26.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/8


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 718/2008,

24. juuli 2008,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr 40/2008 teatavate kalavarude püügivõimaluste ning lisatingimuste osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 20,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1559/2007, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2015/2006 (3) on ühenduse kalalaevadele kehtestatud 2007. ja 2008. aastaks teatavate süvamere kalavarude püügivõimalused.

(2)

Teatavate püügipiirkondade kirjeldusi kõnealuses määruses tuleks täpsustada, selleks et piirkond, kus asjaomase kvoodi alusel võib kalastada, oleks õigesti määratletud.

(3)

Määruses (EÜ) nr 1559/2007 kehtestatud Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastase kava täieliku rakendamise tagamiseks tuleks vastu võtta kõnealuses määruses sätestatud teatud tehnilised meetmed ning eelkõige määratleda ja jagada asjaomaste liikmesriikide vahel nende laevade arv, kellel on Atlandi ookeanis lubatud püüda alammõõdust väiksemat harilikku tuuni, ja lubatud kogupüük.

(4)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 40/2008 (4) on 2008. aastaks kindlaks määratud teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ja ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes. Teatavate kalapüügipiirangutega piirkondade koordinaadid olid kõnealuses määruses esitatud valesti ning need tuleks parandada.

(5)

Tursapüügi piirangud ICES VIIb-k, VIII, IX ja X püügipiirkondades ning CECAFi 34.1.1 püügipiirkonna ühenduse vetes on ajutiselt kehtestatud määruse (EÜ) nr 40/2008 IA lisas. Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tursavarusid käsitleva uue teadusliku hinnangu tulemusena tuleks määrata kindlaks lõplik tursa lubatud kogupüük.

(6)

Kõnealuses määruses olid teatavate liikide puhul teatavad kvoodid ja joonealused märkused esitatud valesti ning need tuleks parandada.

(7)

Ühenduse ja Islandi vahel 10. aprillil 2008 toimunud konsultatsioonide tulemusena jõuti kokkuleppele moivakvootides, mille ulatuses Islandi kalalaevad võivad püüda enne 30. aprilli 2008 ühenduse kvoodist, mis on eraldatud ühenduse, Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppe raames, ning kvootides, mille ulatuses ühenduse laevad võivad Islandi majandusvööndis meriahvenat püüda juulist detsembrini. Seda kokkulepet tuleks rakendada ühenduse õiguses.

(8)

Euroopa Ühenduse, Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi, Norra ja Venemaa Föderatsiooni vahel 13.–14. veebruaril 2008 Kopenhaagenis sõlmitud kokkulepet, milles käsitletakse meriahvena püüki Irmingeri meres ja sellega piirnevates vetes Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) konventsiooni piirkonnas 2008. aastal, tuleks rakendada ühenduse õiguses. Kuna kõnealust kokkulepet kohaldatakse kogu 2008. aasta suhtes, tuleks selle rakendamiseks võetud meetmeid kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008.

(9)

EÜ ja Gröönimaa ühiskomitee 27. novembril 2007 Nuukis toimunud koosoleku järeldused ning 12. veebruaril 2008 Kopenhaagenis toimunud tehnilise koosoleku järeldused, milles käsitletakse EÜ osa meriahvena püügist ICES V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes, tuleks rakendada ühenduse õiguses. Kuna Gröönimaaga kokku lepitud korraldus on seotud NEAFC kokkuleppega meriahvena püügi kohta Irmingeri meres, tuleks EÜ ja Gröönimaa ühiskomitee koosoleku järeldusi samuti kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008.

(10)

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Norra vahel peetud kalandusalaste nõupidamiste 26. novembri 2007. aasta lõppotsuste kooskõlastatud protokolliga hakkab ühendus 2008. aastal katsetama veetavate püügivahendite puhul tehnilisi meetmeid, et vähendada vette tagasi lastava tursa osa 10 %ni või veel madalama tasemeni. Seda kokkulepet tuleks rakendada ühenduse õiguses.

(11)

Selleks et tagada asjaomastele kaluritele kindlus ning võimaldada neil kavandada käesoleva kalastushooaja tegevust võimalikult kiiresti, on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest ajavahemikust, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule ning Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao artiklis 3.

(12)

Seetõttu tuleks määrusi (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr 40/2008 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2015/2006 muudatused

Määruse (EÜ) nr 2015/2006 lisa 2. osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 40/2008 muudatused

Määrust (EÜ) nr 40/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 30 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

süvamerepüügi piirangutega keeluala – Capo Santa Maria di Leuca Lophelia riff:

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E.”

2)

Artikli 82 järele lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 82a

Atlandi ookeani idaosas harilikku tuuni püüdvate kalalaevade maksimaalne arv

1.   Atlandi ookeani idaosas söödalaevade ja veoõngedega ühenduse kalalaevade, kellel on lubatud püüda harilikku tuuni alammõõduga 8 kg või 75 cm, maksimaalne arv ja kõnealuse maksimaalse arvu jagamine liikmesriikide vahel on määratud kindlaks järgmiselt:

Hispaania

63

Prantsusmaa

44

107

2.   Atlandi ookeani idaosas ühenduse pelaagilise püügi traalerite, kellel on kaaspüügina lubatud püüda harilikku tuuni alammõõduga 8 kg või 75 cm, maksimaalne arv ja kõnealuse maksimaalse arvu jagamine liikmesriikide vahel on määratud kindlaks järgmiselt:

Prantsusmaa

107

107

Artikkel 82b

Hariliku tuuni püügipiirangud Atlandi ookeani idaosas

1.   ID lisas ette nähtud püügipiirangute raames on mõõtudega 8 kg või 75 cm kuni 30 kg või 115 cm hariliku tuuni püügipiirangud, mida kohaldatakse artiklis 82a osutatud püügiloaga ühenduse kalalaevade suhtes, ja kõnealuse püügipiirangu jagamine liikmesriikide vahel määratud kindlaks järgmiselt (tonnides):

Hispaania

1 117,07 (5)

Prantsusmaa

504

1 621,07

2.   Lõikes 1 ette nähtud püügipiirangute raames on alammõõduga 6,4 kg või 70 cm hariliku tuuni püügipiirangud, mida kohaldatakse artiklis 82a osutatud alla 17meetriste söödalaevade suhtes, ja kõnealuse püügipiirangu jagamine liikmesriikide vahel määratud kindlaks järgmiselt (tonnides):

Prantsusmaa

45 (6)

45 (6)

Artikkel 82c

Atlandi ookeani idaosas kehtivad hariliku tuuni püügipiirangud, mida kohaldatakse ühenduse ranniku lähedase väikesemahulise püügi suhtes

ID lisas ette nähtud püügipiirangute raames on kaaluga 8 kg kuni 30 kg hariliku tuuni püügipiirangud, mida kohaldatakse Atlandi ookeani idaosas toimuva ühenduse ranniku lähedase väikesemahulise püügi suhtes, ja kõnealuse püügipiirangu jagamine liikmesriikide vahel määratud kindlaks järgmiselt (tonnides):

Hispaania

263,21

Prantsusmaa

61,01

324,22”

3)

Määruse (EÜ) nr 40/2008 IA, IB, III ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artiklit 2 kohaldatakse II lisa punktides 2b ja 2c sätestatud muudatuste osas siiski alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. HORTEFEUX


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).

(2)  ELT L 340, 22.12.2007, lk 8.

(3)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 28. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 541/2008 (ELT L 157, 17.6.2008, lk 23).

(4)  ELT L 19, 23.1.2008, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 641/2008 (ELT L 178, 5.7.2008, lk 17).

(5)  Sealhulgas kuni 80 tonni veoõngedega kalalaevade kaaspüügiks.

(6)  Komisjon võib kõnealust kogust muuta kuni 200 tonni ulatuses.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 2015/2006 lisa 2. osa muudetakse järgmiselt.

Kanne, milles käsitletakse atlandi karekala ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV püügipiirkonna ühenduse vetes ja kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla mittekuuluvates vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkond

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ühenduse veed ning kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla mittekuuluvad veed

Aasta

2007

2008

 

Hispaania

4

3

 

Prantsusmaa

23

15

 

Iirimaa

6

4

 

Portugal

7

5

 

Ühendkuningriik

4

3

 

44

30”

 


II LISA

Määruse (EÜ) nr 40/2008 lisasid muudetakse järgmiselt.

1.

IA lisas:

a)

kanne, milles käsitletakse turska VIIb-k, VIII, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ühenduse vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Tursk

Gadus morhua

Piirkond

:

VIIb-k, VIII, IX ja X; CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ühenduse veed

COD/7X7A34

Belgia

217

Analüütiline TAC.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.”;

Prantsusmaa

3 725

Iirimaa

797

Madalmaad

31

Ühendkuningriik

404

5 174

Lubatud kogupüük (TAC)

5 174

b)

kanne, milles käsitletakse põhjaputassuud II, IVa, V, VI püügipiirkonna ühenduse vetes põhja pool 56° 30′ N ning VII püügipiirkonnas lääne pool 12° W, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Piirkond

:

II, IVa, V, VI püügipiirkonna ühenduse veed põhja pool 56° 30′ N ja VII püügipiirkonna veed lääne pool 12° W

WHB/24A567

Norra

196 269 (1)  (2)

Analüütiline TAC.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Fääri saared

31 000 (3)  (4)

Lubatud kogupüük (TAC)

1 266 282

2.

IB lisas:

a)

kanne, milles käsitletakse moivat ICES V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Moiva

Mallotus villosus

Piirkond

:

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

CAP/514GRN

Kõik liikmesriigid

0

 

23 716 (5)  (6)

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

b)

kanne, milles käsitletakse meriahvenat ICES V püügipiirkonna ühenduse ja rahvusvahelistes vetes ning ICES XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Meriahven

Sebastes spp.

Piirkond

:

V püügipiirkonna ühenduse ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

RED/51214.

Eesti

210 (7)

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Saksamaa

4 266 (7)

Hispaania

749 (7)

Prantsusmaa

398 (7)

Iirimaa

1 (7)

Läti

76 (7)

Madalmaad

2 (7)

Poola

384 (7)

Portugal

896 (7)

Ühendkuningriik

10 (7)

6 992 (7)

Lubatud kogupüük (TAC)

46 000

c)

kanne, milles käsitletakse meriahvenat ICES V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Meriahven

Sebastes spp.

Piirkond

:

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

RED/514GRN

Saksamaa

4 248

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Prantsusmaa

22

Ühendkuningriik

30

8 000 (8)  (9)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

d)

kanne, milles käsitletakse meriahvena püüki ICES Va püügipiirkonna Islandi vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik

:

Meriahven

Sebastes spp.

Piirkond

:

Va püügipiirkonna Islandi veed

RED/05A-IS

Belgia

100 (10)  (11)

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Saksamaa

1 690 (10)  (11)

Prantsusmaa

50 (10)  (11)

Ühendkuningriik

1 160 (10)  (11)

3 000 (10)  (11)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

3.

III lisas:

a)

punkti 9 järele lisatakse järgmine punkt:

„9a.   Tursa Põhjamerre tagasi laskmise vähendamine

1.

Liikmesriigid, kellel on tursapüügikvoote, hakkavad 2008. aastal katsetama veetavate püügivahendite tehnilisi meetmeid, et vähendada vette tagasi lastava tursa osa 10 %ni või veel madalama tasemeni.

2.

Liikmesriigid teevad punkti 9a alapunktis 1 nimetatud katsete tulemused komisjonile kättesaadavaks hiljemalt 31. detsembriks 2008.”;

b)

punktis 13.1 asendatakse Hattoni madaliku (Hatton Bank) koordinaadid järgmisega:

 

„Hattoni madalik (Hatton Bank):

59° 26′ N, 14° 30′ O

59° 12′ N, 15° 08′ O

59° 01′ N, 17° 00′ O

58° 50′ N, 17° 38′ O

58° 30′ N, 17° 52′ O

58° 30′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 17° 30′ O

57° 55′ N, 17° 30′ O

57° 45′ N, 19° 15′ O

58° 30′ N, 18° 45′ O

58° 47′ N, 18° 37′ O

59° 05′ N, 17° 32′ O

59° 16′ N, 17° 20′ O

59° 22′ N, 16° 50′ O

59° 21′ N, 15° 40′ O”

4.

XIV lisas:

asendatakse tekstis, milles on esitatud resolutsiooni GFMC/31/2007/2 3. liite tekst, GFCM geograafilise alapiirkonna (GSA) 2 geograafilised koordinaadid järgmisega:

„36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O”.


(1)  Arvestatakse rannikuäärsete riikide lepingus Norrale kehtestatud püügipiirangute suhtes.

(2)  IV püügipiirkonna püük ei tohi ületada 49 067 tonni.

(3)  Arvestatakse rannikuäärsete riikide lepingus Fääri saartele kehtestatud püügipiirangute suhtes.

(4)  Võib samuti püüda püügipiirkonnas VIb. IV püügipiirkonna püük ei tohi ületada 7 750 tonni.”.

(5)  Sellest 23 716 tonni eraldatakse Islandile.

(6)  Püük enne 30. aprilli 2008.”;

(7)  Ajavahemikul 1. aprillist kuni 15. juulini 2008 ei tohi püüda üle 65 % kvoodist põhja pool 59o N ja ida pool 36o W. Ajavahemikul 1. aprillist kuni 10. maini 2008 ei tohi püüda üle 30 % kvoodist põhja pool 59o N ja ida pool 36o W.”;

(8)  Võib püüda ainult pelaagilise traalnoodaga. Võib püüda idas või läänes. Selle kvoodi alusel võib püüda NEAFC reguleerimispiirkonnas tingimusel, et Gröönimaa kohta aruandmise tingimused on täidetud.

(9)  Pelaagilise püügi traaleriga püüdmiseks eraldatakse Norrale 3 500 tonni ja Fääri saartele 200 tonni.”;

(10)  Kaasa arvatud vältimatu kaaspüük (tursa kaaspüük keelatud).

(11)  Püük ajavahemikul juulist detsembrini.”.