13.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/14


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 763/2008,

9. juuli 2008,

rahva ja eluruumide loenduste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon (Eurostat) vajab piisavalt usaldusväärseid, üksikasjalikke ja võrreldavaid andmeid rahvastiku ja eluruumide kohta, et võimaldada ühendusel täita ülesandeid, mis talle on määratud, eelkõige asutamislepingu artiklitega 2 ja 3. Ühenduse tasandil tuleb tagada metoodika, mõistete ning statistiliste andmete ja metaandmete programmi piisav võrreldavus.

(2)

Perioodilised statistilised andmed rahvastiku ning üksikisikute peamiste perekondlike, sotsiaalsete, majanduslike ja eluasemetunnuste kohta on vajalikud teatavaid ühenduse valdkondi mõjutava regionaal-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika uurimiseks ja määratlemiseks. Eriti on vaja koguda üksikasjalikku teavet eluaseme kohta, et toetada erinevaid ühenduse tegevusi, nagu sotsiaalse kaasamise edendamine ning sotsiaalse ühtekuuluvuse jälgimine piirkondlikul tasandil või keskkonnakaitse ja energiatõhususe edendamine.

(3)

Võttes arvesse metoodika ja tehnoloogilisi arenguid, tuleks kindlaks teha parimad tavad ning tõhustada liikmesriikides loendusteks kasutatavaid andmeallikaid ja metoodikat.

(4)

Selleks et tagada liikmesriikide poolt esitatud andmete võrreldavus ja usaldusväärsete ülevaadete koostamine ühenduse tasandil, peaksid kasutatavad andmed puudutama sama võrdlusaastat.

(5)

Vastavalt käesoleva määruse sätete raamistikuks olevale nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta (2) on statistika vaja koostada kooskõlas erapooletuse põhimõttega, mis tähendab eelkõige objektiivsust ja teaduslikku sõltumatust, ning samuti läbipaistvuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, kulutasuvuse ja statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtetega.

(6)

Konfidentsiaalsete statistiliste andmete edastamist reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 322/97 ja nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrusega (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta (3). Kõnealuste määruste kohaselt võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning tagavad, et ühenduse statistika koostamisel ja levitamisel ei esine andmete õigusvastast avalikustamist ega kasutamist mittestatistilistel eesmärkidel.

(7)

Liikmesriikide ja ühenduse statistikaasutused peaksid käesoleva määruse kohase ühenduse statistika koostamisel ja avaldamisel võtma arvesse põhimõtteid, mis on sätestatud nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (4) loodud statistikaprogrammi komitee poolt 24. veebruaril 2005. aastal vastu võetud Euroopa statistika tegevusjuhises, mis lisati komisjoni soovitusele siseriiklike ja ühenduse statistikaasustuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta.

(8)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt rahvastiku ja eluruumide kohta võrreldava ja igakülgse ühenduse statistika kogumine ja koondamine, ei suuda liikmesriigid ühiste statistiliste tunnuste ja kvaliteedinõuete puudumise ning metoodika vähese läbipaistvuse tõttu piisavalt saavutada ja ühise statistilise raamistiku tõttu on neid parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (5).

(10)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kehtestada järgnevate võrdlusaastate kindlaksmääramise tingimused ning võtta vastu statistiliste andmete ja metaandmete programm. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(11)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud vastavalt otsuse 89/382/EMÜ, Euratom artiklile 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse iga kümne aasta tagant toimuva põhjalike rahvastiku- ja eluruumiandmete kogumise ühised eeskirjad.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„rahvastik” – riigi, piirkonna ja kohalik elanikkond oma alalises elukohas võrdluskuupäeval;

b)

„eluase” – eluruumid ja hooned, nagu ka eluasemekorraldus ning rahvastiku ja eluruumide vaheline suhe võrdluskuupäeval riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

c)

„hooned” – alalised hooned, mis sisaldavad inimestele elamiseks ette nähtud eluruume, ja tavaelamud, mis on mõeldud hooajaliseks või teiseseks kasutuseks või mis seisavad tühjalt;

d)

„alaline elukoht” – koht, kus inimene tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, olenemata ajutisest eemalolekust meelelahutuse, puhkuse, sõprade ja sugulaste külastamise, töö, ravi või palverännaku eesmärgil.

Alaliste elanikena käsitletakse ainult järgmisi kõnealuses geograafilises piirkonnas elavaid isikuid:

i)

neid, kes elasid enne võrdluskuupäeva oma alalises elukohas pidevalt vähemalt kaheteistkümne kuu jooksul, või

ii)

neid, kes saabusid oma alalisse elukohta viimase kaheteistkümne kuu jooksul enne võrdluskuupäeva eesmärgiga elada seal vähemalt üks aasta.

Kui punktis i või ii kirjeldatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks teha, tähendab „alaline elukoht” seaduslikku või registreeritud elukohta;

e)

„võrdluskuupäev” – kooskõlas artikli 5 lõikega 1 kuupäev, millele vastava liikmesriigi andmed osutavad;

f)

„riiklik” – liikmesriigi territooriumisse puutuv;

g)

„piirkondlik” – NUTS 1., NUTS 2. ja NUTS 3. tasandisse puutuv, nagu on määratletud statistiliste territoriaalüksuste liigituses (NUTS), mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (6) võrdluskuupäeval kehtivas versioonis;

h)

„kohalik” – kohalike haldusüksuste 2. tasandisse (LAU 2. tasand) puutuv;

i)

„rahva ja eluruumide loenduste olulised tunnused” – individuaalloendus, samaaegsus, universaalsus kindlaksmääratud territooriumil, väikest ala käsitlevate andmete kättesaadavus ja kindlaksmääratud sagedus.

Artikkel 3

Andmete esitamine

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi andmed rahvastiku kohta, mis sisaldavad isikute, perekondade ja leibkondadega ning samuti eluasemega seotud kindlaksmääratud demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke näitajaid, nagu on sätestatud lisas.

Artikkel 4

Andmeallikad

1.   Liikmesriigid võivad statistika koostamisel toetuda mitmesugustele andmeallikatele, eelkõige:

a)

tavapärastele loendustele;

b)

registripõhistele loendustele;

c)

tavapäraste loenduste ja valikvaatluste kombinatsioonile;

d)

registripõhiste loenduste ja valikvaatluste kombinatsioonile;

e)

registripõhiste loenduste ja tavapäraste loenduste kombinatsioonile;

f)

registripõhiste loenduste, valikvaatluste ja tavapäraste loenduste kombinatsioonile ning

g)

asjakohastele uuringutele vahelduvate valimitega (jadaloendused).

2.   Liikmesriigid võtavad kõik andmekaitse nõuete täitmiseks vajalikud meetmed. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide endi andmekaitsealaseid õigusnorme.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile (Eurostatile) käesoleva määruse kohaselt esitatud statistika mis tahes muudatustest või parandustest, samuti valitud andmeallikate ja metoodika mis tahes muudatustest hiljemalt üks kuu enne muudetud andmete avaldamist.

4.   Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse nõuete täitmiseks kasutatavad andmeallikad ja metoodika vastavad võimalikult suurel määral artikli 2 punktis i määratletud rahva ja eluruumide loenduste olulistele tunnustele. Nad jätkavad püüdlusi selle nimel, et suurendada vastavust kõnealustele olulistele tunnustele.

Artikkel 5

Andmete edastamine

1.   Iga liikmesriik määrab kindlaks võrdluskuupäeva. Võrdluskuupäev jääb käesoleva määruse põhjal kindlaks määratud aastasse (võrdlusaasta). Esimene võrdlusaasta on 2011. aasta. Komisjon (Eurostat) määrab edasised võrdlusaastad vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Võrdlusaastad langevad iga kümnendi algusesse.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) käesolevas määruses nõutud lõplikud, kinnitatud ja kokkuvõtlikud andmed ning metaandmed 27 kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu.

3.   Komisjon (Eurostat) võtab vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu edastatavate statistiliste andmete ja metaandmete programmi, et järgida käesoleva määruse nõudeid.

4.   Komisjon (Eurostat) võtab käesoleva määrusega nõutud andmete ning nende jaotuste tehnilised spetsifikatsioonid vastu vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

5.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) kinnitatud andmed ja metaandmed elektroonilisel kujul. Komisjon (Eurostat) võtab vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele vastu sobiva tehnilise vormingu, mida tuleb kasutada nõutud andmete edastamiseks.

6.   Artikli 4 lõike 3 kohase muudatuse või paranduse korral edastavad liikmesriigid muudetud andmed komisjonile (Eurostatile) hiljemalt muudetud andmete avaldamise kuupäeval.

Artikkel 6

Kvaliteedihindamine

1.   Käesolevas määruses kohaldatakse edastatavatele andmetele järgmisi kvaliteedihindamise näitajaid:

„asjakohasus” osutab statistika vastavusele kasutajate praegustele ja võimalikele vajadustele;

„täpsus” osutab hinnangute lähedusele tundmatutele õigetele väärtustele;

„õigeaegsus” on seotud ajavahemikuga võrdlusperioodi ja tulemuste kättesaadavaks tegemise vahel;

„kättesaadavus” ja „selgus” osutavad tingimustele ja korrale, mille alusel saavad kasutajad andmeid kätte ning neid kasutada ja tõlgendada;

„võrreldavus” osutab kohaldatavate statistiliste mõistete ja mõõtevahendite ning meetodite erinevuste mõju mõõtmisele, kui statistikat võrreldakse geograafiliste piirkondade, valdkondade või ajavahemike kaupa, ja

„sidusus” osutab andmete piisavusele, et neid andmeid saaks usaldusväärselt kombineerida erineval viisil ja erinevaks otstarbeks.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruande edastatud andmete kvaliteedi kohta. Sellega seoses selgitavad liikmesriigid, mil määral valitud andmeallikad ja metoodika vastavad artikli 2 punktis i määratletud rahva ja eluruumide loenduste olulistele tunnustele.

3.   Lõikes 1 sätestatud kvaliteedihindamise näitajate kohaldamisel käesoleva määrusega hõlmatud andmetele määratletakse kvaliteediaruandeid puudutav kord ning nende struktuur vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti.

4.   Komisjon (Eurostat) esitab koostöös liikmesriikide pädevate asutustega andmete ja metaandmete kvaliteedi tagamiseks väljatöötatud metoodikaalased soovitused, tunnustades eelkõige Euroopa Statistikute Konverentsi soovitusi rahva ja eluruumide 2010. aasta loenduste osas.

Artikkel 7

Rakendusmeetmed

1.   Järgmised käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele:

a)

käesoleva määrusega nõutud andmete ning nende jaotuste tehnilised spetsifikatsioonid, nagu on sätestatud artikli 5 lõikes 4;

b)

sobiva tehnilise vormingu vastuvõtmine, nagu on sätestatud artikli 5 lõikes 5, ning

c)

kvaliteediaruandeid puudutav kord ja nende struktuur, nagu on sätestatud artikli 6 lõikes 3.

2.   Järgmised käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

a)

võrdlusaastate kindlaksmääramine, nagu on sätestatud artikli 5 lõikes 1, ning

b)

statistiliste andmete ja metaandmete programmi vastuvõtmine, nagu on sätestatud artikli 5 lõikes 3.

3.   Arvesse võetakse põhimõtteid, et võetud meetmetest saadav kasu peab ületama nendega kaasnevad kulud ning et lisakulud ja -koormus peavad jääma mõistlikesse piiridesse.

Artikkel 8

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 9. juuli 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  Euroopa Parlamendi 20. veebruari 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus.

(2)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(4)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(6)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 176/2008 (ELT L 61, 5.3.2008, lk 1).


LISA

Rahva ja eluruumide loendustega kogutavad andmed

1.

Isikute kohta kogutavad andmed

1.1.

Kohustuslikud andmed järgmiste geograafiliste tasandite puhul: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Tuletamata andmed

Alaline elukoht

Sugu

Vanus

Seaduslik perekonnaseis

Sünniriik/-koht

Kodakondsus

Eelmine alaline elukoht ja praegusesse alalisse elukohta saabumise kuupäev või alaline elukoht aasta enne loendust

Leibkonnaliikmete omavahelised seosed

1.1.2.

Tuletatud andmed

Kogurahvastik

Paikkond

Leibkondlik seis

Perekonnaseis

Tuumperekonna tüüp

Tuumperekonna suurus

Tavaleibkonna tüüp

Tavaleibkonna suurus

1.2.

Kohustuslikud andmed järgmiste geograafiliste tasandite puhul: riiklik, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Tuletamata andmed

Alaline elukoht

Töökoha asukoht

Sugu

Vanus

Seaduslik perekonnaseis

Hetke hõiveseisund

Amet

Majandusharu

Tööalane staatus

Haridustase

Sünniriik/-koht

Kodakondsus

Kas on kunagi välismaal elatud ja riiki saabumise aasta (1980 ja hiljem)

Eelmine alaline elukoht ja praegusesse alalisse elukohta saabumise kuupäev või alaline elukoht aasta enne loendust

Leibkonnaliikmete omavahelised seosed

Leibkondade valduse staatus

1.2.2.

Tuletatud andmed

Kogurahvastik

Paikkond

Leibkondlik staatus

Perekondlik staatus

Tuumperekonna tüüp

Tuumperekonna suurus

Tavaleibkonna tüüp

Tavaleibkonna suurus

2.

Eluasemega seotud andmed

2.1.

Kohustuslikud andmed järgmiste geograafiliste tasandite puhul: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Tuletamata andmed

Elamispinna tüüp

Elamispinna asukoht

Tavaeluruumide valdusõigus

Elanike arv

Kasulik põrandapind ja/või eluaseme tubade arv

Eluruumid hoone tüübi järgi

Eluruumid ehitusaja järgi

2.1.2.

Tuletatud andmed

Eluaseme asustustiheduse standard

2.2.

Kohustuslikud andmed järgmiste geograafiliste tasandite puhul: riiklik, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1.

Tuletamata andmed

Elamistingimused

Elamispinna tüüp

Elamispinna asukoht

Tavaeluruumide valdusõigus

Omandi liik

Elanike arv

Kasulik põrandapind ja/või eluaseme tubade arv

Veevarustussüsteem

Tualettruum

Vannituba

Kütte tüüp

Eluruumid hoone tüübi järgi

Eluruumid ehitusaja järgi

2.2.2.

Tuletatud andmed

Eluaseme asustustiheduse standard