15.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 213/2008,

28. november 2007,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ riigihankemenetluste kohta seoses CPV läbivaatamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta, (1) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (2) eriti selle artikli 70 punkte d ja e,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (3) eriti selle artikli 79 punkte f ja g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2195/2002 on kehtestatud ühtne riigihangete klassifikaator (CPV) ehk riigihangete puhul kohaldatav ühtne klassifikatsioonisüsteem, et ühtlustada ametiasutuste ja tellijate poolt lepinguobjektide kirjeldamiseks kasutatavad viited.

(2)

CPV struktuuri, koode ja kirjeldusi tuleks kohandada või muuta vastavalt turumuutustele või kasutajate vajadustele. Tuleks arvesse võtta mõned huvitatud isikute ja CPV kasutajate tehtud konkreetsed ettepanekud CPV teksti täiendamiseks. CPV struktuuri, koode ja kirjeldusi tuleks kohandada ka selleks, et muuta CPV elektrooniliste riigihangete jaoks tõhusaks vahendiks.

(3)

CPV kasutajasõbralikkuse suurendamiseks peaks selle muutma rohkem tootepõhiseks ja vähem materjalipõhiseks. Sellest tulenevalt tuleks määruse (EÜ) nr 2195/2002 kehtivas I lisas sätestatud põhiklassifikaatoris esitatud tooteomadused üle viia samas lisas sätestatud lisaklassifikaatorisse ning materjalipõhisemad divisjonid tuleks ümber jaotada muudesse divisjonidesse.

(4)

CPV hierarhia ratsionaliseerimine, millega ühendatakse ja jaotatakse ümber piiratud koodide arvuga divisjonid, mis peaksid osaliselt kuuluma kokku, või divisjonid, mis võivad tekitada segadust, peaks toimuma viisil, mis lihtsustaks nomenklatuuri kasutamist selgema ja ühtsema ülesehituse abil.

(5)

Tuleks parandada kaitsega seotud varustuse ja teenuste klassifitseerimist, rühmitades olemasolevad ja hajutatud koodid ümber uutesse rühmadesse ja klassidesse, et ülesehitus oleks selgem, ning lisades uusi koode, näiteks sõjalise otstarbega teadusuuringud ja sõjatehnoloogia.

(6)

Lisaklassifikaatori struktuur tuleks tervikuna läbi vaadata, et luua loogiline ülesehitus, milles jaotised on jaotatud rühmadesse ja mida kasutatakse paralleelselt põhiklassifikaatoriga. Lisaks lihtsustamisele, mis võimaldab lepinguobjekti täielikult kirjeldada ja põhiklassifikaatori koodide arvu vähendada, tuleks lisaklassifikaatorit täiendada toodete ja teenuste näitajatega.

(7)

Selguse huvides tuleks määruse (EÜ) nr 2195/2002 I lisa asendada.

(8)

Määruse (EÜ) nr 2195/2002 II lisa, mis sisaldab üksikasjalikku loetelu 2003. aastal tehtud muudatustest, on kaotanud oma aktuaalsuse ja jäetakse seetõttu välja.

(9)

CPV läbivaatamise tulemusena on asjakohane ajakohastada ka määruse (EÜ) nr 2195/2002 III, IV ja V lisas esitatud näidistabeleid, mis demonstreerivad vastavust CPV ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ühtse tootenomenklatuuri (CPC Prov.), Euroopa ühenduste majandustegevuse üldise tööstusliku liigituse (NACE Rev. 1) ja kombineeritud nomenklatuuri (CN) vahel. Selguse huvides oleks asjakohane need asendada.

(10)

CPV läbivaatamisel oleks asjakohane ajakohastada direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ lisades esitatud tegevuste ja teenuste loetelusid, milles viidatakse CPV koodidele, et need loetelud vastaksid läbivaadatud CPV-le, ilma et kõnealuste direktiivide reguleerimisala muutuks.

(11)

Selleks et oleks piisavalt aega teha elektroonilistesse süsteemidesse uuest CPVst tulenevad tehnilised kohandused, tuleks sätestada, et käesolevat määrust kohaldatakse kuus kuud pärast selle avaldamist.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas riigihankelepingute nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2195/2002 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

2)

II lisa jäetakse välja.

3)

III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

4)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

5)

V lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Direktiivi 2004/17/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

XII lisas esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse V lisas esitatud tekstiga.

2)

XVIIA lisas esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse VI lisas esitatud tekstiga.

3)

XVIIB lisas esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse VII lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Direktiivi 2004/18/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

I lisas esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse V lisas esitatud tekstiga.

2)

II lisas asendatakse IIA lisas esitatud tabel käesoleva määruse VI lisas esitatud tekstiga.

3)

II lisas asendatakse IIB lisas esitatud tabel käesoleva määruse VII lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 15. septembrist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 340, 16.12.2002, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2151/2003 (ELT L 329, 17.12.2003, lk 1).

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2006/97/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 107).

(3)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/97/EÜ.


I LISA

ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKAATOR (CPV)

Klassifikatsioonisüsteemi struktuur

1.

CPV koosneb põhiklassifikaatorist ja lisaklassifikaatorist.

2.

Põhiklassifikaator tugineb kuni üheksakohalistest koodidest ja neile vastavatest lepingu esemeks olevaid tarneid, töid või teenuseid kirjeldavatest sõnadest koosnevale harustruktuurile.

Arvkood koosneb 8 kohast, mis jaotatakse järgmiselt:

esimesed kaks kohta tähistavad divisjone (XX000000-Y);

esimesed kolm kohta tähistavad gruppe (XXX00000-Y);

esimesed neli kohta tähistavad klasse (XXXX0000-Y);

esimesed viis kohta tähistavad kategooriaid (XXXXX000-Y).

Kolm viimast kohta annavad igaüks igas kategoorias järjest suurema täpsusastme.

Üheksas koht kinnitab eelnevaid kohti.

3.

Lisaklassifikaatorit võib kasutata lepingu eseme kirjelduse laiendamiseks. See koosneb tähtnumbrilisest koodist ja sellele vastavast sõnastusest, mis võimaldab ostetavate kaupade eripära või kasutusotstarbe kohta üksikasju lisada.

Tähtnumbrilise koodi moodustavad:

jaotisele vastavat tähte sisaldav esimene tase;

grupile vastavat tähte sisaldav teine tase;

alajaotistele vastavat kolme kohta sisaldav kolmas tase.

Viimane koht kinnitab eelnevaid kohti.

PÕHIKLASSIFIKAATOR

CPV kood

Kirjeldus

03000000-1

Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted

03100000-2

Põllumajandussaadused ja aiandussaadused

03110000-5

Põllukultuurid, puu- ja köögiviljad ning aiandussaadused

03111000-2

Seemned

03111100-3

Sojaoad

03111200-4

Maapähklid e hiina pähklid (arahhis)

03111300-5

Päevalilleseemned

03111400-6

Puuvillaseemned

03111500-7

Seesamiseemned

03111600-8

Sinepiseemned

03111700-9

Köögiviljaseemned

03111800-0

Puuviljaseemned

03111900-1

Lilleseemned

03112000-9

Töötlemata tubakas

03113000-6

Suhkru tootmiseks kasvatatavad taimed

03113100-7

Suhkrupeet

03113200-8

Suhkruroog

03114000-3

Õled ja loomasööt

03114100-4

Õled

03114200-5

Loomasööt

03115000-0

Taimsed toormaterjalid

03115100-1

Tekstiilitootmises kasutatavad taimsed toormaterjalid

03115110-4

Puuvill

03115120-7

Džuut

03115130-0

Lina

03116000-7

Looduslik kautšuk ja lateks ning nendega seonduvad tooted

03116100-8

Looduslik kautšuk

03116200-9

Looduslik lateks

03116300-0

Latekstooted

03117000-4

Eri valdkondades kasutatavad taimed

03117100-5

Parfümeerias, farmaatsias või putukatõrjeks ja samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed

03117110-8

Parfümeerias kasutatavad taimed

03117120-1

Farmaatsias kasutatavad taimed

03117130-4

Putukatõrjeks kasutatavad taimed

03117140-7

Fungitsiididena või samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed

03117200-6

Eri valdkondades kasutatavate taimede seemned

03120000-8

Aiandussaadused ja istutusmaterjal

03121000-5

Aiandussaadused

03121100-6

Elustaimed, sibulad, juured, pistikud, pookoksad

03121200-7

Lõikelilled

03121210-0

Lilleseaded

03130000-1

Joogi- ja maitsetaimed

03131000-8

Joogitaimed

03131100-9

Kohvioad

03131200-0

Teepõõsad

03131300-1

Mate (paraguai tee)

03131400-2

Kakaooad

03132000-5

Töötlemata maitseained

03140000-4

Loomsed saadused ja seonduvad tooted

03141000-1

Pulli sperma

03142000-8

Loomsed saadused

03142100-9

Naturaalne mesi

03142200-0

Teod

03142300-1

Loomse päritoluga toiduained

03142400-2

Vahad

03142500-3

Munad

03143000-5

Segapõllumajandustooted

03144000-2

Põllumajanduslikud varud

03200000-3

Teravili, kartulid, köögiviljad, puuviljad ja pähklid

03210000-6

Teravili ja kartulid

03211000-3

Teravili

03211100-4

Nisu

03211110-7

Kõva nisu

03211120-0

Pehme nisu

03211200-5

Mais

03211300-6

Riis

03211400-7

Oder

03211500-8

Rukis

03211600-9

Kaer

03211700-0

Linnased

03211900-2

Täisviljatooted

03212000-0

Kartulid ja kuivatatud köögiviljad

03212100-1

Kartulid

03212200-2

Kuivatatud kaunviljad ja toidukaunviljad

03212210-5

Kuivatatud kaunviljad

03212211-2

Läätsed

03212212-9

Kikerherned

03212213-6

Kuivatatud herned

03212220-8

Toidukaunviljad

03220000-9

Köögiviljad, puuviljad ja pähklid

03221000-6

Köögiviljad

03221100-7

Juur- ja mugulköögiviljad

03221110-0

Juurviljad

03221111-7

Peet

03221112-4

Porgandid

03221113-1

Sibulad

03221114-8

Naerid

03221120-3

Mugulköögiviljad

03221200-8

Viljade pärast kasvatatavad köögiviljad

03221210-1

Oad

03221211-8

Põldoad

03221212-5

Rohelised oad

03221213-2

Õisoad

03221220-4

Herned

03221221-1

Aedherned

03221222-8

Suhkruherned

03221230-7

Paprikad

03221240-0

Tomatid

03221250-3

Tsukiinid/kabatšokid

03221260-6

Seened

03221270-9

Kurgid

03221300-9

Lehtköögiviljad

03221310-2

Aedsalat

03221320-5

Lehtsalat

03221330-8

Artišokid

03221340-1

Spinat

03221400-0

Kapsad

03221410-3

Peakapsas

03221420-6

Lillkapsas

03221430-9

Spargelkapsas (brokoli)

03221440-2

Rooskapsas (brüsseli kapsas)

03222000-3

Puuviljad ja pähklid

03222100-4

Troopilised puuviljad ja pähklid

03222110-7

Troopilised puuviljad

03222111-4

Banaanid

03222112-1

Ananassid

03222113-8

Mangod

03222114-5

Datlid

03222115-2

Rosinad

03222116-9

Viigimarjad

03222117-6

Avokaadod

03222118-3

Kiivid

03222120-0

Kookospähklid

03222200-5

Tsitrusviljad

03222210-8

Sidrunid

03222220-1

Apelsinid

03222230-4

Greibid

03222240-7

Mandariinid

03222250-0

Laimid

03222300-6

Mittetroopilised puuviljad

03222310-9

Marjad

03222311-6

Sõstrad

03222312-3

Tikrid

03222313-0

Maasikad

03222314-7

Vaarikad

03222315-4

Jõhvikad

03222320-2

Õunad, pirnid ja küdooniad

03222321-9

Õunad

03222322-6

Pirnid

03222323-3

Küdooniad

03222330-5

Luuviljad

03222331-2

Aprikoosid

03222332-9

Virsikud

03222333-6

Kirsid

03222334-3

Ploomid

03222340-8

Viinamarjad

03222341-5

Lauaviinamarjad

03222342-2

Veiniviinamarjad

03222400-7

Oliivid

03300000-2

Loomakasvatus-, jahindus- ja kalandustooted

03310000-5

Kala, vähid ja mereannid

03311000-2

Kala

03311100-3

Lestalised

03311110-6

Merikeel

03311120-9

Lest

03311200-4

Tursalised

03311210-7

Tursk

03311220-0

Süsikas

03311230-3

Merluus (heik)

03311240-6

Kilttursk

03311300-5

Heeringas

03311400-6

Tuun

03311500-7

Merlang

03311600-8

Heeringa- või kilumaim

03311700-9

Lõhe

03312000-9

Vähid

03312100-0

Austrid

03312200-1

Koorikloomad

03312300-2

Veeselgrootud

03313000-6

Vesiviljelustooted

03313100-7

Korallid või samalaadsed tooted

03313200-8

Looduslikud käsnad

03313300-9

Mererohud

03313310-2

Vetikad

03320000-8

Veised, kariloomad ja väikeloomad

03321000-5

Veised

03321100-6

Veised, v.a vasikad

03321200-7

Vasikad

03322000-2

Kariloomad

03322100-3

Lambad

03322200-4

Kitsed

03322300-5

Hobused

03323000-9

Sead

03324000-6

Eluskodulinnud

03325000-3

Väikeloomad

03325100-4

Küülikud

03325200-5

Jänesed

03330000-3

Põllumajandusloomade saadused

03331000-0

Värske lamba- ja kitsepiim

03331100-1

Lambapiim

03331200-2

Kitsepiim

03332000-7

Vill ja loomakarvad

03332100-8

Pöetud vill

03332200-9

Loomakarvad

03333000-4

Värske lehmapiim

03340000-6

Loomade kõrvalipikud

03341000-3

Kõrvalipikud veistele

03400000-4

Metsandus- ja raietooted

03410000-7

Puit

03411000-4

Okaspuit

03412000-1

Troopiline puit

03413000-8

Küttepuud

03414000-5

Toorpuit

03415000-2

Pehmepuit

03416000-9

Puidujäätmed

03417000-6

Puiduheitmed

03417100-7

Saepuru

03418000-3

Palgid

03418100-4

Lehtpuit

03419000-0

Tarbepuit

03419100-1

Saeveskitooted

03419200-2

Kaevanduspuit

03420000-0

Kummivaigud

03421000-7

Palsamid

03422000-4

Šellak

03430000-3

Kork

03431000-0

Looduslik kork

03432000-7

Korvpunutised

03432100-8

Vitspunutised

03440000-6

Metsandustooted

03441000-3

Ilutaimed, rohud, samblad või samblikud

03450000-9

Puukoolitooted

03451000-6

Taimed

03451100-7

Istikud

03451200-8

Lillesibulad

03451300-9

Põõsastaimed

03452000-3

Puud

03460000-2

Tselluloos

03461000-9

Puidutselluloos

03461100-0

Keemiline puidutselluloos

09000000-3

Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad

09100000-0

Kütused

09110000-3

Tahked kütused

09111000-0

Kivisüsi ja söel baseeruvad kütused

09111100-1

Kivisüsi

09111200-2

Kivisöel baseeruvad kütused

09111210-5

Antratsiit

09111220-8

Brikett

09111300-3

Fossiilsed kütused

09111400-4

Puitkütused

09112000-7

Pruunsüsi ja turvas

09112100-8

Pruunsüsi

09112200-9

Turvas

09113000-4

Koks

09120000-6

Gaasilised kütused

09121000-3

Kivisöegaas, gaaskütused võrgu kaudu vms gaasid

09121100-4

Kivisöegaas vms gaasid

09121200-5

Gaaskütused võrgu kaudu

09122000-0

Propaan ja butaan

09122100-1

Gaasiline propaan

09122110-4

Veeldatud propaan

09122200-2

Gaasiline butaan

09122210-5

Veeldatud butaan

09123000-7

Maagaas

09130000-9

Nafta ja destillaadid

09131000-6

Lennukipetrool

09131100-7

Petrooleumtüüpi reaktiivkütused

09132000-3

Nafta

09132100-4

Pliivaba bensiin

09132200-5

Pliibensiin

09132300-6

Etanooliga nafta

09133000-0

Veeldatud naftagaas (LPG)

09134000-7

Gaasiõlid

09134100-8

Diisliõli

09134200-9

Diislikütus

09134210-2

Diislikütus (0,2)

09134220-5

Diislikütus (EN 590)

09134230-8

Biodiisel

09134231-5

Biodiisel (B20)

09134232-2

Biodiisel (B100)

09135000-4

Õlikütused

09135100-5

Kütteõlid

09135110-8

Madala väävlisisaldusega kergesti süttivad õlid

09200000-1

Nafta-, söe- ja õlitooted

09210000-4

Määrded

09211000-1

Määrdeõlid ja määrdeained

09211100-2

Mootoriõlid

09211200-3

Kompressori määrdeõlid

09211300-4

Turbiini määrdeõlid

09211400-5

Masinaõlid

09211500-6

Transmissiooniõlid

09211600-7

Hüdraulilistes süsteemides ja muudel eesmärkidel kasutatavad õlid

09211610-0

Hüdroõlid

09211620-3

Vormiõlid

09211630-6

Korrosioonitõrjeõlid

09211640-9

Elektriisolatsiooniõlid

09211650-2

Pidurivedelikud

09211700-8

Valged õlid ja parafiinõli

09211710-1

Valged õlid

09211720-4

Parafiinõlid

09211800-9

Naftaõlid ja valmistised

09211810-2

Kergõlid

09211820-5

Naftaõlid

09211900-0

Veokite määrdeõlid

09220000-7

Vaseliin, naftavahad ja spetsiaalsed bensiinid

09221000-4

Vaseliin ja naftavahad

09221100-5

Vaseliin

09221200-6

Parafiin

09221300-7

Naftavaha

09221400-8

Naftajäägid

09222000-1

Spetsiaalsed bensiinid

09222100-2

Lakibensiin/lahustibensiin

09230000-0

Toornafta

09240000-3

Õli ja söega seonduvad tooted

09241000-0

Bituumenkilt või põlevkivi

09242000-7

Söega seonduvad tooted

09242100-8

Söeõli

09300000-2

Elekter, küte, päikese- ja tuumaenergia

09310000-5

Elekter

09320000-8

Aur, kuum vesi jms tooted

09321000-5

Kuum vesi

09322000-2

Aur

09323000-9

Lokaalküte

09324000-6

Kaugküte

09330000-1

Päikeseenergia

09331000-8

Päikesepaneelid

09331100-9

Päikesepaneelid soojuse tootmiseks

09331200-0

Fotogalvaanilised päikesemoodulid

09332000-5

Päikeseenergiaseadmed

09340000-4

Tuumkütused

09341000-1

Uraan

09342000-8

Plutoonium

09343000-5

Radioaktiivsed materjalid

09344000-2

Radioaktiivsed isotoobid

14000000-1

Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted

14200000-3

Liiv ja savi

14210000-6

Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

14211000-3

Liiv

14211100-4

Looduslik liiv

14212000-0

Graanulid, puru, kivipulber, veerised, kruus, murtud ja purustatud kivid, kivisegu, liiva-kruusasegu jt killustikud

14212100-1

Veerised ja kruus

14212110-4

Veerised

14212120-7

Kruus

14212200-2

Killustik

14212210-5

Liiva-kruusasegu

14212300-3

Murtud ja purustatud kivid

14212310-6

Ballast

14212320-9

Purustatud graniit

14212330-2

Purustatud basalt

14212400-4

Pinnas

14212410-7

Pinnase ülemine kiht

14212420-0

Pinnase alumine kiht

14212430-3

Kiviklibu

14213000-7

Killustikkate (makadam), mustkate ja õliliiv

14213100-8

Killustikkate

14213200-9

Mustkate

14213300-0

Õliliiv

14220000-9

Savi ja kaoliin

14221000-6

Savi

14222000-3

Kaoliin (portselanisavi)

14300000-4

Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

14310000-7

Mineraalväetiste toore

14311000-4

Looduslik kaltsium, alumiiniumkaltsiumfosfaat ja looduslikud kaaliumi toorsoolad

14311100-5

Looduslik kaltsium

14311200-6

Alumiiniumkaltsiumfosfaadid

14311300-7

Looduslikud kaaliumi toorsoolad

14312000-1

Rauapüriidid

14312100-2

Põletamata püriidid

14320000-0

Mineraalid kemikaalide tootmiseks

14400000-5

Sool ja puhas naatriumkloriid

14410000-8

Haliit (kivisool)

14420000-1

Meresool

14430000-4

Aurustatud sool ja puhas naatriumkloriid

14450000-0

Soolvesi

14500000-6

Muud kaevandus- ja karjääritooted

14520000-2

Vääris- ja poolvääriskivid, pimsskivi, smirgel, looduslikud abrasiivid, muud mineraalid ja väärismetallid

14521000-9

Vääris- ja poolvääriskivid

14521100-0

Vääriskivid

14521140-2

Vääriskivitolm või -pulber

14521200-1

Poolvääriskivid

14521210-4

Poolvääriskivitolm või -pulber

14522000-6

Tehisteemandid, pimsskivi, smirgel ja teised looduslikud abrasiivid

14522100-7

Pimsskivi

14522200-8

Tehisteemandid

14522300-9

Smirgel

14522400-0

Looduslikud abrasiivid

14523000-3

Muud mineraalid, väärismetallid ja nendega seonduvad tooted

14523100-4

Mineraalid

14523200-5

Kuld

14523300-6

Hõbe

14523400-7

Plaatina

14600000-7

Metallimaagid ja sulamid

14610000-0

Metallimaagid

14611000-7

Rauamaagid

14612000-4

Mitteraudmetallide maagid

14612100-5

Vasemaagid

14612200-6

Niklimaagid

14612300-7

Alumiiniumimaagid

14612400-8

Väärismetallide maagid

14612500-9

Pliimaagid

14612600-0

Tsingimaagid

14612700-1

Tinamaagid

14613000-1

Uraani- ja tooriumimaagid

14613100-2

Uraanimaagid

14613200-3

Tooriumimaagid

14614000-8

Mitmesugused maagid

14620000-3

Sulamid

14621000-0

Rauasulamid

14621100-1

Rauasulamid, v.a ESTÜ

14621110-4

Ferromangaan

14621120-7

Ferrokroom

14621130-0

Ferronikkel

14622000-7

Teras

14630000-6

Räbu, dross, malmi ja terase jäätmed ja jäägid

14700000-8

Mitteväärismetallid

14710000-1

Raud, plii, tsink, tina ja vask

14711000-8

Raud

14711100-9

Toormalm

14712000-5

Plii

14713000-2

Tsink

14714000-9

Tina

14715000-6

Vask

14720000-4

Alumiinium, nikkel, skandium, titaan ja vanaadium

14721000-1

Alumiinium

14721100-2

Alumiiniumoksiid

14722000-8

Nikkel

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titaan

14725000-9

Vanaadium

14730000-7

Kroom, mangaan, koobalt, ütrium ja tsirkoonium

14731000-4

Kroom

14732000-1

Mangaan

14733000-8

Koobalt

14734000-5

Ütrium

14735000-2

Tsirkoonium

14740000-0

Molübdeen, tehneetsium, ruteenium ja roodium

14741000-7

Molübdeen

14742000-4

Tehneetsium

14743000-1

Ruteenium

14744000-8

Roodium

14750000-3

Kaadmium, luteetsium, hafnium, tantaal ja volfram

14751000-0

Kaadmium

14752000-7

Luteetsium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantaal

14755000-8

Volfram

14760000-6

Iriidium, gallium, indium, tallium ja baarium

14761000-3

Iriidium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tallium

14765000-1

Baarium

14770000-9

Tseesium, stronstium, rubiidium ja kaltsium

14771000-6

Tseesium

14772000-3

Stronstium

14773000-0

Rubiidium

14774000-7

Kaltsium

14780000-2

Kaalium, magneesium, naatrium ja liitium

14781000-9

Kaalium

14782000-6

Magneesium

14783000-3

Naatrium

14784000-0

Liitium

14790000-5

Nioobium, osmium, reenium ja pallaadium

14791000-2

Nioobium

14792000-9

Osmium

14793000-6

Reenium

14794000-3

Pallaadium

14800000-9

Mitmesugused mittemetalsed mineraaltooted

14810000-2

Abrasiivtooted

14811000-9

Veskikivid, jahvatuskivid ja käiad

14811100-0

Veskikivid

14811200-1

Jahvatuskivid

14811300-2

Käiad

14812000-6

Abrasiivpulber või -terad

14813000-3

Tehiskorund

14814000-0

Tehisgrafiit

14820000-5

Klaas

14830000-8

Klaaskiud

14900000-0

Ringluskõlblik teisene toore

14910000-3

Ringluskõlblik teisene metalltoore

14920000-6

Ringluskõlblik teisene mittemetalltoore

14930000-9

Metalle sisaldav tuhk ja jääkained

15000000-8

Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted

15100000-9

Loomsed tooted, liha ja lihatooted

15110000-2

Liha

15111000-9

Veislaste liha

15111100-0

Veiseliha

15111200-1

Vasikaliha

15112000-6

Kodulinnud

15112100-7

Värske kodulinnuliha

15112110-0

Haned

15112120-3

Kalkunid

15112130-6

Kanad

15112140-9

Pardid

15112300-9

Kodulinnumaks

15112310-2

Rasvamaks

15113000-3

Sealiha

15114000-0

Rups

15115000-7

Talle- ja lambaliha

15115100-8

Talleliha

15115200-9

Lambaliha

15117000-1

Kitseliha

15118000-8

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha

15118100-9

Hobuseliha

15118900-7

Eesli-, muula- või hobueesliliha

15119000-5

Mitmesugused lihad

15119100-6

Küülikuliha

15119200-7

Jäneseliha

15119300-8

Ulukiliha

15119400-9

Konnakoivad

15119500-0

Tuvid

15119600-1

Kalaliha

15130000-8

Lihatooted

15131000-5

Lihakonservid ja tooted lihast

15131100-6

Vorstiliha tooted

15131110-9

Vorstiliha

15131120-2

Vorsttooted

15131130-5

Vorstid

15131134-3

Verikäkk ja teised verivorstid

15131135-0

Kodulinnulihavorstid

15131200-7

Kuivatatud, soolatud, suitsutatud või maitsestatud liha

15131210-0

Suitsusink

15131220-3

Peekon

15131230-6

Salaami

15131300-8

Tooted maksast

15131310-1

Pasteet

15131320-4

Pardi- või hanemaksatooted

15131400-9

Sealihatooted

15131410-2

Sink

15131420-5

Lihapallid

15131490-6

Valmisroad sealihast

15131500-0

Linnulihatooted

15131600-1

Veise- ja vasikalihatooted

15131610-4

Lihapallid veiselihast

15131620-7

Veisehakkliha

15131640-3

Loomalihapihvid

15131700-2

Lihavalmistised

15200000-0

Kalatooted ja -konservid

15210000-3

Kalafileed, kalamaks ja kalamari

15211000-0

Kalafileed

15211100-1

Värsked kalafileed

15212000-7

Kalamari

15213000-4

Kalamaks

15220000-6

Külmutatud kala, kalafileed ja muu kalaliha

15221000-3

Külmutatud kala

15229000-9

Külmutatud kalatooted

15230000-9

Kuivatatud või soolatud kala, kala soolvees, suitsutatud kala

15231000-6

Kuivatatud kala

15232000-3

Soolatud kala

15233000-0

Kala soolvees

15234000-7

Suitsutatud kala

15235000-4

Kalasäilised

15240000-2

Konserveeritud kala ning muu töödeldud või säilitatud kala

15241000-9

Paneeritud kala, kalakonservid

15241100-0

Lõhekonservid

15241200-1

Töödeldud või säilitatud heeringas

15241300-2

Sardiinid

15241400-3

Tuunikonservid

15241500-4

Makrellid

15241600-5

Anšoovised

15241700-6

Kalapulgad

15241800-7

Paneeritud kalatooted

15242000-6

Valmisroad kalast

15243000-3

Kalavalmistised

15244000-0

Kaaviar ja töödeldud kalamari

15244100-1

Kaaviar

15244200-2

Töödeldud kalamari

15250000-5

Mereannid

15251000-2

Külmutatud vähid

15252000-9

Töödeldud või konserveeritud vähid

15253000-6

Tooted karpidest

15300000-1

Puuviljad, köögiviljad ja nendega seonduvad tooted

15310000-4

Kartulid ja kartulitooted

15311000-1

Külmutatud kartulid

15311100-2

Krõbekartulid või friikartulid

15311200-3

Kuubikuteks lõigatud, viilutatud ja muud külmutatud kartulid

15312000-8

Kartulitooted

15312100-9

Kiirkartulipudrud

15312200-0

Poolvalmis krõbekartulid (friikartulid)

15312300-1

Kartulikrõpsud

15312310-4

Maitsestatud kartulikrõpsud

15312400-2

Kartulisuupisted

15312500-3

Kartulikroketid

15313000-5

Töödeldud kartulid

15320000-7

Puu- ja köögiviljamahlad

15321000-4

Puuviljamahlad

15321100-5

Apelsinimahl

15321200-6

Greibimahl

15321300-7

Sidrunimahl

15321400-8

Ananassimahl

15321500-9

Viinamarjamahl

15321600-0

Õunamahl

15321700-1

Mittekontsentreeritud mahlasegud

15321800-2

Mahlakontsentraadid

15322000-1

Köögiviljamahlad

15322100-2

Tomatimahl

15330000-0

Töödeldud puu- ja köögiviljad

15331000-7

Töödeldud köögiviljad

15331100-8

Värsked või külmutatud köögiviljad

15331110-1

Töödeldud juurviljad

15331120-4

Töödeldud mugulviljad

15331130-7

Oad, herned, paprikad, tomatid ja muud köögiviljad

15331131-4

Töödeldud oad

15331132-1

Töödeldud herned

15331133-8

Poolmestatud herned

15331134-5

Töödeldud tomatid

15331135-2

Töödeldud seened

15331136-9

Töödeldud paprikad

15331137-6

Sojaoaidud

15331138-3

Trühvlid

15331140-0

Lehtköögiviljad ja kapsad

15331142-4

Töödeldud kapsas

15331150-3

Töödeldud toidukaunviljad

15331170-9

Külmutatud köögiviljad

15331400-1

Säilitatud ja/või konserveeritud köögiviljad

15331410-4

Oad tomatikastmes

15331411-1

Hautatud oad

15331420-7

Säilitatud tomatid

15331423-8

Konserveeritud tomatid

15331425-2

Tomatipüree

15331427-6

Kontsentreeritud tomatipüree

15331428-3

Tomatikaste

15331430-0

Konserveeritud seened

15331450-6

Töödeldud oliivid

15331460-9

Konserveeritud köögiviljad

15331461-6

Konserveeritud hapukapsas

15331462-3

Konserveeritud herned

15331463-0

Konserveeritud poetatud oad

15331464-7

Konserveeritud terved oad

15331465-4

Konserveeritud spargel

15331466-1

Konserveeritud oliivid

15331470-2

Suhkrumais

15331480-5

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad

15331500-2

Äädikas säilitatud köögiviljad

15332000-4

Töödeldud puuviljad ja pähklid

15332100-5

Töödeldud puuviljad

15332140-7

Töödeldud õunad

15332150-0

Töödeldud pirnid

15332160-3

Töödeldud banaanid

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Melonid

15332200-6

Keedised ja marmelaadid, puuviljatarretised, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad

15332230-5

Marmelaadid

15332231-2

Apelsinimarmelaad

15332232-9

Sidrunimarmelaad

15332240-8

Puuviljatarretised

15332250-1

Puuviljapastad

15332260-4

Pähklipastad

15332261-1

Maapähklivõi

15332270-7

Puuviljapüreed

15332290-3

Keedised

15332291-0

Aprikoosikeedis

15332292-7

Murakakeedis

15332293-4

Mustsõstrakeedis

15332294-1

Kirsikeedis

15332295-8

Vaarikakeedis

15332296-5

Maasikakeedis

15332300-7

Töödeldud pähklid

15332310-0

Röstitud või soolapähklid

15332400-8

Säilitatud puuviljad

15332410-1

Kuivatatud puuviljad

15332411-8

Töödeldud korindid

15332412-5

Töödeldud rosinad

15332419-4

Smürna (seemneteta) rosinad

15333000-1

Köögiviljade kõrvalsaadused

15400000-2

Loomsed või taimsed õlid ja rasvad

15410000-5

Loomsed või taimsed toorõlid ja rasvad

15411000-2

Loomsed või taimsed õlid

15411100-3

Taimsed õlid

15411110-6

Oliiviõli

15411120-9

Seesamiõli

15411130-2

Maapähkliõli

15411140-5

Kookospähkliõli

15411200-4

Toiduõli

15411210-7

Praadimisõli

15412000-9

Rasvad

15412100-0

Loomsed rasvad

15412200-1

Taimsed rasvad

15413000-6

Taimsete rasvade või õlide tahked jäägid

15413100-7

Õlikook

15420000-8

Rafineeritud õlid ja rasvad

15421000-5

Rafineeritud õlid

15422000-2

Rafineeritud rasvad

15423000-9

Hüdrogeenitud või esterdatud õlid või rasvad

15424000-6

Taimsed vahad

15430000-1

Söödavad rasvad

15431000-8

Margariinid ja teised samalaadsed tooted

15431100-9

Margariin

15431110-2

Vedel margariin

15431200-0

Vähendatud või väikese rasvasisaldusega võided

15500000-3

Piimatooted

15510000-6

Piim ja koor

15511000-3

Piim

15511100-4

Pastöriseeritud piim

15511200-5

Steriliseeritud piim

15511210-8

Kõrgkuumutatud piim

15511300-6

Kooritud piim

15511400-7

Väikese rasvasisaldusega piim

15511500-8

Täispiim

15511600-9

Kondenspiim

15511700-0

Piimapulber

15512000-0

Koor

15512100-1

Väikese rasvasisaldusega koor (kohvikoor)

15512200-2

Suure rasvasisaldusega koor

15512300-3

Paksukskeedetud rõõsk koor

15512900-9

Vahukoor

15530000-2

Või

15540000-5

Juustutooted

15541000-2

Lauajuustud

15542000-9

Toorjuust

15542100-0

Kodujuust

15542200-1

Pehmed juustud

15542300-2

Fetajuust

15543000-6

Riivjuust, juustupulber, sinihallitusjuust ja muud juustud

15543100-7

Sinihallitusjuust

15543200-8

Cheddari juust

15543300-9

Riivjuust

15543400-0

Parmesani juust

15544000-3

Kõvad juustud

15545000-0

Määrdejuustud

15550000-8

Muud piimatooted

15551000-5

Jogurt ja teised fermenteeritud piimatooted

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Maitsestamata jogurt

15551320-4

Maitsestatud jogurt

15551500-0

Petipiim

15552000-2

Kaseiin

15553000-9

Laktoos või laktoosisiirup

15554000-6

Vadak

15555000-3

Jäätis ja samalaadsed tooted

15555100-4

Jäätis

15555200-5

Mahlajäätis

15600000-4

Jahu ja tangained, tärklis ja tärklisetooted

15610000-7

Jahu ja tangained

15611000-4

Kooritud riis

15612000-1

Teravilja- või köögiviljajahu ja nendega seonduvad tooted

15612100-2

Nisujahu

15612110-5

Täisterajahu

15612120-8

Leivajahu

15612130-1

Lihtjahu

15612150-7

Küpsetusjahu

15612190-9

Isekerkiv jahu

15612200-3

Teraviljajahu

15612210-6

Maisijahu

15612220-9

Riisijahu

15612300-4

Tavaline ja jäme köögiviljajahu

15612400-5

Segud pagaritoodete valmistamiseks

15612410-8

Koogisegud

15612420-1

Küpsetussegud

15612500-6

Pagaritooted

15613000-8

Teraviljatooted

15613100-9

Purustatud kaer

15613300-1

Valmistooted teraviljast

15613310-4

Eineteravili

15613311-1

Maisihelbed

15613313-5

Müsli või samalaadsed tooted

15613319-7

Paisutatud nisuterad

15613380-5

Kaerahelbed

15614000-5

Töödeldud riis

15614100-6

Pikateraline riis

15614200-7

Kroovitud riis

15614300-8

Purustatud riis

15615000-2

Kliid

15620000-0

Tärklis ja tärklisetooted

15621000-7

Maisiõli

15622000-4

Glükoos ja glükoositooted; fruktoos ja fruktoositooted

15622100-5

Glükoos ja glükoositooted

15622110-8

Glükoos

15622120-1

Glükoosisiirup

15622300-7

Fruktoos ja fruktoositooted

15622310-0

Fruktoos

15622320-3

Fruktoosipreparaadid

15622321-0

Fruktoosilahused

15622322-7

Fruktoosisiirup

15623000-1

Tärklised

15624000-8

Maniokitärklis

15625000-5

Manna

15626000-2

Sinepipulber

15700000-5

Loomasöödad

15710000-8

Tööstuslikult toodetud loomasööt põllumajandusloomadele ja muudele loomadele

15711000-5

Kalade toidud

15712000-2

Kuivsöödad

15713000-9

Lemmikloomatoidud

15800000-6

Mitmesugused toiduained

15810000-9

Leivatooted, värsked valikpagaritooted ja koogid

15811000-6

Leivatooted

15811100-7

Leib

15811200-8

Kuklid

15811300-9

Sarvesaiad

15811400-0

Pehmed koogid

15811500-1

Valmistooted leivast

15811510-4

Võileivad

15811511-1

Valmisvõileivad

15812000-3

Valikpagaritooted ja koogid

15812100-4

Valikpagaritooted

15812120-0

Pirukad

15812121-7

Soolased pirukad

15812122-4

Magusad pirukad

15812200-5

Koogid

15813000-0

Hommikusöögitooted

15820000-2

Kuivikud ja küpsised; kauasäilivad (säilitusainetega) valikpagaritooted ja koogid

15821000-9

Röstitud leiva- ja saia- ning valikpagaritooted

15821100-0

Röstitud saia- ja leivatooted

15821110-3

Röstsai ja -leib

15821130-9

Näkileib

15821150-5

Kuivikud

15821200-1

Magusad küpsised

15830000-5

Suhkur ja sellega seonduvad tooted

15831000-2

Suhkur

15831200-4

Valge suhkur

15831300-5

Vahtrasuhkur ja vahtrasiirup

15831400-6

Melass (söödasiirup)

15831500-7

Suhkrusiirupid

15831600-8

Mesi

15832000-9

Suhkrutootmise jäätmed

15833000-6

Suhkrutooted

15833100-7

Magustoidud

15833110-0

Tordipõhjad

15840000-8

Kakao; šokolaadi- ja suhkrukondiitritooted

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaopasta

15841200-7

Kakaovõi, -rasv või -õli

15841300-8

Magusainelisandita kakaopulber

15841400-9

Magusainelisandiga kakaopulber

15842000-2

Šokolaadi- ja suhkrukondiitritooted

15842100-3

Šokolaad

15842200-4

Šokolaaditooted

15842210-7

Šokolaadijook

15842220-0

Šokolaadibatoonid

15842300-5

Kondiitritooted

15842310-8

Karamellkompvekid

15842320-1

Pähklikompvekid

15842400-6

Suhkrus säilitatud puuviljad, pähklid või puuviljakoored

15850000-1

Pastatooted

15851000-8

Jahutooted

15851100-9

Kuumtöötlemata pastatooted

15851200-0

Valmispastatooted ja kuskuss

15851210-3

Valmispastatooted

15851220-6

Täidetud pastatooted

15851230-9

Lasanje

15851250-5

Kuskuss

15851290-7

Pastatoodete konservid

15860000-4

Kohv, tee ja samalaadsed tooted

15861000-1

Kohv

15861100-2

Röstitud kohv

15861200-3

Kofeiinita kohv

15862000-8

Kohviasendajad

15863000-5

Tee

15863100-6

Roheline tee

15863200-7

Must tee

15864000-2

Tooted teest või matest (Paraguay tee)

15864100-3

Teekotikesed

15865000-9

Taimeteed

15870000-7

Maitseained

15871000-4

Äädikas, kastmed, vürtsisegud, sinepijahu ja -pulber, valmissinep

15871100-5

Äädikas ja selle asendajad

15871110-8

Äädikas või samalaadsed tooted

15871200-6

Kastmed, vürtsi- ja maitseainesegud

15871210-9

Sojakaste

15871230-5

Tomatiketšup

15871250-1

Sinep

15871260-4

Kastmed

15871270-7

Vürtside segud

15871273-8

Majonees

15871274-5

Võileivavõided

15871279-0

Chutney (teravalt vürtsitatud puuviljakaste või marinaad)

15872000-1

Ürdid ja vürtsid

15872100-2

Pipar

15872200-3

Vürtsid

15872300-4

Ürdid

15872400-5

Sool

15872500-6

Ingver

15880000-0

Spetsiaalsed toiteained

15881000-7

Homogeenitud toiduained

15882000-4

Dieettooted

15884000-8

Imikutoit

15890000-3

Mitmesugused toiduained ja kuivatatud tooted

15891000-0

Supid ja puljongid

15891100-1

Lihasupid

15891200-2

Kalasupid

15891300-3

Segasupid

15891400-4

Supid

15891410-7

Supisegud

15891500-5

Puljongid

15891600-6

Põhipuljongid

15891610-9

Põhipuljongite segud

15891900-9

Köögiviljasupid

15892000-7

Taimemahlad, ekstraktid, peptilised ained ja paksendajad

15892100-8

Taimemahlad

15892200-9

Taimeekstraktid

15892400-1

Paksendajad

15893000-4

Kuivained

15893100-5

Toidusegud

15893200-6

Magustoidusegud

15893300-7

Kastmesegud

15894000-1

Töödeldud toiduained

15894100-2

Taimetoidukomplektid

15894200-3

Valmiseined

15894210-6

Koolieined

15894220-9

Haiglaeined

15894300-4

Valmisroad

15894400-5

Suupisted

15894500-6

Toiduautomaaditooted

15894600-7

Võileivatäidised

15894700-8

Delikatessid

15895000-8

Kiirtoidutooted

15895100-9

Hamburgerid

15896000-5

Sügavkülmutatud tooted

15897000-2

Konserveeritud kaubad ja väliportsjonid

15897100-3

Väliportsjonid

15897200-4

Konserveeritud kaubad

15897300-5

Toidupakid

15898000-9

Pärm

15899000-6

Küpsetuspulber

15900000-7

Joogid, tubakas ja seonduvad tooted

15910000-0

Destilleeritud alkohoolsed joogid

15911000-7

Alkohoolsed joogid

15911100-8

Kanged alkohoolsed joogid

15911200-9

Liköörid

15930000-6

Veinid (viinamarjadest)

15931000-3

Maitsestamata veinid

15931100-4

Vahuveinid

15931200-5

Lauaveinid

15931300-6

Portveinid

15931400-7

Madeira

15931500-8

Viinamarjavirre

15931600-9

Šerri

15932000-0

Veinisete

15940000-9

Siider ja muud puuviljaveinid

15941000-6

Siider

15942000-3

Puuviljaveinid

15950000-2

Destilleerimata kääritatud joogid

15951000-9

Vermut

15960000-5

Linnaseõlu

15961000-2

Õlu

15961100-3

Laagriõlu

15962000-9

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

15980000-1

Mittealkohoolsed joogid

15981000-8

Mineraalvesi

15981100-9

Gaseerimata mineraalvesi

15981200-0

Gaseeritud mineraalvesi

15981300-1

Vesi tahkel kujul

15981310-4

Jää

15981320-7

Lumi

15981400-2

Maitsestatud mineraalveed

15982000-5

Karastusjoogid

15982100-6

Puuviljajoogid

15982200-7

Šokolaadipiim

15990000-4

Tubakas, tubakatooted ja -tarbed

15991000-1

Tubakatooted

15991100-2

Sigarid

15991200-3

Sigarillod

15991300-4

Sigaretid

15992000-8

Tubakas

15992100-9

Töödeldud tubakas

15993000-5

Tubakapoe tooted

15994000-2

Sigaretipaber ja filtripaber

15994100-3

Sigaretipaber

15994200-4

Filtripaber

16000000-5

Põllutöömasinad

16100000-6

Pinnase ettevalmistamiseks või harimiseks mõeldud põllu- ja metsatöömasinad

16110000-9

Adrad ja ketasäkked

16120000-2

Äkked, kultivaatorid, kobestid, rohimiskultivaatorid ja kõplad

16130000-5

Külvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad

16140000-8

Sõnnikulaoturid

16141000-5

Väetisekülvikud

16150000-1

Muru- või spordiväljakute rullid

16160000-4

Mitmesugused aiatööriistad

16300000-8

Saagikoristusmasinad

16310000-1

Niidukid

16311000-8

Muruniidukid

16311100-9

Muru-, parkide ja spordiväljakute niidukid

16320000-4

Heinateomasinad

16330000-7

Põhu- ja heinapressid

16331000-4

Presskoristid

16340000-0

Saagikoristus- ja viljapeksumasinad

16400000-9

Põllu- ja metsatöödel kasutatavad pihustamisseadmed

16500000-0

Põllumajanduslikud peale- või mahalaadimisseadmetega haagised ja poolhaagised

16510000-3

Põllumajanduslikud pealelaadimisseadmetega haagised

16520000-6

Põllumajanduslikud mahalaadimisseadmetega haagised

16530000-9

Põllumajanduslikud pealelaadimisseadmetega poolhaagised

16540000-2

Põllumajanduslikud mahalaadimisseadmetega poolhaagised

16600000-1

Spetsiaalsed põllu- või metsatöömasinad

16610000-4

Munade, puuvilja ja muude toodete puhastus-, sorteerimis- ja liigitamisseadmed

16611000-1

Toodangu puhastusseadmed

16611100-2

Munade puhastusseadmed

16611200-3

Puuviljade puhastusseadmed

16612000-8

Sorteerimis- või liigitamisseadmed

16612100-9

Munade sorteerimis- või liigitamisseadmed

16612200-0

Puuviljade sorteerimis- või liigitamisseadmed

16613000-5

Seemnete, terade või kuivatatud köögiviljade puhastus-, sorteerimis- või liigitamisseadmed

16620000-7

Lüpsimasinad

16630000-0

Seadmed loomasööda valmistamiseks

16640000-3

Mesindusseadmed

16650000-6

Linnukasvatusseadmed

16651000-3

Lindude inkubaatorid ja tibusoojendid

16700000-2

Traktorid

16710000-5

Käies juhitavad põllutöötraktorid

16720000-8

Kasutatud traktorid

16730000-1

Veomootorid

16800000-3

Põllu- ja metsatöömasinate osad

16810000-6

Põllutöömasinate osad

16820000-9

Metsatöömasinate osad

18000000-9

Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused

18100000-0

Kutserõivad, eritöörõivad ja manused

18110000-3

Kutserõivad

18113000-4

Tööstuses kasutatavad rõivad

18114000-1

Tunked

18130000-9

Eriotstarbelised töörõivad

18132000-3

Lennundusrõivad

18132100-4

Lennupintsakud

18132200-5

Lennuülikonnad

18140000-2

Töörõivaste manused

18141000-9

Töökindad

18142000-6

Kaitsevisiirid/maskid

18143000-3

Kaitsevarustus

18200000-1

Pealisrõivad

18210000-4

Mantlid

18211000-1

Peleriinid

18212000-8

Keebid

18213000-5

Tuulepluusid

18220000-7

Ilmastikukindlad rõivad

18221000-4

Veekindlad rõivad

18221100-5

Veekindlad keebid

18221200-6

Anorakid

18221300-7

Vihmamantlid

18222000-1

Ametirõivad

18222100-2

Ülikonnad ja kostüümid

18222200-3

Rõivakomplektid

18223000-8

Pintsakud ja bleiserid

18223100-9

Bleiserid

18223200-0

Pintsakud

18224000-5

Pealistatud või impregneeritud riidest rõivad

18230000-0

Mitmesugused pealisrõivad

18231000-7

Kleidid

18232000-4

Seelikud

18233000-1

Lühikesed püksid

18234000-8

Pikad püksid

18235000-5

Pulloverid, kardiganid ja samalaadsed tooted

18235100-6

Pulloverid

18235200-7

Kardiganid

18235300-8

Soojendussärgid

18235400-9

Vestid

18300000-2

Rõivad

18310000-5

Alusrõivad

18311000-2

Alusseelikud

18312000-9

Aluspüksid

18313000-6

Naiste aluspüksid

18314000-3

Supelmantlid

18315000-0

Sukad

18316000-7

Sukkpüksid

18317000-4

Sokid

18318000-1

Ööpesu

18318100-2

Meeste öösärgid

18318200-3

Hommikumantlid

18318300-4

Pidžaamad

18318400-5

Alussärgid

18318500-6

Naiste öösärgid

18320000-8

Rinnahoidjad, korsetid, sukahoidjad ja samalaadsed tooted

18321000-5

Rinnahoidjad

18322000-2

Korsetid

18323000-9

Sukahoidjad

18330000-1

T-särgid ja särgid

18331000-8

T-särgid

18332000-5

Särgid

18333000-2

Polosärgid

18400000-3

Erirõivad ja manused

18410000-6

Erirõivad

18411000-3

Imikurõivad

18412000-0

Spordirõivad

18412100-1

Spordidressid

18412200-2

Spordisärgid

18412300-3

Suusaülikonnad

18412800-8

Ujumisrõivad/supelrõivad

18420000-9

Rõivamanused

18421000-6

Taskurätikud

18422000-3

Sallid

18423000-0

Lipsud

18424000-7

Kindad

18424300-0

Ühekordsed kindad

18424400-1

Labakindad

18424500-2

Kätiskindad

18425000-4

Vööd/rihmad

18425100-5

Padrunivööd

18440000-5

Kaabud/kübarad jt peakatted

18441000-2

Kaabud/kübarad

18443000-6

Peakatted ja peakatete lisandid

18443100-7

Peapaelad

18443300-9

Peakatted

18443310-2

Baretid

18443320-5

Välimütsid

18443330-8

Kapuutsid

18443340-1

Mütsid

18443400-0

Peakatete lõuapaelad

18443500-1

Näokatted/maskid/visiirid

18444000-3

Kaitsvad peakatted

18444100-4

Turvapeakatted

18444110-7

Kiivrid

18444111-4

Kaitsekiivrid

18444112-1

Jalgrattakiivrid

18444200-5

Tugevdatud mütsid

18450000-8

Kinnitid (rõivad)

18451000-5

Nööbid

18451100-6

Nööpide osad

18452000-2

Nööpnõelad

18453000-9

Tõmblukud

18500000-4

Juveeltooted, käekellad ja seonduvad tooted

18510000-7

Juveeltooted jms tooted

18511000-4

Vääriskivid juveeltoodetele

18511100-5

Teemandid

18511200-6

Rubiinid

18511300-7

Smaragdid

18511400-8

Opaal

18511500-9

Kvarts

18511600-0

Turmaliin

18512000-1

Mündid ja medalid

18512100-2

Mündid

18512200-3

Medalid

18513000-8

Juveeltooted

18513100-9

Pärlid

18513200-0

Kullassepatooted

18513300-1

Väärismetallidest tooted

18513400-2

Tooted vääris- ja poolvääriskividest

18513500-3

Hõbesepatooted

18520000-0

Eritellimusel kellassepatooted

18521000-7

Käekellad, taskukellad jms kaasaskantavad kellad

18521100-8

Käekellaklaasid

18522000-4

Käekellad

18523000-1

Stopperkellad

18530000-3

Kingitused ja auhinnad

18600000-5

Karusnahk ja karusnahatooted

18610000-8

Karusnahatooted

18611000-5

Töödeldud karusnahad

18612000-2

Karusnahast rõivad

18613000-9

Tehiskarusnahast tooted

18620000-1

Toorkarusnahad

18800000-7

Jalatsid

18810000-0

Muud jalatsid, v.a kaitse- ja spordijalatsid

18811000-7

Veekindlad jalatsid

18812000-4

Kummist või plastist osadega jalatsid

18812100-5

Kummist või plastist pealsetega sandaalid

18812200-6

Kummikud

18812300-7

Kummist või plastist pealsetega tänavakingad

18812400-8

Plätud

18813000-1

Nahast pealsetega jalatsid

18813100-2

Sandaalid

18813200-3

Toasussid

18813300-4

Tänavakingad

18814000-8

Tekstiilist pealsetega jalatsid

18815000-5

Saapad

18815100-6

Poolsaapad

18815200-7

Säärsaapad

18815300-8

Põlvsaapad

18815400-9

Kalamehesaapad

18816000-2

Kalossid

18820000-3

Spordijalatsid

18821000-0

Suusajalatsid

18821100-1

Jalatsid murdmaasuusatamiseks

18822000-7

Treeningjalatsid

18823000-4

Mägironimissaapad

18824000-1

Jalgpallisaapad

18830000-6

Kaitsejalatsid

18831000-3

Tugevdatud metallninaga jalatsid

18832000-0

Erijalatsid

18832100-1

Lennujalatsid

18840000-9

Jalatsite osad

18841000-6

Jalatsipealsed

18842000-3

Tallad

18843000-0

Kontsad

18900000-8

Reisitarbed, sadulsepatooted, märsid ja kotid

18910000-1

Sadulsepatooted

18911000-8

Sadulad

18912000-5

Ratsapiitsad

18913000-2

Piitsad

18920000-4

Reisitarbed

18921000-1

Käsikohvrid

18923000-5

Rahakotid ja rahataskud

18923100-6

Rahakotid

18923200-7

Rahataskud

18924000-2

Reisikohvrid

18925000-9

Veepudelihoidjad ja kabuurid

18925100-0

Veepudelihoidjad

18925200-1

Kabuurid

18929000-7

Tualett-tarvete kotid

18930000-7

Märsid ja kotid

18931000-4

Reisikotid

18931100-5

Seljakotid

18932000-1

Spordikotid

18933000-8

Posti- või pakikotid

18933100-9

Postipaunad

18934000-5

Sõduriseljakotid

18935000-2

Pesukotid

18936000-9

Tekstiilist kotid

18937000-6

Kaubapakkekotid

18937100-7

Kaubapakkekotid, väikesed

18938000-3

Mullikotid (õhkmullidega kilekotid)

18939000-0

Käekotid

19000000-6

Nahk ja tekstiilriie, plast- ja kummimaterjalid

19100000-7

Nahk

19110000-0

Seemisnahk

19120000-3

Veiste või hobuslaste nahk

19130000-6

Lamba-, kitse- ja seanahk

19131000-3

Lamba- ja -tallenahk

19132000-0

Kitse- ja -tallenahk

19133000-7

Seanahk

19140000-9

Muude loomade nahk, plastnahk ja muu nahk

19141000-6

Muude loomade nahk

19142000-3

Plastnahk

19143000-0

Tehisnahk

19144000-7

Lakknahk

19160000-5

Kellarihmad

19170000-8

Masinates ja mehaanilistes seadmetes kasutatavad nahast tooted

19200000-8

Tekstiilriie ja seonduvad tooted

19210000-1

Riie

19211000-8

Sünteetiline riie

19211100-9

Segariie

19212000-5

Puuvillane riie

19212100-6

Madratsiriie

19212200-7

Denim

19212300-8

Purjeriie

19212310-1

Purjeriidest tooted

19212400-9

Popliin

19212500-0

Paelad

19212510-3

Paelaribad

19220000-4

Villane riie

19230000-7

Linane riie

19231000-4

Linad

19240000-0

Eririie

19241000-7

Karusriie

19242000-4

Froteerätikuriie

19243000-1

Polsterdamisriie

19244000-8

Kardinariie

19245000-5

Voodririie

19250000-3

Silmkoelised ja heegeldatud kangad

19251000-0

Silmkoelised kangad

19251100-1

Karuskangad

19252000-7

Heegeldatud kangad

19260000-6

Kangad

19270000-9

Lausriie

19280000-2

Loomavill ja nahad

19281000-9

Vill

19282000-6

Loomanahad

19283000-3

Linnunahad ja -suled

19400000-0

Tekstiillõng ja -niit

19410000-3

Looduslikud tekstiilkiud

19420000-6

Tehistekstiilkiud

19430000-9

Tekstiillõng ja -niit looduslikest kiududest

19431000-6

Siidlõng

19432000-3

Villane lõng

19433000-0

Puuvillane lõng

19434000-7

Linane lõng

19435000-4

Õmblusniit ja lõng looduslikest kiududest

19435100-5

Õmblusniit

19435200-6

Kudumislõng

19436000-1

Taimsest tekstiilkiust lõng

19440000-2

Sünteetiline lõng või niit

19441000-9

Sünteetiline lõng

19442000-6

Sünteetiline niit

19442100-7

Sünteetiline õmblusniit

19442200-8

Sünteetiline kudumislõng

19500000-1

Kummi- ja plastmaterjalid

19510000-4

Kummitooted

19511000-1

Sisekummid, kummist protektorid ja pöiavööd

19511100-2

Pöiavööd

19511200-3

Sisekummid

19511300-4

Rehviturvised/protektorid

19512000-8

Vulkaniseerimata kummist tooted

19513000-5

Kummeeritud tekstiilkangad

19513100-6

Rehvikoortriie

19513200-7

Kleeplint kummeeritud tekstiilmaterjalist

19514000-2

Taastatud kummi

19520000-7

Plasttooted

19521000-4

Polüstüreentooted

19521100-5

Polüstüreenvooderdus

19521200-6

Polüstüreenplaadid

19522000-1

Vaigud

19522100-2

Epoksüvaigud

19522110-5

Epoksüvaiktorud

19600000-2

Naha-, tekstiil-, kummi- ja plastjäätmed

19610000-5

Nahajäätmed

19620000-8

Tekstiiljäätmed

19630000-1

Kummijäätmed

19640000-4

Polüeteenist jäätme- ja prügikotid

19700000-3

Sünteetiline kummi ja sünteeskiud

19710000-6

Sünteetiline kummi

19720000-9

Sünteeskiud

19721000-6

Sünteesfilamentköisik

19722000-3

Eriti tugev lõng

19723000-0

Ühekordne tekstureeritud lõng

19724000-7

Sünteesmonofilament

19730000-2

Tehiskiud

19731000-9

Tehisstaapelkiud

19732000-6

Polüpropüleen

19733000-3

Tehiskiust tekstureeritud lõng

22000000-0

Trükised ja seonduvad tooted

22100000-1

Raamatud, brošüürid ja infolehed

22110000-4

Raamatud

22111000-1

Kooliraamatud

22112000-8

Õpikud

22113000-5

Raamatukogu raamatud

22114000-2

Sõnaraamatud, topograafilised kaardid, muusikaraamatud ja muud raamatud

22114100-3

Sõnaraamatud

22114200-4

Atlased

22114300-5

Topograafilised kaardid

22114310-8

Katastrikaardid

22114311-5

Tehnilised projektid/joonised

22114400-6

Noodid

22114500-7

Entsüklopeediad

22120000-7

Publikatsioonid

22121000-4

Tehnikapublikatsioonid

22130000-0

Telefoniraamatud jms nimestikud

22140000-3

Infolehed

22150000-6

Brošüürid

22160000-9

Voldikud

22200000-2

Ajalehed, ajakirjad, perioodikaväljaanded ja pildiajakirjad

22210000-5

Ajalehed

22211000-2

Ajakirjad

22211100-3

Ametlikud teatajad

22212000-9

Perioodikaväljaanded

22212100-0

Sariväljaanded

22213000-6

Pildiajakirjad

22300000-3

Postkaardid, tervituskaardid ja muud trükised

22310000-6

Postkaardid

22312000-0

Pildid

22313000-7

Ülekandepildid (dekalkomaania)

22314000-4

Joonised

22315000-1

Fotod

22320000-9

Tervituskaardid

22321000-6

Jõulukaardid

22400000-4

Margid, tšekiblanketid, pangatähed, aktsiatunnistused, kaubareklaammaterjal, kataloogid ja käsiraamatud

22410000-7

Margid

22411000-4

Jõulumargid

22412000-1

Uued margid

22413000-8

Säästumargid

22414000-5

Postmargihoidjad

22420000-0

Tempelpaber

22430000-3

Pangatähed

22440000-6

Tšekiblanketid

22450000-9

Turvatrükised

22451000-6

Passid

22452000-3

Postitellimislehed

22453000-0

Automaksumärgid

22454000-7

Autojuhiload

22455000-4

Isikutunnistused (ID-kaardid)

22455100-5

Identifitseerimiskäevõru

22456000-1

Lubatähed

22457000-8

Sissepääsukaardid

22458000-5

Ettetellimistrükised

22459000-2

Piletid

22459100-3

Reklaamkleebised ja -ribad

22460000-2

Kaubandusreklaam, ärikataloogid ja käsiraamatud

22461000-9

Kataloogid

22461100-0

Nimekirjade hoidjad

22462000-6

Reklaammaterjal

22470000-5

Käsiraamatud

22471000-2

Arvutikäsiraamatud

22472000-9

Kasutusjuhendid

22473000-6

Tehnikakäsiraamatud

22500000-5

Trükiplaadid või -silindrid või muud trükivahendid

22510000-8

Ofsetplaadid

22520000-1

Kuivsöövitusseadmed

22521000-8

Reljeeftrükiseadmed

22600000-6

Tint

22610000-9

Trükivärv

22611000-6

Sügavtrükiks mõeldud värv

22612000-3

Tušš

22800000-8

Paberist või papist registriraamatud, arveraamatud, köitjad, blanketid ja muud trükitud kontorikaubad

22810000-1

Paberist või papist registriraamatud

22813000-2

Arveraamatud

22814000-9

Kviitungiraamatud

22815000-6

Märkmeraamatud

22816000-3

Märkmeplokid

22816100-4

Isekleepuvad märkmepaberid

22816200-5

Kiirkirja märkmik

22816300-6

Kleepuv märkmepaber

22817000-0

Päevikud või isiklikud kalendermärkmikud

22819000-4

Telefonimärkmikud

22820000-4

Blanketid

22821000-1

Valimisblanketid

22822000-8

Äriblanketid

22822100-9

Äriblanketid lintformularidena

22822200-0

Üksikäriblanketid

22830000-7

Vihikud

22831000-4

Koolikaustikute väljavahetatavad siselehed

22832000-1

Harjutuspaberid

22840000-0

Näidiste albumid

22841000-7

Kollektsioonialbumid

22841100-8

Margialbumid

22841200-9

Margiköitjad

22850000-3

Kiirköitjad ja seonduvad lisandid

22851000-0

Kiirköitjad

22852000-7

Mapid

22852100-8

Kaustad

22853000-4

Kaustahoidjad

22900000-9

Mitmesugused trükised

22990000-6

Ajalehepaber, käsitsi valmistatud paber ja muu pindamata paber ja papp graafilisteks töödeks

22991000-3

Ajalehepaber

22992000-0

Käsitsi valmistatud paber või papp

22993000-7

Valgustundlik, kuumustundlik või termograafiline paber ja papp

22993100-8

Valgustundlik paber ja papp

22993200-9

Kuumustundlik paber või papp

22993300-0

Termograafiline paber või papp

22993400-1

Gofreeritud paber või papp

24000000-4

Keemiatooted

24100000-5

Gaasid

24110000-8

Tööstusgaasid

24111000-5

Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik

24111100-6

Argoon

24111200-7

Väärisgaasid

24111300-8

Heelium

24111400-9

Neoon

24111500-0

Meditsiinilised gaasid

24111600-1

Vesinik

24111700-2

Lämmastik

24111800-3

Veeldatud lämmastik

24111900-4

Hapnik

24112000-2

Anorgaanilised hapnikuühendid

24112100-3

Süsinikdioksiid

24112200-4

Lämmastikoksiidid

24112300-5

Gaasilised anorgaanilised hapnikuühendid

24113000-9

Veeldatud ja suruõhk

24113100-0

Veeldatud õhk

24113200-1

Suruõhk

24200000-6

Värvid ja pigmendid

24210000-9

Oksiidid, peroksiidid ja hüdroksiidid

24211000-6

Tsinkoksiid ja -peroksiid, titaanoksiid, värvid ja pigmendid

24211100-7

Tsinkoksiid

24211200-8

Tsinkperoksiid

24211300-9

Titaanoksiid

24212000-3

Kroomi, mangaani, magneesiumi, plii ja vase oksiidid ja hüdroksiidid

24212100-4

Kroomoksiid

24212200-5

Mangaanoksiid

24212300-6

Pliioksiid

24212400-7

Vaskoksiid

24212500-8

Magneesiumoksiid

24212600-9

Hüdroksiidid värvide ja pigmentide jaoks

24212610-2

Kroomhüdroksiid

24212620-5

Mangaanhüdroksiid

24212630-8

Pliihüdroksiid

24212640-1

Vaskhüdroksiid

24212650-4

Magneesiumhüdroksiid

24213000-0

Kustutatud lubi

24220000-2

Parkimisekstraktid, värviekstraktid, parkained (tanniinid) ja värvained

24221000-9

Värviekstraktid

24222000-6

Parkimisekstraktid

24223000-3

Parkained

24224000-0

Värvained

24225000-7

Parkimispreparaadid

24300000-7

Anorgaanilised ja orgaanilised põhikemikaalid

24310000-0

Põhilised anorgaanilised keemilised ained

24311000-7

Keemilised elemendid, anorgaanilised happed ja ühendid

24311100-8

Metalloidid

24311110-1

Fosfiidid

24311120-4

Karbiidid

24311130-7

Hüdriidid

24311140-0

Nitriidid

24311150-3

Asiidid

24311160-6

Silitsiidid

24311170-9

Boriidid

24311180-2

Rafineeritud väävel

24311200-9

Halogeen

24311300-0

Leelismetallid

24311310-3

Elavhõbe

24311400-1

Vesinikkloriid, anorgaanilised happed, ränidioksiid ja vääveldioksiid

24311410-4

Anorgaanilised happed

24311411-1

Väävelhape

24311420-7

Fosforhape

24311430-0

Polüfosforhapped

24311440-3

Heksafluororänihape

24311450-6

Vääveldioksiid

24311460-9

Ränidioksiid

24311470-2

Vesinikkloriid

24311500-2

Hüdroksiidid kui põhilised anorgaanilised keemilised ained

24311510-5

Metalloksiidid

24311511-2

Raudpüriidid ja raudoksiidid

24311520-8

Naatriumhüdroksiid

24311521-5

Seebikivi

24311522-2

Vedel sooda

24311600-3

Väävliühendid

24311700-4

Väävel

24311800-5

Süsinik

24311900-6

Kloor

24312000-4

Metallihalogenaadid, hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid

24312100-5

Metallihalogenaadid

24312110-8

Naatriumheksafluorosilikaat

24312120-1

Kloriidid

24312121-8

Alumiiniumkloriid

24312122-5

Raudkloriid

24312123-2

Polüalumiiniumkloriid

24312130-4

Alumiiniumklorohüdraat

24312200-6

Hüpokloritid ja kloraadid

24312210-9

Naatriumklorit

24312220-2

Naatriumhüpoklorit

24313000-1

Sulfiidid, sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid

24313100-2

Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid

24313110-5

Mitmesugused sulfiidid

24313111-2

Vesiniksulfiid

24313112-9

Polüsulfiidid

24313120-8

Sulfaadid

24313121-5

Naatriumtiosulfaat

24313122-2

Raud(III)sulfaat

24313123-9

Alumiiniumsulfaat

24313124-6

Naatriumsulfaat

24313125-3

Raud(II)sulfaat (rauavitriol)

24313126-0

Vasksulfaat

24313200-3

Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid

24313210-6

Naatriumheksametafosfaat

24313220-9

Fosfaadid

24313300-4

Karbonaadid

24313310-7

Naatriumkarbonaat

24313320-0

Naatriumbikarbonaat

24313400-5

Nitraadid

24314000-8

Mitmesugused metallhapete soolad

24314100-9

Kaaliumpermanganaat

24314200-0

Oksometallhapete soolad

24315000-5

Mitmesugused anorgaanilised keemilised ained

24315100-6

Raske vesi, muud isotoobid ja nende ühendid

24315200-7

Tsüaniid, tsüaniidoksiid, fulminaadid, tsüanaadid, silikaadid, boraadid, perboraadid, anorgaaniliste hapete soolad

24315210-0

Tsüaniidid

24315220-3

Tsüaniidoksiid

24315230-6

Fulminaadid

24315240-9

Tsüanaadid

24315300-8

Vesinikperoksiid (vesinikülihapend)

24315400-9

Piesoelektriline kvarts

24315500-0

Haruldaste muldmetallide ühendid

24315600-1

Silikaadid

24315610-4

Naatriumsilikaat

24315700-2

Boraadid ja perboraadid

24316000-2

Destilleeritud vesi

24317000-9

Tehislikud kivid

24317100-0

Tehislikud vääriskivid

24317200-1

Tehislikud poolvääriskivid

24320000-3

Põhilised orgaanilised keemilised ained

24321000-0

Süsivesinikud

24321100-1

Küllastatud süsivesinikud

24321110-4

Küllastatud atsüklilised süsivesinikud

24321111-1

Metaan

24321112-8

Etüleen

24321113-5

Propeen

24321114-2

Buteen

24321115-9

Atsetüleen

24321120-7

Küllastatud tsüklilised süsivesinikud

24321200-2

Küllastamata süsivesinikud

24321210-5

Küllastamata atsüklilised süsivesinikud

24321220-8

Küllastamata tsüklilised süsivesinikud

24321221-5

Benseen

24321222-2

Tolueen

24321223-9

O-ksüleenid

24321224-6

M-ksüleenid

24321225-3

Stüreen

24321226-0

Etüülbenseen

24321300-3

Muud süsivesinike halogeenderivaadid

24321310-6

Tetrakloroetüleen

24321320-9

Tetraklorometaan

24322000-7

Alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid ja nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid; tööstuslikud rasvalkoholid

24322100-8

Tööstuslikud rasvalkoholid

24322200-9

Ühealuselised alkoholid

24322210-2

Metanool

24322220-5

Etanool

24322300-0

Dioolid, polüalkoholid ja derivaadid

24322310-3

Etüleenglükool

24322320-6

Alkoholiderivaadid

24322400-1

Fenoolid ja derivaadid

24322500-2

Alkoholid

24322510-5

Etüülalkohol

24323000-4

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped

24323100-5

Rafineerimise tulemusel saadud happelised õlid

24323200-6

Karboksüülhapped

24323210-9

Äädikhape

24323220-2

Peretaanhape (peräädikhape)

24323300-7

Küllastamata ühealuselised karboksüülhapped ja ühendid

24323310-0

Metakrüülhappe estrid

24323320-3

Akrüülhappe estrid

24323400-8

Aromaatsed polükarboksüül- ja karboksüülhapped

24324000-1

Lämmastiku funktsionaalseid rühmi sisaldavad orgaanilised ühendid

24324100-2

Amiini funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid

24324200-3

Hapniku funktsionaalseid rühmi sisaldavad aminoühendid

24324300-4

Ureiinid

24324400-5

Lämmastiku funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid

24325000-8

Orgaanilised väävliühendid

24326000-5

Aldehüüd, ketoon, orgaanilised peroksiidid ja eetrid

24326100-6

Aldehüüdi funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid

24326200-7

Ketoonide ja kinoonide funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid

24326300-8

Orgaanilised peroksiidid

24326310-1

Etüleenoksiid

24326320-4

Eetrid

24327000-2

Mitmesugused orgaanilised keemilised ained

24327100-3

Taimsed derivaadid värvimiseks

24327200-4

Puusüsi

24327300-5

Õlid ja tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast, pigist ja pigitõrvast

24327310-8

Kivisöetõrv

24327311-5

Kreosoot

24327320-1

Pigi

24327330-4

Pigitõrv

24327400-6

Vaigutooted

24327500-7

Puidutselluloosi tootmise jääkleelised

24400000-8

Väetised ja lämmastikuühendid

24410000-1

Lämmastikväetised

24411000-8

Lämmastikhape ja -soolad

24411100-9

Naatriumnitraat

24412000-5

Sulfolämmastikhapped

24413000-2

Ammoniaak

24413100-3

Vedel ammoniaak

24413200-4

Ammooniumkloriid

24413300-5

Ammooniumsulfaat

24420000-4

Fosforväetised

24421000-1

Mineraalsed fosforväetised

24422000-8

Keemilised fosforväetised

24430000-7

Loomsed ja taimsed väetised

24440000-0

Mitmesugused väetised

24450000-3

Agrokeemilised tooted

24451000-0

Pestitsiidid (taimekaitsevahendid)

24452000-7

Insektitsiidid

24453000-4

Herbitsiidid

24454000-1

Taimekasvu regulaatorid

24455000-8

Desinfitseerivad vahendid

24456000-5

Rodentitsiidid / näriliste tõrjevahendid

24457000-2

Fungitsiidid / seenhaiguste tõrjevahendid

24500000-9

Plastid algkujul

24510000-2

Etüleeni polümeerid algkujul

24520000-5

Propüleeni polümeerid algkujul

24530000-8

Stüreeni polümeerid algkujul

24540000-1

Vinüüli polümeerid algkujul

24541000-8

Vinüülatsetaadi polümeerid algkujul

24542000-5

Akrüülpolümeerid algkujul

24550000-4

Polüestrid algkujul

24560000-7

Polüamiidid algkujul

24570000-0

Karbamiidvaigud algkujul

24580000-3

Aminovaigud algkujul

24590000-6

Silikoonid algkujul

24600000-0

Lõhkeained

24610000-3

Valmislõhkeained

24611000-0

Püssirohi

24611100-1

Kütteained

24612000-7

Muud lõhkeained

24612100-8

Dünamiit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglütseriin

24613000-4

Signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid ja pürotehnilised tooted

24613100-5

Lindude eemale peletamise padrunid

24613200-6

Ilutulestikutooted

24615000-8

Süütenöörid, lõhkekapslid, sütikud ja elektridetonaatorid

24900000-3

Peenkemikaalid ja mitmesugused keemiatooted

24910000-6

Liimid

24911000-3

Želatiinid

24911200-5

Liimained

24920000-9

Eeterlikud õlid

24930000-2

Fotokemikaalid

24931000-9

Fotoplaadid ja filmid

24931200-1

Fotoemulsioonid

24931210-4

Fotoilmutid

24931220-7

Fotokinnistid

24931230-0

Röntgenilmutid

24931240-3

Röntgenkinnistid

24931250-6

Sööde

24931260-9

Kujutise võimendajad

24950000-8

Erikeemiatooted

24951000-5

Rasvad ja määrdeained

24951100-6

Määrdeained

24951110-9

Puurimismuda

24951120-2

Silikoonõli

24951130-5

Puurimisvedelikud

24951200-7

Õlilisandid

24951210-0

Tulekustutuspulber

24951220-3

Tulekustutusained

24951230-6

Tulekustutuslaengud

24951300-8

Hüdraulilised vedelikud

24951310-1

Jäätumisvastased vahendid

24951311-8

Külmumisvastased preparaadid

24951400-9

Keemiliselt modifitseeritud rasvad ja õlid

24952000-2

Modelleerimispastad

24952100-3

Hambavaha

24953000-9

Viimistlusained

24954000-6

Aktiivsüsi

24954100-7

Uusaktiivsüsi

24954200-8

Regenereeritud aktiivsüsi

24955000-3

Keemilised käimlad

24956000-0

Peptoonid ja valkained

24957000-7

Keemilised lisandid

24957100-8

Valmissideained valuvormidele ja -kärnidele

24957200-9

Tsemendi-, mördi- ja betoonilisandid

24958000-4

Keemiatooted õli- ja gaasitööstusele

24958100-5

Puuraugukemikaalid

24958200-6

Flokulandid

24958300-7

Puurlahuse kemikaalid

24958400-8

Tüvilõhkeainete geeliampullid

24959000-1

Aerosoolid ja kemikaalid ketaste kujul

24959100-2

Aerosoolid

24959200-3

Keemilised elemendid ketaste kujul

24960000-1

Mitmesugused keemiatooted

24961000-8

Radiaatorivedelikud

24962000-5

Veetöötluskemikaalid

24963000-2

Korrosioonivastased vahendid

24964000-9

Glütserool

24965000-6

Ensüümid

30000000-9

Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid

30100000-0

Kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, printerid ja mööbel

30110000-3

Tekstitöötlusmasinad

30111000-0

Tekstiprotsessorid

30120000-6

Fotokopeer- ja trükiseadmed

30121000-3

Fotokopeer- ja termokopeerseadmed

30121100-4

Fotokoopiamasinad

30121200-5

Fotokopeerseadmed

30121300-6

Reproduktsiooniseadmed

30121400-7

Paljundusmasinad

30121410-0

Faksimasinad

30121420-3

Digitaalsed saatjad

30121430-6

Digitaalsed paljundusmasinad

30122000-0

Kontori ofsettrükimasinad

30122100-1

Digitaalsed ofsettrükisüsteemid

30122200-2

Digitaalsed ofsettrükiseadmed

30123000-7

Kontorimasinad

30123100-8

Piletikompostrid

30123200-9

Sularahaautomaadid

30123300-0

Šabloonpaljundusmasinad

30123400-1

Voltimismasinad

30123500-2

Perforeerimismasinad

30123600-3

Mündikäitlusmasinad

30123610-6

Mündisorteerimismasinad

30123620-9

Mündiloendusmasinad

30123630-2

Mündipakkemasinad

30124000-4

Kontorimasinate osad ja manused

30124100-5

Kuumutid

30124110-8

Kuumutiõli

30124120-1

Kuumuti harjad

30124130-4

Kuumuti lambid

30124140-7

Kuumuti puhastuspadjakesed

30124150-0

Kuumuti filtrid

30124200-6

Kuumutikomplektid

30124300-7

Kontorimasinate trumlid

30124400-8

Klambrikassetid

30124500-9

Skanneri manused

30124510-2

Kinnitid

30124520-5

Skanneri dokumendifiider

30124530-8

Skanneri slaidiadapterid

30125000-1

Fotokopeermasinate osad ja manused

30125100-2

Värvikassetid

30125110-5

Värvikassetid laserprinteritele/faksimasinatele

30125120-8

Värvikassetid fotokoopiamasinatele

30125130-1

Värvikassetid andmetöötlus-, uurimis- ja dokumendikeskustele

30130000-9

Postkontoriseadmed

30131000-6

Postiruumiseadmed

30131100-7

Paberi ja ümbrike voltimise masinad

30131200-8

Ümbrikutesse panemise masinad

30131300-9

Aadressimasinad

30131400-0

Postitusmasinad

30131500-1

Saadetiste avamise masinad

30131600-2

Saadetiste sulgemise masinad

30131700-3

Postmarkide tühistamise masinad

30131800-4

Seadmed postmarkide liimimiseks

30132000-3

Sorteerimisseadmed

30132100-4

Kirjade sorteerimise seadmed

30132200-5

Pangatähtede lugemise masinad

30132300-6

Sorteerijad

30133000-0

Postitustehnika

30133100-1

Masspostitusseadmed

30140000-2

Kalkulaatorid ja raamatupidamismasinad

30141000-9

Kalkulaatorid

30141100-0

Taskukalkulaatorid

30141200-1

Lauakalkulaatorid

30141300-2

Trükikalkulaatorid

30141400-3

Summaatorid

30142000-6

Raamatupidamismasinad ja kassaaparaadid

30142100-7

Raamatupidamismasinad

30142200-8

Kassaaparaadid

30144000-0

Arvutusmasinad

30144100-1

Frankeerimismasinad

30144200-2

Piletiautomaadid

30144300-3

Sõidukiloendurid

30144400-4

Sissemakseautomaadid

30145000-7

Kalkulaatorite osad ja manused

30145100-8

Kalkulaatorilindid

30150000-5

Kirjutusmasinad

30151000-2

Elektroonsed kirjutusmasinad

30152000-9

Kirjutusmasinate osad ja manused

30160000-8

Magnetkaardid

30161000-5

Krediitkaardid

30162000-2

Kiipkaardid

30163000-9

Panga kliendikaardid

30163100-0

Asutuse kütuseostukaardid

30170000-1

Etiketimasinad

30171000-8

Masinad kuupäevade või numbrite pealekandmiseks

30172000-5

ID-pressid

30173000-2

Masinad siltide kleepimiseks

30174000-9

Masinad siltide valmistamiseks

30175000-6

Tähtede pealekandmise seadmed

30176000-3

Lindiga gofreerimistangid

30177000-0

Automaatsed sildistamissüsteemid

30178000-7

Poolautomaatsed sildistamissüsteemid

30179000-4

Siltide jaoturid

30180000-4

Tšekkide kinnitamise ja kirjutamise masinad

30181000-1

Tšekkide kinnitamise masinad

30182000-8

Tšekkide kirjutamise masinad

30190000-7

Mitmesugused kontoriseadmed ja -tooted

30191000-4

Kontoriseadmed, välja arvatud mööbel

30191100-5

Registratuuriseadmed

30191110-8

Karussellkartoteegid

30191120-1

Ajakirjariiulid

30191130-4

Kirjutamisalused

30191140-7

Tarvikud isiku tuvastamiseks

30191200-6

Grafoprojektorid

30191400-8

Paberihundid

30192000-1

Kantseleitarbed

30192100-2

Kustutuskummid

30192110-5

Tinditooted

30192111-2

Templipadjad

30192112-9

Trükimasinate tindikapslid

30192113-6

Tindikassetid

30192121-5

Pastapliiatsid

30192122-2

Täitesulepead

30192123-9

Kiudmaterjalist otsaga pliiatsid

30192124-6

Viltpliiatsid

30192125-3

Markerid

30192126-0

Tehnilised sulepead

30192127-7

Sulepeahoidikud

30192130-1

Pliiatsid

30192131-8

Vintsüdamikuga või liikuva südamikuga pliiatsid

30192132-5

Pliiatsi pliisüdamikud

30192133-2

Pliiatsiteritajad

30192134-9

Pliiatsihoidikud

30192150-7

Kuupäevapitsatid

30192151-4

Pitseerimispitsatid

30192152-1

Nummerdamispitsatid

30192153-8

Valmistekstiga templid

30192154-5

Varutemplipadjad

30192155-2

Templialused

30192160-0

Korrektorid

30192170-3

Teadetetahvlid

30192200-3

Mõõdulindid

30192300-4

Värvilindid

30192310-7

Kirjutusmasinalindid

30192320-0

Printerilindid

30192330-3

Arvutusmasinate lindid ja trumlid

30192340-6

Faksiimilelindid

30192350-9

Kassaaparaatide lindid

30192400-5

Reprograafilised tarvikud

30192500-6

Grafoprojektori lüümikud

30192600-7

Joonestustahvlid

30192700-8

Kirjatarbed

30192800-9

Kleebisetiketid

30192900-0

Korrektuurivahendid

30192910-3

Korrektuurikile või -lint

30192920-6

Korrektuurivedelik

30192930-9

Korrektuuripliiatsid

30192940-2

Korrektuuripliiatsite südamikud

30192950-5

Elektrilised kustutajad

30193000-8

Hoidikud ja manused

30193100-9

Lauasahtlisisud

30193200-0

Alused või hoidikud töölauale

30193300-1

Ripphoidikud

30193400-2

Raamatutoed

30193500-3

Alused kirjanduse hoidmiseks

30193600-4

Päevikute või kalendrite toed

30193700-5

Karbid kaustade hoidmiseks

30193800-6

Sõnumihoidikud

30193900-7

Koopiahoidikud

30194000-5

Joonestustarvikud

30194100-6

Lekaalid

30194200-7

Joonestuspunktid, -lindid ja -kiled

30194210-0

Joonestuspunktid või -lindid

30194220-3

Joonestuskiled

30194300-8

Joonestuskomplektid ja -paber

30194310-1

Joonestuskomplektid

30194320-4

Joonestuspaber

30194400-9

Joonestuslaua katted

30194500-0

Tähešabloonid

30194600-1

Mallid

30194700-2

Šabloonid

30194800-3

T-joonlauad ja kolmnurgad

30194810-6

T-joonlauad

30194820-9

Kolmnurgad

30194900-4

Tööpinna kaitsekatted

30195000-2

Tahvlid

30195100-3

Projekteerimislauad või manused

30195200-4

Elektroonilised originaalihoidjad või manused

30195300-5

Kirjatahvlid või manused

30195400-6

Kuivpuhastustahvlid või manused

30195500-7

Kriiditahvlid või manused

30195600-8

Tablood või manused

30195700-9

Tahvlipuhastuskomplektid või manused

30195800-0

Ripprestid või hoidjad

30195900-1

Valged tahvlid ja magnettahvlid

30195910-4

Valged tahvlid

30195911-1

Valgete tahvlite manused

30195912-8

Valgete tahvlite tugiraamid

30195913-5

Pabertahvlite tugiraamid

30195920-7

Magnettahvlid

30195921-4

Magnettahvlite puhastajad

30196000-9

Planeerimissüsteemid

30196100-0

Koosolekute kalendrid

30196200-1

Registreerimiskaustad või lisalehed

30196300-2

Klienditagasiside postkast

30197000-6

Väikekontoritarbed

30197100-7

Klambrid, papinaelad, rõhknaelad

30197110-0

Klambrid

30197120-3

Papinaelad

30197130-6

Rõhknaelad

30197200-8

Spiraalköitjad ja kirjaklambrid

30197210-1

Spiraalköitjad

30197220-4

Kirjaklambrid

30197221-1

Kirjaklambrite hoidja

30197300-9

Ümbrikuavajad, klammerdajad ja augurauad

30197310-2

Ümbrikuavajad

30197320-5

Klammerdajad

30197321-2

Klambrieemaldajad

30197330-8

Augurauad

30197400-0

Margikäsn

30197500-1

Pitseerimisvaha

30197510-4

Pitseerimisvaha manused

30197600-2

Töödeldud paber ja papp

30197610-5

Kihiline paber ja papp

30197620-8

Kirjapaber

30197621-5

Pabertahvli kirjaplokk

30197630-1

Trükipaber

30197640-4

Isekopeeriv või muu kopeerpaber

30197641-1

Termograafiline paber

30197642-8

Fotokoopiapaber ja kserokoopiapaber

30197643-5

Fotokoopiapaber

30197644-2

Kserokoopiapaber

30197645-9

Printerikaart

30198000-3

Lotomasinad

30198100-4

Kangiga mänguautomaadid („ühekäeline bandiit”)

30199000-0

Paberist kontoritarbed ja muud tooted

30199100-1

Kopeerpaber, isekopeeruv paber, paljundusvahapaber ja söevaba isekopeeruv paber

30199110-4

Kopeerpaber

30199120-7

Isekopeeruv paber

30199130-0

Söevaba isekopeeruv paber

30199140-3

Paljundusvahapaber/paberšabloonid

30199200-2

Ümbrikud, kaartkirjad ja lihtpostkaardid

30199210-5

Kaartkirjad

30199220-8

Lihtpostkaardid

30199230-1

Ümbrikud

30199240-4

Kirjatarvete komplektid

30199300-3

Reljeef- või perfopaber

30199310-6

Reljeef- või perforeeritud trükipaber

30199320-9

Reljeef- või perforeeritud kirjapaber

30199330-2

Arvutiprinteri lõõtspaber

30199340-5

Lintformularid

30199400-4

Liim- või kleeppaber

30199410-7

Isekleepuv paber

30199500-5

Dokumendihoidjad, kirjade alused, karbid dokumentide hoidmiseks ja samalaadsed tooted

30199600-6

Kirjatarvete jaoturid

30199700-7

Trükitud kontorikaubad, v.a blanketid

30199710-0

Trükitud ümbrikud

30199711-7

Trükitud ümbrikud, aknaga

30199712-4

Trükitud ümbrikud, aknata

30199713-1

Röntgenümbrikud

30199720-3

Märkmepaberid

30199730-6

Visiitkaardid

30199731-3

Visiitkaardihoidjad

30199740-9

Viisakus-/tervituskaardid

30199750-2

Kupongid

30199760-5

Etiketid/sildid

30199761-2

Vöötkoodiga etiketid/sildid

30199762-9

Pagasilipikud

30199763-6

Vargusevastased etiketid/sildid

30199770-8

Toidutalongid

30199780-1

Kuivatuspaberiplokid

30199790-4

Ajakavad/tunniplaanid/sõiduplaanid

30199791-1

Seinakalendrid

30199792-8

Kalendrid

30199793-5

Päevikute alused

30200000-1

Arvutiseadmed ja nende tarvikud

30210000-4

Andmetöötlusmasinad (riistvara)

30211000-1

Suurarvutid

30211100-2

Superarvutid

30211200-3

Suurarvuti riistvara

30211300-4

Arvutialused

30211400-5

Arvutite konfiguratsioonid

30211500-6

Keskprotsessor või protsessorid

30212000-8

Miniarvuti riistvara

30212100-9

Miniarvuti keskprotsessorid

30213000-5

Personaalarvutid

30213100-6

Kaasaskantavad arvutid

30213200-7

Tahvelarvutid

30213300-8

Lauaarvutid

30213400-9

Personaalarvutite keskprotsessorid

30213500-0

Taskuarvutid

30214000-2

Tööjaamad

30215000-9

Mikroarvuti riistvara

30215100-0

Mikroarvutite keskprotsessorid

30216000-6

Magnet- ja optilised riiderid

30216100-7

Optilised riiderid

30216110-0

Arvutiskannerid

30216120-3

Optilised märgituvastusseadmed

30216130-6

Vöötkoodilugejad

30216200-8

Magnetkaardilugejad

30216300-9

Perfokaardilugejad

30220000-7

Digitaalkartograafiaseadmed

30221000-4

Digitaalsed katastrikaardid

30230000-0

Arvutiga seotud seadmed

30231000-7

Arvutiekraanid ja -puldid

30231100-8

Arvutiterminalid

30231200-9

Puldid

30231300-0

Kuvarid

30231310-3

Lamekuvarid

30231320-6

Puuteekraaniga kuvarid

30232000-4

Välisseadmed

30232100-5

Printerid ja plotterid

30232110-8

Laserprinterid

30232120-1

Maatriksprinterid

30232130-4

Värviprinterid

30232140-7

Plotterid

30232150-0

Jugaprinterid

30232600-0

Koodrid

30232700-1

Keskjuhtimisseade

30233000-1

Salvestuskandjad ja lugemisseadmed

30233100-2

Arvuti mäluseadmed

30233110-5

Magnetkaardi mäluseadmed

30233120-8

Magnetlindi mäluseadmed

30233130-1

Magnetketta mäluseadmed

30233131-8

Kettaseadmed

30233132-5

Kõvakettaseadmed

30233140-4

Otsepöördus-mäluseadmed (DASD)

30233141-1

Sõltumatute ketaste liiasmassiiv (RAID)

30233150-7

Optilise ketta seadmed

30233151-4

Laserplaadi (CD) lugeja ja/või kirjutaja

30233152-1

Universaaldigitaalketta (DVD) lugeja ja/või kirjutaja

30233153-8

Laserplaadi (CD) ja universaaldigitaalketta (DVD) lugeja ja/või kirjutaja

30233160-0

Magnetlindi striimerid

30233161-7

Kassetikäitlusseadmed

30233170-3

Karussellseadmed

30233180-6

Välkmälu salvestusseadmed

30233190-9

Kettakontrollerid

30233300-4

Kiipkaardilugejad

30233310-7

Sõrmejäljelugejad

30233320-0

Kombineeritud kiipkaardi- ja sõrmejäljelugejad

30234000-8

Salvestuskandjad

30234100-9

Magnetketas

30234200-0

Optilised kettad

30234300-1

Laserplaadid (CDd)

30234400-2

Universaaldigitaalkettad (DVDd)

30234500-3

Mälukandjad

30234600-4

Välkmälu

30234700-5

Magnetlindid

30236000-2

Mitmesugused arvutiseadmed

30236100-3

Mälulaiendusseadmed

30236110-6

Muutmälu (RAM)

30236111-3

Dünaamiline muutmälu (DRAM)

30236112-0

Staatiline muutmälu (SRAM)

30236113-7

Sünkroniseeritud dünaamiline muutmälu (SDRAM)

30236114-4

Rambuse dünaamiline muutmälu (RDRAM)

30236115-1

Sünkroniseeritud graafika muutmälu (SGRAM)

30236120-9

Püsimälu (ROM)

30236121-6

Programmeeritav püsimälu (PROM)

30236122-3

Ümberprogrammeeritav püsimälu (EPROM)

30236123-0

Elektriliselt ümberprogrammeeritav püsimälu (EEPROM)

30236200-4

Andmetöötlusseadmed

30237000-9

Arvutite osad, manused ja tarvikud

30237100-0

Arvutiosad

30237110-3

Võrguliidesed

30237120-6

Arvutipordid

30237121-3

Infrapuna-järjestikpordid

30237130-9

Arvutikaardid

30237131-6

Elektronkaardid

30237132-3

Universaalse jadasiini (USB) liidesed

30237133-0

PCMCIA adapterid ja liidesed

30237134-7

Kiirendatud graafikakaardid

30237135-4

Võrgukaardid

30237136-1

Helikaardid

30237140-2

Emaplaadid

30237200-1

Arvutimanused

30237210-4

Pimestusvastased ekraanid

30237220-7

Hiirematid

30237230-0

Vahemälud

30237240-3

Veebikaamerad

30237250-6

Arvuti puhastamise manused

30237251-3

Arvuti puhastamise komplektid

30237252-0

Surveõhuga tolmutid

30237253-7

Arvutiseadmete tolmukatted

30237260-9

Monitoriseina raamid

30237270-2

Sülearvutite kotid

30237280-5

Toiteallika manused

30237290-8

Klaviatuuri randmetoed

30237295-3

Klaviatuurilukud

30237300-2

Arvutitarvikud

30237310-5

Printeri kirjakassetid

30237320-8

Disketid

30237330-1

Digitaalse helilindi (DAT) kassetid

30237340-4

Digitaalse lineaarlindi (DLT) kassetid

30237350-7

Andmekassetid

30237360-0

Avatud lineaarlindi (LTO) kassetid

30237370-3

Salvestuskassetid

30237380-6

CD-ROM (laserkettad)

30237400-3

Andmesisestusmanused

30237410-6

Arvutihiir

30237420-9

Juhtkangid

30237430-2

Valguspliiatsid

30237440-5

Juhtkuulid

30237450-8

Graafikalauad

30237460-1

Arvutiklaviatuurid

30237461-8

Programmeeritavad klaviatuurid

30237470-4

Pimedate kirja klaviatuur

30237475-9

Elektrisensorid

30237480-7

Sisendseadmed

30238000-6

Teekide automatiseerimisseadmed

31000000-6

Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus

31100000-7

Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid

31110000-0

Elektrimootorid

31111000-7

Adapterid

31120000-3

Generaatorid

31121000-0

Generaatoragregaadid

31121100-1

Survesüütemootoriga generaatoragregaadid

31121110-4

Jõumuundurid

31121111-1

Pöörlevad elektrimuundurid

31121200-2

Sädesüütemootoriga generaatoragregaadid

31121300-3

Tuulegeneraatorid

31121310-6

Tuuleveskid

31121320-9

Tuuleturbiinid

31121330-2

Tuuleturbiinide generaatorid

31121331-9

Turbiinide rootorid

31121340-5

Tuuleelektrijaamad

31122000-7

Generaatorseadmed

31122100-8

Kütuseelemendid

31124000-1

Auruturbiingeneraator ja seonduv aparatuur

31124100-2

Turbogeneraatoragregaadid

31124200-3

Turbogeneraatori juhtaparatuur

31126000-5

Dünamod

31127000-2

Avariigeneraatorid

31128000-9

Turbogeneraatorid

31130000-6

Vahelduvvoolugeneraatorid

31131000-3

Ühefaasilised mootorid

31131100-4

Aktuaatorid

31131200-5

Anoodid

31132000-0

Mitmefaasilised mootorid

31140000-9

Tornjahutid

31141000-6

Vesijahutid

31150000-2

Lahenduslampide või -torude ballasttakistid

31151000-9

Staatilised muundurid

31153000-3

Alaldid

31154000-0

Katkematu voolu allikad

31155000-7

Vaheldid

31156000-4

Katkestusvooluallikad

31157000-1

Induktorid

31158000-8

Laadurid

31158100-9

Akulaadijad

31158200-0

Ülelaadurid

31158300-1

Turboülelaadurid

31160000-5

Elektrimootorite, generaatorite ja transformaatorite osad

31161000-2

Elektrimootorite ja generaatorite osad

31161100-3

Ergutussüsteemid

31161200-4

Gaasjahutussüsteemid

31161300-5

Generaatorite rootorid

31161400-6

Esmaveesüsteemid

31161500-7

Hermeetilised õlisüsteemid

31161600-8

Staatori jahutusveesüsteemid

31161700-9

Aurugeneraatorite osad

31161800-0

Gaasigeneraatorite osad

31161900-1

Pinge tüürsüsteemid

31162000-9

Transformaatorite, induktorite ja staatiliste muundurite osad

31162100-0

Kondensaatorite osad

31170000-8

Trafod

31171000-5

Vedela dielektrikuga täidetud trafod

31172000-2

Pingetrafod

31173000-9

Mõõtetrafod

31174000-6

Toiteallika transformaatorid

31200000-8

Elektrijaotusseadmed ja juhtaparatuur

31210000-1

Elektrivooluahelate elektrilised lülitus- ja kaitseseadmed

31211000-8

Kilbid ja kaitsmekapid

31211100-9

Elektrikilbid

31211110-2

Juhtpaneelid

31211200-0

Kaitsmekapid

31211300-1

Kaitsmed

31211310-4

Automaatkatkestid

31211320-7

Sulavkaitsekorgid

31211330-0

Sulavkaitsejuhtmed

31211340-3

Sulavkaitseklemmid

31212000-5

Voolukatkestid

31212100-6

Õhuliinide voolukatkestid

31212200-7

Vooluahela testrid

31212300-8

Magnetilised võimsuslülitid

31212400-9

Miniatuursed võimsuslülitid

31213000-2

Jaotusseadmed

31213100-3

Jaotuskarbid

31213200-4

Jaotustrafod

31213300-5

Kaablijaotuskapid

31213400-6

Jaotussüsteem

31214000-9

Lülitusseadmestik

31214100-0

Lülitid

31214110-3

Lahklülitid

31214120-6

Maanduslülitid

31214130-9

Ohutuslülitid

31214140-2

Hämardlülitid

31214150-5

Trummellülitid

31214160-8

Survelülitid

31214170-1

Kipplülitid

31214180-4

Liuglülitid

31214190-7

Lõpplülitid

31214200-1

Koormuslahklülitid

31214300-2

Välilülitusseadmestik

31214400-3

Sulavkaitse-koormuslahklülitid

31214500-4

Elektrilülituskilbid

31214510-7

Jaotuskilbid

31214520-0

Keskpinge lülituskilbid

31215000-6

Pingepiirikud

31216000-3

Piksepingelahendid

31216100-4

Piksekaitseseadmed

31216200-5

Piksevardad

31217000-0

Liigpingepiirikud

31218000-7

Kogumislatid

31219000-4

Kaitsekarbid

31220000-4

Elektrivooluahela komponendid

31221000-1

Elektrireleed

31221100-2

Võimsusreleed

31221200-3

Üldreleed

31221300-4

Pesareleed

31221400-5

Vahelduvpinge releed

31221500-6

Elavhõbedareleed

31221600-7

Ajareleed

31221700-8

Ülekoormusreleed

31223000-5

Lambikinnistused

31224000-2

Ühendus- ja kontaktelemendid

31224100-3

Pistikud ja pistikupesad

31224200-4

Koaksiaalpistikühendused

31224300-5

Ühenduskarbid

31224400-6

Ühenduskaablid

31224500-7

Klemmid

31224600-8

Hämardid

31224700-9

Harukarbid

31224800-0

Kaabliühenduskomplektid

31224810-3

Pikendusjuhtmed

31230000-7

Elektrijaotus- või juhtaparatuuri osad

31300000-9

Isoleeritud juhtmed ja kaablid

31310000-2

Magistraalvõrgud

31311000-9

Magistraalvõrgu ühendused

31320000-5

Jaotuskaablid

31321000-2

Elektriliinid

31321100-3

Õhuliinid

31321200-4

Madal- ja keskpingekaabel

31321210-7

Madalpingekaabel

31321220-0

Keskpingekaabel

31321300-5

Kõrgepingekaabel

31321400-6

Veekaabel

31321500-7

Allveekaabel

31321600-8

Varjestatud kaabel

31321700-9

Signaalkaabel

31330000-8

Koaksiaalkaablid

31340000-1

Kaabli manused

31341000-8

Kaablirullid

31342000-5

Kaabliühendused

31343000-2

Kaabliliitmikud

31344000-9

Läbiviiktihendid

31350000-4

Juhtkaablid

31351000-1

Juurdepääsu kontrollsüsteemide juhtkaablid

31400000-0

Akud, primaarelemendid ja primaarpatareid

31410000-3

Primaarelemendid

31411000-0

Leelisakud

31420000-6

Primaarpatareid

31421000-3

Pliipatareid

31422000-0

Patareikomplektid

31430000-9

Elektriakud

31431000-6

Pliiakud

31432000-3

Nikkelkaadmiumakud

31433000-0

Raudnikkelakud

31434000-7

Liitiumakud

31440000-2

Patareid

31500000-1

Valgustusseadmed ja elektrilambid

31510000-4

Elektrihõõglambid

31511000-1

Lamplaternad

31512000-8

Halogeenhõõglambid

31512100-9

Halogeenlambid, lineaarsed

31512200-0

Halogeenlambid, BiPin

31512300-1

Halogeenlambid, dikroilised

31514000-2

Gaaslahenduslambid

31515000-9

Ultraviolettlambid

31516000-6

Infrapunalambid

31517000-3

Kaarlambid

31518000-0

Signaaltuled

31518100-1

Tulvaprožektorid

31518200-2

Avariivalgustusseadmed

31518210-5

Tormilaternad

31518220-8

Valguspulgad

31518300-3

Katusevalgustid

31518500-5

Elavhõbedalambid

31518600-6

Helgiheitjad

31519000-7

Hõõg- ja neoonlambid

31519100-8

Hõõglambid (pilditehnika)

31519200-9

Neoonlambid

31520000-7

Lambid ja valgustid

31521000-4

Lambid

31521100-5

Laualambid

31521200-6

Põrandalambid

31521300-7

Kantavad elektrivalgustid

31521310-0

Märgulambid

31521320-3

Taskulambid

31521330-6

Laetavad kaasaskantavad elektrilambid

31522000-1

Jõulukuuselambid

31523000-8

Valgustablood ja sisevalgustusega sildid

31523100-9

Neoonreklaamtuled

31523200-0

Püsivad teadetetahvlid

31523300-1

Sisevalgustusega sildid

31524000-5

Lae- või seinavalgustid

31524100-6

Laevalgustid

31524110-9

Operatsioonisaali lambid

31524120-2

Laelambid

31524200-7

Seinavalgustite tarvikud

31524210-0

Seinavalgustid

31527000-6

Laikvalgustid

31527200-8

Välisvalgustid

31527210-1

Laternad

31527260-6

Valgustussüsteemid

31527270-9

Ooteplatvormide valgustus

31527300-9

Kodumajapidamises kasutatav valgustus

31527400-0

Veealused prožektorid

31530000-0

Lampide ja valgusseadmete osad

31531000-7

Elektripirnid

31531100-8

Elektroluminofoorlambid

31532000-4

Lampide ja valgustite osad

31532100-5

Päevavalguslambid

31532110-8

Luminofoorlambid

31532120-1

Kompaktsed luminofoorlambid

31532200-6

Rõngaslambid

31532210-9

Luminofoor-rõngaslambid

31532300-7

Klaaskupliga lambid

31532310-0

Kompaktsed klaaskupliga luminofoorlambid

31532400-8

Lambipesad

31532500-9

Lampide süüturid

31532510-2

Luminofoorlampide süüturid

31532600-0

Lambireaktorid

31532610-3

Luminofoorlampide reaktorid

31532700-1

Lambivarjud

31532800-2

Lambijalad

31532900-3

Luminofoortuled

31532910-6

Luminofoortorud

31532920-9

Hõõg- ja luminofoorlambid

31600000-2

Elektriseadmed ja aparaadid

31610000-5

Mootorite ja sõidukite elektriseadmed

31611000-2

Juhtmekomplektid

31612000-9

Mootorite juhtmekomplektid

31612200-1

Starterid

31612300-2

Mootorite elektrisignalisatsiooniseadmed

31612310-5

Vilkurid

31620000-8

Heli- või visuaalsignalisatsiooniseadmed

31625000-3

Turva- ja tulekahjuhäiresüsteemid

31625100-4

Tulekahju avastamise süsteemid

31625200-5

Tulekahjuhäire süsteemid

31625300-6

Turvahäiresüsteemid

31630000-1

Magnetid

31640000-4

Erifunktsioonidega masinad ja aparatuur

31642000-8

Elektrooniline detektoraparatuur

31642100-9

Metalltorude detektoraparatuur

31642200-0

Miinide detektoraparatuur

31642300-1

Plastmasside detektoraparatuur

31642400-2

Mittemetalliliste objektide detektoraparatuur

31642500-3

Puidu detektoraparatuur

31643000-5

Kiirendid

31643100-6

Lineaarkiirendid

31644000-2

Mitmesugused andmeregistraatorid

31645000-9

Kuulseadmed

31650000-7

Isolatsioonivahendid

31651000-4

Isoleerlint

31660000-0

Süsinikelektroodid

31670000-3

Masinate ja aparaatide elektrilised osad

31671000-0

Klaasümbrised ja katoodkiiretorud

31671100-1

Klaasümbrised

31671200-2

Katoodkiiretorud

31680000-6

Elektriseadmete osad ja tarvikud

31681000-3

Elektriseadmete tarvikud

31681100-4

Elektrikontaktid

31681200-5

Elektripumbad

31681300-6

Elektriahelad

31681400-7

Elektrikomponendid

31681410-0

Elektrimaterjalid

31681500-8

Laadijad

31682000-0

Elektriseadmete osad

31682100-1

Elektrikarbid

31682110-4

Elektrikarpide katted

31682200-2

Armatuurlauad

31682210-5

Mõõteriistad ja juhtseadmed

31682220-8

Miksimispuldid

31682230-1

Graafilised kuvapaneelid

31682300-3

Keskpingeseadmed

31682310-6

Keskpingepaneelid

31682400-4

Õhuliinide elektriseadmed

31682410-7

Õhuliinide kaablikandurid

31682500-5

Avarii-elektriseadmed

31682510-8

Avarii-energiasüsteemid

31682520-1

Avarii-sulgemissüsteemid

31682530-4

Avarii-toiteallikad

31682540-7

Alajaama seadmed

31700000-3

Elektroonilised, elektromehaanilised ja elektrotehnilised tarvikud

31710000-6

Elektroonikaseadmed

31711000-3

Elektroonilised tarvikud

31711100-4

Elektroonikakomponendid

31711110-7

Saatja-vastuvõtjad

31711120-0

Andurid

31711130-3

Takistid

31711131-0

Elektritakistid

31711140-6

Elektroodid

31711150-9

Elektrikondensaatorid

31711151-6

Fikseeritud mahtuvusega kondensaatorid

31711152-3

Muudetava või reguleeriva mahtuvusega kondensaatorid

31711154-0

Kondensaatorpatareid

31711155-7

Kondensaatorite võrgustikud

31711200-5

Elektroonilised tablood

31711300-6

Elektroonilised ajaplaneerimissüsteemid

31711310-9

Tööaja registreerimise süsteemid

31711400-7

Elektronlambid ja elektronkiiretorud

31711410-0

Telerite elektronkiiretorud

31711411-7

Telekaamerate elektronkiiretorud

31711420-3

Ülikõrgsageduslikud elektronlambid jms seadmed

31711421-0

Magnetronid

31711422-7

Mikrolaineseadmed

31711423-4

Mikrolaine-raadioseadmed

31711424-1

Klüstronid

31711430-6

Elektronlambid

31711440-9

Vastuvõtjate või võimendajate elektronlambid

31711500-8

Elektrooniliste skeemide osad

31711510-1

Elektrikondensaatorite osad

31711520-4

Elektritakistite, reostaatide ja potentsiomeetrite osad

31711530-7

Elektronlampide osad

31712000-0

Mikroelektroonilised masinad ja aparaadid ning mikrosüsteemid

31712100-1

Mikroelektroonilised masinad ja aparaadid

31712110-4

Integraallülitused ja mikromoodulid

31712111-1

Telefonikaardid

31712112-8

SIM-kaardid

31712113-5

Integraallülitusi sisaldavad kaardid

31712114-2

Integraallülitused

31712115-9

Mikromoodulid

31712116-6

Mikroprotsessorid

31712117-3

Integraallülituste paketid

31712118-0

Integraallülituste pesad või alused

31712119-7

Integraallülituste kaaned

31712200-2

Mikrosüsteemid

31712300-3

Trükilülitused

31712310-6

Koostatud (komponentidega) trükkplaadid

31712320-9

Koostamata (komponentideta) trükkplaadid

31712330-2

Pooljuhtseadised

31712331-9

Fotogalvaanilised elemendid

31712332-6

Türistorid

31712333-3

Diiakid

31712334-0

Triiakid

31712335-7

Optiliselt seotud isolaatorid

31712336-4

Kristallkiirgurid

31712340-5

Dioodid

31712341-2

Valgusdioodid

31712342-9

Mikrolaine- või nõrga signaali dioodid

31712343-6

Zeneri dioodid

31712344-3

Schottky dioodid

31712345-0

Tunneldioodid

31712346-7

Valgustundlikud dioodid

31712347-4

Jõu- või päikesedioodid

31712348-1

Laserdioodid

31712349-8

Raadiosagedusdioodid (RF)

31712350-8

Transistorid

31712351-5

Valgustundlikud transistorid

31712352-2

Väljatransistorid (FET)

31712353-9

Metalloksiid-väljatransistorid (MOSFET)

31712354-6

Transistori kiibid

31712355-3

Bipolaarsed Darlingtoni või raadiosageduse (RF) transistorid

31712356-0

Ühesiirdelised transistorid

31712357-7

Isoleeritud paisuga bipolaarsed transistorid (IGBT)

31712358-4

Siirdelised väljatransistorid (JFET)

31712359-1

Bipolaarsed transistorid (BJT)

31712360-1

Alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid

31720000-9

Elektromehaanilised seadmed

31730000-2

Elektrotehnilised seadmed

31731000-9

Elektrotehnilised tarvikud

31731100-0

Moodulid

32000000-3

Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed

32200000-5

Raadiotelefoni, raadiotelegraafi, raadio ja televisiooni saateaparatuur

32210000-8

Ringhäälinguseadmed

32211000-5

Ringhäälingu tootmisseadmed

32220000-1

Televisiooni saateaparatuur ilma vastuvõtuseadmeta

32221000-8

Raadiomajakad

32222000-5

Videosignaali kodeerimise masinad

32223000-2

Videoülekande aparatuur

32224000-9

Televisiooni saateaparatuur

32230000-4

Raadio saateaparatuur koos vastuvõtuseadmega

32231000-1

Sisetelevisiooni aparatuur

32232000-8

Videokonverentside seadmed

32233000-5

Raadiosageduslikud võimendusjaamad

32234000-2

Sisetelevisiooni kaamerad

32235000-9

Suletud seiresüsteemid

32236000-6

Raadiotelefonid

32237000-3

Käsisaatjad

32240000-7

Televisioonikaamerad

32250000-0

Mobiiltelefonid

32251000-7

Autotelefonid

32251100-8

Vabakäeseadme komplekt

32252000-4

GSM-telefonid

32252100-5

Vabakäeseadmega mobiiltelefonid

32252110-8

Vabakäeseadmega mobiiltelefonid (traadita)

32260000-3

Andmeedastusseadmed

32270000-6

Digitaaledastusseadmed

32300000-6

Televisiooni- ja raadiovastuvõtjad, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmed

32310000-9

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad

32320000-2

Televisiooni- ja audiovisuaalsed seadmed

32321000-9

Televisiooniprojektorid

32321100-0

Filmiseadmed

32321200-1

Audiovisuaalsed seadmed

32321300-2

Audiovisuaalsed materjalid

32322000-6

Multimeediaseadmed

32323000-3

Videomonitorid

32323100-4

Värvilised videomonitorid

32323200-5

Mustvalged videomonitorid

32323300-6

Videoseadmed

32323400-7

Video taasesitamise seadmed

32323500-8

Videoseiresüsteemid

32324000-0

Televiisorid

32324100-1

Värviteleviisorid

32324200-2

Mustvalged televiisorid

32324300-3

Televisiooniseadmed

32324310-6

Satelliidiantennid

32324400-4

Televisiooniantennid

32324500-5

Videotuunerid

32324600-6

Digitaaltelevisiooni vastuvõtjad

32330000-5

Heli ja pildi salvestuse ja taasesituse aparatuur

32331000-2

Plaadikettad

32331100-3

Plaadimängijad

32331200-4

Kassettpleierid

32331300-5

Heli taasesitamise aparatuur

32331500-7

Salvestid

32331600-8

MP3-mängijad

32332000-9

Magnetofonid

32332100-0

Diktofonid

32332200-1

Automaatvastajad

32332300-2

Helisalvestusaparatuur

32333000-6

Videosalvestus- või -taasesitusaparatuur

32333100-7

Videomagnetofonid

32333200-8

Helivideokaamerad

32333300-9

Video taasesitamise aparatuur

32333400-0

Videopleierid

32340000-8

Mikrofonid ja valjuhääldid

32341000-5

Mikrofonid

32342000-2

Valjuhääldid

32342100-3

Kõrvaklapid

32342200-4

Kuularid

32342300-5

Mikrofonid ja valjuhääldite komplektid

32342400-6

Akustikaseadmed

32342410-9

Heliseadmed

32342411-6

Minivaljuhääldid

32342412-3

Kõlarid

32342420-2

Stuudio miksimispuldid

32342430-5

Kõnetihendussüsteemid

32342440-8

Kõnepostisüsteemid

32342450-1

Kõnesalvestusseadmed

32343000-9

Võimendid

32343100-0

Helisagedusvõimendid

32343200-1

Megafonid

32344000-6

Raadiotelefoni või raadiotelegraafi vastuvõtuaparatuur

32344100-7

Piiparid

32344110-0

Helijäädvustussüsteem

32344200-8

Raadiovastuvõtjad

32344210-1

Raadioseadmed

32344220-4

Raadiopiiparid

32344230-7

Raadiojaamad

32344240-0

Raadiovastuvõtumastid

32344250-3

Raadioseadmestikud

32344260-6

Raadio- ja multipleksseadmed

32344270-9

Raadio- ja telefonijuhtimissüsteemid

32344280-2

Portatiivsed raadiod

32350000-1

Heli- ja videoseadmete osad

32351000-8

Heli- ja videoseadmete lisavarustus

32351100-9

Videomontaažiseadmed

32351200-0

Varjeekraanid

32351300-1

Heliseadmete manused

32351310-4

Helikassetid

32352000-5

Antennid ja reflektorid

32352100-6

Raadio- ja radarseadmete osad

32352200-7

Radarite tagavaraosad ja tarvikud

32353000-2

Helisalvestised

32353100-3

Heliplaadid

32353200-4

Muusikakassetid

32354000-9

Filmid

32354100-0

Radioloogiline film

32354110-3

Röntgenfilm

32354120-6

Sinine diasofilm

32354200-1

Kinofilm

32354300-2

Fotofilm

32354400-3

Kiirfotofilm

32354500-4

Videofilm

32354600-5

Videokassetid

32354700-6

Videolindid

32354800-7

Isekleepuv kile

32360000-4

Sisesidesüsteemid

32400000-7

Võrgud

32410000-0

Kohtvõrk

32411000-7

Lubaringvõrk

32412000-4

Sidevõrk

32412100-5

Telesidevõrk

32412110-8

Internetivõrk

32412120-1

Intranetivõrk

32413000-1

Integreeritud võrk

32413100-2

Võrgu marsruuterid

32415000-5

Ethernetivõrk

32416000-2

ISDN-võrk

32416100-3

ISDX-võrk

32417000-9

Multimeediavõrgud

32418000-6

Raadiovõrk

32420000-3

Võrguseadmed

32421000-0

Võrgukaablid

32422000-7

Võrgu komponendid

32423000-4

Võrgujaoturid

32424000-1

Võrgu infrastruktuur

32425000-8

Võrgu operatsioonisüsteem

32426000-5

Võrgu kirjastussüsteem

32427000-2

Võrgusüsteem

32428000-9

Võrgu uuendused

32429000-6

Telefonivõrgu seadmed

32430000-6

Laivõrk

32440000-9

Telemeetria- ja terminaliseadmed

32441000-6

Telemeetriaseadmed

32441100-7

Kaugseiresüsteem

32441200-8

Telemeetria- ja juhtimisseadmed

32441300-9

Telemaatikasüsteem

32442000-3

Terminaliseadmed

32442100-4

Klemmplaadid

32442200-5

Klemmikarbid

32442300-6

Terminaliemulaatorid

32442400-7

Riviklemmid

32500000-8

Elektersideseadmed ja -tarvikud

32510000-1

Traadita elektersidesüsteem

32520000-4

Elektersidekaabel ja -seadmed

32521000-1

Elektersidekaabel

32522000-8

Elektersideseadmed

32523000-5

Elektersiderajatised

32524000-2

Elektersidesüsteem

32530000-7

Satelliitsidega seotud seadmed

32531000-4

Satelliitsideseadmed

32532000-1

Paraboolantennid

32533000-8

Satelliitside maajaamad

32534000-5

Satelliidiplatvormid

32540000-0

Lülituskilbid

32541000-7

Lülituskilbi seadmed

32542000-4

Lülituspaneelid

32543000-1

Telefonikommutaatorid

32544000-8

Automaatkodukeskjaamade (PABX) seadmed

32545000-5

Automaatkodukeskjaamade (PABX) süsteemid

32546000-2

Digitaalsed lülitusseadmed

32546100-3

Digitaalsed lülituskilbid

32547000-9

Vaakumlülituskilbid

32550000-3

Telefoniseadmed

32551000-0

Telefonikaablid ja nende juurde kuuluvad seadmed

32551100-1

Telefoniühendused

32551200-2

Telefonikeskjaamad

32551300-3

Telefonide peakomplektid

32551400-4

Telefonivõrk

32551500-5

Telefonikaablid

32552000-7

Tavatelefoni- ja -telegraafiseadmed

32552100-8

Telefoniaparaadid

32552110-1

Juhtmeta telefonid

32552120-4

Avariitelefonid

32552130-7

Üldkasutatavad telefonid

32552140-0

Taksofoniseadmed

32552150-3

Telefonid nägemispuudega inimestele

32552160-6

Telefonid kuulmispuudega inimestele

32552200-9

Teletaibid

32552300-0

Telefonide ja telegraafide lülitusseadmed

32552310-3

Digitaalsed telefonikeskjaamad

32552320-6

Multiplekserid

32552330-9

Telefonide lülitusseadmed

32552400-1

Helisagedussignaalimuundurid

32552410-4

Modemid

32552420-7

Sagedusmuundurid

32552430-0

Kodeerimisseadmed

32552500-2

Teletekstiaparatuur

32552510-5

Videoteksti terminalid

32552520-8

Teleksiseadmed

32552600-3

Uksetelefonid

32553000-4

Telefoni- ja telegraafiseadmete osad

32560000-6

Kiudoptilised materjalid

32561000-3

Kiudoptilised ühendused

32562000-0

Kiudoptilised kaablid

32562100-1

Kiudoptilised kaablid infoedastuseks

32562200-2

Optilised telesidekaablid

32562300-3

Kiudoptilised kaablid andmeedastuseks

32570000-9

Sideseadmed

32571000-6

Side infrastruktuur

32572000-3

Sidekaablid

32572100-4

Paljude elektrijuhtidega sidekaabel (paljusooneline sidekaabel)

32572200-5

Koaksiaaljuhtidega sidekaablid

32572300-6

Erikasutusega sidekaablid

32573000-0

Sidejuhtimissüsteemid

32580000-2

Andmevahendusseadmed

32581000-9

Andmesideseadmed

32581100-0

Andmeedastuskaablid

32581110-3

Paljude elektrijuhtidega andmeedastuskaabel (paljusooneline andmekaabel)

32581120-6

Koaksiaaljuhtidega andmeedastuskaabel

32581130-9

Erikasutusega andmeedastuskaabel

32581200-1

Faksiseadmed

32581210-4

Faksiseadmete manused ja osad

32582000-6

Andmekandjad

32583000-3

Andme- ja helikandjad

32584000-0

Infokandjad

33000000-0

Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted

33100000-1

Meditsiiniseadmed

33110000-4

Kuvaseadmed meditsiinis, stomatoloogias ja veterinaarias kasutamiseks

33111000-1

Röntgenoloogiaseadmed

33111100-2

Röntgenilaud

33111200-3

Röntgenikabinetid

33111300-4

Röntgenpiltide ilmutamise seadmed

33111400-5

Röntgenläbivalgustusseadmed

33111500-6

Hambaröntgen

33111600-7

Radiograafiaseadmed

33111610-0

Magnetresonantsseadmed

33111620-3

Gammakaamerad

33111640-9

Termograafid

33111650-2

Mammograafiaseadmed

33111660-5

Luudensitomeetrid

33111700-8

Angiograafiakabinet

33111710-1

Angiograafiatarvikud

33111720-4

Angiograafiaseadmed

33111721-1

Digitaalsed angiograafiaseadmed

33111730-7

Angioplastiatarvikud

33111740-0

Angioplastiaseadmed

33111800-9

Ultraheli-südamedetektorid

33112000-8

Ehhograafia-, ultraheli- ja dopplerkuvaseadmed

33112100-9

Ehhokardiograaf

33112200-0

Ultraheliseadmed

33112300-1

Ultraheliskannerid

33112310-4

Värvidopplerseadmed

33112320-7

Dopplerseadmed

33112330-0

Ehhoentsefalograafid

33112340-3

Ehhokardiograafid

33113000-5

Magnetresonantstomograafid

33113100-6

Magnetresonantsskannerid

33113110-9

Tuuma-magnetresonantsskannerid

33114000-2

Spektroskoopiaseadmed

33115000-9

Tomograafiaseadmed

33115100-0

CT-skannerid

33115200-1

CAT-skannerid

33120000-7

Salvestussüsteemid ja uuringute seadmed

33121000-4

Pikaajalise ambulatoorse jälgimise süsteem

33121100-5

Elektroentsefalograafid

33121200-6

Stsintigraafiaseadmed

33121300-7

Elektromüograafid

33121400-8

Audiomeetrid

33121500-9

Elektrokardiogramm

33122000-1

Oftalmoloogiaseadmed

33123000-8

Kardiovaskulaarsete uuringute seadmed

33123100-9

Tensiomeetrid

33123200-0

Elektrokardiograafiaseadmed

33123210-3

Südametegevuse jälgimisseadmed

33123220-6

Koronaarangiograafiaseadmed

33123230-9

Kardiograafid

33124000-5

Diagnostika ja radiodiagnostika seadmed ja tarvikud

33124100-6

Diagnostikaseadmed

33124110-9

Diagnostikasüsteemid

33124120-2

Ultrahelidiagnostikaseadmed

33124130-5

Diagnostikatarvikud

33124131-2

Testribad

33124200-7

Radiodiagnostikaseadmed

33124210-0

Radiodiagnostikatarvikud

33125000-2

Uroloogiliste uuringute seadmed

33126000-9

Stomatoloogiaseadmed

33127000-6

Immunoanalüüsiseadmed

33128000-3

Meditsiiniline laser, välja arvatud kirurgiline

33130000-0

Hambaravi ja sellega seotud erialade instrumendid ja seadmed

33131000-7

Hambaravi käsiinstrumendid

33131100-8

Hambakirurgiainstrumendid

33131110-1

Hambatangid, -harjad, retraktorid ja hambapoleerimisriistad

33131111-8

Hambatangid

33131112-5

Hambaravis kasutatavad harjad

33131113-2

Retraktorid

33131114-9

Hambapoleerimisriistad

33131120-4

Hambaravi krüokirurgilised vahendid, mõõturid, stomatoloogilised elevaatorid ja ekskavaatorid

33131121-1

Hambaravi krüokirurgilised moodulid

33131122-8

Hambaravis kasutatavad sügavuse mõõturid

33131123-5

Stomatoloogilised elevaatorid

33131124-2

Stomatoloogilised ekskavaatorid

33131130-7

Hambaravis kasutatavad sõrmekaitsmed ja hambapintsetid

33131131-4

Hambaravis kasutatavad sõrmekaitsmed

33131132-1

Hambapintsetid

33131140-0

Hambapeeglid ja hõõritsad

33131141-7

Hambapeeglid

33131142-4

Hõõritsad

33131150-3

Juurekanali nõelad, hambakivi eemaldajad ja hambaravikaalud

33131151-0

Juurekanali nõelad

33131152-7

Hambakivi eemaldajad

33131153-4

Hambaravikaalud

33131160-6

Hambakäärid ja -noad

33131161-3

Hambakäärid

33131162-0

Hambanoad

33131170-9

Hambaspaatlid, -pihid ja hambavaha lõikurid

33131171-6

Hambaspaatlid

33131172-3

Hambapihid

33131173-0

Hambavaha lõikurid

33131200-9

Hambaravi õmblusnõelad

33131300-0

Ühekordse kasutusega hambaraviinstrumendid

33131400-1

Hambasondid

33131500-2

Hambaeemaldusinstrumendid

33131510-5

Hambapuurid

33131600-3

Plombeerimisinstrumendid

33132000-4

Hambaimplantaadid

33133000-1

Hambajäljendi võtmise tarvikud

33134000-8

Endodontiatarvikud

33135000-5

Ortodontilised aparaadid

33136000-2

Pöörlevad ja lihvivad instrumendid

33137000-9

Hambahaiguste profülaktika tarvikud

33138000-6

Hammaste proteeside ja ümberbaseerimise tooted

33138100-7

Hambaproteesid

33140000-3

Meditsiinilised tarbekaubad

33141000-0

Ühekordse kasutusega meditsiinilised ja hematoloogilised tarbekaubad, v.a keemilised tarbekaubad

33141100-1

Sidumismaterjalid; haavaklammerdus-, õmblus- ja sulgemisvahendid

33141110-4

Sidumismaterjalid

33141111-1

Kleepsidemed

33141112-8

Plaastrid

33141113-4

Sidemed

33141114-2

Meditsiiniline marli

33141115-9

Meditsiiniline vatt

33141116-6

Marlitampoonid ja -mähised

33141117-3

Vatt

33141118-0

Pühkimisrätikud

33141119-7

Rõhksidemed

33141120-7

Haavaklammerdus-, õmblus- ja sulgemisvahendid

33141121-4

Kirurgilised õmblusvahendid

33141122-1

Kirurgilised klambrid

33141123-8

Teravjääkide konteinerid

33141124-5

Teravjääkide alused

33141125-2

Kirurgiliste õmbluste materjal

33141126-9

Ligatuurid

33141127-6

Absorbeeruvad hemostaatikud

33141128-3

Haavaõmblusnõelad

33141200-2

Kateetrid

33141210-5

Balloonkateetrid

33141220-8

Kanüülid

33141230-1

Dilataatorid

33141240-4

Kateetritarvikud

33141300-3

Veenipunktsiooni ja vereanalüüsi seadmed

33141310-6

Süstlad

33141320-9

Meditsiinilised nõelad

33141321-6

Anesteesianõelad

33141322-3

Arteriaalsed nõelad

33141323-0

Biopsianõelad

33141324-7

Dialüüsinõelad

33141325-4

Fistulnõelad

33141326-1

Radioloogiaprotseduuride nõelad

33141327-8

Õhukanaliga nõelad

33141328-5

Epiduraalnõelad

33141329-2

Amniotsenteesinõelad

33141400-4

Traatlõikaja ja kirurginuga; kirurgilised kindad

33141410-7

Traatlõikajad ja kirurginoad

33141411-4

Skalpellid ja terad

33141420-0

Kirurgilised kindad

33141500-5

Hematoloogilised tarbekaubad

33141510-8

Veretooted

33141520-1

Plasmaekstraktid

33141530-4

Vere koagulandid

33141540-7

Albumiin

33141550-0

Hepariin

33141560-3

Inimorganid

33141570-6

Inimveri

33141580-9

Loomaveri

33141600-6

Kogumiskotid, dreenid ja komplektid

33141610-9

Kogumiskotid

33141613-0

Verekotid

33141614-7

Plasmakotid

33141615-4

Uriinikotid

33141620-2

Meditsiinilised komplektid

33141621-9

Inkontinentsuse (kusepidamatuse) komplektid

33141622-6

AIDSi kaitsekomplektid

33141623-3

Esmaabikarbid

33141624-0

Ravimi manustamise komplektid (infusioonikomplektid)

33141625-7

Diagnostikakomplektid

33141626-4

Doseerimiskomplektid

33141630-5

Vereplasma filtrid

33141640-8

Dreenid

33141641-5

Sondid

33141642-2

Dreenitarvikud

33141700-7

Ortopeedilised tarvikud

33141710-0

Kargud

33141720-3

Kõndimise abivahendid

33141730-6

Kaelalahased

33141740-9

Ortopeedilised jalanõud

33141750-2

Tehisliigesed

33141760-5

Lahased

33141770-8

Abivahendid luumurdude puhul, poldid ja plaadid

33141800-8

Hambaravi tarbekaubad

33141810-1

Hambatäidise materjalid

33141820-4

Hambad

33141821-1

Portselanhambad

33141822-8

Akrüülhambad

33141830-7

Hambatsement

33141840-0

Hambahemostaatik

33141850-3

Hammaste hügieenitooted

33141900-9

Verelantsetid

33150000-6

Radioteraapia-, taastusravi-, elekterravi- ja füsioteraapiaseadmed

33151000-3

Radioteraapiaseadmed ja -tarvikud

33151100-4

Gammateraapiaseadmed

33151200-5

Röntgenoteraapiaseadmed

33151300-6

Spektrograafid

33151400-7

Radioteraapiatarvikud

33152000-0

Inkubaatorid

33153000-7

Litotripterid (kivirusustid)

33154000-4

Taastusraviseadmed

33155000-1

Füsioteraapiaseadmed

33156000-8

Psühholoogilise testimise seadmed

33157000-5

Gaasiteraapia- ja hingamisseadmed

33157100-6

Meditsiinilised gaasimaskid

33157110-9

Hapnikumask

33157200-7

Hapnikukomplektid

33157300-8

Hapnikutelgid

33157400-9

Meditsiinilised hingamisseadmed

33157500-0

Barokambrid

33157700-2

Puhumispudelid

33157800-3

Hapniku manustamise seadmed

33157810-6

Hapnikravi seadmed

33158000-2

Elektriline, elektromagnetiline ja mehaaniline ravi

33158100-3

Elektromagnetilised seadmed

33158200-4

Elekterravi seadmed

33158210-7

Stimulaatorid

33158300-5

Meditsiinilised ultraviolettkiirgusseadmed

33158400-6

Mehaanilise ravi seadmed

33158500-7

Meditsiinilised infrapunaseadmed

33159000-9

Kliinilise keemia süsteem

33160000-9

Operatsioonitehnika

33161000-6

Elektrokirurgilised seadmed

33162000-3

Operatsioonisaali seadmed ja instrumendid

33162100-4

Operatsioonisaali seadmed

33162200-5

Operatsioonisaali instrumendid

33163000-0

Meditsiinilised telgid

33164000-7

Laparoskoopiaseadmed

33164100-8

Kolposkoobid

33165000-4

Krüokirurgilised ja krüoteraapia vahendid

33166000-1

Dermatoloogiaseadmed

33167000-8

Operatsioonilambid

33168000-5

Endoskoopia- ja endokirurgiaseadmed

33168100-6

Endoskoobid

33169000-2

Operatsiooniinstrumendid

33169100-3

Operatsioonilaserid

33169200-4

Operatsioonikorvid

33169300-5

Kirurgilised kandikud

33169400-6

Kirurgilised konteinerid

33169500-7

Kirurgilised seire- ja jälgimissüsteemid

33170000-2

Narkoos ja taaselustus

33171000-9

Narkoosi ja taaselustuse instrumendid

33171100-0

Narkoosiinstrumendid

33171110-3

Narkoosimaskid

33171200-1

Taaselustuse instrumendid

33171210-4

Taaselustusmaskid

33171300-2

Epiduraalsed komplektid või paketid

33172000-6

Narkoosi ja taaselustuse seadmed

33172100-7

Narkoosiseadmed

33172200-8

Taaselustusseadmed

33180000-5

Funktsionaalne tugi

33181000-2

Neerude tugiseadmed

33181100-3

Hemodialüüsi seadmed

33181200-4

Dialüüsifiltrid

33181300-5

Individuaalsed hemodialüüsimonitorid

33181400-6

Mitme patsiendi hemodialüüsiseadmed

33181500-7

Neeruravi tarbekaubad

33181510-0

Neeruvedelik

33181520-3

Neerudialüüsi tarbekaubad

33182000-9

Südame tugiseadmed

33182100-0

Defibrillaatorid

33182200-1

Südamestimulatsiooni seadmed

33182210-4

Südamestimulaatorid

33182220-7

Südameklapid

33182230-0

Südamevatsakesed

33182240-3

Südamestimulaatori osad ja lisaseadmed

33182241-0

Südamestimulaatori patareid

33182300-2

Südamekirurgia seadmed

33182400-3

Südameröntgenoloogia süsteem

33183000-6

Ortopeedilised tugiseadmed

33183100-7

Ortopeedilised implantaadid

33183200-8

Ortopeedilised proteesid

33183300-9

Osteosünteesiseadmed

33184000-3

Tehiskehaosad

33184100-4

Kirurgilised implantaadid

33184200-5

Veresoonte proteesid

33184300-6

Südame tehisosad

33184400-7

Rinnaproteesid

33184410-0

Seesmised rinnaproteesid

33184420-3

Välised rinnaproteesid

33184500-8

Koronaarsed endoproteesid

33184600-9

Tehissilmad

33185000-0

Kuulmisaparaadid

33185100-1

Kuulmisaparaatide osad ja lisaseadmed

33185200-2

Kohleaarsed implantaadid

33185300-3

Otolarüngeaalsed implantaadid

33185400-4

Tehiskõrid

33186000-7

Südame-kopsuaparaadid

33186100-8

Hapnikugeneraatorid

33186200-9

Vere ja kehavedelike soojendamise vahendid

33190000-8

Mitmesugused meditsiiniseadmed ja tooted

33191000-5

Steriliseerimis-, desinfitseerimis- ja hügieeniseadmed

33191100-6

Sterilisaatorid

33191110-9

Autoklaavid

33192000-2

Meditsiiniline mööbel

33192100-3

Meditsiinilised voodid

33192110-6

Ortopeedilised voodid

33192120-9

Haiglavoodid

33192130-2

Motoriseeritud voodid

33192140-5

Psühhiaatriavoodid

33192150-8

Teraapiavoodid

33192160-1

Kanderaamid

33192200-4

Meditsiinilised lauad

33192210-7

Läbivaatuslauad

33192230-3

Operatsioonilauad

33192300-5

Meditsiiniline mööbel, v.a voodid ja lauad

33192310-8

Meditsiiniliste voodite tõmbe- ja riputusseadmed

33192320-1

Uriinipudeli hoidjad

33192330-4

Vereülekande statiivid

33192340-7

Operatsioonisaali mööbel, v.a lauad

33192350-0

Meditsiinilised kultiveerimiskapid

33192400-6

Hambaravi tööjaamad

33192410-9

Hambaravitoolid

33192500-7

Katseklaasid

33192600-8

Tervishoiusektori tõsteseadmed

33193000-9

Invasõidukid, ratastoolid ja nende seadmed

33193100-0

Invasõidukid ja ratastoolid

33193110-3

Invasõidukid

33193120-6

Ratastoolid

33193121-3

Motoriseeritud ratastoolid

33193200-1

Invasõidukite ja ratastoolide osad ning lisaseadmed

33193210-4

Invasõidukite osad ja lisaseadmed

33193211-1

Invasõidukite mootorid

33193212-8

Invasõidukite rooliseadmed

33193213-5

Invasõidukite juhtseadmed

33193214-2

Invasõidukite šassiid

33193220-7

Ratastoolide osad ja lisaseadmed

33193221-4

Ratastoolipadjad

33193222-1

Ratastooliraamid

33193223-8

Ratastooliistmed

33193224-5

Ratastoolirattad

33193225-2

Ratastoolirehvid

33194000-6

Vereülekande ja infusiooni seadmed ning instrumendid

33194100-7

Infusiooni seadmed ja instrumendid

33194110-0

Infusioonipumbad

33194120-3

Infusioonivahendid

33194200-8

Vereülekandeseadmed ja -vahendid

33194210-1

Vereülekandeseadmed

33194220-4

Vereülekandevahendid

33195000-3

Patsiendi monitooring

33195100-4

Monitorid

33195110-7

Hingamismonitorid

33195200-5

Tsentraalne monitooringujaam

33196000-0

Meditsiinilised abivahendid

33196100-1

Seadmed vanuritele

33196200-2

Seadmed puudega isikutele

33197000-7

Meditsiinilised arvutiseadmed

33198000-4

Paberist haiglatarbed

33198100-5

Pabermähised

33198200-6

Paberist steriliseerimiskotid või -ümbrised

33199000-1

Meditsiinitöötajate rõivad

33600000-6

Ravimid

33610000-9

Seedetrakti ja ainevahetust puudutavad ravimid

33611000-6

Happesusega seotud häirete ravimid

33612000-3

Funktsionaalsete gastrointestinaalhäirete ravimid

33613000-0

Lahtistid

33614000-7

Kõhulahtisuse-, soolepõletike- ja sooleinfektsioonidevastased ained

33615000-4

Diabeedi puhul kasutatavad ravimid

33615100-5

Insuliin

33616000-1

Vitamiinid

33616100-2

Provitamiinid

33617000-8

Mineraalsed lisandid

33620000-2

Vere, vereloome ja kardiovaskulaarsüsteemi ravimid

33621000-9

Vere ja vereloome ravimid

33621100-0

Tromboosivastased ained

33621200-1

Antihemorraagilised ained

33621300-2

Aneemiavastased ained

33621400-3

Vereasendajad ja perfusioonilahused

33622000-6

Kardiovaskulaarsüsteemi ravimid

33622100-7

Südameraviained

33622200-8

Antihüpertensiivsed ained

33622300-9

Diureetikumid

33622400-0

Veresoonte kaitsepreparaadid

33622500-1

Antihemorroidaalsed ained paikseks kasutamiseks

33622600-2

Beetablokaatorid

33622700-3

Kaltsiumikanali blokaatorid

33622800-4

Reniin-angiotensiinsüsteemile toimivad ained

33630000-5

Dermatoloogilised ja skeleti-lihassüsteemi ravimid

33631000-2

Dermatoloogilised ravimid

33631100-3

Antimükootikumid dermatoloogiliseks kasutuseks

33631110-6

Salitsüülhapped

33631200-4

Pehmendavad ja kaitsvad ained

33631300-5

Psoriaasivastased ained

33631400-6

Antibiootikumid ja kemoterapeutilised ained dermatoloogiliseks kasutuseks

33631500-7

Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutuseks ja dermatoloogilised preparaadid

33631600-8

Antiseptikumid ja desinfektandid

33631700-9

Aknevastased preparaadid

33632000-9

Skeleti-lihassüsteemi ravimid

33632100-0

Põletikuvastased ja reumavastased tooted

33632200-1

Müorelaksandid

33632300-2

Podagravastased ained

33640000-8

Urogenitaalsüsteemi ja hormoonide ravimid

33641000-5

Urogenitaalsüsteemi ja suguhormoonide ravimid

33641100-6

Günekoloogias kasutatavad infektsioonivastased ained ja antiseptikumid

33641200-7

Teised günekoloogilised ained

33641300-8

Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid

33641400-9

Rasestumisvastased vahendid

33641410-2

Oraalsed rasestumisvastased vahendid

33641420-5

Keemilised rasestumisvastased vahendid

33642000-2

Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid

33642100-3

Hüpofüüsi, hüpotalamuse hormoonid ja nende analoogid

33642200-4

Kortikosteroidid süsteemseks kasutuseks

33642300-5

Kilpnäärme raviks kasutatavad ained

33650000-1

Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks, vaktsiinid, antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained

33651000-8

Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks ja vaktsiinid

33651100-9

Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks

33651200-0

Seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks

33651300-1

Mükobakterivastased ained

33651400-2

Viirustevastased ained süsteemseks kasutamiseks

33651500-3

Immuunseerumid ja immuunglobuliinid

33651510-6

Antiseerumid

33651520-9

Immuunglobuliinid

33651600-4

Vaktsiinid

33651610-7

Difteeria-läkaköha-teetanuse vaktsiinid

33651620-0

Difteeria-teetanuse vaktsiinid

33651630-3

BCG-vaktsiinid (kuivatatud)

33651640-6

Leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiinid

33651650-9

Tüüfuse vaktsiinid

33651660-2

Gripivastased vaktsiinid

33651670-5

Lastehalvatusevastased vaktsiinid

33651680-8

B-hepatiidi vaktsiinid

33651690-1

Veterinaarmeditsiini vaktsiinid

33652000-5

Antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained

33652100-6

Antineoplastilised ained

33652200-7

Endokrinoloogilise teraapia ravimid

33652300-8

Immuunsupressiivsed ained

33660000-4

Närvisüsteemi ja meeleelundite ravimid

33661000-1

Närvisüsteemi ravimid

33661100-2

Anesteetikumid

33661200-3

Analgeetikumid

33661300-4

Epilepsiavastased ained

33661400-5

Parkinsonismivastased ravimid

33661500-6

Psühholeptilised ained

33661600-7

Psühhoanaleptilised ained

33661700-8

Muud närvisüsteemi ravimid

33662000-8

Meeleelundite ravimid

33662100-9

Oftalmoloogias kasutatavad ained

33670000-7

Hingamissüsteemi ravimid

33673000-8

Hingamisteede obstruktiivsete haiguste ravimid

33674000-5

Köha- ja külmetushaigustevastased ained

33675000-2

Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks

33680000-0

Farmaatsiatooted

33681000-7

Lutid, nibukaitsed ja muud beebitarbed

33682000-4

Kummiplaadid

33683000-1

Kummipolster

33690000-3

Mitmesugused ravimid

33691000-0

Kahjuritõrjetooted, insektitsiidid ja repellendid

33691100-1

Algloomavastased ained

33691200-2

Antihelmintikumid

33691300-3

Nahaparasiidi-, k.a sügelistevastased ained, insektitsiidid ja repellendid

33692000-7

Meditsiinilised lahused

33692100-8

Infusioonlahused

33692200-9

Parenteraalsed toited

33692210-2

Parenteraalsed toitelahused

33692300-0

Enteraalsed toitevedelikud

33692400-1

Perfusioonlahused

33692500-2

Süstimislahused

33692510-5

Intravenoossed vedelikud

33692600-3

Galeenilised lahused

33692700-4

Glükooslahused

33692800-5

Dialüüslahused

33693000-4

Muud ravitooted

33693100-5

Toksiinid

33693200-6

Nikotiiniasendajad

33693300-7

Sõltuvusravi

33694000-1

Diagnostilised ained

33695000-8

Kõik muud mitteravitooted

33696000-5

Reaktiivid ja kontrastvahendid

33696100-6

Veregrupi määramiseks kasutatavad reaktiivid

33696200-7

Vereanalüüsi reaktiivid

33696300-8

Keemilised reaktiivid

33696400-9

Isotoopsed reaktiivid

33696500-0

Laboratooriumireaktiivid

33696600-1

Elektroforeesireaktiivid

33696700-2

Uroloogilised reaktiivid

33696800-3

Röntgenkontrastained

33697000-2

Ravimpreparaadid, v.a hambaravis kasutatavad tarbekaubad

33697100-3

Klistiiripreparaadid

33697110-6

Tsemendid luude taastamiseks

33698000-9

Kliinilised tooted

33698100-0

Mikrobioloogilised kultuurid

33698200-1

Näärmed ja näärmeekstraktid

33698300-2

Peptilised ained

33700000-7

Isikuhooldustooted

33710000-0

Parfüümid, hügieenivahendid ja kondoomid

33711000-7

Parfüümid ja hügieenivahendid

33711100-8

Lõhnaveed

33711110-1

Deodorandid

33711120-4

Antiperspirandid

33711130-7

Odekolonnid

33711140-0

Lõhnaained

33711150-3

Roosivesi

33711200-9

Kosmeetikavahendid

33711300-0

Maniküüri- ja pediküürivahendid

33711400-1

Iluravitooted

33711410-4

Vatipadjakesed

33711420-7

Kosmeetikakomplektid

33711430-0

Ühekordsed pühkimisrätikud

33711440-3

Huulevõie

33711450-6

Tätoveeringud

33711500-2

Nahahooldustooted

33711510-5

Päikesekaitsetooted

33711520-8

Vannigeelid

33711530-1

Vannimütsid

33711540-4

Ravitoimega kreemid või emulsioonid

33711600-3

Juuksehooldusvahendid ja tooted

33711610-6

Šampoonid

33711620-9

Kammid

33711630-2

Parukad

33711640-5

Tualetitarvete komplektid

33711700-4

Hamba- või suuhügieenitooted

33711710-7

Hambaharjad

33711720-0

Hambapasta

33711730-3

Hambaorgid

33711740-6

Suuvesi

33711750-9

Suuvärskendajad

33711760-2

Hambaniit

33711770-5

Imikute uinutajad, rahustajad ja lutid

33711780-8

Hambaproteeside puhastamise tabletid

33711790-1

Hambahügieeni komplektid

33711800-5

Habemeajamisvahendid

33711810-8

Habemeajamiskreemid

33711900-6

Seep

33712000-4

Kondoomid

33713000-1

Jalahooldustooted

33720000-3

Raseerimisvahendid ja maniküüri- või pediküüritarvete komplektid

33721000-0

Habemenoad

33721100-1

Žiletiterad

33721200-2

Pardlid

33722000-7

Maniküüri- või pediküüritarvete komplektid

33722100-8

Maniküüritarvete komplektid

33722110-1

Maniküüririistad

33722200-9

Pediküüritarvete komplektid

33722210-2

Pediküüririistad

33722300-0

Juuksenõelad

33730000-6

Silmahooldustooted ja korrigeerivad läätsed

33731000-3

Kontaktläätsed

33731100-4

Korrigeerivad läätsed

33731110-7

Tehisläätsed

33731120-0

Prilliklaasid

33732000-0

Kontaktläätsevedelikud

33733000-7

Päikeseprillid

33734000-4

Prillid

33734100-5

Prilliraamid ja -korpused

33734200-6

Prilliklaaside valmistamiseks kasutatav klaas

33735000-1

Kaitseprillid

33735100-2

Ohutusprillid

33735200-3

Kaitseprillide raamid ja korpused

33740000-9

Käte- ja küünehooldustooted

33741000-6

Kätehooldustooted

33741100-7

Kätepuhastusvahendid

33741200-8

Käte- või kehaemulsioonid

33741300-9

Kätedesinfitseerija

33742000-3

Küünehooldustooted

33742100-4

Küünekäärid

33742200-5

Küünelakk

33750000-2

Imikuhooldustooted

33751000-9

Pabermähkmed

33752000-6

Rinnapadjad

33760000-5

Tualettpaber, taskurätikud, käterätikud ja salvrätikud

33761000-2

Tualettpaber

33762000-9

Pabertaskurätikud

33763000-6

Paberkäterätikud

33764000-3

Pabersalvrätikud

33770000-8

Paberist hügieenitooted

33771000-5

Paberist hügieenitarbed

33771100-6

Hügieenisidemed või -tampoonid

33771200-7

Pabermähkmete vooderdis

33772000-2

Pabertooted ühekordseks kasutamiseks

33790000-4

Laborites, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted

33791000-1

Hügieenis kasutatavad klaastooted

33792000-8

Farmaatsias kasutatavad klaastooted

33793000-5

Laborites kasutatavad klaastooted

33900000-9

Lahkamis- ja surnukambri seadmed ja tarvikud

33910000-2

Patoloogiate lahkamise riistad ja tarvikud

33911000-9

Lahkamiskäärid

33912000-6

Lahkamisriistade komplektid

33912100-7

Lahkamispintsetid

33913000-3

Lahkamisel kasutatavad kuulisondid

33914000-0

Lahkamisniit, -nõelad või lahkamisel kasutatavad sisselõikeklambrid

33914100-1

Lahkamisniit

33914200-2

Lahkamisnõelad

33914300-3

Lahkamisel kasutatavad sisselõikeklambrid

33915000-7

Lahkamisel kasutatavad veenijuhtijad

33916000-4

Lahkamisel kasutatavad saeterad või tarvikud

33916100-5

Lahkamisel kasutatavad saed

33917000-1

Lahkamisel kasutatavad abilauad või alused

33918000-8

Karbid lahkamisel kasutatavatele kirurgilistele riistadele või tarvikutele

33919000-5

Tööriistaribad lahkamisel kasutatavatele kirurgilistele riistadele

33920000-5

Lahkamisseadmed ja -tarvikud

33921000-2

Luutolmu kollektorid

33922000-9

Laibakotid

33923000-6

Lahkamisel kasutatavad peatoed, surnukehaalused või rippkaalud

33923100-7

Lahkamisel kasutatavad peatoed

33923200-8

Lahkamisel kasutatavad surnukehaalused

33923300-9

Lahkamisel kasutatavad rippkaalud

33924000-3

Lahkamisel kasutatavad nakkushaiguste vastased komplektid

33925000-0

Surnu identifitseerimise lipikud või käevõrud

33926000-7

Lahkamisel erituvate vedelike vaakumkollektorid või torustik

33927000-4

Surmajärgsed rektaaltermomeetrid

33928000-1

Surmajärgsed sõrmede õgvendusseadmed

33929000-8

Laibakoe paljundamise komplektid

33930000-8

Lahkamismööbel

33931000-5

Kompaktsed lahkamistöökohad või manused

33932000-2

Lahkamisvalamud või manused

33933000-9

Lahkamislauad või manused

33933100-0

Lahkamislauad

33934000-6

Loomade lahkamislauad või manused

33935000-3

Loomade tapajärgse lahangu lauad või manused

33936000-0

Palsameerimistöökojad või -manused

33937000-7

Äravooluga lahkamistöökohad või manused

33940000-1

Surnute transpordi ja hoiustamise seadmed ja tarvikud

33941000-8

Surnute hoiurestid

33942000-5

Surnute transpordi kärud

33943000-2

Käärliftidega kandekärud surnute jaoks

33944000-9

Surnukuuri külmikud või jääkambrid

33945000-6

Külmkamber surnute hoidmiseks

33946000-3

Lahkamiskärud

33947000-0

Surnute kanderaamid

33948000-7

Surnutõstukid või -teisaldamisseadmed

33949000-4

Surnuveokonteinerid

33950000-4

Kohtumeditsiinilise lahangu seadmed ja tarvikud

33951000-1

Surmajärgsed sõrmejälgede või jäljendite võtmise materjalid

33952000-8

Roiskumisvastased maskid

33953000-5

Surmajärgsete vereproovide võtmise komplektid või tarvikud

33954000-2

Bioloogilise tõendusmaterjali kogumise komplektid

33960000-7

Palsameerimisseadmed ja -tarvikud

33961000-4

Palsameerimisel kasutatavad õõnsuste täitmise pihustid

33962000-1

Palsameerimisel kasutatavad veenide dreenimise voolikud

33963000-8

Palsameerimisvedelikud või keemiline töötlemine

33964000-5

Palsameerimisvoolikud

33965000-2

Palsameerimisvalamud või manused

33966000-9

Palsameerimiskomplektid

33967000-6

Palsameerimispihustite nõelad

33968000-3

Silmakatted

33970000-0

Surnukuuri seadmed ja tarvikud

33971000-7

Surnuriietus

33972000-4

Surnukomplektid

33973000-1

Surnumähised

33974000-8

Surnukuuri imiventilaatorid

33975000-5

Surnu kõvendussegud

34000000-7

Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted

34100000-8

Mootorsõidukid

34110000-1

Sõiduautod

34111000-8

Universaalid ja sedaanid

34111100-9

Universaalid

34111200-0

Sedaanid

34113000-2

Neljarattaveoga sõidukid

34113100-3

Maastikuautod

34113200-4

Maastikusõidukid

34113300-5

Sõidukid kasutamiseks väljaspool teedevõrku

34114000-9

Erisõidukid

34114100-0

Avariiautod

34114110-3

Päästeautod

34114120-6

Parameedikute autod

34114121-3

Kiirabiautod

34114122-0

Patsiendiveo sõidukid

34114200-1

Politseiautod

34114210-4

Vangiveo sõidukid

34114300-2

Hoolekandesõidukid

34114400-3

Minibussid

34115000-6

Muud sõiduautod

34115200-8

Mootorsõidukid kuni 10 inimese veoks

34115300-9

Kasutatud sõidukid

34120000-4

Mootorsõidukid 10 ja enama inimese veoks

34121000-1

Linnabussid ja kaugsõidubussid

34121100-2

Ühistranspordibussid

34121200-3

Lõõtsbussid

34121300-4

Kahekordsed bussid

34121400-5

Madala põrandaga bussid

34121500-6

Kaugsõidubussid

34130000-7

Mootorsõidukid kaubaveoks

34131000-4

Pikapid

34132000-1

Mootorsaanid

34133000-8

Poolhaagisveokid

34133100-9

Paakveokid

34133110-2

Kütuseveokid

34134000-5

Madelautod ja kallurautod

34134100-6

Madelautod

34134200-7

Kallurautod

34136000-9

Furgoonautod

34136100-0

Väikefurgoonautod

34136200-1

Kaubikud

34137000-6

Kasutatud kaubaveokid

34138000-3

Veduksõidukid

34139000-0

Šassiid

34139100-1

Kabiiniga šassiid

34139200-2

Kerega šassiid

34139300-3

Täisvarustusega šassiid

34140000-0

Raskeveokid

34142000-4

Autokraanad ja kallurveokid

34142100-5

Tõstealusega veokid

34142200-6

Kopplaadurid

34142300-7

Kallurveokid

34143000-1

Talihooldesõidukid

34144000-8

Eriotstarbelised mootorsõidukid

34144100-9

Mobiilsed puurimismasinad

34144200-0

Avariiteenistussõidukid

34144210-3

Tuletõrjeautod

34144211-0

Redelautod

34144212-7

Tuletõrje paakautod

34144213-4

Kustutusautod

34144220-6

Pukseersõidukid

34144300-1

Mobiilsed sillad

34144400-2

Teehooldussõidukid

34144410-5

Restkaevude tühjendajad

34144420-8

Soolapuisturid

34144430-1

Tänavapühkimissõidukid

34144431-8

Tolmuimeja-pühkimissõidukid

34144440-4

Liivapuisturid

34144450-7

Kastmisautod

34144500-3

Prügi- ja reosõidukid

34144510-6

Prügisõidukid

34144511-3

Prügikogumissõidukid

34144512-0

Prügipressimissõidukid

34144520-9

Kanalisatsiooni paakautod

34144700-5

Otstarbesõidukid

34144710-8

Ratastega laadurid

34144730-4

Lennukite kütusetankimissõidukid

34144740-7

Lennukite puksiirsõidukid

34144750-0

Pagasiveokid

34144751-7

Kärutõstukid

34144760-3

Raamatubussid

34144800-6

Vagunelamud

34144900-7

Elektrisõidukid

34144910-0

Elektribussid

34150000-3

Simulaatorid

34151000-0

Sõidusimulaatorid