11.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 657/2008,

10. juuli 2008,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 102 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 11. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2707/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga, (2) on mitu korda oluliselt muudetud. (3) Kuna täiendavad muudatused on vajalikud, tuleks see määrus kehtetuks tunnistada ning selguse ja otstarbekuse huvides asendada uue määrusega.

(2)

Õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antav abi peaks olema kättesaadav lasteaedades, muudes koolieelsetes asutustes, alg- ja keskkoolides. Pidades silmas võitlust rasvumise vastu ja laste varustamist igapäevaste tervislike piimatoodetega, tuleks kõnealuseid haridusasutusi võrdselt kohelda ja neil peaks olema võimalik abikavas osaleda. Haldamise lihtsustamiseks tuleks jätta kavast välja nimetatud koolide õpilaste piimatarbimine ajal, mil nad viibivad puhkelaagrites.

(3)

Abikava kohaldamise täpsustamiseks tuleks rõhutada, et õpilased peaksid abikavast toetust saama üksnes koolipäevade ajal. Lisaks sellele peaks iga liikmesriigi haridusamet või haridusasutus kinnitama koolipäevade koguarvu, arvates sellest välja riigipühad.

(4)

Kogemused on näidanud, et õpilastele pakutavate toitude valmistamisel subsideeritavate piimatoodete kasutamise kontrollimisel esineb raskusi. Pealegi ei ole see tõhus abikava haridusalase eesmärgi saavutamise viis. Seepärast tuleks toitude valmistamist vastavalt piirata.

(5)

Ühenduses valitsevate piima ja teatavate piimatoodete erinevate tarbimisharjumuste arvessevõtmiseks ning kehtivatele tervise- ja toitumisalastele suundumustele reageerimiseks peaks abikõlblike toodete loetelu täiendama ja lihtsustama, jättes liikmesriikidele võimaluse määrata kindlaks oma tootevalik kooskõlas kõnealuse loeteluga.

(6)

Tagamaks, et abikõlblikud tooted pakuksid tervisekaitse kõrget taset, peaksid need tooted olema valmistatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (4) sätestatud nõuetele ning olema varustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (5) nõutud identifitseerimismärgiga.

(7)

Abikava haldamise ja kontrollimise jaoks tuleks kehtestada taotlejate heakskiitmise kord.

(8)

Eri abikõlblike toodete abi määr tuleks kindlaks määrata, võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 102 sätestatud piima toetusmäära ning samuti toodetevahelisi tehnilisi seoseid.

(9)

Seoses abi maksmisega tuleks määrata kindlaks taotlejate täidetavad nõuded ning sätestada eeskirjad seoses taotluste esitamise, pädevate asutuste tehtavate kontrollide ja kohaldatavate karistuste ning maksmise korraga.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 102 lõike 4 alusel on päevane maksimumkogus õpilase kohta, mille puhul toetust võib anda, 0,25 liitri piima ekvivalent. Tuleks määrata kindlaks piima ekvivalendid muude toodete puhul.

(11)

Liikmesriigid peaksid sätestama abikava kontrollimist käsitlevad eeskirjad, tagamaks, et abi kajastub nõuetekohaselt abisaajate makstavas hinnas ja et tooteid, mille puhul abi on makstud, kasutatakse ettenähtud otstarbel.

(12)

Ühenduse finantshuvide kaitsmiseks tuleks vastu võtta asjakohased kontrollmeetmed, et võidelda eeskirjade eiramise ja pettuste vastu. Kõnealused kontrollmeetmed peaksid hõlmama täielikku halduskontrolli, millele lisanduvad kohapealsed kontrollid. Tuleks kindlaks määrata selliste kontrollmeetmete ulatus, sisu, ajakava ja aruandlus, et tagada võrdne ja ühtne lähenemisviis liikmesriikide vahel, võttes arvesse nende erinevat abikava rakendamist. Lisaks sellele tuleks tagasi nõuda alusetult makstud summad ja kindlaks määrata karistused, et takistada taotlejate süülist käitumist.

(13)

Liikmesriikide haldusalase töö lihtsustamiseks tuleks sellise maksimumkoguse arvutus, mille puhul makstakse abi, teha vastavalt taotleja nimekirjas esitatud korrapäraselt kohal käivate õpilaste arvule.

(14)

Kogemused on näidanud, et abisaajad ei ole piisavalt teadlikud Euroopa Liidu rollist koolipiima programmis. Seepärast oleks vaja igas koolipiima programmis osalevas haridusasutuses Euroopa Liidu subsideeriv roll programmis selgelt ära näidata.

(15)

Järelevalve eesmärgil tuleks komisjonile igal aastal edastada teatav koolipiima programmi käsitlev teave.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses kõnealuse määruse artikli 102 alusel haridusasutuste õpilaste teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (edaspidi „abi”).

Artikkel 2

Abisaajad

Abi saavad õpilased, kes käivad korrapäraselt järgmistes liikmesriigi pädeva asutuse hallatavates või heaks kiidetud haridusasutustes: lasteaed/muu koolieelne lasteasutus, alg- ja keskkoolid.

Artikkel 3

Abikõlblikud tooted

1.   Liikmesriigid võivad maksta toetust I lisas loetletud toodete puhul. Nad võivad kohaldada rangemaid norme kooskõlas I lisas kindlaks määratud abikõlblikele toodetele esitatavate nõuetega.

2.   Prantsuse ülemeredepartemangudes võib I lisas osutatud kakaoga piim või muul viisil maitsestatud piim olla taastatud piim.

3.   Liikmesriigid võivad lubada lisada I kategooria toodetesse kuni 5 mg fluori kilogrammi kohta.

4.   Abi antakse üksnes käesoleva määruse I lisas loetletud toodete puhul, kui tooted vastavad määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõuetele ning eelkõige nõuetele, mis käsitlevad heakskiidetud asutuses toidu valmistamist ja identifitseerimismärgistust, nagu on kindlaks määratud määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos.

Artikkel 4

Abi määr

1.   Abi määrad on sätestatud II lisas.

2.   Kui eurodes kindlaksmääratud toetuse määra muudetakse, kohaldatakse kõikide kõnealuse kuu jooksul tarnitud koguste suhtes kuu esimesel päeval kehtinud määra.

3.   Kui tarnitud kogused on esitatud liitrites, kasutatakse kilogrammideks ümberarvestamisel koefitsienti 1,03.

Artikkel 5

Maksimumkogus, mille puhul makstakse abi

1.   Liikmesriigid kontrollivad, et määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 102 lõikes 4 osutatud 0,25-liitrist maksimumkogust ei ületataks, võttes arvesse koolipäevade ja korrapäraselt kohal käivate õpilaste arvu maksetaotlusega hõlmatud ajavahemiku jooksul ning arvestades käesoleva määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud koefitsienti.

2.   I lisas loetletud II–V kategooria toodete puhul kasutatakse lõikes 1 osutatud kontrollimise ajal järgmisi vastavusi:

a)

II kategooria: 100 kg = 90 kg piima;

b)

III kategooria: 100 kg = 300 kg piima;

c)

IV kategooria: 100 kg = 899 kg piima;

d)

V kategooria: 100 kg = 765 kg piima.

3.   Artiklis 2 kindlaks määratud abisaajad saavad abikavast toetust üksnes koolipäevade ajal. Haridusamet või haridusasutus teatab liikmesriigi pädevale asutusele ja vajaduse korral taotlejale koolipäevade koguarvu, millest on riigipühad välja arvatud. Õpilased ei saa abikavast toetust ajal, mil nad viibivad puhkelaagrites.

4.   Abikavast ei saa toetust toidu valmistamiseks kasutatud piima ja piimatoodete puhul.

Haridusasutuse tööruumides toidu valmistamiseks kasutatud kuumutamata piima ja piimatoodete puhul võib abikavast siiski toetust saada. Lisaks sellele võib lubada I lisa I kategooria punktis a ja b loetletud toodete kuumutamist.

5.   Seoses selliste toodete eristamisega, mida kasutatakse kuumutatud valmististes ja kuumutamata valmististes ja/või otsetarbimiseks, võib lõike 4 kohaldamisel kasutada koefitsienti, mis on kehtestatud eelnevalt kasutatud koguste ja/või asjaomase liikmesriigi poolt heaks kiidetud retseptide puhul.

Artikkel 6

Abi andmise üldtingimused

1.   Abitaotlus on kehtiv üksnes siis, kui selle on esitanud artiklite 7, 8 ja 9 kohaselt heaks kiidetud taotleja I lisas loetletud ühenduse toodete tarnimiseks.

2.   Abi võib taotleda:

a)

haridusasutus;

b)

haridusamet oma piirkonna õpilastele jaotatavate toodete puhul;

c)

toodete tarnija, kui liikmesriik nii sätestab;

d)

ühe või mitme haridusasutuse või haridusameti nimel tegutsev ja sel eesmärgil loodud organisatsioon, kui liikmesriik nii sätestab.

Artikkel 7

Taotlejate heakskiitmine

Abi taotlejad peab abi saamiseks heaks kiitma selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub haridusasutus, kuhu tooted tarnitakse.

Artikkel 8

Heakskiitmise üldtingimused

1.   Heakskiidu saamiseks peab taotleja kohustuma pädeva asutuse ees kirjalikult:

a)

kasutama tooteid vastavalt käesolevale määrusele üksnes selle haridusasutuse või nende haridusasutuste õpilaste jaoks, mille suhtes abi taotletakse;

b)

maksma tagasi asjaomaste koguste puhul alusetult makstud abi, kui leitakse, et tooted ei ole jaotatud artiklis 2 osutatud abisaajatele või et abi on makstud muu kui artikli 5 kohaselt kehtestatud koguste puhul;

c)

andma täiendavad dokumendid taotluse korral pädeva asutuse käsutusse;

d)

nõustuma liikmesriigi pädeva asutuse poolt vajalikuks peetava kontrollimisega eelkõige arvepidamise ja füüsilise kontrolli puhul.

2.   Määruse (EÜ) nr 2707/2000 artiklite 7, 8 ja 9 kohaselt antud heakskiit jääb käesoleva määruse kohaldamisel kehtima.

Artikkel 9

Teatavate taotlejate heakskiitmise eritingimused

Kui abi taotleb artikli 6 lõike 2 punktides c ja d osutatud taotleja, kohustub ta lisaks artiklis 8 osutatud kohustustele pädeva asutuse ees kirjalikult hoidma haridusasutuste nimede ja aadresside registreid või vajaduse korral vastavaid andmeid haritusametite ning kõnealustele asutustele või ametitele müüdud või tarnitud toodete ja koguste kohta.

Artikkel 10

Heakskiidu kehtivuse peatamine ja selle tühistamine

Kui leitakse, et abi taotleja ei täida enam artiklites 8 ja 9 sätestatud tingimusi või mõnda muud käesoleva määruse kohast kohustust, peatatakse heakskiidu kehtivus üheks kuni kaheteistkümneks kuuks või tühistatakse see, sõltuvalt eeskirjade eiramise tõsidusest.

Selliseid meetmeid ei võeta vääramatu jõu korral või juhul, kui liikmesriik leiab, et eeskirjade eiramine ei toimunud tahtlikult ega hooletuse tagajärjel ning oli väheoluline.

Tühistatud heakskiitu saab taastada taotleja taotluse korral kõige varem kaheteistkümne kuu pärast.

Artikkel 11

Maksetaotlused

1.   Maksetaotlus tuleb teha liikmesriigi pädeva asutuse poolt kindlaks määratud viisil ning see peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

a)

jaotatud kogused tootekategooriate või alamkategooriate kaupa;

b)

punktis a osutatud teabega seotud haridusasutuse või haridusameti nimi ja aadress või kordumatu identifitseerimisnumber.

2.   Liikmesriigid määravad kindlaks taotluste esitamise sageduse. Taotlused võivad hõlmata ajavahemikku ühest seitsme kuuni.

3.   Abitaotlused kehtivad üksnes siis, kui need on esitatud nõuetekohaselt täidetult taotluses käsitletud ajavahemiku lõpule järgneva kolmanda kuu viimaseks päevaks, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Kui see tähtaeg ületatakse vähem kui kahe kuu võrra, siis abi makstakse, kuid seda vähendatakse:

a)

5 %, kui viivitus on üks kuu või vähem;

b)

10 %, kui viivitus on rohkem kui üks kuu, kuid vähem kui kaks kuud.

4.   Taotluses näidatud summad tuleb tõendada dokumentide abil, mis hoitakse pädevatele asutustele kättesaadavana. Nendes dokumentides peab olema märgitud eraldi iga tarnitud toote hind ning nendega peavad olema kaasas kviitungid või maksetõendid.

Artikkel 12

Abi maksmine

1.   Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 4 kohaldamist, makstakse abi üksnes artikli 6 lõike 2 punktides c ja d osutatud tarnijatele ja organisatsioonidele:

a)

tegelikult tarnitud koguste puhul kviitungi esitamisel või

b)

pädeva asutuse poolt enne abi lõplikku maksmist tehtud kontrollimise aruande põhjal, kui aruandes on kirjas, et maksetingimused on täidetud, või

c)

kui liikmesriik lubab, alternatiivse tõendusmaterjali esitamise korral selle kohta, et käesoleva määruse kohaselt tarnitavate koguste eest on makstud.

2.   Pädev asutus maksab abi kolme kuu jooksul pärast artiklis 11 osutatud nõuetekohaselt täidetud ja kehtiva taotluse esitamise päeva, välja arvatud juhul, kui on algatatud haldusjuurdlus.

Artikkel 13

Ettemaksed

1.   Liikmesriigid võivad teha taotletud abi suuruse ettemakse, kui on esitatud tagatis suurusega 110 % ettemakse summast.

2.   Kui artikli 6 lõike 2 punktides c ja d osutatud tarnija või organisatsioon taotleb ettemakset, võib pädev asutus maksta selle tarnitud koguste põhjal, nõudmata artikli 12 lõikes 1 osutatud dokumente. Tarnija või organisatsioon edastab ühe kuu jooksul pärast ettemakse tegemist pädevale asutusele toetuse lõplikuks maksmiseks vajalikud dokumendid, välja arvatud juhul, kui pädev asutus koostab artikli 12 lõike 1 punktiga b ette nähtud aruande.

Artikkel 14

Hindade järelevalve

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada abi summa kajastumine abisaaja makstud hinnas.

2.   Liikmesriigid kehtestavad maksimumhinnad, mida abisaajatel tuleb maksta mitmesuguste I lisas loetletud toodete eest, mida jagatakse nende territooriumil.

Artikkel 15

Kontrollimine ja karistused

1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse järgimine. Kõnealused meetmed hõlmavad abitaotluste täielikku halduskontrolli, millele lisanduvad kohapealsed kontrollid, nagu on kindlaks määratud lõigetes 2–8.

2.   Halduskontrollid tuleb läbi viia kõikide abitaotluste suhtes ja need peavad hõlmama liikmesriikide poolt määratletud toodete tarnimist tõendavate dokumentide ning artikli 5 lõikes 1 osutatud õpilase ja päeva kohta maksimumkogustest kinnipidamise kontrollimist.

Esimeses lõigus osutatud halduskontrollidele lisanduvad eelkõige järgmiste aspektide suhtes teostatavad kohapealsed kontrollid:

a)

abi mõju abisaaja makstud hinnale;

b)

artiklis 9 osutatud arvepidamine, sh sellised finantsdokumendid nagu ostu- ja müügiarved ning pangaväljavõtted;

c)

subsideeritud toodete kasutamine vastavalt käesolevale määrusele, eriti juhtudel, kui on alust kahtlustada mis tahes eeskirjade eiramist.

3.   Iga 1. augustil algava ja 31. juulil lõppeva ajavahemiku kohta teostatud kohapealsete kontrollide koguarv peab hõlmama vähemalt 5 % kõigist artiklis 6 osutatud taotlejaist. Kui liikmesriigis on taotlejate arv väiksem kui sada, viiakse kohapealsed kontrollid läbi viie taotleja tööruumides. Kui liikmesriigis on taotlejate arv väiksem kui viis, kontrollitakse taotlejaid 100 %. Iga 1. augustil algava ja 31. juulil lõppeva ajavahemiku kohta teostatud kohapealsete kontrollide koguarv peab hõlmama vähemalt 5 % siseriiklikul tasandil välja makstud abist.

4.   Kohapealsed kontrollid teostatakse 1. augustil algava ja 31. juulil lõppeva ajavahemiku jooksul ning need hõlmavad vähemalt eelmise kaheteistkümne kuu pikkust ajavahemikku.

5.   Kohapeal kontrollitavad taotlejad valib pädev kontrolliasutus eri geograafilisi piirkondi arvesse võttes ning riskianalüüsi alusel, arvestades vigade püsivat iseloomu ja möödunud aastatel tehtud kontrollide tulemusi. Riskianalüüsides võetakse arvesse ka toetuse eri summat ja artikli 6 lõikes 2 osutatud taotlejate tüüpi.

6.   Sellistel juhtudel, kui abi taotleb artikli 6 lõike 2 punktides b, c ja d osutatud taotleja, lisanduvad taotleja tööruumides tehtavatele kohapealsetele kontrollidele vähemalt kahe haridusasutuse tööruumides või vähemalt 1 % taotleja nimekirjas esitatud haridusasutustest tehtavad kohapealsed kontrollid, olenevalt sellest, kumb on suurem.

7.   Rangelt piiratud minimaalne etteteatamine on lubatud, kui see ei kahjusta kontrollimise tulemust.

8.   Pädev kontrolliasutus koostab kontrolliaruande iga kohapealse kontrolli kohta. Aruandes kirjeldatakse täpselt iga kontrollitud punkti.

Kontrolliaruanne koosneb järgmistest osadest:

a)

üldosa, mis sisaldab eelkõige järgmist teavet:

i)

abikava, hõlmatud ajavahemik, kontrollitud taotlused, piimatoodete kogused, mille puhul on abi makstud, ja finantsosaluse summa;

ii)

vastutavad osalevad isikud;

b)

osa, milles eraldi kirjeldatakse tehtud kontrolle ning mis sisaldab eelkõige järgmist teavet:

i)

kontrollitud dokumendid;

ii)

tehtud kontrollide laad ja ulatus;

iii)

märkused ja tulemused.

9.   Alusetult makstud summade tagasimaksmise suhtes kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 (6) artikli 73 lõikeid 1, 3, 4 ja 8 mutatis mutandis.

10.   Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, peab taotleja pettuse korral lisaks lõike 9 kohaselt alusetult makstud summade tagasimaksmisele maksma summa, mis on võrdne algselt makstud summa ja selle summa vahega, millele taotlejal on õigus.

Artikkel 16

Euroopa Liidu koolipiimateemaline plakat

Käesoleva määruse kohaselt tooteid jagavad haridusasutused valmistavad või lasevad valmistada vastavalt III lisas sätestatud miinimumnõuetele plakati, mille püsiasukoht on asutuse peasissekäigu juures kohas, kus see on selgelt nähtav ja loetav.

Artikkel 17

Teatamine

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile 30. novembriks pärast eelmise, 1. augustil alanud ja 31. juulil lõppenud ajavahemiku lõppu kokkuvõtlikud andmed osalevate taotlejate ja haridusasutuste ning tehtud kohapealsete kontrollide ja nendega seotud tulemuste kohta.

2.   Enne iga aasta 31. jaanuari esitavad liikmesriigid komisjonile eelmise, 1. augustil alanud ja 31. juulil lõppenud ajavahemiku kohta vähemalt järgmise teabe:

a)

piima ja piimatoodete kogused, mis on liigitatud kategooriate ja alamkategooriate kaupa, mille puhul on eelmise, 1. augustil alanud ja 31. juuli lõppenud ajavahemiku jooksul makstud abi; ka suurim lubatud kogus ja arvutus selle kohta;

b)

koolipiima programmis osalenud õpilaste hinnanguline arv.

3.   Teatiste vorm ja sisu määratletakse komisjoni poolt liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud näidiste alusel. Kõnealuseid näidiseid ei kohaldata enne, kui on teavitatud põllumajandusturgude ühise korralduse korralduskomiteed.

Artikkel 18

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 2707/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 19

Üleminekusäte

1.   Määrust (EÜ) nr 2707/2000 kohaldatakse jätkuvalt enne 1. augustit 2008 teostatud tarnete suhtes.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 2707/2000 artikli 2 lõikele 3 antud lubasid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2008.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1544/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 64).

(3)  Vt IV lisa.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(5)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1243/2007 (ELT L 281, 25.10.2007, lk 8).

(6)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 18.


I LISA

ÜHENDUSE ABI SAAMISE TINGIMUSTELE VASTAVATE TOODETE LOETELU

I   kategooria

a)

kuumtöödeldud piim; (1)

b)

kuumtöödeldud piim kakao, puuviljamahla (2) või maitselisandiga, sisaldab punktis a nimetatud piima vähemalt 90 % massist ja kuni 7 % suhkrulisandit (3) ja/või mett;

c)

maitsestatud või maitsestamata hapendatud piimatooted, puuviljamahlaga või ilma, (2) sisaldavad punktis a nimetatud piima vähemalt 90 % massist ja kuni 7 % suhkrulisandit (3) ja/või mett.

II   kategooria

Maitsestatud ja maitsestamata hapendatud piimatooted puuviljaga, (4) sisaldavad I kategooria punktis a nimetatud piima vähemalt 80 % massist ja kuni 7 % suhkrulisandit (5) ja/või mett.

III   kategooria

Maitsestatud ja maitsestamata toor- ja sulatatud juustud, sisaldavad juustu vähemalt 90 % massist.

IV   kategooria

Grana Padano juust ja Parmigiano Reggiano juust.

V   kategooria

Maitsestatud ja maitsestamata juustud, sisaldavad juustu vähemalt 90 % massist ega ei kuulu III ega IV kategooria alla.


(1)  Sealhulgas laktoosivaba piimajook.

(2)  Puuviljamahla kasutatakse kooskõlas nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiviga 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta.

(3)  Selle kategooria puhul tähendab suhkur CN-koodide 1701 ja 1702 all loetletud kaupu. Piimal ja piimast pärinevatel koostisosadel põhinevate, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita jookide puhul kasutatakse magusaineid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiviga 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta.

(4)  Selle kategooria puhul sisaldavad hapendatud puuviljaga piimatooted alati puuvilja, puuvilja viljaliha, puuviljapüreed või puuviljamahla. Selle kategooria puhul tähendab puuvili kombineeritud nomenklatuuri grupis 8 loetletud kaupu, v.a pähklid ja pähkleid sisaldavad tooted. Puuviljamahla, puuvilja viljaliha ja puuviljapüreed kasutatakse kooskõlas nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiviga 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta.

(5)  Selle kategooria puhul tähendab suhkur CN-koodide 1701 ja 1702 all loetletud kaupu. Puuviljale lisatud suhkur sisaldub kuni 7 % suhkrulisandis. Piimal ja piimast pärinevatel koostisosadel põhinevate, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita valmististe puhul kasutatakse magusaineid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiviga 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta.


II LISA

Abi määrad

a)

I kategooria toodete puhul 18,15 eurot 100 kg kohta;

b)

II kategooria toodete puhul 16,34 eurot 100 kg kohta;

c)

III kategooria toodete puhul 54,45 eurot 100 kg kohta;

d)

IV kategooria toodete puhul 163,14 eurot 100 kg kohta;

e)

V kategooria toodete puhul 138,85 eurot 100 kg kohta.


III LISA

Euroopa Liidu koolipiimateemalise plakati miinimumnõuded

Plakati suurus: vähemalt A3

Tähed: vähemalt 1 cm

Pealkiri: Euroopa Liidu koolipiimateemaline plakat

Sisu: haridusasutuse tüüpi arvestades vähemalt järgmine sõnastus:

„Meie [haridusasutuse tüüp (nt lasteaed/eelkool/kool)] jagab Euroopa koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid”.

On soovitav rõhutada toiteväärtuselisi eeliseid ja anda lastele toitumisalaseid suuniseid.

Asukoht: haridusasutuse peasissekäigu juures kohas, kus see on selgelt nähtav ja loetav.


IV LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2707/2000

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõike 1 punktid a, b ja c

Artikkel 2

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikkel 3

Artikli 3 lõike 1 esimene lause

Artikli 3 lõike 1 teine lause

Artikli 3 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 3 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 4 lõige 4

Artikli 4 lõige 3

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikli 6 lõige 1

Artikli 6 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõige 2

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 9 lõige 1

Artikkel 9

Artikli 9 lõige 2

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikli 12 lõike 1 punkt a

Artikli 12 lõike 1 punkt a

Artikli 12 lõike 1 punkt b

Artikli 12 lõike 1 punkt b

Artikli 12 lõike 1 punkt c

Artikli 12 lõike 1 punkt c

Artikli 12 lõige 2

Artikli 12 lõige 2

Artikli 12 lõige 3

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

Artikli 13 lõige 3

Artikli 14 lõike 1 esimene lõik

Artikli 14 lõige 1

Artikli 14 lõike 1 teise lõigu esimene lause

Artikli 14 lõige 2

Artikli 14 lõike 1 teise lõigu teine ja kolmas lause

Artikli 14 lõiked 2 ja 3

Artikkel 15

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artiklid 17–20

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa