25.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/17


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EÜ) nr 1053/2008,

23. oktoober 2008,

tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta

(EKP/2008/11)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige artikli 105 lõike 2 esimest taanet ning artiklit 110,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige artikli 34.1 esimest taanet koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega ja artikliga 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

likviidsuse lisamise tõhustamiseks eurosüsteemi rahapoliitika toimingute osapooltele tuleb ajutiselt laiendada kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks eurosüsteemi rahapoliitika toimingute osapoolte poolt eurosüsteemile likviidsuse saamiseks antava tagatise kõlblikkus. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid on sätestatud 31. augusti 2000. aasta suunises EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta. (1)

(2)

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas 15. oktoobril 2008 laiendada eurosüsteemi rahapoliitika toimingutes kasutatava tagatise kõlblikkuse reegleid. Lisaks otsustas EKP nõukogu, et selle otsuse jõustumise kuupäev ja mis tahes täiendavad meetmed seoses laiendatud kõlblikkuskriteeriumidega tuleb teada anda võimalikult kiiresti.

(3)

Eespool osutatud otsuse viivitamata rakendamiseks tuleb vastu võtta määrus, mis ei eelda euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade (edaspidi „RKPd”) täiendavaid rakendusmeetmeid. Käesolev määrus kehtib ainult lühikest aega ja see asendatakse EKP suunisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teatavate tagatise kõlblikkuskriteeriumide laiendamine

1.   Tagatise kõlblikkuskriteeriume, mis on sätestatud suunise EKP/2000/7 I lisas (edaspidi „ülddokumentatsioon”), laiendatakse vastavalt artiklitele 2 kuni 7.

2.   Käesoleva määruse ja ülddokumentatsiooni riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat määrust. RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul ülddokumentatsiooni kõiki sätteid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

USA dollarites, naelsterlingites või Jaapani jeenides kõlbliku tagatise võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Ülddokumentatsiooni punktis 6.2.1 kirjeldatud turustatavad võlainstrumendid on eurosüsteemi rahapoliitika toimingutes kõlblik tagatis, kui: i) need on välja antud ja neid hoitakse/arveldatakse euroalal; ja ii) nende emitent on asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas.

2.   Kõikidele sellistele turustatavatele võlainstrumentidele kohaldatakse eurosüsteemi poolt täiendavalt 8 % allahindlust.

Artikkel 3

Sündikaatlaenude, mille suhtes kehtib Inglismaa ja Walesi õigus, võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Ülddokumentatsiooni punktis 6.2.2 kirjeldatud sündikaatlaenud, mille suhtes kehtib Inglismaa ja Walesi õigus, on kõlblik tagatis eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks.

2.   Ülddokumentatsiooni punktis 6.2.2 sätestatud nõuet, mille kohaselt ei tohi a) osapoole, b) krediidiandja, c) krediidisaaja, d) garandi (vajaduse korral), e) krediidinõude lepingu ja f) krediidinõude mobiliseerimise lepingu suhtes kehtida rohkem kui kahe liikmesriigi õigus, muudetakse sündikaatlaenude osas nii, et kehtivate õiguste koguarv ei või ületada kolme.

Artikkel 4

Krediidiasutuste emiteeritud võlainstrumentide, millega kaubeldakse teatavatel reguleerimata turgudel, võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Teatavatel EKP poolt määratletud reguleerimata turgudel kaubeldavad krediidiasutuste poolt emiteeritud võlainstrumendid on kõlblik tagatis eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks.

2.   Kõikidele sellistele võlainstrumentidele kohaldatakse Eurosüsteemi poolt täiendavalt 5 % allahindlust.

Artikkel 5

„BBB-” ja kõrgema krediidihinnanguga tagatise võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Eurosüsteemi miinimumnõue, mille kohaselt hinnatakse eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks tagatiskõlblike varade krediidistandardit, on „BBB-” või sellega samaväärne krediidihinnang. Seda krediidihinnangu nõude muudatust kohaldatakse nii turustatavatele kui ka turustamatutele varadele, välja arvatud varadega tagatud väärtpaberitele vastavalt ülddokumentatsiooni punktis 6.3 sätestatule, mille suhtes jääb kehtima kõrgem krediidistandard.

2.   Kõikidele kõlblikele varadele, mille krediidihinnang on alla A-, kohaldatakse Eurosüsteemi poolt täiendavalt 5 % allahindlust.

Artikkel 6

Piisavate garantiidega allutatud varade võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Ülddokumentatsiooni punktis 6.2.1 kirjeldatud eurosüsteemi rahapoliitika toimingute tagatiseks võetavate turustatavate varade kõlblikkuse tingimuseks olevat mitteallutatuse nõuet ei kohaldata, kui maksejõuline garant annab tingimusteta ja tagasivõtmatu garantii, mis kuulub tasumisele esimesel nõudmisel nende varade suhtes vastavalt täiendavalt ülddokumentatsiooni punktis 6.3.2 sätestatule.

2.   Kõikide kirjeldatud varade suhtes kohaldatakse eurosüsteemi poolt täiendavalt 10 % allahindlust ning teoreetilise hindamise korral lisaks veel 5 % allahindlust.

Artikkel 7

Tähtajaliste hoiuste võtmine kõlblikuks tagatiseks

Ülddokumentatsiooni punktis 3.5 kirjeldatud nõuetele vastavate osapoolte tähtajalised hoiused on kõlblikuks tagatiseks eurosüsteemi kõikides refinantseerimistoimingutes.

Artikkel 8

Täiendavad rakendusmeetmed

EKP nõukogu delegeerib oma 15. oktoobri 2008. aasta otsuse rakendamiseks vajalike täiendavate otsuste tegemise pädevuse EKP juhatusele.

Artikkel 9

Lõppsätted

1.   Käesolev määrus jõustub 25. oktoobril 2008. Artikleid 2 ja 3 kohaldatakse alates 14. novembrist 2008.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 30. novembrini 2008.

3.   Käesolev määrus avaldatakse viivitamata EKP kodulehel.

Frankfurt Maini ääres, 23. oktoober 2008

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 310, 11.12.2000, lk. 1.