23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 166/2008,

22. veebruar 2008,

Bacillus cereus var. toyoi preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuse määruse lisas kirjeldatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 mikroorganismide preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamist broilerkalkunite söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Kõnealusele mikroorganismide preparaadile on antud pidev kasutusluba alla kahe kuu vanuste põrsaste ning emiste (komisjoni määrus (EÜ) nr 256/2002 (2)), põrsaste ja nuumsigade (komisjoni määrus (EÜ) nr 1453/2004 (3)), nuumveiste (komisjoni määrus (EÜ) nr 255/2005 (4)) ning broilerkanade ja broilerküülikute puhul (komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2005 (5)).

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loa taotlust broilerkalkunite puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 19. septembri 2007. aasta arvamuses järeldusele, et mikroorganismide preparaat Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) ei mõju kahjulikult tarbijatele, kasutajatele ega keskkonnale. (6) Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole nimetatud preparaadi kasutamine kõnealuse täiendava loomakategooria puhul kahjulik ning ta soodustab kaalukasvu, sööda omandamist ja sööda kasutamist. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 41, 13.2.2002, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1143/2007 (ELT L 256, 2.10.2007, lk 23).

(3)  ELT L 269, 17.8.2004, lk 3.

(4)  ELT L 45, 16.2.2005, lk 3.

(5)  ELT L 195, 27.7.2005, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1445/2006 (ELT L 271, 30.9.2006, lk 22).

(6)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) as a feed additive for turkeys. Vastu võetud 19. septembril 2007. The EFSA Journal (2007), 549, 1-11.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Söödalisandi koostis:

Bacillus cereus var. toyoi preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt: 1 × 1010 CFU/g

 

Toimeaine iseloomustus:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analüüsimeetod: (1)

Arvu määramine: analüüsimine pinnalaotusmeedodil, kasutades söödaproovide eelkuumutustöötlusel tryptoni-soja-agarit ja määramine: impulssvälja-geelelektroforeesi (PFGE) kasutamisega.

Broilerkalkunid

0,2 × 109

1 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutajate ohutuseks: käitlemisel kasutada kaitseprille ja kindaid.

3.

Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: monensiinnaatrium, lasalotsiidnaatrium, robenidiin, halofugioon, diklasuriil, maduramütsiinammoonium.

14. märts 2018


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives