7.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 506/2008,

6. juuni 2008,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 708/2007 (võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses) IV lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses, (1) eriti selle artikli 24 lõikeid 1, 5 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 708/2007 luuakse võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide vesiviljelust reguleeriv raamistik, et hinnata ja minimeerida osutatud liikide ja nendega seotud sihtgruppi mittekuuluvate liikide võimalikku mõju vee-elupaikadele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 708/2007 IV lisas on sätestatud loetelu liikidest, mille suhtes kõnealuse määruse teatavaid sätteid ei kohaldata. Liikmesriigid võivad teha komisjonile taotluse liikide lisamiseks kõnealusesse lisasse.

(3)

Enne kõnealuse määruse jõustumist esitasid mõned liikmesriigid taotluse teatavate liikide lisamiseks IV lisasse. Prantsusmaa tegi ettepaneku lisada oma äärepoolseimate piirkondade puhul teatavad liigid kõnesoleva lisa eraldi osasse.

(4)

Komisjon kutsus 7. novembril 2007 ja 30.–31. jaanuaril 2008 kokku ekspertide rühma, et hinnata kõnealuste liikide sobivust osutatud määruse IV lisasse lisamiseks. Seepärast koostati uus liikide loetelu.

(5)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 708/2007 IV lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 708/2007 IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 168, 28.6.2007, lk 1.


LISA

„IV LISA

Artikli 2 lõikes 5 ette nähtud loetelu

A OSA –   üldine

 

Acipenser baeri, (1) siberi tuur

 

A. gueldenstaedti,  (1) vene tuur

 

A. nudiventris,  (1) šipp

 

A. ruthenus,  (1) sterlet

 

A. stellatus,  (1) sevrjuuga

 

A. sturio,  (1) atlandi tuur

 

Aristichthys nobilis, jämepea

 

Carassius auratus, kuldkala

 

Clarias gariepinus, aafrika angersäga

 

Coregonus peled, peled

 

Crassostrea gigas, suur hiidauster

 

Ctenopharyngodon idella, valgeamuur

 

Cyprinus carpio, harilik karpkala

 

Huso huso, (1) beluuga tuur

 

Hypophthalmichthys molitrix, pakslaup

 

Ictalurus punctatus, merihunt

 

Micropterus salmoides, suursuu-forellahven

 

Oncorhynchus mykiss, vikerforell

 

Ruditapes philippinarum, jaapani või filipiini veenuskarplane

 

Salvelinus alpinus, arktika paalia

 

Salvelinus fontinalis, ameerika paalia

 

Salvelinus namaycush, järvepaalia

 

Sander lucioperca, koha

 

Silurus glanis, harilik säga

B OSA –   Prantsuse ülemeredepartemangudes:

 

Macrobrachium rosenbergii, rosenbergi garneel

 

Oreochromis mossambicus, mosambiigi tilaapia

 

O. niloticus, niiluse tilaapia

 

Sciaenops ocellatus, punatrumm-kala (kotkaskalalane)


(1)  Tuuraliste hübriidid.”