3.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 629/2008,

2. juuli 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006 (2) sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, sealhulgas plii, kaadmiumi ja elavhõbeda piirnormid.

(2)

Inimeste tervise kaitsmiseks on oluline, et saasteainete sisaldust hoitaks tasemel, mis ei põhjusta terviseprobleeme. Plii, kaadmiumi ja elavhõbeda piirnormid peaksid olema tervisele ohutud ja nii madalad, kui on võimalik saavutada mõistlikkuse piires head tootmis- ja põllumajandus-/kalandustava järgides.

(3)

Uute andmete alusel ei võimalda hea põllumajandus- ja kalandustava järgimine hoida plii, kaadmiumi ja elavhõbeda sisaldust teatavate veeloomaliikide ja seente puhul nii madalal tasemel kui nõutakse määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisas. Seepärast on vaja kõnealustele saasteainetele määratud piirnorme korrigeerida, säilitades samas tarbija tervisekaitse kõrge taseme.

(4)

Kõrget plii, kaadmiumi ja elavhõbeda sisaldust on leitud teatavates toidulisandites, mis on määratletud 10. juuni 2002. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ (toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) artiklis 2 ning sellest on teatatud toidu- ja sööda kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu. On leitud, et kõnealused toidulisandid võivad oluliselt suurendada inimeste kokkupuudet plii, kaadmiumi ja elavhõbedaga. Inimeste tervise kaitsmiseks on seepärast asjakohane kehtestada plii, kaadmiumi ja elavhõbeda piirnormid toidulisandites. Kõnealused piirnormid peavad olema tervisele ohutud ja nii madalad, kui on võimalik mõistlikkuse piires hea tootmistavaga saavutada.

(5)

Merevetikatesse koguneb kaadmium looduslikult. Toidulisandites, mis koosnevad üksnes või peamiselt kuivatatud merevetikatest või merevetikatest valmistatud toodetest, võib seetõttu kaadmiumi sisaldus olla kõrgem kui muudes toidulisandites. Selle arvessevõtmiseks on üksnes või peamiselt merevetikatest koosnevate toidulisandite puhul vajalik kehtestada kõrgem kaadmiumi piirnorm.

(6)

Liikmesriikidele ja toidukäitlejatele tuleks toidulisandite uute piirnormide puhul anda aega kohanduste tegemiseks. Piirnormide kohaldamist toidulisandite suhtes tuleks seepärast edasi lükata.

(7)

Vajalik on muuta määruse (EÜ) nr 1881/2006 joonealust märkust 1 selgitamaks, et puuviljade puhul kehtivat piirnormi ei kohaldata pähklipuu viljade suhtes.

(8)

Komisjoni 28. märtsi 2007. aasta soovitusega 2007/196/EÜ (furaani esinemise seire kohta toiduainetes) (4) ja komisjoni 3. mai 2007. aasta soovitusega 2007/331/EÜ (toidu akrüülamiidi sisalduse seire kohta) (5) on antud uued seiresoovitused. Seepärast on vaja täiendada määruse (EÜ) nr 1881/2006 sätteid seire ja aruandluse kohta viidetega kõnealustele uutele soovitustele. Komisjoni soovituse 2005/108/EÜ (6) kohased polüaromaatsete süsivesinike uuringud on lõpule viidud. Seetõttu võib viite sellele soovitusele välja jätta.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1881/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriigid peaksid komisjonile teatama aflatoksiinide, dioksiinide, dioksiinilaadsete PCBde ja mittedioksiinilaadsete PCBde leidudest, nagu on määratletud komisjoni otsuses 2006/504/EÜ (7) ja komisjoni soovituses 2006/794/EÜ. (8) Liikmesriigid peaksid Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) teatama akrüülamiidi ja furaani leidudest, nagu on määratletud komisjoni soovituses 2007/196/EÜ (9) ja komisjoni soovituses 2007/331/EÜ. (10)

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisa punktides 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 ja 3.3.3 sätestatud piirnorme kohaldatakse alates 1. juulist 2009. Neid ei kohaldata enne 1. juulit 2009 seadusjärgselt turule viidud toodete suhtes. Toidukäitlejal lasub kohustus tõendada, millal tooted turule viidi.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1126/2007 (ELT L 255, 29.9.2007, lk 14).

(3)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2006/37/EÜ (ELT L 94, 1.4.2006, lk 32).

(4)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 56.

(5)  ELT L 123, 12.5.2007, lk 33.

(6)  ELT L 34, 8.2.2005, lk 43.

(7)  ELT L 199, 21.7.2006, lk 21.

(8)  ELT L 322, 22.11.2006, lk 24.

(9)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 56.

(10)  ELT L 123, 12.5.2007, lk 33.”


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Alajaos 3.1 (Plii) asendatakse punkt 3.1.11 järgmisega ning lisatakse uus punkt 3.1.18:

„3.1.11.

Kapsasköögiviljad, lehtköögiviljad ja järgmised seened: (27) Agaricus bisporus (aedšampinjon), Pleurotus ostreatus (austerservik), Lentinula edodes (shiitake)

0,30

3.1.18.

Toidulisandid (1)

3,0

2)

Alajagu 3.2. (Kaadmium) asendatakse järgmisega:

„3.2.

Kaadmium

 

3.2.1.

Veise-, lamba-, sea- ja linnuliha (välja arvatud rups) (6)

0,050

3.2.2.

Hobuseliha, välja arvatud rups (6)

0,20

3.2.3.

Veise-, lamba-, sea-, linnu- ja hobusemaks (6)

0,50

3.2.4.

Veise-, lamba-, sea-, linnu- ja hobuseneer (6)

1,0

3.2.5.

Kala lihaskude, (24)(25) välja arvatud punktides 3.2.6, 3.2.7 ja 3.2.8 loetletud liigid

0,050

3.2.6.

Järgmiste kalade lihaskude: (24)(25)

 

Atlandi pelamiid (Sarda sarda)

 

harilik peitelhammasahven (Diplodus vulgaris)

 

harilik angerjas (Anguilla anguilla)

 

kefaal (Mugil labrosus labrosus)

 

stauriidid või sigarstauriidid (Trachurus species)

 

luvar (Luvarus imperialis)

 

makrellid (Scomber species)

 

sardiin (Sardina pilchardus)

 

sardinopsid (Sardinops species)

 

tuunid (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

merikeellane (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7.

Järgmiste kalade lihaskude: (24)(25)

makrelltuunid (Auxis species)

0,20

3.2.8.

Järgmiste kalade lihaskude: (24)(25)

 

anšoovised (Engraulis species)

 

mõõkkala (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9.

Koorikloomad, välja arvatud pruun krabiliha ning välja arvatud homaari ning samalaadsete suurte koorikloomade pea- ja rinnaliha (Nephropidae ja Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10.

Kahepoolmelised molluskid (26)

1,0

3.2.11.

Peajalgsed (sisikonnata) (26)

1,0

3.2.12.

Teravili, välja arvatud kliid, idud, nisu ja riis

0,10

3.2.13.

Kliid, idud, nisu ja riis

0,20

3.2.14.

Sojaoad

0,20

3.2.15.

Köögi- ja puuviljad, välja arvatud lehtköögiviljad, värsked maitsetaimed, seened, varsköögiviljad, juurköögiviljad ja kartul (27)

0,050

3.2.16.

Varsköögiviljad, juurköögiviljad ja kartul, välja arvatud juurseller. (27) Kartuli puhul kohaldatakse piirnormi kooritud kartuli suhtes.

0,10

3.2.17.

Lehtköögiviljad, värsked maitsetaimed, juurseller ja järgmised seened: (27) Agaricus bisporus (aedšampinjon), Pleurotus ostreatus (austerservik), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.18.

Seened, välja arvatud punktis 3.2.17 loetletud seened (27)

1,0

3.2.19.

Toidulisandid, (2) välja arvatud punktis 3.2.20 loetletud toidulisandid

1,0

3.2.20.

Üksnes või peamiselt kuivatatud merevetikatest või merevetikatest valmistatud toodetest koosnevad toidulisandid (2)

3,0

3)

Alajaos 3.3 (Elavhõbe) asendatakse punkt 3.3.2 järgmisega ning lisatakse uus punkt 3.3.3:

„3.3.2.

Järgmiste kalade lihaskude: (24)(25)

 

merikuradid (Lophius species)

 

harilik merihunt (Anarhichas lupus)

 

Atlandi pelamiid (Sarda sarda)

 

angerjad (Anguilla species)

 

seaninad, karekalad või saagkõhud (Hoplostethus species)

 

kalju-tömppeakala (Coryphaenoides rupestris)

 

harilik hiidlest (Hippoglossus hippoglossus)

 

Aafrika kongrio (Genypterus capensis)

 

marliinid (Makaira species)

 

kammellased (Lepidorhombus species)

 

meripoisurid (Mullus species)

 

lõunakongrio (Genypterus blacodes)

 

harilik haug (Esox lucius)

 

vöötideta pelamiid (Orcynopsis unicolor)

 

väike tursik (Trisopterus minutus)

 

portugali süvahai (Centroscymnus coelolepis)

 

raid (Raja species)

 

meriahvenad (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

purikala (Istiophorus platypterus)

 

lintuimed (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

besuugod (Pagellus species)

 

haid (kõik liigid)

 

gempüüllased (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

tuurad (Acipenser species)

 

mõõkkala (Xiphias gladius)

 

tuunid (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3.

Toidulisandid (3)

0,10

4)

Joonealusesse märkusse (1) lisatakse järgmine lause:

„Puuviljade suhtes kohaldatavad piirnormid ei kehti pähklipuu viljade suhtes.”

5)

Joonealune märkus (8) asendatakse järgmisega:

„(8)

Käesolevas kategoorias on loetletud toiduained, nagu on määratletud komisjoni direktiivis 2006/141/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1).”


(1)  Piirnormi kohaldatakse müügiloleva toidulisandi suhtes.”

(2)  Piirnormi kohaldatakse müügiloleva toidulisandi suhtes.”

(3)  Piirnormi kohaldatakse müügiloleva toidulisandi suhtes.”