18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 31/2008,

15. november 2007,

milles käsitletakse kalandussektori partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koostoimes artikli 300 lõikega 2 ja lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus ja Madagaskari Vabariik on pidanud läbirääkimisi kalandussektori partnerluslepingu üle, mis annab ühenduse kaluritele püügivõimalused Madagaskari Vabariigi territoriaalvetes, ning parafeerinud selle.

(2)

Nimetatud lepingu heakskiitmine on ühenduse huvides.

(3)

Tuleks määrata kindlaks kalapüügivõimaluste jagunemine liikmesriikide vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vaheline kalandussektori partnerlusleping kiidetakse ühenduse nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale määrusele. (1)

Artikkel 2

Lepingu protokollis ette nähtud püügivõimalused jaotuvad liikmesriikide vahel järgmiselt:

Kalapüügi liik

Laeva tüüp

Liikmesriik

Litsentsid või kvoot

Tuunipüük

Tuunikülmutusseinerid

Hispaania

23

Prantsusmaa

19

Itaalia

1

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad tonnaažiga üle 100 GT

Hispaania

25

Prantsusmaa

13

Portugal

7

Ühendkuningriik

5

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad tonnaažiga kuni 100 GT

Prantsusmaa

26

Põhjalähedane püük

Katsepüük õngejadaga

Prantsusmaa

5

Kui kõnealuste liikmesriikide litsentsitaotlused ei ammenda neile protokolliga sätestatud püügivõimalusi, võib komisjon arvesse võtta mis tahes muu liikmesriigi litsentsitaotlust.

Artikkel 3

Komisjoni 14. märtsi 2001. aasta määruses (EÜ) nr 500/2001, millega sätestatakse ühenduse kalalaevade poolt kolmandate riikide vetes ja avamerel püütud saagi seiret käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) sätestatud korras peavad liikmesriigid, kelle laevad käesoleva lepingu raames kala püüavad, teatama komisjonile kõik Madagaskari püügivööndis püütud kogused.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. L. RODRIGUES


(1)  Lepingu tekst on avaldatud ELTs L 331, 17.12.2007, lk 7.

(2)  EÜT L 73, 15.3.2001, lk 8.