõjuda kahjulikult toimingute juhtimisele – eriti nende projektide puhul, mis on seotud ühenduse prioriteetsete valdkondadega, nagu keskkond, sotsiaalne kaasatus, teadusuuringud, uuendustegevus ja energeetika – ning suurendada halduskoormust. Seega tuleks artiklit 55 lihtsustada.

(5)

Lihtsustamist tuleks kohaldada kõikide projektide suhtes, mida toetatakse programmiperioodil 2007–2013 struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist. Seepärast tuleks määrust kohaldada tagasiulatuvalt.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1083/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 55 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Käesoleva artikli lõikeid 1–4 kohaldatakse ainult nende toimingute suhtes, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist ning mille kogukulu on suurem kui miljon eurot.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2006 kõikide toimingute suhtes, mida toetatakse programmiperioodil 2007–2013 struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  16. detsembri 2008. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  27. oktoobri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.