8.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 981/2008,

7. oktoober 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 423/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 46 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1493/1999 tunnistati kehtetuks nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999. (2) Määruse (EÜ) nr 1493/1999 V jaotise I peatükki, mis käsitleb veinivalmistustavasid ja -menetlusi, kõnealuse määruse artiklit 70 ning eelkõige kõnesoleva määruse lisades sisalduvaid vastavaid sätteid kohaldatakse kuni 31. juulini 2009.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa A osa punktiga 2 on ette nähtud erandid seoses suurima lubatud vääveldioksiidisisaldusega teatavates veiniliikides, mille jääksuhkrusisaldus on vähemalt viis grammi liitri kohta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa B osa punktiga 3 on ette nähtud võimalus teha teatavate veinikategooriate puhul erand maksimaalsest lenduvate hapete sisaldusest.

(4)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 423/2008 (3) on sätestatud veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad eelkõige veini suurima lubatud vääveldioksiidisisalduse kohta ja veini maksimaalse lenduvate hapete sisalduse kohta. Eelkõige on kõnealuse määruse artikli 23 lõikega 1 ette nähtud, et muudatused määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa A osa punktis 2 esitatud veinide loetelus on sätestatud määruse (EÜ) nr 423/2008 XIV lisas, ning viimati nimetatud määruse artikliga 24 on ette nähtud, et veinid, mille jaoks vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa B osa punktile 3 on kehtestatud erandid seoses maksimaalse lenduvate hapete sisaldusega, on sätestatud määruse (EÜ) nr 423/2008 XVI lisas.

(5)

Teatavates Portugali valgetes, määratud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinides (mpv-kvaliteetveinides) päritolunimetusega Douro koos tähistusega „colheita tardia” on jääksuhkrusisaldus vähemalt 80 grammi liitri kohta ning nende heade kvaliteeditingimuste säilitamiseks peab vääveldioksiidisisaldus olema üle tavapärase piirmäära 260 mg/l, kuid alla 400 mg/l. Seepärast on asjakohane lisada kõnealused veinid määruse (EÜ) nr 423/2008 XIV lisa punkti b esimeses taandes esitatud loetellu.

(6)

Teatavates Hispaania mpv-kvaliteetveinides päritolunimetusega Rioja ja Málaga ning teatavates Portugali valgetes mpv-kvaliteetveinides päritolunimetusega Douro, mis on valmistatud erimeetodeid kasutades ja mille üldalkoholisisaldus on üle 13 mahuprotsendi, on lenduvate hapete sisaldus tavapäraselt määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa B osa punktis 1 sätestatud piirmäärast kõrgem, kuid siiski madalam kui vastavalt 25, 35 või 40 milliekvivalenti liitri kohta. Seepärast on asjakohane lisada kõnealused veinid määruse (EÜ) nr 423/2008 XVI lisas esitatud loetellu.

(7)

Määruse (EÜ) nr 423/2008 artiklis 44 on sätestatud üldeeskirjad, mille alusel liikmesriigid võivad katseliselt kasutada uusi veinivalmistustavasid. Kõnealuse artikli lõike 1 punktis c sätestatud tingimus, mis keelab liikmesriigil saata väljapoole oma territooriumi veine, mis on saadud kõnealuses liikmesriigis uusi veinivalmistustavasid katsetades, raskendab ettevõtjate tegevust eelkõige katsetatud valmistustavade majandusliku mõju hindamisel. Selline piirav tingimus tuleks välja jätta, Rahvusvaheline Viinamarja- ja Veiniorganisatsioon (OIV) on asjaomast tava juba soovitanud ja selle avaldanud.

(8)

Uusi veinivalmistustavasid katsetades saadud veinide võimalust liikuda kogu ühenduses tuleb tõhusalt kontrollida ja kõnealuste veinide puhul kasutatud katselised valmistustavad peavad olema märgitud määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 70 lõikes 1 osutatud saatedokumendis ja kõnealuse määruse artikli 70 lõikes 2 osutatud registris.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 423/2008 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 423/2008 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 44 lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punkti c lisatakse järgmine lause:

„Kui veinivalmistustava või -menetlust, mida on lubatud katseliselt kasutada, on Rahvusvaheline Viinamarja- ja Veiniorganisatsioon juba soovitanud ja selle avaldanud, võib selle tulemusel saadud tooteid turustada kogu ühenduses.”;

b)

lisatakse punkt e:

„e)

asjaomased veinivalmistustavad ja -menetlused märgitakse määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 70 lõikes 1 osutatud saatedokumendis ja artikli 70 lõikes 2 osutatud registris.”;

2)

XIV ja XVI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

(2)  ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.

(3)  ELT L 127, 15.5.2008, lk 13.


LISA

Määruse (EÜ) nr 423/2008 lisasid muudetakse järgmiselt:

1)

XIV lisa punkti b lisatakse seitsmes taane:

„—

valged mpv-kvaliteetveinid, millel on õigus kanda päritolunimetust Douro koos tähistusega „colheita tardia”;”;

2)

XVI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti f alapunktid i ja ii asendatakse järgmistega:

„i)

25 milliekvivalenti liitri kohta järgmiste veinide puhul:

mpv-kvaliteetveinide puhul, mis vastavad tähistuse „vendimia tardía” nõuetele;

üleküpsenud viinamarjadest valmistatud magusad valged või roosad mpv-kvaliteetveinid, millel on õigus kanda päritolunimetust Rioja;

ii)

35 milliekvivalenti liitri kohta järgmiste veinide puhul:

üleküpsenud viinamarjadest valmistatud mpv-kvaliteetveinid, millel on õigus kanda päritolunimetust Ribeiro;

mpv-kvaliteetliköörveinid, mis kannavad tähistust „generoso” või „generoso de licor” ja millel on õigus kanda üht järgmistest päritolunimetustest: Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga või Montilla-Moriles;

magusad mpv-kvaliteetveinid ja mpv-kvaliteetliköörveinid, millel on õigus kanda päritolunimetust Málaga;”;

b)

lisatakse punkt p:

„p)

Portugali veinide puhul:

30 milliekvivalenti liitri kohta valgete mpv-kvaliteetveinide puhul, millel on õigus kanda päritolunimetust Douro koos tähistusega „colheita tardia” ja mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 16 mahuprotsenti ja mille jääksuhkrusisaldus on vähemalt 80 g liitri kohta.”