26.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 67/2008,

25. jaanuar 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 3199/93 (2) on ette nähtud, et igas liikmesriigis vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid peavad olema esitatud kõnealuse määruse lisas.

(2)

Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a on liikmesriigid kohustatud aktsiisimaksust vabastama mis tahes liikmesriigi nõuete kohaselt täielikult denatureeritud alkoholi, tingimusel et need nõuded on asjakohaselt teatavaks tehtud ja heaks kiidetud vastavalt kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustele.

(3)

Bulgaaria ja Rumeenia on teatanud denaturandid, mida nad kavatsevad kasutada.

(4)

Komisjon edastas teistele liikmesriikidele Bulgaaria teatise 1. jaanuaril 2007 ja Rumeenia teatise 9. jaanuaril 2007.

(5)

Teatavaks tehtud nõuetele on esitatud vastuväited. Seepärast on nõuetekohaselt järgitud direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõikes 4 osutatud menetlust ning Bulgaaria ja Rumeenia teatatud nõuded tuleks lisada määruse (EÜ) nr 3199/93 lisasse.

(6)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 3199/93.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3199/93 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21. Direktiivi on viimati muudetud 2005. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2023/2005 (ELT L 326, 13.12.2005, lk 8).


LISA

Määruse (EÜ) nr 3199/93 lisasse lisatakse järgmised lõiked:

„Bulgaaria

Etüülalkoholi täielikuks denatureerimiseks lisatakse 100 liitrile etüülalkoholile, mis sisaldab vähemalt 90 mahuprotsenti alkoholi, järgmised ained järgmistes kogustes:

5 liitrit metüületüülketooni,

2 liitrit isopropüülalkoholi,

0,2 grammi metüleensinist.

Rumeenia

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

1 gramm denatooniumbensoaati,

2 liitrit metüületüülketooni (butanoon) ja

0,2 grammi metüleensinist.”