21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/33


Komisjoni 31. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 839/2008 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses pestitsiidide jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 234, 30. august 2008 )

Leheküljel 46 lisa punkti 1 (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa) alapunkti a tabeli viiendas, pümetrosiini käsitlevas veerus

a)

koodnumbri 0600000 real

asendatakse

„0,1 (*)”

järgmisega:

„”;

b)

koodnumbri 0610000 real

asendatakse

„”

järgmisega:

„0,1 (*)”.