3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 304/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete täitmiseks tuleb kehtestada eeskirjad nende töötajate kutseoskuste kohta, kes teevad kohas, kus kasutatakse teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid süsteeme, selliseid toiminguid, mis võivad mõjutada kõnealuste gaaside leket.

(2)

Veel sertifitseerimata töötajatel, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tuleks piiratud aja jooksul lubada teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid, et nad saaksid koguda eksami sooritamiseks vajalikke praktilisi oskusi, eeldusel et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(3)

Mitmes liikmesriigis ei ole kehtivat kutsekvalifikatsiooni või sertifitseerimise süsteemi. Seepärast tuleks töötajatele ja äriühingutele anda teatud aeg sertifikaadi saamiseks.

(4)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks lubada sertifitseerimissüsteemi loomist olemasolevate kutsekvalifikatsiooni kavade põhjal, eeldusel et nõutud teadmised ja oskused ning asjaomane kutsekvalifikatsiooni süsteem vastavad käesoleva määrusega ettenähtud miinimumnormidele.

(5)

Kandidaadi võimet teha korrektselt toiminguid, mis võivad otseselt või kaudselt lekke põhjustada, on hea kontrollida eksami teel.

(6)

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades praegu tegutsevate töötajate koolitamise ja sertifitseerimise võimaldamiseks nende kutsetegevust häirimata tuleb kehtestada piisav üleminekuperiood, mille jooksul peaks sertifitseerimine põhinema olemasolevatel kutsekvalifikatsiooni kavadel ja kutsealasel kogemusel.

(7)

Ametlikult määratud hindamis- ja sertifitseerimisasutused peaksid tagama käesolevas määruses sätestatud miinimumnõuete täitmise ning aitama sellega kaasa sertifikaatide tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(8)

Vastastikuse tunnustamise nõuet ei kohaldata ajutistele sertifikaatidele, sest selliste sertifikaatide saamise nõuded võivad olla oluliselt madalamad kui mõnes liikmesriigis kehtivad nõuded.

(9)

Teave vastastikku tunnustatavate sertifikaatide väljaandmise süsteemi kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (2) Komisjoni tuleks teavitada ajutise sertifitseerimise süsteemidest.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 (3) artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 1 osutatud teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega seonduva sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastavalt nendele nõuetele väljaantud sertifikaatide vastastikuse tunnustamise tingimused.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse töötajate suhtes, kes teevad järgmisi tuletõrjesüsteemidega seonduvaid toiminguid:

a)

lekete kontrollimine seadmetes, mis sisaldavad 3 kg või rohkem fluoritud kasvuhoonegaase;

b)

kasvuhoonegaaside kokkukogumine, ka tulekustutite puhul;

c)

paigaldamine;

d)

hooldus ja teenindus.

2.   Lisaks kohaldatakse määrust äriühingute suhtes, kes teevad järgmisi tuletõrjesüsteemidega seonduvaid toiminguid:

a)

paigaldamine;

b)

hooldus ja teenindus.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata tootja tegevuskohas toimuva teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide mahutite või osade tootmis- ja remonditegevuse suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„paigaldamine” – ühe või enama kustutusainena fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava või sisaldamise võimalusega mahuti esmakordne ühendamine selle käitamiskohas mahuti osadega, v.a nende osadega, mis ei mõjuta kustutusaine kaitsetõkist enne selle väljalaskmist tule kustutamise eesmärgil;

2)

„hooldus või teenindus” – mis tahes tegevus, mis hõlmab tööd kustutusainena fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavate või sisaldamise võimalusega mahutitega või mahuti osadega, v.a nende osadega, mis ei mõjuta kustutusaine kaitsetõkist enne selle väljalaskmist tule kustutamise eesmärgil.

Artikkel 4

Töötajate sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud toiminguid tegeval töötajal peab olema artiklis 5 või 6 osutatud sertifikaat.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kuni ühe aasta jooksul töötajate suhtes, kes teevad üht artikli 2 lõikes 1 osutatud toimingutest ja kes osalevad toimingu tegemiseks sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tingimusel et nad teevad kõnealust toimingut sertifikaati omava isiku järelevalve all.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 töötajate suhtes, kes teevad ühte või mitut käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Sellised töötajad loetakse määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete kohaldamisel sertifitseerituks kõnealuste toimingute tegemiseks esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 5

Töötaja sertifikaat

1.   Artiklis 10 osutatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja töötajale, kes on läbinud artiklis 11 osutatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi ning vastab artiklite 10 ja 11 nõuetele, kuid sellega seotud tunnistus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus anda kõnealuse kutseoskuse valdajale välja sertifikaadi ilma eksami uuesti sooritamist nõudmata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem vastab artiklite 10 ja 11 nõuetele ning katab osaliselt lisas sätestatud miinimumoskusi ja -teadmisi, võivad sertifitseerimisasutused välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja sooritab artiklis 11 osutatud hindamisasutuse korraldatud täiendava eksami oskuste ja teadmiste kohta, mida kehtiv sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 6

Töötaja ajutine sertifikaat

1.   Liikmesriigid võivad artikli 2 lõikes 1 nimetatud töötajatele kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja/või 3.

Lõigetes 2 ja 3 osutatud ajutised sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 4. juulil 2010.

2.   Ajutise sertifikaadi omanikuks loetakse töötaja, kellel on kehtiva kutsekvalifikatsiooni kava alusel väljaantud tunnistus artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingute tegemiseks.

Liikmesriigid teevad kindlaks, millised tunnistused võib lugeda artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingute tegemist lubavateks ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Töötajale, kes on enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 osutatud kuupäeva omandanud kutsealaseid kogemusi kõnealuste toimingute tegemisel, annab liikmesriigi määratud asutus välja ajutise sertifikaadi.

Ajutises sertifikaadis märgitakse lubatud toimingud ja sertifikaadi kehtivusaeg.

Artikkel 7

Äriühingute sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 2 osutatud äriühingutel peab olema artiklis 8 või artiklis 9 osutatud sertifikaat.

2.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 äriühingutele, kes teevad ühte või mitut käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Artikkel 8

Äriühingu sertifikaat

1.   Artiklis 10 osutatud sertifitseerimisasutus annab äriühingule välja sertifikaadi ühe või mitme artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingu tegemiseks, kui äriühing vastab järgmistele tingimustele:

a)

äriühingus töötab piisav arv artikli 5 kohaselt sertifitseeritud töötajaid, et teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid eeldatava töömahu katmiseks;

b)

on olemas tõendid, et sertifitseerimist nõudvaid toiminguid tegevate töötajate käsutuses on vajalikud töövahendid ja -meetodid.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

Artikkel 9

Äriühingu ajutine sertifikaat

1.   Liikmesriigid võivad artikli 2 lõikes 2 nimetatud äriühingutele kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja/või 3.

Lõigetes 2 ja 3 osutatud ajutised sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 4. juulil 2010.

2.   Ajutise sertifikaadi omanikuks loetakse äriühing, kes on sertifitseeritud kehtiva sertifitseerimiskava alusel artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingute tegemiseks.

Liikmesriigid teevad kindlaks, milliseid tunnistusi võib lugeda artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingute tegemist lubavateks ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Äriühingule, kus töötavad töötajad, kellel on artikli 2 lõike 2 kohaselt sertifitseeritavate toimingute tegemise sertifikaat, annab liikmesriigi määratud asutus välja ajutise sertifikaadi.

Ajutisel sertifikaadil on märgitud sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud ja kehtivusaeg.

Artikkel 10

Sertifitseerimisasutus

1.   Ühe või mitme artiklis 2 osutatud toiminguga tegelevatele töötajatele ja äriühingutele sertifikaatide väljaandmiseks nähakse siseriiklike õigusaktidega ette sertifitseerimisasutus või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud isik.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ning kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku või äriühingu staatust. Andmed tõestavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 11

Hindamisasutus

1.   Liikmesriigi pädeva asutuse või muu selleks volitatud isiku määratud hindamisasutus korraldab eksameid artikli 2 lõikes 1 osutatud töötajatele. Ka artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus.

Hindamisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Eksamid tuleb kavandada ja koostada nii, et oleks tagatud lisas kehtestatud miinimumteadmiste ja -oskuste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab andmeid.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjaomaste eksamineerimismeetodite ja -dokumentide kohta ning kohane pädevus eksami valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktilise eksami jaoks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalide olemasolu.

Artikkel 12

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. juulil 2008 oma kavatsusest kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt artiklile 6 ja/või 9.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni vajaduse korral hiljemalt 4. jaanuaril 2009 sellest, millistele asutustele on antud õigus anda välja ajutisi sertifikaate, ning samuti teavitavad nad kehtestatud siseriiklikest õigusnormidest, mille kohaselt loetakse olemasolevate sertifitseerimissüsteemide raames väljaantud dokumente ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 töötajate ja äriühingute artikli 10 kohaste sertifitseerimisasutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 5 nõuetele vastavate töötajate ja artikli 8 nõuetele vastavate äriühingute sertifikaatide nimetustest määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis.

4.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 3 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 13

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse teistes liikmesriikides väljaantud sertifikaate, mis on välja antud töötajatele vastavalt artiklile 5 ja äriühingutele vastavalt artiklile 8.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis väljaantud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

Artikli 5 lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 2 osutatud eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse tulbas „Eksami liik” tähega „T” märgitud teadmisi või oskusi;

b)

praktiline eksam, mille käigus taotleja teeb tulbas „Eksami liik” tähega „P” märgitud toimingu asjakohaste materjalide, töövahendite ja seadmetega.


Miinimumteadmised ja -oskused

Eksami liik

1.

Põhiteadmised asjakohastest keskkonnateemadest (kliimamuutused, Kyoto protokoll, fluoritud kasvuhoonegaaside globaalse soojenemise potentsiaal)

T

2.

Põhiteadmised asjakohastest tehnilistest standarditest

T

3.

Määruse (EÜ) nr 842/2006 ja selle rakendusmääruste asjakohaste sätete tundmine

T

4.

Turul olevate teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjeseadmete eri tüüpide hea tundmine

T

5.

Head teadmised ventiilide liikide, käivitusmehhanismide, ohutu käitlemise, gaasi väljapääsemise ja lekke ärahoidmise kohta

T

6.

Head teadmised ohutuks käitlemiseks vajalike seadmete ja töövahendite ning asjakohaste töövõtete kohta.

T

7.

Oskus paigaldada tuletõrjesüsteemi mahuteid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaasi

P

8.

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate survestatud mahutite nõuetekohaste teisaldamisviiside kohta

T

9.

Tuletõrjesüsteemi dokumentide kontroll enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemise oskus

T

10.

Oskus teostada lekke kontrollimisel süsteemi visuaalset ja manuaalset kontrolli vastavalt komisjoni 18. detsembri 2007. aasta määrusele (EÜ) 1497/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele (1)

P

11.

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaase tuletõrjesüsteemidest kokkukogumise ja kõnealuste gaasidega süsteemide täitmise keskkonnasõbralikest meetoditest

T


(1)  ELT L 333, 19.12.2007, lk 4.