7.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 507/2008,

6. juuni 2008,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000 (kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1673/2000 lina- ja kanepituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 5. veebruari 2001. aasta määrust (EÜ) nr 245/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000 (kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) on korduvalt oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1673/2000 nähakse muu hulgas ette kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi siseturuga seotud meetmed, sealhulgas toetus lina- ja kanepivarte tunnustatud esmatöötlejatele ja põllumajandustootjatele, kes töötlevad varsi omal kulul, selleks tuleb kehtestada üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(3)

Tuleb sätestada esmatöötlejate heakskiitmist reguleerivad tingimused ning omal kulul varsi töötlevate talupidajate kohustused. Samuti tuleb täpsustada määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõikes 1 osutatud varte ostu-müügilepingutes, töötlemiskohustustes ja töötlemislepingutes nõutavad andmed.

(4)

Mõned linavarte esmatöötlejad toodavad peamiselt pikka linakiudu ning selle kõrval ka lühikest linakiudu, mille lisandite ja linaluude sisalduse määr on suur. Kui neil puuduvad asjakohased seadmed nimetatud kõrvalsaaduse puhastamiseks, võivad nad lasta lühikese linakiu puhastada lepingu alusel mõnel teisel ettevõtjal. Sellistel asjaoludel tuleks linakiu lepingu alusel puhastamist käsitada lühikese linakiu töötlemisena heakskiidetud esmatöötleja poolt. Vastavalt tuleks sätestada tingimused, mida asjaomased ettevõtjad peavad täitma eelkõige kontrolli eesmärgil.

(5)

Tagamaks kõnealuste toodete vastamise toetuse saamise tingimustele peab sisse viima asjaomaseks turustusaastaks esitatavad pindalatoetuse taotlused, nagu on osutatud komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 796/2004 (millega kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad) (5) II osa II jaotise I peatükis.

(6)

Tõhusa haldamise huvides ning lina- ja kanepituru suhtes eritingimusi kohandades tuleks kindlaks määrata ajavahemik, mille jooksul võib kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi varred töödelda ja vajaduse korral turustada.

(7)

Kui liikmesriigid otsustavad anda toetust lühikese linakiu või kanepikiu puhul, mille lisandite ja luude sisaldus on üle 7,5 %, siis tuleks sätestada arvutamismeetod, mis võimaldab töödeldud kogust väljendada vastava üle 7,5 % lisandeid ja luid sisaldava kiu kogusega.

(8)

Tasakaalustusmehhanismi nõuetekohase toimimise tagamise hõlbustamiseks tuleks sätestada kiu koguste piirmäär, mille puhul asjaomasel turustusaastal toetust antakse ja mis arvutatakse, korrutades lepingute või töötlemiskohustustega hõlmatud hektarite arvu kinnitatud keskmise hektarisaagiga. Kõnealuse koguse mõõtühiku määrab liikmesriik kindlaks kehtestatud garanteeritud riiklike koguste ja haritavate hektarite alusel.

(9)

Teades kehtestatud garanteeritud riiklike koguste erinevusi, mis võivad tuleneda määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikliga 3 kehtestatud paindlikkusest, tuleks sätestada üksikasjalikud eeskirjad kõnealuste garanteeritud riiklike koguste kehtestamiseks igaks turustusaastaks, võttes arvesse kõiki selliseid kohandusi, mis võivad osutuda vajalikuks garanteeritud riiklike koguste nõuetekohasel jaotamisel töötlemistoetuse saajate vahel.

(10)

Töötlemistoetust antakse juhul, kui on sõlmitud leping või võetud kohustus vastavalt määruse (EÜ) nr 1673/2000 artiklile 2. Lisaks peavad liikmesriigid aegsasti lepingute või kohustustega hõlmatud alade alusel kindlaks määrama ülekanded garanteeritud riiklike koguste ja kinnitatud keskmise hektarisaagi vahel. Tuleks sätestada, et asjakohase teabe kõnealuste lepingute ja kohustuste kohta peavad ettevõtjad esitama liikmesriikide pädevatele asutustele töötlemistoimingute alguses. Võimaldamaks asjaomases kaubanduses teatavat paindlikkust, tuleks kehtestada piiratud võimalused lepingute üleandmiseks heakskiidetud esmatöötlejate hulgas.

(11)

Toetuskava veatuks juhtimiseks tuleb kindlaks määrata teave, mille ettevõtjad esitavad liikmesriigi pädevatele asutustele ning mille liikmesriigid esitavad komisjonile.

(12)

22 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul toodetava kiu kogusel põhineva toetuse kava haldamiseks tuleks sätestada, et asjaomase turustusaasta töötlemistoimingute alguses esitatakse toetusetaotlus saadava kiu kohta, mille kogused teatatakse korrapäraselt tagantjärele.

(13)

Arvestades garanteeritud riiklike koguste ja kinnitatud keskmise hektarisaagi võimalikku kohandamist, saadakse kiu kogus, mille puhul võib toetust anda, teada alles pärast töötlemise lõpetamist. Seepärast tuleb teatava ajavahemiku järel saadava kiu koguste alusel sätestada heakskiidetud esmatöötlejatele antava toetuse ettemaksed. Kui on ilmnenud rikkumisi, siis on nõutavate lõivude tegeliku tasumise tagamiseks kõnealuste ettemaksete saamise tingimuseks tagatise esitamine. Kõnealused tagatised peavad vastama teatavatele sätetele komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruses (EMÜ) nr 2220/85, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (6)

(14)

Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artiklis 4 sätestatud täiendavat toetust antakse üksnes selliste alade puhul, millelt saadud varred vastavad pikaks linakiuks töötlemise toetuse saamise tingimustele. Seetõttu peaks lepingu või kohustusega hõlmatud minimaalne hektarisaagis pika linakiu puhul olema kindlaks määratud nii, et oleks võimalik kindlaks määrata kõnealuste tingimuste täitmise asjaolud.

(15)

Toimingute nõuetekohaseks tegemiseks on möödapääsmatu haldus- ja kohapealse kontrolli süsteem. Kontrollimisele kuuluvaid üksikasju ja turustusaasta jooksul läbiviidavate kohapealsete kontrollide arvu tuleb täpsustada.

(16)

Tuleb sätestada kõikide avastatud rikkumiste puhul võetavad meetmed. Need meetmed peavad olema piisavalt karmid, et vältida ühenduse toetuse väärkasutamist, ning järgima proportsionaalsuse põhimõtet.

(17)

Selleks et kiu saamise aeg ning ettemaksete ja töötlemistoetuse vahetuskursi rakendusjuht oleks piisavalt lähestikku, peab rakendusjuht olema iga saadud kiu kogustest teatamise perioodi viimane päev.

(18)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas looduslike kiudude turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk ja turustusaasta

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 1673/2000 kehtestatud kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

2.   Turustusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„töötlejad” – põllumajandustootjad, kes vastavalt määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 1 kolmanda lõigu punktile b on sõlminud neile kuuluva lina kiuks töötlemise kohta lepingu heakskiidetud esmatöötlejaga;

b)

„pikk linakiud” – linakiud, mis on saadud kiu ja varre puitunud osade täieliku eraldamise tulemusel ja on pärast ropsimist keskmiselt vähemalt 50 cm pikk ning on seatud paralleelsete ribadena kimpudesse, kihtidesse või lintidesse;

c)

„lühike linakiud” – muu kui punktis a osutatud kiud, mis on saadud kiu ja varre puitunud osade vähemalt osalise eraldamise tulemusena;

d)

„kanepikiud” – on kanepikiud, mis on saadud kiu ja varre puitunud osade vähemalt osalise eraldamise tulemusena.

Artikkel 3

Esmatöötlejate heakskiitmine

1.   Esmatöötlejad peavad esitama pädevatele asutustele loataotluse, milles on esitatud vähemalt:

a)

ettevõtja ning kõikide lina- ja kanepivarte töötlemisel saadud toodete kirjeldus;

b)

töötlemisettevõtte ja seadmete kirjeldus, mis sisaldab nende asukoha ja tehniliste näitajate järgmisi üksikasju:

i)

energiatarbimist ning lina- ja kanepivarte suurimaid koguseid, mida on võimalik töödelda tunnis ja aastas;

ii)

pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu suurimaid koguseid, mida on võimalik saada tunnis ja aastas;

iii)

lina- ja kanepivarte soovituslik kogus 100 kg iga punktis a osutatud toote saamiseks;

c)

ladustamisrajatiste kirjeldus, milles on üksikasjad nende asukoha ning lina- ja kanepivarte ja lina- ja kanepikiu mahutavuse kohta tonnides.

2.   Loataotluse esitamisega võtab esitaja järgmised taotluse esitamise kuupäevast kehtivad kohustused:

a)

ladustada eraldi saagikoristuse turustusaastate kaupa asjakohased varred ning saagi koristanud liikmesriikide kaupa linavarred, kanepivarred, pikk linakiud, lühike linakiud ja kanepikiud, mis on saadud:

i)

vastavalt kõikidele ostu-müügilepingutele ja töötlemiskohustustele;

ii)

vastavalt töötlejatena käsitatavate isikutega sõlmitud töötlemislepingutele;

iii)

kõigilt ülejäänud tarnijatelt ning vajaduse korral kiu partiidest, mis on saadud punktile i vastavatest vartest, mille kohta toetust ei taotleta;

b)

pidada päevade või partiide kaupa laoarvestust, mis lisatakse regulaarselt raamatupidamisele, ja säilitada lõikes 5 määratletud teavet koos kontrolli eesmärgil liikmesriikide poolt määratud täiendavate dokumentidega;

c)

teavitada pädevaid asutusi kõigist muutustest lõikega 1 hõlmatud teabes;

d)

võimaldada kõigi määrusega (EÜ) nr 1673/2000 sätestatud toetuskava raames nõutavate kontrollide läbiviimist.

3.   Kui kohapealse kontrolliga on tuvastatud, et lõikega 1 hõlmatud teave on faktidega vastavuses, annavad pädevad asutused esmatöötlejale loa toetuse saamise tingimustele vastavate kiutüüpide osas, mida nad võivad toota, ning loa numbri.

Luba antakse kahe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

Kui lõikega 1 hõlmatud teabes on üks muudatus või rohkem, kinnitavad pädevad asutused loa või kohandavad seda vajaduse korral, vajadusel pärast kohapealset kontrolli, kuu aja jooksul alates muudatusest teatamisest. Loaga hõlmatud kiutüüpe mõjutavad kohandused jõustuvad siiski alles järgmise turustusaasta alguses.

4.   Seoses esmatöötlejate heakskiitmisega pika linakiu ja ühtlasi ka lühikese linakiu osas võivad liikmesriigid lubada lühikese linakiu puhastamist käesolevas lõikes sätestatud tingimuste kohaselt, kui nad leiavad, et kontrollimeetmed on rahuldavad, nii et kiud vastab määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 3 punktis b sätestatud lisandite ja linaluude sisalduse piirnormidele.

Sellisel juhul teatavad esmatöötlejad oma loataotlustes kavatsusest kasutada käesoleva lõike sätteid lõikes 1 ette nähtud viisil.

Asjaomasel turustusaastal antakse luba kuni kahele linakiudu puhastavale ettevõttele iga heakskiidetud esmatöötleja kohta.

Igal turustusaastal esitavad heakskiidetud esmatöötlejad pädevatele asutustele enne 1. veebruari lühikese linakiu puhastamise lepingu, mis sisaldab vähemalt:

a)

lepingu sõlmimise kuupäeva ja turustusaastat, mis vastab linavarte saagikoristusele, millest asjaomane kiud on saadud;

b)

esmatöötleja loanumbrit ning lühikese linakiu puhastaja nime, ettevõtte nime, aadressi ja asukohta;

c)

avaldust, et lühikese linakiu puhastaja kohustub:

i)

vastavalt puhastamislepingule ladustama eraldi puhastatud ja puhastamata lühikest linakiudu;

ii)

vastavalt puhastamislepingule pidama iga päev eraldi arvestust ettevõttesse toodud puhastamata lühikese linakiu ja sellest saadud puhastatud lühikese linakiu koguste kohta ning nende koguste kohta laos;

iii)

säilitama kontrollimiseks liikmesriigi poolt ette nähtud täiendavaid dokumente ning võimaldama läbi viia kõiki käesoleva määrusega ette nähtud kontrolle.

Puhastajate punktis c osutatud kohustusi käsitatakse esmatöötlejate loa alusel sõlmitud kohustustena.

5.   Heakskiidetud esmatöötlejate laoarvestuses täpsustatakse päevade või partiide ning eraldi ladustatud varte kategooria või kiu liikide kaupa:

a)

iga artiklis 5 osutatud lepingu või kohustusega hõlmatud ja vajaduse korral ka teiste tarnijate poolt ettevõttesse toodud kogused;

b)

töödeldud varte ja neist saadud kiu kogused;

c)

hinnangulised kaod ja hävitatud kogused koos põhjendustega;

d)

ettevõttest välja viidud kogused, mis on esitatud kaubasaajate kaupa;

e)

igas laos olevad kogused.

Heakskiidetud esmatöötlejatel peab olema kõikide ettevõttesse saabuvate ja sealt välja viidavate saadetiste kohta, mis ei ole hõlmatud artiklis 5 osutatud lepingu või kohustusega, tarnesertifikaat või ülevõtmissertifikaat asjaomaselt tarnijalt või kaubasaajalt või muu samaväärne liikmesriigi kinnitatud dokument. Heakskiidetud esmatöötlejad peavad kõikide tarnijate ja kaubasaajate nimede või ärinimede ja aadresside registrit.

6.   Partii on lina- või kanepivarte kindlaksmääratud kogus, mis nummerdatakse lõikes 1 osutatud töötlemisettevõttesse või ladustamisrajatisse saabumisel.

Partii võib olla seotud ainult ühe artiklis 5 osutatud varte ostu-müügilepingu, töötlemiskohustuse või töötlemislepinguga.

Artikkel 4

Töötlejatena käsitatavate isikute kohustused

Töötlejatena käsitatavad isikud peavad:

a)

sõlmima heakskiidetud esmatöötlejaga lepingu varte töötlemise kohta pikaks linakiuks, lühikeseks linakiuks ja/või kanepikiuks;

b)

pidama registrit, milles on alates kõnealuse turustusaasta algusest iga päeva kohta esitatud järgmised andmed:

i)

iga kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemislepingu alusel saadud ja tarnitud kogused;

ii)

saadud pika linakiu, lühikese linakiu ja/või kanepikiu kogused;

iii)

pika linakiu, lühikese linakiu ja/või kanepikiu müüdud või üleantud kogused koos kaubasaajate nimede ja aadressidega;

c)

säilitama kontrollimiseks liikmesriikide poolt nõutavaid täiendavaid dokumente ja

d)

nõustuma kõigi käesoleva toetuskava raames ette nähtud kontrollidega.

Artikkel 5

Lepingud

1.   Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõikes 1 osutatud varte ostu-müügilepingutes, töötlemiskohustustes ja töötlemislepingutes on märgitud vähemalt:

a)

lepingu sõlmimise kuupäev ja turustusaasta, mis vastab asjaomaste linavarte saagikoristusele;

b)

esmatöötleja loanumber, põllumajandustootja identifitseerimisnumber vastavalt nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (7) sätestatud ühtsele haldus- ja kontrollisüsteemile ning nende nimed ja aadressid;

c)

asjaomase põllumajandusliku maatüki (asjaomaste põllumajanduslike maatükkide) identifitseerimise üksikasjad vastavalt ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi raames sätestatud põllumajanduslike maatükkide identifitseerimissüsteemile;

d)

kiu saamiseks kasvatatava lina ja kanepi kasvatusalad.

2.   Enne asjaomase turustusaasta 1. jaanuari võib varte ostu-müügilepinguid või töötlemislepinguid edasi anda heakskiidetud esmatöötlejale, kes ei ole algselt seda lepingut sõlminud, põllumajandustootja ning lepingut üle andva ja lepingut üle võtva heakskiidetud esmatöötleja allkirjadega kinnitatud kokkuleppe alusel.

Pärast asjaomase turustusaasta 1. jaanuari võib esimeses lõigus sätestatud lepingute edasiandmine toimuda nõuetekohaselt dokumentidega tõendatud erandlikel asjaoludel ja liikmesriigi loal.

Artikkel 6

Ettevõtjate esitatavad andmed

1.   Heakskiidetud esmatootjad ja töötlejatena käsitatavad isikud esitavad pädevatele asutustele enne liikmesriigi sätestatud tähtpäeva ja hiljemalt asjaomase turustusaasta 20. septembriks järgmised andmed:

a)

eraldi lina ja kanepi puhul kõnealuse turustusaasta artiklis 5 osutatud ostu-müügilepingute, töötlemiskohustuste ja töötlemislepingute loetelu, märkides põllumajandustootja identifitseerimisnumbri vastavalt ühtsele haldus- ja kontrollisüsteemile ja asjaomased maatükid, ning

b)

teatised kõigi ostu-müügilepingute, töötlemiskohustuste ja töötlemislepingutega hõlmatud linakasvatusalade ja kanepikasvatusalade kohta.

Liikmesriik võib siiski esimese lõigu punktis a osutatud loetelu asemel nõuda kõigi asjaomaste dokumentide koopiaid.

Kui teatavad töötlemislepingud või töötlemiskohustused on seotud piirkondadega, mis asuvad teises liikmesriigis kui esmatöötleja heaks kiitnud liikmesriigis, siis edastab asjaomane pool esimeses lõigus ette nähtud asjaomaste piirkondadega seotud teabe liikmesriigile, kus saak on koristatud.

2.   Heakskiidetud esmatöötlejad ja töötlejatena käsitatavad isikud esitavad pädevatele asutustele turustusaasta esimese kuue kuu järel ning pärast seda iga neljakuulise ajavahemiku järel järgmise kuu lõpuks iga eraldi ladustatud tootekategooria kohta järgmise teabe:

a)

toetusetaotlustega hõlmatud toodetud kiu kogus;

b)

muu toodetud kiu kogus;

c)

ettevõttesse saabunud varte üldkogus;

d)

ladustatud kogus;

e)

vajaduse korral vastavalt lõike 1 punktile a koostatud loetelu ostu-müügilepingute kohta, mis hõlmavad artikli 5 lõike 2 esimese lõigu kohaselt üle antud varsi ja töötlemislepinguid, märkides üleandjate ja ülevõtjate nimed.

Iga asjaomase ajavahemiku puhul esitavad töötlejatena käsitatavad isikud koos esimeses lõigus ette nähtud teabega täiendavad dokumendid turule saadetud ja toetusetaotlustega hõlmatud kiu koguste kohta. Kõnealused täiendavad dokumendid määrab kindlaks liikmesriik ning need hõlmavad vähemalt koopiaid lina- ja kanepikiu müügiarvetest ning varred töödelnud heakskiidetud esmatöötleja kinnitust saadud kiu tüübi ja koguse kohta.

Heakskiidetud esmatöötleja ja töötlejana käsitatav isik võivad lõpetada käesolevas lõikes sätestatud teabe saatmise ettevõttesse toodavate ja sealt välja viidavate ning töödeldud koguste kohta, kui kõnealused toimingud on asjaomaseks turustusaastaks täielikult lõpetatud, teavitades sellest liikmesriiki.

3.   Heakskiidetud esmatöötlejad teatavad enne kõnealusele turustusaastale järgnevat 1. maid pädevatele asutustele saadud kiu ja teiste toodete peamised kasutusviisid.

Artikkel 7

Toetuse saamise õigus

1.   Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artiklis 2 sätestatud lina- ja kanepivarte töötlemise toetust makstakse üksnes sellise lina- ja kanepikiu puhul:

a)

mis on saadud artiklis 5 osutatud ostu-müügilepingute, töötlemiskohustuste või töötlemislepingutega hõlmatud vartest, mis on pärit kiu saamiseks kasvatatava lina ja kanepi kasvatusaladelt ning mille kohta on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 II osa II jaotise I peatükis osutatud ühtne taotlus kalendriaasta suhtes, mil algab turustusaasta; ja

b)

mille heakskiidetud esmatöötleja on saanud enne kõnealuse turustusaasta lõppemisele järgnevat 1. maid ning mis on töötlejatena käsitatavate isikute puhul turustatud enne nimetatud kuupäeva.

2.   Kui liikmesriik otsustab vastavalt määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 3 punktile b anda toetust lühikese linakiu või kanepikiu puhul, mis sisaldab üle 7,5 % lisandeid ja luid, arvutatakse kogus Q, mille puhul toetust antakse, järgmise valemiga:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

kus P võrdub saadud kiu kogusega, mis vastab toetuse saamise tingimustele ning milles lisandeid ja luid ei ole üle lubatud protsendimäära x.

Artikkel 8

Garanteeritud riiklikud kogused

1.   Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatud 5 000 tonni lühikest linakiudu ja kanepikiudu jaotatakse garanteeritud riiklike kogustena enne jooksva turustusaasta 16. novembrit asjaomaste liikmesriikide poolt komisjonile enne 16. oktoobrit edastatud teabe alusel, mis hõlmab:

a)

alasid, mis on hõlmatud vastavalt käesoleva määruse artiklile 6 esitatud ostu-müügilepingu, töötlemiskohustuse või töötlemislepinguga, ning

b)

lina- ja kanepivarte ning lina- ja kanepikiu hinnangulist saagist.

2.   Kehtestamaks riiklikke koguseid, mille puhul turustusaastaks võib anda töötlemistoetust, määrab liikmesriik enne kõnealuse turustusaasta 1. jaanuari kindlaks määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 3 lõike 5 kohaselt garanteeritud riiklike koguste üleandmise.

Käesoleva artikli lõike 4 kohaldamisel võib liikmesriik üleantud koguseid siiski kohandada enne 1. augustit, mis järgneb artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud tähtajale.

3.   Pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu koguseid, mille puhul võib heakskiidetud esmatöötlejale või töötlejana käsitatavale isikule anda turustusaastaks töötlemistoetust, piiratakse määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 4 kohaldamiseks ostu-müügilepingu, töötlemiskohustuse või töötlemislepinguga hõlmatud maatükkide hektarite arvuga, mis on korrutatud kindlaksmääratava keskmise hektarisaagiga.

Liikmesriik määrab enne jooksva turustusaasta 1. jaanuari kindlaks esimeses lõigus osutatud keskmise hektarisaagi, mis kehtib kogu tema territooriumil kõigi kolme asjaomase kiutüübi puhul.

4.   Kui kiu kogused, mille puhul teatavatele heakskiidetud esmatöötlejatele või teatavatele töötlejatena käsitatavatele isikutele toetust makstakse, jäävad allapoole vastavalt lõikele 3 nende suhtes kohaldatavat piirmäära, võib liikmesriik pärast kogu artikli 6 lõike 2 punktis a sätestatud asjaomase turustusaasta teabe saamist suurendada käesoleva artikli lõikes 3 osutatud keskmist hektarisaaki, nii et saadaolevad kogused võiks ümber jaotada teistele heakskiidetud esmatöötlejatele või töötlejatena käsitatavatele isikutele, kelle tingimustele vastavad kogused ületavad nende suhtes kohaldatavat piirmäära.

Artikkel 9

Toetusetaotlused

1.   Heakskiidetud esmatöötlejad esitavad pädevatele asutustele varte töötlemise toetuse taotluse enne artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud tähtpäeva asjaomase turustusaasta vartest saadava pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu puhul. Kõnealused taotlused esitatakse hiljemalt artikli 6 lõikes 1 sätestatud kuupäevaks.

Kui osa kiust on saadud vartest, mis on toodetud mõnes teises liikmesriigis kui see, milles esmatöötleja on heaks kiidetud, esitatakse toetusetaotlus selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus varred on koristatud, ning taotluse koopia edastatakse liikmesriigile, kus esmatöötleja on heaks kiidetud.

2.   Töötlejatena käsitatavad isikud esitavad pädevatele asutustele varte töötlemise toetuse taotluse enne artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud tähtpäeva asjaomase turustusaasta vartest saadud ja turuleviidud pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu puhul. Kõnealused taotlused esitatakse hiljemalt artikli 6 lõikes 1 sätestatud kuupäevaks.

3.   Toetusetaotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a)

taotlejate nimed, aadressid ja allkirjad ning vajaduse korral ka esmatöötlejate loanumbrid või töötlejatena käsitatavate isikute identifitseerimisnumbrid vastavalt ühtsele haldus- ja kontrollisüsteemile;

b)

kinnitust, et taotlusega hõlmatud pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu koguste kohta esitatakse artikli 6 lõike 2 punktis a sätestatud teave.

Toetuse saamiseks on artikli 6 lõike 2 punktis a sätestatud teave toetusetaotluse lahutamatu osa.

Artikkel 10

Toetuse ettemaksed

1.   Kui ettemakse taotlused on esitatud koos artikli 6 lõike 2 punktis a sätestatud teabega kiu kohta, tehakse ettemaksed heakskiidetud esmatöötlejatele teabe esitamise kuule järgneva kuu lõpuks, tingimusel et toetusetaotlus on esitatud artikli 9 kohaselt. Ilma et see piiraks artikli 8 lõikes 3 sätestatud määrasid, on ettemakse 80 % deklareeritud kiu kogusele vastavast toetuse summast.

2.   Ettemakseid tehakse üksnes juhul, kui artikliga 13 ette nähtud kontrollide käigus ei ole asjakohasel majandusaastal avastatud eeskirjade eiramist taotleja poolt ning kui on esitatud tagatis.

Välja arvatud asjaomaste tagatiste puhul, mis käsitlevad lühikese linakiu puhastamist lepingu alusel, on iga heakskiidetud esmatootja ja igat tüüpi kiu puhul tagatis 35 % toetusest, mis vastab artikli 8 lõike 3 esimeses lõigus osutatud korrutisest tulenevatele kiukogustele.

Liikmesriigid võivad siiski sätestada, et tagatise summa põhineb toodangu kalkulatsioonil. Sel juhul:

a)

ei vabastata tagatist osaliselt ega täielikult enne toetuse määramist;

b)

olenemata viiendast lõigust ei ole tagatise summa makstava ettemaksu kogusumma suhtes väiksem kui

110 % kõnealuse majandusaasta 30. aprillini;

75 % kõnealuse majandusaasta 1. mai ja järgneva majandusaasta 31. augusti vahel;

50 % kõnealusele majandusaastale järgneva aasta 1. septembri ja toetuse jääksumma maksmise kuupäeva vahel.

Lühikese linakiu puhastamisel lepingu alusel on vastav tagatis 110 %:

toetussummast, mis vastab artikli 8 lõike 3 esimeses lõigus osutatud korrutisest tulenevatele kiukogustele, või

kõnealuse majandusaasta kohta makstud ettemaksete kogusummast, kui liikmesriik kohaldab käesoleva lõike kolmandat lõiku.

Tagatis vabastatakse toetuse andmisele järgneva kümne päeva jooksul võrdeliselt kogustega, mille puhul liikmesriik on töötlemistoetust andnud.

3.   Käesolevas artiklis osutatud tagatiste puhul kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklit 3 ning II, III ja VI jaotist.

Artikkel 11

Täiendav toetus

Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artiklis 4 sätestatud täiendavat toetust antakse pika linakiu esmatöötlejatele, kes on heaks kiidetud alade puhul, mis asuvad kõnealuse määruse lisas loetletud vööndites ning mis on hõlmatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt esitatud ostu-müügilepingute ja töötlemiskohustustega.

Siiski ei tohi ala, mille puhul antakse täiendavat toetust, olla suurem kui vastav asjaomasel turustusaastal saadud töötlemistoetuse tingimustele vastava pika linakiu kogus, mis on jagatud saagisega 680 kg pikka linakiudu hektarilt.

Artikkel 12

Toetuse maksmine

1.   Töötlemistoetus ja vajaduse korral täiendav toetus antakse kõikide sätestatud kontrollimiste järel, kui toetuse saamise tingimustele vastavad asjaomase turustusaasta kiu lõplikud kogused on kindlaks määratud.

2.   Liikmesriik, kelle territooriumil lina- või kanepivarred on koristatud, maksab töötlemistoetuse ja vajaduse korral täiendava toetuse välja enne artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud tähtajale järgnevat 15. oktoobrit.

Artikkel 13

Kontrollid

1.   Kontrolle viiakse läbi, et kindlustada toetuse saamise tingimuste täitmist ja eelkõige et:

a)

kontrollida esmatöötlejate vastavust heakskiitmise tingimustele ning töötlejatena käsitatavate isikute kohustuste täitmist;

b)

võrrelda ostu-müügilepingutes, töötlemiskohustustes ja töötlemislepingutes osutatud teavet põllumajanduslike maatükkide kohta, et näha, kas see vastab määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud teabele;

c)

kontrollida teavet koguste kohta, mille puhul heakskiidetud esmatöötlejad ja töötlejatena käsitatavad isikud toetust taotlevad.

Liikmesriikide pädevate asutuste tehtavad heakskiidetud esmatöötlejate kontrollid hõlmavad kogu kiu tootmiseks ühenduses kasvatatava lina ja kanepi varte töötlemist.

2.   Pädevad asutused määravad lõikes 1 sätestatud kontrollimisteks kohapealsed kontrollid eelkõige riskianalüüsi põhjal, et kontrollida turustusaasta jooksul vähemalt 75 % heakskiidetud esmatöötlejatest ja 10 % töötlejatena käsitatavatest isikutest. Siiski ei või üheski liikmesriigis tehtud kohapealsete kontrollide arv olla mingil juhul väiksem kui asjaomases liikmesriigis lina ja kanepi kasvatamiseks deklareeritud hektarite koguarv, mis on jagatud 750ga.

Kohapealsed kontrollid hõlmavad ka kõiki lühikese linakiu puhastajaid, kes on heakskiidetud esmatöötlejatega sõlminud lepingud kiu puhastamiseks.

3.   Kohapealsete kontrollide käigus kontrollitakse eelkõige:

a)

tootmisettevõtet, ladusid ja saadud kiudu;

b)

laoarvestust ja raamatupidamist;

c)

dokumente mitmesuguste tootmisvahendite energiatarbimise ja tööjõu kohta ja

d)

kõiki kontrollimise seisukohalt asjakohaseid äridokumente.

Kahtluse korral, kas kiud vastab toetuse saamise tingimustele, eriti lisandite sisalduse osas lühikeses linakius ja kanepikius, võetakse kahtlusalustest partiidest proov ja määratakse asjakohased omadused täpselt kindlaks. Vajaduse korral ja sõltuvalt asjaoludest määrab liikmesriik toetuse taotlusega hõlmatud koguste hulgast kindlaks need kogused, mis toetuse saamise tingimustele ei vasta.

Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 3 lõikes 3 osutatud juhtudel teatab kontrollinud liikmesriik avastatud puudustest viivitamata liikmesriigile, kes toetust maksab.

Artikkel 14

Karistused

1.   Kui kontrollimine näitab, et loa taotlemisega võetud kohustusi ei ole täidetud, tühistatakse luba viivitamata ning olenemata artikli 3 lõikest 3 ei anta tühistatud loaga esmatöötlejatele uut luba enne kontrollimise päevale või kohustuste täitmata jätmise tuvastamise päevale järgneva teise turustusaasta algust.

2.   Kui valeandmed on esitatud tahtlikult või tõsise hooletuse tõttu või kui esmatöötleja on allkirjastanud varte ostu-müügilepingu või sõlminud töötlemiskohustuse hektarite arvu kohta, mis tavaliselt näeks ette oluliselt suurema toodangu, kui on võimalik töödelda vastavalt loataotluses esitatud tehnilistele näitajatele, ei ole heakskiidetud esmatöötlejal või töötlejana käsitataval isikul õigust saada töötlemistoetust või vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1673/2000 artiklis 4 sätestatud täiendavat toetust asjakohasel turustusaastal ning järgneval turustusaastal.

3.   Kui tehakse kindlaks, et pika linakiu, lühikese linakiu või kanepikiu kogused, mille kohta toetust on taotletud, on suuremad kui artikli 6 lõikes 2 osutatud ajaperioodi jooksul tegelikult saadud toetuse saamise tingimustele vastava kiu kogused, arvutatakse toetus, mida võidakse iga kiuliigi puhul anda, toetuse saamise tingimustele vastavate asjaomase turustusaasta tegelike koguste alusel, millest on lahutatud kahekordne taotletud koguseid ületav määr, ilma et see piiraks artikli 8 lõike 3 kohaldamist.

4.   Välja arvatud vääramatu jõu puhul, vähendatakse artiklis 9 sätestatud toetusetaotluste esitamise hilinemisel või artiklis 6 sätestatud teabe esitamise või deklareerimise hilinemisel taotletud toetust, mida asjaomasel isikul oleks olnud õigus saada, kui ta oleks õigeks ajaks esitanud taotluse või teabe, 1 % iga tööpäeva kohta. Kui hilinetakse rohkem kui 25 päeva, siis artikli 6 lõikes 1 sätestatud taotlusi ja teavet vastu ei võeta.

5.   Vajaduse korral vähendatakse artiklis 11 osutatud täiendavat toetust sama protsendimäära võrra kui kogu asjaomasel turustusaastal antud töötlemistoetust.

Artikkel 15

Teavitamine

1.   Iga artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus osutatud ajavahemikule järgneval teisel kuul teatavad liikmesriigid komisjonile:

a)

vajaduse korral vastavalt artikli 7 lõikele 2 kohandatud pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu üldkogused, mille kohta on asjaomasel ajavahemikul toetust taotletud;

b)

igal kuul müüdud kogused ja asjakohased hinnad, mida võib registreerida ühendusest pärit kiu tähtsamatel turgudel ja mis on turu kõige tüüpilisemate kvaliteetide tootmisetapi hinnad;

c)

koondaruande asjaomase perioodi lõpul laos olevatest ühendusest pärit vartest saadud pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu koguste kohta turustusaastate kaupa.

2.   Hiljemalt 31. jaanuariks teatavad liikmesriigid jooksva turustusaasta kohta komisjonile:

a)

määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 3 lõike 5 kohaselt üle kantud garanteeritud riiklikud kogused ning kõnealustest ülekandmistest tulenevad garanteeritud riiklikud kogused;

b)

koondaruande kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi kasvatusaladest, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõikes 1 osutatud lepingute või kohustustega;

c)

keskmised hektarisaagid, mis on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse artikli 8 lõikele 3;

d)

lina- ja kanepivarte ja -kiu hinnangulise toodangu;

e)

heakskiidetud töötlemisettevõtete arvu ning nende töötlemisvõimsuse kiu eri liikide kaupa jooksval turustusaastal;

f)

vajaduse korral lühikese linakiu lepingu alusel puhastajate arvu.

3.   Hiljemalt iga aasta15. detsembriks saadavad liikmesriigid eelviimase turustusaasta kohta komisjonile:

a)

koondaruande pika linakiu, lühikese linakiu ja kanepikiu üldkogustest, mille kohta on esitatud toetuse taotlus ja

i)

mis on määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 1 kohaselt tunnistatud töötlemistoetuse saamise tingimustele vastavaks;

ii)

mis ei ole tunnistatud töötlemistoetuse saamise tingimustele vastavaks, täpsustades kogused, mille kohta ei ole antud toetust käesoleva määruse artiklis 8 kindlaks määratud garanteeritud riikliku koguse ületamise tõttu;

iii)

mille puhul on ilma jäädud käesoleva määruse artiklis 10 sätestatud tagatisest;

b)

heakskiidetud esmatöötlejate ja töötlejatena käsitatavate isikute saadud lühikese linakiu ja kanepikiu üldkoguse, mis ei vasta toetuse saamise tingimustele, kuna nende lisandite sisaldus ületab määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 3 punktis b sätestatud ülempiiri;

c)

koondaruande hektarite arvu kohta, mis asuvad vastavalt määruse (EÜ) nr 1673/2000 lisas määratletud I ja II piirkonnas ja mille puhul on antud käesoleva määruse artiklis 4 sätestatud täiendavat toetust;

d)

vajaduse korral vastavalt käesoleva määruse artikli 8 lõike 2 teise lõigu ja artikli 8 lõike 4 sätetele kohandatud garanteeritud riiklikud kogused ja keskmised hektarisaagid;

e)

käesoleva määruse artikli 14 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud karistuste arvu, mida on otsustatud kohaldada ja mida alles käsitletakse;

f)

vajaduse korral aruande käesoleva määruse artikli 3 lõike 4 kohaldamisest ning asjaomastest kontrollidest ja kogustest.

4.   Kui liikmesriik otsustab vastavalt määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 2 lõike 3 punkti b teise lõigu sätetele anda toetust lühikese linakiu või kanepikiu puhul, mis sisaldavad üle 7,5 % lisandeid ja luid, teavitab ta sellest komisjoni hiljemalt jooksva turustusaasta 31. jaanuariks, täpsustades asjaomaseid tavapäraseid turustusvõimalusi.

Sellisel juhul lisab liikmesriik käesoleva artikli lõigu 1 punktis a kindlaks määratud teabele ka jaotuse üle 7,5 % lisandeid ja luid sisaldava lühikese linakiu ja kanepikiu tegelikest kohandamata kogustest, mille kohta on esitatud toetusetaotlus.

Artikkel 16

Rakendusjuht

Artikli 6 lõikes 2 osutatud iga ajavahemiku puhul on asjaomase koguse ettemakse ja töötlemistoetuse ümberarvestamise eesmärgil tehtava euro vahetuskursi rakendusjuht määruse (EÜ) nr 1913/2006 artikli 2 lõikes 6 osutatud rakendusjuht.

Artikkel 17

Imporditud kanep

1.   Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus osutatud litsents koostatakse vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud näidisele. Litsents antakse välja üksnes juhul, kui impordiliikmesriigile on kõikide sätestatud tingimuste täitmist piisavalt tõendatud.

Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist, kehtestavad asjaomased liikmesriigid tingimused, mis tuleb täita litsentsi taotlemise ning litsentsi väljaandmise ja kasutamise puhul. Litsentsi vormi lahtrid 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 ja 25 tuleb täita.

Litsentse võib pädevate asutuste kehtestatud üksikasjalike eeskirjade alusel välja anda ja kasutada arvutisüsteemide abil. Nende litsentside sisu peab kattuma esimeses ja teises lõigus osutatud paberlitsentside sisuga. Liikmesriikides, kus sellised arvutisüsteemid puuduvad, võib importija kasutada litsentsi ainult paberkujul.

Iga asjaomane liikmesriik kehtestab määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud kontrollisüsteemi.

2.   Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 5 lõike 2 kolmanda taande kohaldamisel kehtestab asjaomane liikmesriik muuks otstarbeks kui külvamiseks ette nähtud kanepiseemnete importijate heakskiitmise korra. Nimetatud kord hõlmab heakskiitmise tingimuste määratlemist, kontrolle ning eeskirjade eiramise korral kohaldatavaid karistusi.

Käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kanepiseemnete impordi korral antakse lõikes 1 nimetatud litsents välja üksnes juhul, kui heakskiidetud importija kohustub liikmesriikide poolt määratletud ajavahemiku jooksul ja tingimustel esitama pädevatele asutustele dokumendid, millega tõendatakse, et vähem kui 12 kuu jooksul alates litsentsi väljaandmise kuupäevast on litsentsiga hõlmatud kanepiseemned läbinud ühe järgmistest toimingutest:

a)

seisukorda viimine, mis välistab külvamiseks kasutamise;

b)

segamine muude seemnetega kui kanepiseemnetega loomatoidu saamiseks, kusjuures kanepiseemnete kogus moodustab teraviljasegust kas kuni 15 % või heakskiidetud importija põhjendatud taotluse korral erandjuhtudel kuni 25 %;

c)

reeksport kolmandasse riiki.

Kui osa litsentsiga hõlmatud kanepiseemnetest ei ole 12 kuu jooksul läbinud ühte teises lõigus osutatud toimingut, võib liikmesriik heakskiidetud importija põhjendatud taotluse korral seda tähtaega ühe või kahe kuuekuulise ajavahemiku võrra pikendada.

Toimingud läbi viinud ettevõtjad koostavad teises lõigus osutatud tõendavad dokumendid, mis sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid:

a)

ettevõtja nimi, täielik aadress, liikmesriik ja allkiri;

b)

teises lõigus sätestatud tingimustele vastava läbiviidud toimingu kirjeldus ja toimingu läbiviimise kuupäev;

c)

toimingu läbinud kanepiseemnete kogus kilogrammides.

3.   Riskianalüüsi alusel kontrollib iga asjaomane liikmesriik oma territooriumil läbi viidud lõike 2 teises lõigus osutatud toimingute kohta antud tõendite õigsust.

Vajaduse korral saadab impordiliikmesriik asjaomasele liikmesriigile nimetatud liikmesriigi territooriumil läbi viidud toimingute kohta heakskiidetud importijate poolt esitatud tõendite koopiad. Kui esimeses lõigus osutatud kontrollimiste ajal avastatakse eeskirjade eiramisi, teatab asjaomane liikmesriik sellest impordiliikmesriigi pädevale asutusele.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks vastu võetud sätetest.

Hiljemalt iga aasta 31. jaanuaril teatavad liikmesriigid komisjonile eelneva turustusaasta jooksul eeskirjade eiramise avastamise tulemusena võetud meetmetest või määratud karistustest.

Liikmesriigid saadavad litsentside väljaandmise ja käesolevas artiklis osutatud kontrollimiste eest vastutavate asutuste nimed ja aadressid komisjonile, kes omakorda edastab need teistele liikmesriikidele.

Artikkel 18

Määrus (EÜ) nr 245/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 19

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuni 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 193, 29.7.2000, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 935/2006 (ELT L 175, 29.6.2006, lk 1). Määrus (EÜ) nr 1673/2000 asendatakse määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1) 1. juulil 2008.

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 35, 6.2.2001, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(4)  Vt II lisa.

(5)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 319/2008 (ELT L 95, 8.4.2008, lk 63).

(6)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006.

(7)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.


I LISA

Image

Image


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 245/2001

(EÜT L 35, 6.2.2001, lk 18)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1093/2001

(EÜT L 150, 6.6.2001, lk 17)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 52/2002

(EÜT L 10, 12.1.2002, lk 10)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 651/2002

(EÜT L 101, 17.4.2002, lk 3)

ainult artikli 1 lõige 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1401/2003

(ELT L 199, 7.8.2003, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 873/2005

(ELT L 146, 10.6.2005, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1913/2006

(ELT L 365, 21.12.2006, lk 52)

ainult artikkel 24


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 245/2001

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 sissejuhatus

Artikli 2 sissejuhatus

Artikli 2 esimene taane

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 teise taande sissejuhatus

Artikli 2 teise taande punkt a

Artikli 2 punkt b

Artikli 2 teise taande punkt b

Artikli 2 punkt c

Artikli 2 teise taande punkt c

Artikli 2 punkt d

Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 3 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkti b esimene taane

Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkti b teine taane

Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkti b kolmas taane

Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkt iii

Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkt c

Artikli 3 lõike 1 punkt c

Artikli 3 lõike 1 teine lõik

Artikli 3 lõike 2 sissejuhatus

Artikli 3 lõike 2 sissejuhatus

Artikli 3 lõike 2 esimene taane

Artikli 3 lõike 2 punkt a

Artikli 3 lõike 2 esimese taande punkt a

Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt i

Artikli 3 lõike 2 esimese taande punkt b

Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt ii

Artikli 3 lõike 2 esimese taande punkt c

Artikli 3 lõike 2 punkti a alapunkt iii

Artikli 3 lõike 2 teine taane

Artikli 3 lõike 2 punkt b

Artikli 3 lõike 2 kolmas taane

Artikli 3 lõike 2 punkt c

Artikli 3 lõike 2 neljas taane

Artikli 3 lõike 2 punkt d

Artikli 3 lõiked 3–6

Artikli 3 lõiked 3–6

Artikli 4 sissejuhatus

Artikli 4 sissejuhatus

Artikli 4 punkt a

Artikli 4 punkt a

Artikli 4 punkti b esimene taane

Artikli 4 punkti b alapunkt i

Artikli 4 punkti b teine taane

Artikli 4 punkti b alapunkt ii

Artikli 4 punkti b kolmas taane

Artikli 4 punkti b alapunkt iii

Artikli 4 punktid c ja d

Artikli 4 punktid c ja d

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu esimene taane

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu teine taane

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Artikli 6 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 6 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 6 lõiked 2 ja 3

Artikli 6 lõiked 2 ja 3

Artikli 7 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 7 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 7 lõike 1 esimene taane

Artikli 7 lõike 1 punkt a

Artikli 7 lõike 1 teine taane

Artikli 7 lõike 1 punkt b

Artikli 7 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikli 8 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 8 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 8 lõike 1 esimene taane

Artikli 8 lõike 1 punkt a

Artikli 8 lõike 1 teine taane

Artikli 8 lõike 1 punkt b

Artikli 8 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 8 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 9 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu esimene taane

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu punkt a

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu teine taane

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu punkt b

Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Artiklid 10, 11 ja 12

Artiklid 10, 11 ja 12

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu esimene taane

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu teine taane

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu punkt c

Artikli 13 lõike 1 teine lõik

Artikli 13 lõike 1 teine lõik

Artikli 13 lõige 2

Artikli 13 lõige 2

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu esimene taane

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu punkt a

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu teine taane

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu punkt b

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu punkt c

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu neljas taane

Artikli 13 lõike 3 esimese lõigu punkt d

Artikli 13 lõike 3 teine ja kolmas lõik

Artikli 13 lõike 3 teine ja kolmas lõik

Artikkel 14

Artikkel 14

Artikli 15 lõiked 1 ja 2

Artikli 15 lõiked 1 ja 2

Artikli 15 lõike 3 sissejuhatus

Artikli 15 lõike 3 sissejuhatus

Artikli 15 lõike 3 punkti a alapunkt 1

Artikli 15 lõike 3 punkti a alapunkt i

Artikli 15 lõike 3 punkti a alapunkt 2

Artikli 15 lõike 3 punkti a alapunkt ii

Artikli 15 lõike 3 punkti a alapunkt 3

Artikli 15 lõike 3 punkti a alapunkt iii

Artikli 15 lõike 3 punktid b–f

Artikli 15 lõike 3 punktid b–f

Artikli 15 lõige 4

Artikli 15 lõige 4

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikli 17a lõige 1

Artikli 17 lõige 1

Artikli 17a lõike 2 esimene lõik

Artikli 17 lõike 2 esimene lõik

Artikli 17a lõike 2 teise lõigu sissejuhatus

Artikli 17 lõike 2 teise lõigu sissejuhatus

Artikli 17a lõike 2 teise lõigu esimene taane

Artikli 17 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 17a lõike 2 teise lõigu teine taane

Artikli 17 lõike 2 teise lõigu punkt b

Artikli 17a lõike 2 teise lõigu kolmas taane

Artikli 17 lõike 2 teise lõigu punkt c

Artikli 17a lõike 2 kolmas lõik

Artikli 17 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 17a lõike 2 neljanda lõigu sissejuhatus

Artikli 17 lõike 2 neljanda lõigu sissejuhatus

Artikli 17a lõike 2 neljanda lõigu esimene taane

Artikli 17 lõike 2 neljanda lõigu punkt a

Artikli 17a lõike 2 neljanda lõigu teine taane

Artikli 17 lõike 2 neljanda lõigu punkt b

Artikli 17a lõike 2 neljanda lõigu kolmas taane

Artikli 17 lõike 2 neljanda lõigu punkt c

Artikli 17a lõiked 3 ja 4

Artikli 17 lõiked 3 ja 4

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikli 19 esimene lõik

Artikkel 19

Artikli 19 teine ja kolmas lõik

Lisa

I lisa

II ja III lisa