21.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 146/2008,

14. veebruar 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ja määrust (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogemused on näidanud, et vaja on ette näha nõuetele vastavuse tingimuste väiksemate rikkumiste teatud lubatavus, kui selliste rikkumiste tõsidus, ulatus ja püsivus ei õigusta määratud otsetoetuste kohest vähendamist. Sellise lubatavusega peaks siiski kuni tingimuste rikkumise lõpetamiseni kaasnema pädeva riikliku asutuse poolt teostatav asjakohane järelevalve. Lisaks võib otsetoetuste vähendamine väga väikeste esialgsete summade puhul osutuda koormavaks võrreldes sellega saavutatava hoiatava mõjuga. Seetõttu tuleks määratleda sobiv künnis, millest allpool võivad liikmesriigid teha otsuse vähendamist mitte kohaldada, tingimusel, et pädev riiklik asutus võtab meetmeid tagamaks, et põllumajandustootja lõpetab asjaomase tuvastatud rikkumise.

(2)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (2) artikli 44 lõikes 3 on sätestatud, et toetuskõlblikule hektarile vastavad maatükid on põllumajandustootja käsutuses vähemalt kümne kuu pikkuse ajavahemiku jooksul. Kogemused on näidanud, et kõnealune tingimus võib takistada maaturu toimimist ja toob põllumajandustootjate ning küsimusega tegelevate haldusteenistuste jaoks kaasa suure hulga haldustööd. Kuid tagamaks, et ei esitataks topeltnõudeid sama maa kohta, tuleks kindlaks määrata kuupäev, mil maatükid peaksid olema põllumajandustootja käsutuses. Asjakohane oleks, kui liikmesriigid määraksid selle kuupäeva, mis ei peaks olema hilisem toetusetaotluse muutmiseks kehtestatud kuupäevast. Sama reeglit tuleks kohaldada ühtse pindalatoetuse kava kohaldavate liikmesriikide suhtes.

(3)

Kuna ajavahemikku, mille jooksul nii ühtse otsemaksete kava kui ühtse pindalatoetuse kava kohaselt toetuskõlblikule hektarile vastavad maatükid on põllumajandustootja käsutuses, vähendatakse ühele päevale, tuleb selgitada vastutuse eeskirju nõuetele vastavuse raames, eelkõige juhul, kui asjaomase kalendriaasta jooksul toimub maa üleandmine. Seega tuleks selgelt sätestada, et põllumajandustootjat, kes esitas toetusetaotluse, loetakse pädeva asutuse ees vastutavaks nõuetele vastavuse tingimuste mis tahes mittetäitmise eest kogu toetusetaotluses deklareeritud põllumajandusmaa suhtes terve asjaomase kalendriaasta jooksul. See ei peaks välistama eraõiguslikke kokkuleppeid asjaomase põllumajandustootja ja selle isiku vahel, kellele põllumajandusmaa üle kanti või kes selle üle kandis.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 71h on sätestatud, et ühtse otsemaksete kava raames võivad uued liikmesriigid kõnealuse määruse artikli 2 lõike g tähenduses fikseerida erinevaid toetuseõiguse väärtusi ühiku kohta 30. juunil 2003 identifitseeritud heinamaahektarite või püsikarjamaa hektarite või Bulgaaria ja Rumeenia puhul 30. juunil 2005 identifitseeritud muude nõuetekohaste hektarite osas. Uued liikmesriigid on loonud maatükkide identifitseerimise süsteemi vastavalt kõnealuse määruse artiklile 20. Kuid nimetatud identifitseerimissüsteemile üleminekul ilmnenud tehniliste raskuste tõttu ei pruukinud teatavate 2003. aasta maatükkide andmed täpselt kajastuda. Selleks et võimaldada ühiku kohta erinevate väärtuste fikseerimise võimaluse sujuvat rakendamist, tuleks maatükkide identifitseerimise kuupäev muuta 30. juuniks 2006. Kuid Bulgaaria ja Rumeenia puhul peaks maatükkide identifitseerimise kuupäev olema 1. jaanuar 2008. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklit 71h tuleks vastavalt muuta.

(5)

Kogemused on ka näidanud, et nõuetele vastavuse eeskirjadega hõlmatud kohustuslike majandamisnõuete haldamiseks vajaliku haldusinfrastruktuuri loomine tähendab märkimisväärset haldustööd. Kohustuslike majandamisnõuete kasutuselevõtmine ja nende sujuv rakendamine oleks lihtsam, kui ühtse pindalatoetuse kava kasutavates uutes liikmesriikides kohaldataks kolme aasta pikkust järkjärgulist kasutuselevõtmist, mis on sarnane ühenduses 30. aprilli 2004. aasta seisuga rakendatud järkjärgulise kasutuselevõtmisega kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas sätestatud ajakavaga. Kõnealune järkjärguline kasutuselevõtmine peaks olema võimalik isegi siis, kui uus liikmesriik otsustab täielikult kohaldada otsetoetusi enne ühtse pindalatoetuse kava kohaldamise viimast võimalikku kuupäeva. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b lõiget 6 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (3) artikli 51 lõiget 3 tuleks vastavalt muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b lõigetes 10 ja 11 on sätestatud eeskirjad, mille abil reguleeritakse ühtset pindalatoetuse kava kasutavate uute liikmesriikide üleminekut ühtsele otsemaksete kavale. Kõnealuste eeskirjade kohaselt peab komisjon pärast asjaomase liikmesriigi valmisoleku seisu hindamist heaks kiitma uue liikmesriigi otsuse rakendada ühtset otsemaksete kava. Sellist eelnevat luba ei ole enam vaja, kuna peaaegu kõik otsetoetused on toodanguga sidumata ja kuna nii ühtne pindalatoetuse kava kui ka ühtne otsemaksete kava on toodanguga sidumata ja on pindalapõhised toetused, mis kattuvad ühtse süsteemi enamikus punktides, eelkõige seoses maatükkide identifitseerimise süsteemiga. Seepärast tuleks kõnealused sätted välja jätta. Artikli 143b lõigete 10 ja 11 väljajätmine tooks kaasa artikli 143b lõike 9 muutmise. Seetõttu tuleks ka nimetatud sätet muuta.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 XII lisa tabelis 2 on sätestatud Küprosel, kus ühtse pindalatoetuse kava kohaldatakse kuni 2008. aastani, makstavate täiendavate riiklike otsetoetuste kogusummad. Kuna vastavalt nôukogu määrusele (EÜ) nr 2012/2006 (4) jätkatakse ühtse pindalatoetuse kava kohaldamist, siis on vaja sätestada kogusummad juhtudel, kui ühtse pindalatoetuse kava kohaldatakse 2009. ja 2010. aastal.

(8)

Uued liikmesriigid, kes on valinud ühtse otsemaksete kava kohaldamise, otsustasid hakata seda kasutama alates 2007. aastast. Seetõttu on asjakohane kohaldada määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71h muudatust kõnealuste uute liikmesriikide suhtes alates nimetatud aastast.

(9)

Terve rida käesoleva määrusega muudetavaid sätteid, täpsemalt need, mis käsitlevad nõuetele vastavuse tingimuste väiksemate rikkumiste teatavat lubatavust, vähendamise kohaldamist allpool teatavat künnist, selle kuupäeva kindlaksmääramist, mil maa peab abikõlblikkuseks ühtse otsemaksete kava ja ühtse pindalatoetuse kava alusel põllumajandustootja käsutuses olema ning ühtset pindalatoetuse kava kohaldavatele uutele liikmesriikidele nende territooriumil nõuetele vastavuse tingimustele järkjärguliseks üleminekuks antavat aega, toovad asjaomastele põllumajandustootjatele kaasa eeskirjad, mis on praegu kehtivatest soodsamad. Selliste sätete tagasiulatuv kohaldamine ei tohiks rikkuda õiguskindluse põhimõtet asjaomaste ettevõtjate osas. Sama kehtib ka määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 71h muudetud sätte suhtes. Sätteid põllumajandustootja vastutuse kohta nõuete rikkumise eest maa üleandmisel tuleks siiski kohaldada alates 1. aprillist 2008, et kindlustada asjaomaste põllumajandustootjate jaoks piisav õiguskindlus, kuid tagades samas nimetatud sätete tõhusa rakendamise 2008. aastal.

(10)

Määrusi (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 1698/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui kohustuslikke majandamisnõudeid või häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi on teatava kalendriaasta (edaspidi „asjaomane kalendriaasta”) kestel rikutud ning see rikkumine on asjaomasel kalendriaastal toetusetaotluse esitanud põllumajandustootja tegemise või tegematajätmise otsene tagajärg, siis vähendatakse kõnealusele põllumajandustootjale pärast artiklite 10 ja 11 kohaldamist makstavate otsetoetuste kogusummat või tühistatakse see summa vastavalt artiklis 7 sätestatud üksikasjalikele eeskirjadele.

Esimest lõiku kohaldatakse ka juhul, kui kõnealune rikkumine on selle isiku, kellele põllumajandusmaa üle kanti või kes selle üle kandis, tegemise või tegematajätmise otsene tagajärg.

Esimese ja teise lõigu kohaldamisel 2008. aasta suhtes vastab kalendriaastale ajavahemik 1. aprill – 31. detsember 2008.

Käesolevas lõikes tähendab „üleandmine” mis tahes liiki tehingut, mille tulemusel põllumajandusmaa lakkab olemast üleandja käsutuses.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3.   Olenemata lõikest 1 ja kooskõlas artikli 7 lõikes 1 osutatud üksikasjalikes eeskirjades sätestatud tingimustega võivad liikmesriigid otsustada mitte kohaldada vähendamist või tühistamist kuni 100 euro suuruse summani põllumajandustootja ja kalendriaasta kohta.

Kui liikmesriik otsustab kasutada esimeses lõikes sätestatud võimalust, siis võtab pädev asutus järgmisel aastal nõutavaid meetmeid tagamaks, et põllumajandustootja lõpetab asjaomase tuvastatud rikkumise. Tuvastatud rikkumistest ja parandusmeetmetest teavitatakse põllumajandustootjat.”.

2.

Artikli 7 lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid otsustada, et vähendamist ei kohaldata, kui rikkumist võib selle tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades käsitada väiksema rikkumisena. Rikkumisi, mis kujutavad otsest ohtu inimeste või loomade tervisele, ei käsitata väiksemate rikkumistena.

Kui põllumajandustootja ei ole võtnud koheseid parandusmeetmeid, kõrvaldades sellega avastatud rikkumise, võtab pädev asutus nõutavaid meetmeid, mis võivad vajaduse korral piirduda ametliku kontrolliga, tagamaks, et põllumajandustootja lõpetab asjaomase tuvastatud rikkumise. Tuvastatud väiksemast rikkumisest ja parandusmeetmetest teavitatakse põllumajandustootjat.”.

3.

Artikli 44 lõike 3 teine lause asendatakse järgmisega:

„Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude korral, on need maatükid põllumajandustootja käsutuses liikmesriigi kehtestatud kuupäeval, mis ei ole hilisem, kui asjaomases liikmesriigis kehtestatud kuupäev toetusetaotluse muutmiseks.”.

4.

Artikkel 71h asendatakse järgmisega:

„Artikkel 71h

Heinamaa

Uued liikmesriigid võivad samuti vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele fikseerida kas piirkondliku ülemmäära või selle mingi osa piires erinevaid toetuseõiguse väärtusi ühiku kohta, mida eraldatakse artikli 71f lõikes 1 osutatud põllumajandustootjatele, 30. juunil 2006 identifitseeritud heinamaahektarite ja mis tahes muude toetuskõlblike hektarite osas või alternatiivina 30. juunil 2006 identifitseeritud püsikarjamaa hektarite või mis tahes muude toetuskõlblike hektarite osas.

Kuid Bulgaaria ja Rumeenia puhul on identifitseerimise kuupäevaks 1. jaanuar 2008.”.

5.

Artiklit 143b muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 5 lisatakse järgmine lõik:

„Välja arvatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude korral, on esimeses lõigus osutatud maatükid põllumajandustootja käsutuses liikmesriigi kehtestatud kuupäeval, mis ei ole hilisem, kui asjaomases liikmesriigis kehtestatud kuupäev toetusetaotluse muutmiseks.”;

b)

lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Artiklite 3, 4, 6, 7 ja 9 kohaldamine on alates 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2008 uute liikmesriikide jaoks vabatahtlik selles osas, mis hõlmab kõnealuste sätete seost kohustuslike majandamisnõuetega. Alates 1. jaanuarist 2009 täidab nimetatud liikmesriikides ühtse pindalatoetuse kava alusel toetusi saav põllumajandustootja III lisas osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

III lisa punktis A osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009;

b)

III lisa punktis B osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011;

c)

III lisa punktis C osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Bulgaaria ja Rumeenia jaoks on artiklite 3, 4, 6, 7 ja 9 kohaldamine kuni 31. detsembrini 2011 vabatahtlik selles osas, mis hõlmab kõnealuste sätete seost kohustuslike majandamisnõuetega. Alates 1. jaanuarist 2012 täidab nimetatud liikmesriikides ühtse pindalatoetuse kava alusel toetusi saav põllumajandustootja III lisas osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

III lisa punktis A osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012;

b)

III lisa punktis B osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014;

c)

III lisa punktis C osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Uued liikmesriigid võivad kolmandas lõikes sätestatud võimalust kohaldada ka siis, kui nad otsustavad lõpetada ühtse pindalatoetuse kava kohaldamise enne lõikega 9 ettenähtud kohaldamisaja lõppu.”;

c)

lõike 9 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Iga uus liikmesriik võib ühtset pindalatoetuse kava kohaldada kuni 2010. aasta lõpuni.”;

d)

lõiked 10 ja 11 jäetakse välja.

6.

XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 51 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Esimeses lõigus sätestatud erand kehtib 31. detsembrini 2008. Alates 1. jaanuarist 2009 täidab ühtse pindalatoetuse alusel toetusi saav põllumajandustootja määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

III lisa punktis A osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009;

b)

III lisa punktis B osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011;

c)

III lisa punktis C osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Bulgaaria ja Rumeenia jaoks on määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklite 3, 4, 6, 7 ja 9 kohaldamine kuni 31. detsembrini 2011 vabatahtlik selles osas, mis hõlmab kõnealuste sätete seost kohustuslike majandamisnõuetega. Alates 1. jaanuarist 2012 täidab ühtse pindalatoetuse alusel toetusi saav põllumajandustootja määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

III lisa punktis A osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012;

b)

III lisa punktis B osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014;

c)

III lisa punktis C osutatud nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Uued liikmesriigid võivad teises lõikes sätestatud võimalust kohaldada ka siis, kui nad otsustavad lõpetada ühtse pindalatoetuse kava kohaldamise enne määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b lõikes 9 ette nähtud kohaldamisaja lõppu.”.

Artikkel 3

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008 järgmiste eranditega:

a)

artikli 1 lõike 1 punkti a kohaldatakse alates 1. aprillist 2008;

b)

artikli 1 lõiget 4 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ZVER


(1)  11. detsembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1276/2007 (ELT L 284, 30.10.2007, lk 11).

(3)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2012/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 8).

(4)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 8.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 XII lisa tabelisse 2 lisatakse kaks järgmist veergu:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405”