4.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 145/238


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 454/2008,

21. mai 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid) seoses üleminekuperioodi pikendamisega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 998/2003 (3) on sätestatud lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded ja sellise liikumise kontrolli suhtes rakendatavad eeskirjad.

(2)

Lisaks on määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 6 sätestatud, et viieaastase üleminekuperioodi jooksul alates nimetatud määruse jõustumisest kehtivad lemmikloomadena peetavate koerte ja kasside sisenemisel Iirimaa, Malta, Rootsi ja Ühendkuningriigi territooriumile eritingimused, võttes arvesse nende liikmesriikide erilist olukorda seoses marutaudiga.

(3)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 16 on sätestatud, et viieaastaseks üleminekuperioodiks, mis algab kõnealuse määruse jõustumise kuupäevast, võivad need liikmesriigid, kellel on kõnealuse määruse jõustumise kuupäeval olemas siseriiklikud ehhinokokoosi ja puugitõrje erieeskirjad, seada tingimuseks lemmikloomade oma territooriumile sisenemisel vastavuse nimetatud eeskirjade nõuetele. Soome, Iirimaa, Malta, Rootsi ja Ühendkuningriik kohaldavad spetsiaalseid sisenemiseeskirju seoses ehhinokokoosiga; ning Iirimaa, Malta ja Ühendkuningriik nõuavad, et lemmikloomadena peetavad koerad ja kassid läbiksid täiendava puugitõrje, mida tuleb tõendada looma passis.

(4)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklites 6 ja 16 sätestatud üleminekurežiimide kehtivus lõpeb 3. juulil 2008. Kõnealuse määruse artiklis 23 on sätestatud, et üleminekurežiimid vaadatakse enne üleminekuperioodi lõppu üle.

(5)

Selleks pidi komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklile 23 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne 1. veebruari 2007 aruande seroloogilise kontrolli jätkamise vajaduse kohta koos asjakohaste ettepanekutega pärast kõnealuse määruse artiklites 6, 8 ja 16 sätestatud üleminekurežiimide lõppemist kohaldatava režiimi kindlaksmääramiseks. Kõnealune aruanne peaks põhinema senistel kogemustel ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikul arvamusel põhineval riskianalüüsil.

(6)

Komisjoni nõudel andis EFSA välja teadusliku arvamuse, et aidata komisjonil teha määruse (EÜ) nr 998/2003 asjakohaseid ja teaduslikul alusel põhinevaid muudatusi. Lisaks võttis komisjon arvesse liikmesriikide aruandeid nende kogemuste kohta kõnealuse määruse artiklite 6, 8 ja 16 rakendamisel.

(7)

Kuna teadusliku hinnangu andmine on siiski võtnud kavandatust kauem aega, on hilinenud ka komisjoni aruanne. Selleks, et aruande järeldusi piisavalt arvesse võtta, tuleks üleminekurežiimide aegumist edasi lükata.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 998/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 998/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav fraas asendatakse järgmisega:

„1.   Kuni 30. juunini 2010 kehtivad I lisa A osas loetletud lemmikloomade sisenemisel Iirimaa, Malta, Rootsi ja Ühendkuningriigi territooriumile järgmised tingimused:”.

2.

Artikli 16 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kuni 30. juunini 2010 võivad Soome, Iirimaa, Malta, Rootsi ja Ühendkuningriik seoses ehhinokokoosiga ning Iirimaa, Malta ja Ühendkuningriik seoses puukidega seada lemmikloomade oma territooriumile sisenemisel tingimuseks vastavuse neis riikides käesoleva määruse jõustumise kuupäeval kehtivate erieeskirjade nõuetele.”

3.

Artiklis 23 asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2008” kuupäevaga „1. juulist 2010”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 21. mai 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  12. detsembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 10. aprilli 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. mai 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 245/2007 (ELT L 73, 13.3.2007, lk 9).