14.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/75


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1102/2008,

22. oktoober 2008,

metallilise elavhõbeda ning teatavate elavhõbedaühendite ja -segude ekspordi keelustamise ja metallilise elavhõbeda ohutu ladustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1 ja artiklit 133 seoses käesoleva määruse artikliga 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Elavhõbeda sattumine keskkonda kujutab endast üldist ohtu, mis nõuab kohalike, piirkondlike, riiklike ja ülemaailmsete meetmete kasutuselevõttu.

(2)

Vastavalt komisjoni poolt nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitatud teatisele pealkirjaga „Ühenduse elavhõbedaalane strateegia”, nõukogu 24. juuni 2005. aasta järeldustele ja Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2006. aasta resolutsioonile (3) eespool nimetatud strateegia kohta on vaja vähendada inimeste ja keskkonna elavhõbedaga kokkupuute riski.

(3)

Ühenduse tasandil võetavaid meetmeid tuleb vaadelda osana elavhõbedaga kokkupuute vähendamisele suunatud ülemaailmsetest, eriti aga ÜRO keskkonnaprogrammi elavhõbedakava raames tehtavatest jõupingutusest.

(4)

Elavhõbedakaevanduste sulgemine tekitab keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid probleeme ühenduses. Olemasolevate rahastusmehhanismide toel korraldatavate projektide ja teiste algatuste toetamine peaks jätkuma, et võimaldada kahjustatud piirkonnal leida kohaliku keskkonna, tööhõive ja majandustegevuse jaoks elujõulised lahendused.

(5)

Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise märgatavaks vähendamiseks tuleks metallilise elavhõbeda, kinaveri, elavhõbe(I)kloriidi, elavhõbe(II)oksiidi ja teiste ainetega segatud metallilise elavhõbeda, sealhulgas elavhõbedasulamite, mille elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti, eksport ühendusest keelata.

(6)

Ekspordikeelu tulemusena tekivad ühenduses suured elavhõbeda ülejäägid, mille uuesti turule laskmist tuleks vältida. Seetõttu tuleks ühenduses tagada sellise elavhõbeda ohutu ladustamine.

(7)

Jäätmeteks peetava metallilise elavhõbeda ohutuks ladustamiseks on teatavat liiki prügilate puhul asjakohane kehtestada erand nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) (4) artikli 5 lõike 3 punktist a ning sätestada, et metallilise elavhõbeda taaskasutamist võimaldava vaheladustamise puhul, mis kestab kauem kui üks aasta selleks ettenähtud ja varustatud maapealsetes rajatistes, ei kohaldata nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsuse 2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt, (5) lisa punktis 2.4 sätestatud kriteeriume.

(8)

Direktiivi 1999/31/EÜ muud sätted peaksid kehtima kõikide jäätmetena käsitatava metallilise elavhõbeda ladustamisrajatiste kohta. See hõlmab kõnealuse direktiiv artikli 8 punkti a alapunktis iv sätestatud nõuet, et loataotleja peab määratud korras esitama rahalise tagatise või muu sarnase tagatise, millega tagatakse, et täidetakse loast tulenevad kohustused (sealhulgas järelhooldust käsitlevad sätted) ja järgitakse sulgemiskorda. Lisaks kohaldatakse nimetatud ladustamisrajatiste suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) (6).

(9)

Metallilise elavhõbeda vaheladustamise suhtes, mis kestab kauem kui üks aasta selleks ettenähtud ja varustatud maapealsetes rajatistes, peaks kohaldama nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta (7).

(10)

Käesolev määrus ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) (8) kohaldamist. Sellegipoolest, et võimaldada ühenduses metallilist elavhõbedat nõuetekohaselt kõrvaldada, innustatakse lähtekoha ja sihtkoha pädevaid asutusi hoiduma jäätmetena käsitatava metallilise elavhõbeda saadetiste suhtes vastuväidete esitamisest nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punkti a alusel. Märgitakse, et vastavalt nimetatud määruse artikli 11 lõikele 3 ei kohaldata sama määruse artikli 11 lõike 1 punkti a, kui ohtlike jäätmete aastane üldkogus lähteliikmesriigis on nii väike, et uute spetsialiseeritud jäätmekõrvalduskohtade ehitamine selles liikmesriigis oleks ebaökonoomne.

(11)

Inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu ladustamise tagamiseks tuleks maa-aluse ladustamise suhtes otsuse 2003/33/EÜ kohaselt teostatavat ohutuse hindamist täiendada erinõuetega ning muuta see kohaldatavaks ka maapealse ladustamise puhul. Lõplikke kõrvaldamistoiminguid ei tohiks lubada enne erinõuete ja vastuvõtukriteeriumide vastuvõtmist. Ladustamistingimused metallilise elavhõbeda kõrvaldamiseks kohandatud soolakaevanduses või sügavas maa-aluses, kaljuses pinnases peaksid eelkõige järgima põhimõtteid, mis käsitlevad põhjavee kaitset elavhõbeda eest, elavhõbeda gaasiliste heidete vältimist, läbilaskmatust ümbritseva keskkonna gaaside ja vedelike suhtes ja püsiladustuse korral jäätmete kindlalt kapseldamist deformeerimisprotsessi lõpus kaevandustes. Need kriteeriumid tuleks kehtestada direktiivi 1999/31/EÜ lisades, kui neid muudetakse käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil.

(12)

Maapealse ladustamise tingimused peaksid eelkõige järgima põhimõtteid, mis käsitlevad ladustamise pöörduvust, elavhõbeda kaitset atmosfäärist pärit vee eest, läbilaskmatust pinnase suhtes ja elavhõbeda gaasiliste heidete vältimist. Need kriteeriumid tuleks kehtestada direktiivi 1999/31/EÜ lisades, kui neid muudetakse käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil. Metallilise elavhõbeda maapealset ladustamist peaks pidama ajutiseks lahenduseks.

(13)

Kloorleeliste tööstus peaks käesoleva määruse jõustamise hõlbustamiseks saatma komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele kõik asjaomased andmed, mis puudutavad nende tehastes elektrokeemiliste elavhõbeelementide kasutusest kõrvaldamist. Tööstussektorid, kes saavad elavhõbedat maagaasi puhastamisel või mitteraudmetallide kaevandamisest ja väljasulatamisest tuleneva kõrvalsaadusena, peaksid samuti esitama komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele asjakohased andmed. Komisjon peaks tegema kõnealuse teabe avalikkusele kättesaadavaks.

(14)

Käesoleva määruse õigeaegse hindamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid esitama teavet ladustamiseks ettenähtud rajatistele väljastatud lubade ning määruse kohaldamise ja selle turumõjude kohta. Importijad, eksportijad ja käitlejad peaksid teavitama metallilise elavhõbeda, kinaveri, elavhõbe(I)kloriidi, elavhõbe(II)oksiidi ja teiste ainetega segatud metallilise elavhõbeda, sealhulgas elavhõbedasulamite, mille elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti, liikumisest ja kasutamisest.

(15)

Liikmesriigid peaksid määrama karistused, mida kohaldatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele käesoleva määruse sätete rikkumise puhul. Sellised karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(16)

Ilma et see piiraks asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjade, eriti artikli 81 kohaldamist, on elavhõbeda, elavhõbedaühendite ja elavhõbedat sisaldavate toodete eksportimise, importimise ja ladustamisega seotud täiendatavate meetmete vajaduse hindamiseks asjakohane korraldada teabevahetust asjaomaste sidusrühmadega.

(17)

Komisjon ja liikmesriigid peaksid innustama tehnilise abi andmist arenguriikidele ja üleminekujärgus majandusega riikidele, kusjuures osutada tuleks eelkõige abi, mis hõlbustab üleminekut elavhõbedat mittesisaldavatele alternatiivsetele tehnoloogiatele ning elavhõbeda ja elavhõbedaühendite kasutusalade ning nende keskkonda sattumise järkjärgulist kõrvaldamist.

(18)

Käimas on elavhõbeda ohutu kõrvaldamisega, sealhulgas elavhõbeda stabiliseerimise või muul viisil tahkestamise erinevate võimalustega seotud uuringud. Komisjon peaks jälgima nimetatud uuringuid kui prioriteetseid ning esitama nii kiiresti kui võimalik aruande. See teave on tähtis, kuna annab põhjendatud alust käesoleva määruse läbivaatamiseks selle eesmärgi saavutamise huvides.

(19)

Selleks et välja selgitada, kas käesolevat määrust on vaja muuta, peaks komisjon arvestama nimetatud teavet hindamisaruannete esitamisel.

(20)

Komisjon peaks samuti jälgima elavhõbeda pakkumise ja nõudluse ning eriti mitmepoolsete läbirääkimistega seotud rahvusvahelisi suundumusi, esitades vastava aruande, mis võimaldaks hinnata üldise lähenemisviisi kooskõla.

(21)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis käsitlevad metallilise elavhõbeda vaheladustamist teatud siinviidatud rajatistes, tuleks vastu võtta kooskõlas direktiiviga 1999/31/EÜ, võttes arvesse otsest sidet käesoleva määruse ja nimetatud direktiivi vahel.

(22)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ekspordikeelu ja ladustamiskohustuse kehtestamisega vähendada elavhõbedaga kokkupuutumist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, ning arvestades selle mõju kaupade liikumisele, siseturu toimimist, samuti elavhõbedasaaste piiriülest levikut, on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Metallilise elavhõbeda (Hg, CAS RN 7439-97-6), kinaveri, elavhõbe(I)kloriidi (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), elavhõbe(II)oksiidi (HgO, CAS RN 21908-53-2) ja teiste ainetega segatud metallilise elavhõbeda, sealhulgas elavhõbedasulamite, mille elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti, eksport ühendusest on keelatud alates 15. märtsist 2011.

2.   Keeld ei kehti lõikes 1 osutatud ühendite ekspordi kohta, kui neid kasutatakse uurimis- ja arendustegevuseks, meditsiinis või analüüsil.

3.   Metallilise elavhõbeda segamine teiste ainetega üksnes metallilise elavhõbeda eksportimise eesmärgil on keelatud alates 15. märtsist 2011.

Artikkel 2

Alates 15. märtsist 2011 käsitatakse jäätmetena ning need kõrvaldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivile 2006/12/EÜ (jäätmete kohta) (9) viisil, mis on inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu, järgmisi aineid:

a)

metallilist elavhõbedat, mida kloorleeliste tööstuses enam ei kasutata;

b)

maagaasi puhastamisel saadud elavhõbedat;

c)

mitteraudmetallide kaevandamisel ja väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud elavhõbedat ja

d)

pärast 15. märtsi 2011. aastat ühenduses kinaverist ekstraheeritud metallilist elavhõbedat.

Artikkel 3

1.   Erandina direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõike 3 punktist a võib jäätmetena käsitatavat metallilist elavhõbedat sobivas mahutis kas:

a)

vaheladustada kauem kui üks aasta või püsiladustada (vastavalt direktiivi 2006/12/EÜ IIA lisa punktides D15 ja D12 määratletud kõrvaldamistoimingud) metallilise elavhõbeda kõrvaldamiseks kohandatud soolakaevandustes või sügavas, maa-aluses, kaljuses pinnases, mis tagab soolakaevandustega samaväärse ohutuse ja kontrolli all hoidmise taseme, või

b)

vaheladustada (direktiivi 2006/12/EÜ IIA lisa punktis D15 määratletud kõrvaldamistoiming) kauem kui üks aasta metallilise elavhõbeda vaheladustamiseks ettenähtud ja selleks varustatud maapealses rajatises. Sellisel juhul ei kohaldata otsuse 2003/33/EÜ lisa punktis 2.4 sätestatud kriteeriume.

Direktiivi 1999/31/EÜ ja otsuse 2003/33/EÜ muid sätteid kohaldatakse punktide a ja b suhtes.

2.   Käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud ladustamistoimingute suhtes kohaldatakse direktiivi 96/82/EÜ.

Artikkel 4

1.   Käesoleva määruse artikli 3 kohase metallilise elavhõbeda kõrvaldamise ohutuse hindamise puhul vastavalt otsusele 2003/33/EÜ on tagatud metallilise elavhõbeda omadustest ja mõju pikaajalisusest ning kontrolli all hoidmisest tulenevate riskide arvessevõtmine.

2.   Direktiivi 1999/31/EÜ artiklites 8 ja 9 osutatud luba, mis antakse käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 punktides a ja b osutatud rajatistele, sisaldab mahutite korrapärase visuaalse kontrolli ja võimalike lekete avastamiseks aurude tuvastamisseadmete paigaldamise nõuet.

3.   Käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 punktides a ja b osutatud rajatistele kehtestatavad nõuded ja metallilise elavhõbeda vastuvõtukriteeriumid, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja III lisa, võetakse vastu vastavalt nimetatud direktiivi artiklis 16 osutatud menetlusele. Komisjon teeb asjakohase ettepaneku niipea kui võimalik ja hiljemalt 1. jaanuariks 2010, võttes arvesse artikli 8 lõike 1 kohaselt korraldatud teabevahetuse tulemusi ja artikli 8 lõike 2 kohaselt koostatud aruannet elavhõbeda ohutu kõrvaldamise võimalustega seotud uuringute kohta.

Kõiki metallilise elavhõbeda lõplikke kõrvaldamistoiminguid (direktiivi 2006/12/EÜ IIA lisa punktis D12 määratletud kõrvaldamistoiming) lubatakse alles pärast direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja III lisa muudatuste vastuvõtmise kuupäeva.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile koopia igast metallilise elavhõbeda vahe- või püsiladustamiseks (vastavalt direktiivi 2006/12/EÜ IIA lisa punktides D15 ja D12 määratletud kõrvaldamistoimingud) ettenähtud rajatisele väljastatud loast, millega kaasneb käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 kohane ohutuse hindamine.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 1. juuliks 2012 käesoleva määruse kohaldamisest ja selle turumõjudest oma territooriumidel. Komisjoni taotluse korral esitavad liikmesriigid nimetatud teabe enne nimetatud kuupäeva.

3.   Hiljemalt 1. juuliks 2012 esitavad importijad, eksportijad ja artiklis 2 osutatud toimingute läbiviijad vajadusel komisjonile ja pädevatele asutustele järgmised andmed:

a)

ühendusse sisse toodava metallilise elavhõbeda kogused, hinnad, lähte- ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala;

b)

jäätmetena käsitatava metallilise elavhõbeda ühendusesiseste piiriüleste tehingute kogused, lähte- ja sihtriigid.

Artikkel 6

1.   Kloorleeliste tööstuse ettevõtjad saadavad komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele järgmised andmed, mis puudutavad antud aastal elavhõbeda kasutusest kõrvaldamist:

a)

kloorleeliste tööstuses veel kasutuses oleva elavhõbeda koguhulga täpseim hinnang;

b)

rajatises ladustatud elavhõbeda koguhulk;

c)

üksikutesse ajutise või püsiva ladustamise rajatistesse saadetud elavhõbeda jäätmete kogus, nende rajatiste asukoht ja kontaktandmed.

2.   Asjaomased äriühingud tööstussektorites, kes saavad elavhõbedat maagaasi puhastamisel või mitteraudmetallide kaevandamisest ja väljasulatamisest tuleneva kõrvalsaadusena, saadavad komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele antud aastal saadud elavhõbedaga seotud järgmised andmed:

a)

saadud elavhõbeda kogus;

b)

üksikutesse ajutise või püsiva ladustamise rajatistesse saadetud elavhõbeda kogus, nende rajatiste asukoht ja kontaktandmed.

3.   Asjaomased äriühingud saadavad lõigetes 1 ja 2 osutatud andmed vajaduse korral esimest korda hiljemalt 4. detsembriks 2009 ja seejärel iga aasta 31. maiks.

4.   Komisjon teeb lõikes 3 toodud teabe üldsusele kättesaadavaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (10).

Artikkel 7

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende kohaldamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt 4. detsembriks 2009 ja annavad viivitamata teada mis tahes järgnevatest neid puudutavatest muudatustest.

Artikkel 8

1.   Komisjon korraldab hiljemalt 1. jaanuariks 2010 teabevahetuse liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade vahel. Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige seda, kas on vaja:

a)

laiendada ekspordikeeldu teistele elavhõbedaühenditele, madalama elavhõbedasisaldusega segudele ja elavhõbedat sisaldavatele toodetele, eelkõige termomeetritele, baromeetritele ja sfügmomanomeetritele;

b)

keelustada metallilise elavhõbeda, elavhõbedaühendite ja elavhõbedat sisaldavate toodete import;

c)

laiendada ladustamise kohustust muudest allikatest pärit metallilisele elavhõbedale;

d)

kehtestada tähtajad metallilise elavhõbeda vaheladustamiseks.

Nimetatud teabevahetuse käigus võetakse samuti arvesse uuringuid ohutu kõrvaldamise võimaluste kohta.

Komisjon korraldab täiendavaid teabevahetusi, kui uus asjakohane teave on muutunud kättesaadavaks.

2.   Komisjon jälgib käimasolevaid metallilise elavhõbeda ohutu kõrvaldamise võimalustega, sealhulgas tahkestamisega seotud uuringuid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hiljemalt 1. jaanuariks 2010. Nimetatud aruande põhjal esitab komisjon vajadusel käesoleva määruse läbivaatamise ettepaneku nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 15. märtsiks 2013.

3.   Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist ja selle turumõjusid ühenduses, võttes arvesse lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 5 ja 6 osutatud teavet.

4.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule nii ruttu kui võimalik, kuid hiljemalt 15. märtsiks 2013 aruande, milles käsitletakse lõikes 1 osutatud teabevahetuse ja lõikes 3 osutatud hindamise ning lõikes 2 osutatud aruande tulemusi, ning millele vajaduse korral lisatakse ettepanek käesoleva määruse läbivaatamiseks.

5.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. juuliks 2010 aruande elavhõbedaga seotud mitmepoolsete tegevuste ja läbirääkimiste kohta, hinnates seejuures eelkõige käesoleva määruse meetmete tähtaegade ja kohaldamisala kooskõla rahvusvaheliste arengutega.

Artikkel 9

Siseriiklikud meetmed, mis piiravad metallilise elavhõbeda, kinaveri, elavhõbe(I)kloriidi, elavhõbe(II)oksiidi ja teiste ainetega segatud metallilise elavhõbeda, sealhulgas elavhõbedasulamite, mille elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti, eksporti ja mis on vastu võetud kooskõlas ühenduse õigusaktidega enne 22. oktoobrit 2008, võivad liikmesriikides jääda kehtima kuni 15. märtsini 2011.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 22. oktoober 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  ELT C 168.20.7.2007, lk 44.

(2)  Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta arvamus (ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 209), nõukogu 20. detsembri 2007. aasta ühine seisukoht (ELT C 52 E, 26.2.2008, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 21. mai 2008. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 25. septembri 2008. aasta otsus.

(3)  ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 128.

(4)  EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.

(5)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 27.

(6)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.

(7)  EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.

(8)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(9)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.

(10)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.