5.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 100/2008,

4. veebruar 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemisega seotud näidistekogude ja teatavate formaalsuste osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõike 1 punkte i ja iii ning lõikeid 2 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ohustatud looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 13. ja 14. koosolekul vastu võetud teatavate resolutsioonide rakendamiseks tuleb lisada täiendavad sätted komisjoni 4. mai 2006. aasta määrusesse (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (2)

(2)

CITESi resolutsioonidega Conf. 9.7 (transiidi ja ümberlaadimise kohta; muudetud osaliste konverentsi 13. koosolekul) ning Conf. 12.3 (lubade ja sertifikaatide kohta; muudetud osaliste konverentsi 13. koosolekul) on kehtestatud erikord, et lihtsustada komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) määratletud ATA-märkmikega hõlmatud näidistekogude piiriülest liikumist. Kõnealuse korra sätestamine ühenduse õigusaktides on vajalik selleks, et ühenduse ettevõtjatele oleks näidistekogude liikumise suhtes tagatud samad tingimused mis teistele CITESi osalistele.

(3)

CITESi resolutsiooniga Conf. 12.3 (lubade ja sertifikaatide kohta; muudetud osaliste konverentsi 13. koosolekul) on ette nähtud võimalus anda isiklike esemete ja majatarvete kohta lubasid välja tagasiulatuvalt, kui korraldusasutus on veendunud, et tegemist oli selge eksimuse, mitte pettusekatsega, ning kehtestanud osalistele kohustuse teatada sellistest lubadest sekretariaadile esitatavates kahe aasta aruannetes. Isiklike esemete ja majatarvete piisavalt paindliku impordi võimaldamiseks ja nende importimisega seotud bürokraatia vähendamiseks tuleks vastu võtta sellekohane säte.

(4)

CITESi resolutsioonis Conf. 13.6 (konventsiooni VII artikli lõike 2, mis käsitleb enne konventsiooni jõustumist omandatud isendeid, rakendamise kohta) on määratletud enne konventsiooni jõustumist omandatud isendi mõiste ja selgitatud, milliste kuupäevade järgi tuleb kindlaks teha, kas isend on omandatud enne konventsiooni jõustumist. Selguse huvides tuleks need sätted lisada ühenduse õigusaktidesse.

(5)

CITESi resolutsioonis Conf. 13.7 (isiklike esemete ja majatarvetega kauplemise kontrolli kohta; muudetud osaliste konverentsi 14. koosolekul) on esitatud nende liikide loetelu, mille isendite impordil ja ekspordil ei nõuta dokumenti, kui need on isiklikud esemed või majatarbed ning neid on teatavast kogusest vähem. Loetelu sisaldab rõõneskarplaste ja merihobukeste kohta ning väiksema kaaviarikoguse kohta käivaid erandeid, mida tuleks rakendada.

(6)

CITESi resolutsiooniga Conf. 12.7 (tuuraliste kaitse ja tuuralistega kauplemise kohta; muudetud osaliste konverentsi 14. koosolekul) on kehtestatud osalistele konkreetsed tingimused kaaviari impordi, ekspordi ja reekspordi võimaldamiseks. Pettuste vähendamiseks tuleks need sätted lisada ühenduse õigusaktidesse.

(7)

CITESi osaliste konverentsi 14. koosolekul ajakohastati nomenklatuuri standardviiteid, mida kasutatakse liikide teaduslike nimetuste märkimiseks lubadel ja sertifikaatidel, ning konventsiooni lisades olevad loomaliikide loetelud järjestati ümber, et seltsid, sugukonnad ja perekonnad oleksid tähestikulises järjekorras. Need muudatused peavad seepärast kajastuma määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII ja X lisas.

(8)

CITESi osaliste konverents on kinnitanud konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nõutud kahe aasta aruannete vormi. Seega peaksid liikmesriigid esitama kahe aasta aruannetes konventsiooniga nõutud teabe vastavalt kahe aasta aruande vormile ning määrusega (EÜ) nr 338/97 ja määrusega (EÜ) nr 865/2006 nõutud teabe vastavalt lisaaruande vormile.

(9)

Määruse (EÜ) nr 865/2006 rakendamisel saadud kogemused on näidanud, et määruse tehinguspetsiifiliste sertifikaatidega seotud sätteid on vaja muuta, et selliste sertifikaatide kasutamine oleks paindlikum ja võimalik ka teistes liikmesriikides peale sertifikaadi välja andnud liikmesriigi.

(10)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 865/2006 vastavalt muuta.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

„omandamise kuupäev” – kuupäev, mil isend loodusest püüti, tehistingimustes sündis või kunstlikult paljundati; kui see kuupäev ei ole teada või seda ei ole võimalik tõestada, siis esimene tõestatav kuupäev, mil mõni isik isendi oma valdusse sai;”;

b)

punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7.

„tehinguspetsiifilised sertifikaadid” – vastavalt artiklile 48 välja antud sertifikaadid, mis kehtivad üksnes ühe või mitme kindlaksmääratud tehingu puhul;”;

c)

lisatakse punktid 9 ja 10:

„9.

„näidistekogu” – seadluslikult omandatud surnud isendid, nende osad ja saadused, mida viiakse üle piiri nende tutvustamise eesmärgil;

10.

„enne konventsiooni jõustumist omandatud isend” – isend, mis on omandatud enne asjaomase liigi konventsiooni lisadesse kandmist.”

2.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ja näidistekogu sertifikaatide vormid ja nende dokumentide taotluste vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.”

3.

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Vormid täidetakse trükikirjas.

Impordi- ja ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõigetes 3 ja 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide ja rändnäituste sertifikaatide taotlused ning imporditeatised, lisalehed ja sildid võib täita ka käsitsi, tingimusel, et kiri on loetav ning kirjutatud tindiga ja trükitähtedes.”

4.

Lisatakse artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Taimeliikide isendeid käsitlevate lubade, sertifikaatide ja taotluste täpne sisu

Kui taimeliikide isendid ei vasta enam selle erandi tingimustele, mis on nende puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 lisale „Märkusi lisade A, B, C ja D tõlgendamise kohta” konventsiooni või nimetatud määruse kohaldamise suhtes tehtud ning mille alusel toimus nende seaduslik eksport ja import, võib käesoleva määruse I ja III lisas toodud vormide 15. lahtrisse, II lisas toodud vormi 4. lahtrisse ja V lisas toodud vormi 10. lahtrisse märgitav riik olla riik, kus isendid lakkasid erandi tingimustele vastamast.

Sellisel juhul tehakse loa või sertifikaadi lahtrisse „eritingimused” märge „seaduslikult imporditud erandina CITESi sätetest” ning täpsustatakse, milliseid erandeid silmas on peetud.”

5.

Artiklile 7 lisatakse lõige 4:

„4.   Kolmandate riikide antud lube ja sertifikaate päritolukoodiga „O” aktsepteeritakse üksnes siis, kui need käivad isendite kohta, mis vastavad artikli 1 lõikes 10 sätestatud enne konventsiooni jõustumist omandatud isendi määratlusele, ja sisaldavad isendite omandamise kuupäeva või märget, et isendid omandati enne teatud kuupäeva.”

6.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Isendite vedu

Ilma et see piiraks artiklite 31, 38 ja 44b kohaldamist, antakse koos, ühe veosena veetavate isendite iga veose jaoks välja eraldi impordiluba, imporditeatis, ekspordiluba või reekspordisertifikaat.”

7.

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Ekspordi- ja impordilubade, reekspordisertifikaatide, rändnäituse sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ning näidistekogu sertifikaatide kehtivus”;

b)

lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Ekspordikvootide alla kuuluvatest ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul, mis on hõlmatud ekspordiloaga, ei kehti esimeses lõigus osutatud impordiluba kauem kui selle kvoodiaasta viimane päev, mil kaaviar koguti või töödeldi, või esimeses lõigus osutatud 12kuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul, mis on hõlmatud reekspordisertifikaadiga, ei kehti esimeses lõigus osutatud impordiluba kauem kui asjaomase esmase ekspordiloa väljaandmise kuupäevale järgneva 18kuulise ajavahemiku viimane päev või esimeses lõigus osutatud 12kuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.”;

c)

lõikele 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Ekspordikvootide alla kuuluvatest ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul ei kehti esimeses lõigus osutatud ekspordiluba kauem kui selle kvoodiaasta viimane päev, mil kaaviar koguti või töödeldi, või esimeses lõigus osutatud kuuekuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul ei kehti esimeses lõigus osutatud reekspordisertifikaat kauem kui asjaomase esmase ekspordiloa väljaandmise kuupäevale järgneva 18kuulise ajavahemiku viimane päev või esimeses lõigus osutatud kuuekuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.”;

d)

lisatakse lõige 2a:

„2a.   Lõike 1 teise lõigu ja lõike 2 teise lõigu kohaldamisel on kvoodiaastaks konventsiooniosaliste konverentsi poolt kokku lepitud kvoodiaasta.”;

e)

lisatakse lõige 3a:

„3a.   Artikli 44a alusel välja antud näidistekogu sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui kuus kuud. Näidistekogu sertifikaadi kehtivusaja lõpp ei tohi olla hilisem näidistekoguga kaasas oleva ATA-märkmiku kehtivusaja lõpust.”;

f)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Lõigetes 1, 2, 3 ja 3a nimetatud load ja sertifikaadid loetakse pärast nende kehtivusaja lõppemist kehtetuks.”;

g)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Omanik peab liigselt viivitamata tagastama aegunud, kasutamata või kehtivuse kaotanud impordiloa, ekspordiloa, reekspordisertifikaadi, rändnäituse sertifikaadi, isikliku omandi sertifikaadi või näidistekogu sertifikaadi originaali ja kõik koopiad loa või sertifikaadi välja andnud korraldusasutusele.”

8.

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 2 lisatakse punkt e:

„e)

kui mõni lahtris 20 määratud eritingimustest ei ole enam täidetud.”;

b)

lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Kui tehingupõhine sertifikaat antakse välja mitme tehingu teostamiseks, kehtib see üksnes sertifikaadi välja andnud liikmesriigi territooriumil. Kui tehingupõhiseid sertifikaate kavatsetakse kasutada mõnes teises liikmesriigis peale sertifikaadi välja andnud liikmesriigi, antakse need välja üksnes ühe tehingu tarbeks ja nende kehtivusaeg piirdub selle tehinguga. Lahtrisse 20 märgitakse, kas sertifikaat kehtib ühe või mitme tehingu kohta, ning liikmesriigid, mille territooriumil see kehtib.”;

c)

lõike 4 teine lõik asendatakse uue lõikega 5:

„5.   Dokumendid, mis on vastavalt käesolevale artiklile kehtivuse kaotanud, tuleb liigselt viivitamata tagastada need välja andnud korraldusasutusele, kes vajaduse korral võib vastavalt artiklile 51 välja anda muutusi kajastava sertifikaadi.”

9.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„XIV peatüki alusel isiklike esemete ja majatarvetena imporditud või (re)eksporditud isendite puhul ja seaduslikult isiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel omandatud elusloomade puhul kohaldatakse lõikega 1 ette nähtud erandit ka juhul, kui liikmesriigi pädev korraldusasutus on pärast asjaomase järelevalveasutusega konsulteerimist veendunud, et on olemas tõendid selle kohta, et tegemist oli selge eksimuse, mitte pettusekatsega, ning et asjaomaste isendite import või (re)eksport on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 338/97, konventsiooniga ja kolmanda riigi asjaomaste õigusaktidega.”;

b)

lisatakse lõige 3a:

„3a.   Kui isendite impordiluba antakse välja lõike 2 teise lõigu alusel, on määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 1 kohane äritegevus nende isenditega keelatud kuue kuu jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast ning selle aja jooksul ei tehta ühtki kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohast erandit A lisas loetletud liikide isenditele.

Määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud liikide isendite puhul, mille impordiluba antakse välja lõike 2 teise lõigu alusel, ning kõnealuse määruse A lisas loetletud ja artikli 4 lõike 5 punktis b viidatud liikide isendite puhul lisatakse lahtrisse 23 eritingimus „erandina määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 3 ja 5 on kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1 nimetatud äritegevus keelatud vähemalt kuue kuu jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast”.”

10.

Lisatakse artikkel 20a:

„Artikkel 20a

Impordilubade taotluste tagasilükkamine

Liikmesriigid lükkavad tagasi ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari ja liha kohta esitatud impordilubade taotlused, välja arvatud juhul, kui asjaomase liigi suhtes on konventsiooniosaliste konverentsi poolt heaks kiidetud korra kohaselt kehtestatud ekspordikvoodid.”

11.

Lisatakse artikkel 26a:

„Artikkel 26a

Ekspordilubade taotluste tagasilükkamine

Liikmesriigid lükkavad tagasi ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari ja liha kohta esitatud ekspordilubade taotlused, välja arvatud juhul, kui asjaomase liigi suhtes on konventsiooniosaliste konverentsi poolt heaks kiidetud korra kohaselt kehtestatud ekspordikvoodid.”

12.

Artikli 31 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3 vastava tõendina, mis võimaldab isendeid avalikult kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerida.”

13.

Artikli 36 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 20 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx/xx/xxxx.”.”

14.

Artikli 44 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 23 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx/xx/xxxx.”.”

15.

Artikli 44 järele lisatakse VIIIa peatükk:

„VIIIa   PEATÜKK

NÄIDISTEKOGU SERTIFIKAADID

Artikkel 44a

Väljaandmine

Liikmesriik võib näidistekogu kohta välja anda näidistekogu sertifikaadi tingimusel, et kogu kohta on väljastatud kehtiv ATA-märkmik ja kogu sisaldab määruse (EÜ) nr 338/97 A, B või C lisas loetletud liikide isendeid, nende osi või saadusi.

Esimeses lõigus nimetatud A lisas loetletud liikide isendid, nende osad või saadused peavad vastama käesoleva määruse XIII peatüki tingimustele.

Artikkel 44b

Kasutamisala

Tingimusel, et näidistekogu kohta välja antud näidistekogu sertifikaadiga on kaasas kehtiv ATA-märkmik, võib artikli 44a alusel välja antud sertifikaati kasutada järgmiselt:

1)

määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4 vastava impordiloana;

2)

määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5 vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadina, juhul kui sihtriik tunnustab ATA-märkmikke ja lubab nende kasutamist;

3)

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3 vastava tõendina, mis võimaldab isendeid avalikult kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerida.

Artikkel 44c

Väljaandev asutus

1.   Kui näidistekogu on pärit Euroopa Ühendusest, annab näidistekogu sertifikaadi välja selle liikmesriigi korraldusasutus, kust näidistekogu pärineb.

2.   Kui näidistekogu on pärit kolmandast riigist, annab näidistekogu sertifikaadi välja esimeseks sihtkohaks oleva liikmesriigi korraldusasutus, kusjuures väljaandmise aluseks on selles kolmandas riigis välja antud samaväärne dokument.

Artikkel 44d

Nõuded

1.   Näidistekogu, mille kohta on välja antud näidistekogu sertifikaat, tuleb reimportida ühendusse enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu.

2.   Isendeid, mille kohta on välja antud näidistekogu sertifikaat, ei või väljaspool sertifikaadi välja andnud riigi territooriumi müüa ega muul moel võõrandada.

3.   Näidistekogu sertifikaat ei ole loovutatav. Kui isend, mille kohta näidistekogu sertifikaat on välja antud, varastatakse, hävitatakse või kaotatakse, tuleb viivitamata teavitada sertifikaadi välja andnud korraldusasutust ja selle riigi korraldusasutust, kus see toimus.

4.   Näidistekogu sertifikaadil märgitakse, et dokument on välja antud „Muu – näidistekogu” jaoks ja lahtrisse 23 märgitakse koguga kaasas oleva ATA-märkmiku number.

Lahtrisse 23 või sertifikaadi asjakohasesse lisasse tuleb kanda järgmine tekst:

„Näidistekogu, millega on kaasas ATA-märkmik nr xxx

Käesolev sertifikaat on välja antud näidistekogu kohta ja kehtib üksnes koos kehtiva ATA-märkmikuga. Sertifikaat ei ole loovutatav. Isendeid, mille kohta käesolev sertifikaat on välja antud, ei või väljaspool käesoleva dokumendi välja andnud riigi territooriumi müüa ega muul viisil võõrandada. Käesolevat sertifikaati võib kasutada tutvustamise eesmärgil (re)eksportimiseks [märkida (re)ekspordi riik] [märkida külastatavad riigid] kaudu ja importimiseks tagasi [märkida (re)ekspordi riik].”

5.   Kui näidistekogu sertifikaat antakse välja vastavalt artikli 44c lõikele 2, ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1 ja 4. Sellisel juhul peab sertifikaadi lahtrisse 23 olema kantud järgmine tekst:

„Käesolev sertifikaat kehtib vaid koos CITESi originaaldokumendiga, mille on välja andnud kolmas riik kooskõlas konventsiooniosaliste konverentsi kehtestatud sätetega.”

Artikkel 44e

Taotlus

1.   Näidistekogu sertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3, 4 ning 7–23, ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3 ja 4 ning 7–22. Lahtritesse 1 ja 3 tehtud kanded peavad olema identsed. Lahtrisse 23 tuleb märkida külastatavate riikide loetelu.

Samas võivad liikmesriigid sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, kus isendid asuvad, või artikli 44c lõikes 2 osutatud juhul esimese sihtliikmesriigi korraldusasutusele, koos vajalike andmete ja täiendavate dokumentidega, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.   Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest teatama.

Artikkel 44f

Dokumendid, mille omanik peab loovutama tolliasutusele

1.   Kooskõlas artikli 44c lõikega 1 välja antud näidistekogu sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja loovutab kõnealuse sertifikaadi originaali (vorm 1) ja koopia ning vajadusel loaomanikule antava koopia (vorm 2) ja väljaandvale korraldusasutusele tagastatava koopia (vorm 3), samuti kehtiva ATA-märkmiku originaali kontrollimiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast määruses (EÜ) nr 2454/93 sisalduvate tollieeskirjade kohast ATA-märkmiku läbivaatamist ja, vajaduse korral, näidistekoguga kaasas oleva ATA-märkmiku numbri kandmist näidistekogu sertifikaadi originaalile ja koopiale, tagastama dokumentide originaalid nende omanikule või tema volitatud esindajale, kinnitama näidistekogu sertifikaadi koopia ning edastama kinnitatud koopia asjaomasele korraldusasutusele vastavalt artiklile 45.

Esimesel ekspordil ühendusest tagastab tolliasutus pärast lahtri 27 täitmist näidistekogu sertifikaadi originaali (vorm 1) ja omaniku koopia (vorm 2) omanikule või tema volitatud esindajale ning edastab väljaandvale korraldusasutusele tagastamiseks mõeldud koopia (vorm 3) väljaandvale korraldusasutusele vastavalt artiklile 45.

2.   Kui näidistekogu sertifikaat on välja antud artikli 44c lõike 2 alusel, kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 1 selle erandiga, et sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja esitab kontrollimiseks ka kolmanda riigi poolt välja antud originaalsertifikaadi.

Artikkel 44g

Asendamine

Kui näidistekogu sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib selle asendada üksnes selle välja andnud asutus.

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 23 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx/xx/xxxx.”.”

16.

Artikli 57 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Erandina lõigetest 3 ja 4 ei nõuta ühendusse importimisel või reimportimisel impordiluba või (re)ekspordidokumenti järgmiste määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas nimetatud esemete puhul:

a)

tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviar, kuni 125 grammi inimese kohta, pakendites, mis on igaüks eraldi märgistatud vastavalt artikli 66 lõikele 6;

b)

kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud nn vihmakepid, kuni kolm tükki inimese kohta;

c)

surnud ja töödeldud krokodilliliste (Crocodylia spp.) isendid (välja arvatud liha ja jahitrofeed), kuni neli isendit inimese kohta;

d)

suure tiibkodalase (Strombus gigas) karbid, kuni kolm isendit inimese kohta;

e)

merihobukesed (Hippocampus spp.), kuni kolm surnud isendit inimese kohta;

f)

rõõneskarplaste (Tridacnidae spp.) karbid, kuni kolm isendit inimese kohta, kogukaaluga mitte üle 3 kg, kusjuures üks isend võib olla üks terve karp või kaks kokkusobivat poolt.”

17.

Artikli 58 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Erandina lõigetest 2 ja 3 ei nõuta artikli 57 lõike 5 punktides a–f nimetatud isendite ekspordil või reekspordil (re)ekspordidokumenti.”

18.

Artikli 66 lõiked 6 ja 7 asendatakse järgmistega:

„6.   Artiklites 64 ja 65 nimetatud isendid märgistatakse kooskõlas konventsiooniosaliste konverentsi poolt asjaomaste isendite märgistamiseks heaks kiidetud või soovitatud meetoditega ning kõik artikli 57 lõike 5 punktis a, artikli 64 lõike 1 punktis g, artikli 64 lõikes 2 ja artikli 65 lõikes 3 nimetatud kaaviaripakendid märgistatakse ühekorrasildiga. Kui ühekorrasilt ei sulge esmast pakendit, tuleb kaaviar pakkida nii, et pakendi avamisest jääks silmaga nähtav jälg.

7.   Kaaviari võivad ekspordi, reekspordi või ühendusesisese kaubavahetuse eesmärgil töödelda või ümber pakkida üksnes liikmesriigi pädeva korraldusasutuse poolt litsentseeritud töötlemisettevõtted ja (ümber)pakkimisettevõtted.

Litsentseeritud töötlemisettevõtted ja (ümber)pakkimisettevõtted on kohustatud säilitama piisavat dokumentatsiooni vastavalt kas imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal toodetud ja säilitatud kaaviari koguste kohta. Kõnealune dokumentatsioon peab olema asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele kontrollimiseks kättesaadav.

Asjaomane korraldusasutus annab igale sellisele töötlemisettevõttele ja (ümber)pakkimisettevõttele ainukordse registreerimiskoodi.

Käesoleva lõike kohaselt litsentseeritud ettevõtete loetelu ja kõik selles tehtud muudatused esitatakse konventsiooni sekretariaadile ja komisjonile.

Käesoleva lõike kohaldamisel kuuluvad töötlemisettevõtete hulka ka kaaviari tootmisega tegelevad vesiviljelusettevõtted.”

19.

Artiklit 69 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 5 lisatakse punkt f:

„f)

juhud, mil ekspordiload ja reekspordisertifikaadid on vastavalt määruse artiklile 15 antud välja tagasiulatuvalt.”;

b)

lisatakse lõige 6:

„6.   Lõikes 5 viidatud teave tuleb esitada hiljemalt iga teise aasta 15. juuniks elektroonilises, konventsiooni sekretariaadi välja antud ja komisjoni muudetud kahe aasta aruande vormile vastavas vormis ning see peab kajastama eelneva aasta 31. detsembril lõppenud kaheaastast ajavahemikku.”

20.

Artikli 71 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 71

Impordilubade taotluste tagasilükkamine pärast piirangute kehtestamist”.

21.

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

22.

X lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1332/2005 (ELT L 215, 19.8.2005, lk 1).

(2)  ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).


I LISA

„VIII LISA

Nomenklatuuri standardviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel välja antavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

LOOMASTIK

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [kõik imetajad, v.a järgmiste liikide looduslike vormide nimetuste tunnustamine (mida tuleb eelistada kodustatud vormide nimetustele): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, ning v.a. allpool nimetatud liigid]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [liikide Loxodonta africana ja Ovis vignei nimetused]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [lindude nimetused seltsi ja sugukonna tasemel]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITESi veebisait) [kõigi linnuliikide nimetused, v.a. allpool nimetatud taksonid]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [liikide Psittacus intermedia ja Trichoglossus haematodus nimetused]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [liikide Calumma vatosoa ja Calumma vencesi nimetused]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [perekonna Tupinambis liikide nimetused]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [liigi Calumma glawi nimetus]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [sugukonna Varanidae liikide nimetused]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) koostatud CITESi nomenklatuurikomitee palvel. (CITESi veebisait, dokument NC2006 Doc. 8). [perekonna Cordylus liikide nimetused]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [liigi Cyclura lewisi nimetus]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [perekonna Tupinambis liikide nimetused]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [liigi Tupinambis cerradensis nimetus]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [liigi Eunectes beniensis nimetus]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITESi veebisait) [seltsi Testudines liigi- ja sugukonnanimetused, v.a. järgmiste nimetuste allesjätmine: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [perekonna Phelsuma liikide nimetused]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [liikide Morelia clastolepis, Morelia nauta ja Morelia tracyae nimetused ning Morelia kinghorni liigi tasandile tõstmine]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [liigi Tropidophis celiae nimetus]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [liigi Tropidophis spiritus nimetus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [liigi Tropidophis morenoi nimetus]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [liigi Tropidophis hendersoni nimetus]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [sugukonna Iguanidae liikide nimetused]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [liigi Varanus boehmei nimetus]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [liigi Furcifer nicosiai nimetus]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [liikide Python breitensteini ja Python brongersmai nimetused]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Perekondade Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer liikide nimetused, välja arvatud liikide Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezensis liikidena tunnustamine]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [liigi Tupinambis quadrilineatus nimetus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [liigi Tupinambis palustris nimetus]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [liigi Crocodilurus amazonicus nimetus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [sugukondade Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae liikide nimetused, v.a perekondade Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ja Lichanura allesjätmine ja liigi Epicrates maurus liigina tunnustamine]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [liigi Phelsuma malamakibo nimetus]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [seltsi Sauria sugukondade piiritlemine]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [liigi Phelsuma hielscheri nimetus]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [liigi Naja mandalayensis nimetus]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [liikide Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus nimetused]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [seltside Testudines, Crocodylia ja Rhynchocephalia liikide nimetused]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [perekonna Uromastyx liikide nimetused]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [liikide Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja sumatrana nimetused]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [liigi Dendrobates uakarii nimetus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), versioon 3.0 7. aprilli 2006. aasta seisuga (CITESi veebisait) [klassi Amphibia liikide nimetused]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [kõigi kalaliikide nimetused]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (Teine väljaanne saadaval CD-ROMil). [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [perekonna Pandinus skorpionite liikide nimetused]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), versioon 6.5 7. aprilli 2006. aasta seisuga (CITESi veebisait) [sugukonna Theraphosidae liikide nimetused]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [perekondade Ornithoptera, Trogonoptera ja Troides liikide nimetused]

TAIMESTIK

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (parandatud trükk 1998) [kõigi määruse (EÜ) nr 338/97 lisades nimetatud taimede perekondade nimetused, kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [perekondade sünonüümid, mida ei ole nimetatud raamatus „The Plant Book”, juhul kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju, millele on viidatud allpool olevates lõikudes].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse sugukondade Cycadaceae, Stangeriaceae ja Zamiaceae liikidele viitamisel).

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Cyclamen (Primulaceae) ja perekondade Galanthus ja Sternbergia (Liliaceae) liikidele viitamisel.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse sugukonna Cactaceae liikidele viitamisel.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Dionaea, Nepenthes ja Sarracenia liikidele viitamisel.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja selle parandatud versioon Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITESi veebisait), millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Aloe ja Pachypodium liikidele viitamisel.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Taxus liikidele viitamisel.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekondade Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997); ning Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001); ning Aerides, Coelogyne, Comparettia ja Masdevallia (Volume 4, 2006) liikidele viitamisel.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, issued by The Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Euphorbia sukulentsetele liikidele viitamisel.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Dicksonia liikidele viitamisel.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Hoodia liikidele viitamisel.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#. (CITESi veebisait) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Guaiacum liikidele viitamisel.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITESi veebisait) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; juhindutakse perekonna Bulbophyllum liikidele viitamisel.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ja selle parandatud versioonid), mille on välja andnud UNEP – WCMC; nimekirja võib kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 lisades loetletud loomaliikide konventsiooniosaliste konverentsi poolt kinnitatud teaduslike nimetuste mitteametliku ülevaatena ja CITESi nomenklatuuri jaoks kehtestatud standardviidetes sisalduva teabe mitteametliku kokkuvõttena.”


II LISA

„X LISA

ARTIKLI 62 PUNKTIS 1 VIIDATUD LOOMALIIGID

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis