9.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/64


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 298/2008,

11. märts 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 37 ja 95 ning artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1829/2003 (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4).

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiaktide vähem olulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähem oluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus otsustada, kas teatavat liiki toit või sööt kuulub määruse (EÜ) nr 1829/2003 reguleerimisalasse, alandada märgistamise piirmäära selliste materjalide puhul, mis sisaldavad juhuslikult või tehnilise vältimatuse tõttu geneetiliselt muundatud materjale, koosnevad neist või on neist toodetud, ning samuti toiduainete ja söötade puhul, mis sisaldavad juhuslikult või tehnilise vältimatuse tõttu geneetiliselt muundatud materjale, mis on läbinud ohuhindamise soodsate tulemustega, ning võtta vastu käitlejate ja toitlustuskäitlejate suhtes kohaldatavate teatavate märgistus- ja teabenõuetega seonduvaid meetmeid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1829/2003 vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1829/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Määrust (EÜ) nr 1829/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Vajaduse korral meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ja millega määratakse kindlaks, kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ja millega kehtestatakse madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele toitudele, või millega võetakse arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Rakendusmeetmed

1.   Komisjon võib võtta vastu järgmised meetmed:

käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3;

käitlejatele artiklis 13 sätestatud märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed;

lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad. Et võtta arvesse toitlustuskäitlejate eriolukorda, võib selliste eeskirjadega sätestada artikli 13 lõike 1 punktis e sätestatud nõuete kohandamise.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Lisaks võib üksikasjalikud eeskirjad artikli 13 ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks vastu võtta vastavalt artikli 35 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Vajaduse korral meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ja millega määratakse kindlaks, kas teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.

Artikli 24 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ja millega kehtestatakse sobivad madalamad piirmäärad eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele söötadele või võetakse arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

6.

Artikkel 26 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 26

Rakendusmeetmed

1.   Komisjon võib võtta vastu järgmised meetmed:

käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 24 lõikes 3;

käitlejatele märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed, mis on sätestatud artiklis 25.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Lisaks võib üksikasjalikud eeskirjad artikli 25 ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks vastu võtta vastavalt artikli 35 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.”

7.

Artikli 32 viies lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva artikli ja lisa üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib vastu võtta vastavalt artikli 35 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid ja kohandada lisa, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

8.

Artikli 35 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.

Artikli 47 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ja millega vähendatakse lõikes 1 osutatud piirmäärasid, eelkõige otse lõpptarbijale müüdavate GMOde puhul, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1981/2006 (ELT L 368, 23.12.2006, lk 99).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.