23.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/68


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/112/EÜ,

16. detsember 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja 1999/13/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (3) nähakse ette ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise ühtlustamine ühenduses. Nimetatud määrusega asendatakse nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta), (4) samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) (5).

(2)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 puhul tuginetakse direktiividega 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ saadud kogemustele ning sellega võetakse kasutusele ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriumid, mis on ette nähtud rahvusvahelisel tasandil ÜRO struktuuri raames vastu võetud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemis (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS).

(3)

Direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ teatavad klassifitseerimist ja märgistamist käsitlevad sätted on võetud aluseks ka muude ühenduse õigusaktide, näiteks nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ (liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta), (6) nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 88/378/EMÜ (mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (7) nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/13/EÜ (teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta), (8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta), (9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) (10) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/42/EÜ (teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) (11) kohaldamisel.

(4)

GHSi kriteeriumide lisamine ühenduse õigusaktidesse toob kaasa uute ohuklasside ja -kategooriate kasutuselevõtu, mis vastavad direktiivides 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ette nähtud klassifitseerimis- ja märgistamiskorrale ainult osaliselt. Vanalt klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemilt uuele ülemineku võimalike mõjude analüüs on viinud järelduseni, et kui kohandada direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 2000/53/EÜ ja 2002/96/EÜ klassifitseerimiskriteeriumide viiteid uue, määrusega (EÜ) nr 1272/2008 kasutusele võetud süsteemiga, peaks vastavate õigusaktide reguleerimisala samaks jääma.

(5)

Samuti on vaja kohandada direktiivi 76/768/EMÜ, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) (12) vastuvõtmist.

(6)

Seepärast on asjakohane ühtlustada direktiiv 1999/13/EÜ direktiiviga 67/548/EMÜ, milles on riskilause R40 asendatud kahe uue riskilausega R40 ja R68, et tagada korrektne üleminek määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud ohulausetele.

(7)

Direktiivides 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ esitatud klassifitseerimiskriteeriumidelt üleminek peaks olema täielikult lõppenud 1. juuniks 2015. Kosmeetikatoodete, mänguasjade, värvide, lakkide, sõidukite viimistlustoodete, sõidukite ning elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on tootjad, importijad või allkasutajad määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses, nagu seda on ettevõtjad, kelle tegevust hõlmab direktiiv 1999/13/EÜ. Neil kõigil tuleks võimaldada kujundada oma üleminekustrateegia käesoleva direktiivi alusel samas ajalises raamistikus nagu määruse (EÜ) nr 1272/2008 alusel.

(8)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (13) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(9)

Seepärast tuleks direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ muutmine

Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1.

sõnad „valmistis” ja „valmistised” määruse (EÜ) nr 1907/2006 (30. detsembri 2006. aasta redaktsioonis) artikli 3 punkti 2 tähenduses asendatakse kogu tekstis vastavalt sõnaga „segu” või „segud” vastavas käändes;

2.

artikli 4a lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

viia oma territooriumil läbi koostisainete või koostisainete kombinatsioonide puhul loomkatseid selleks, et vastata käesoleva direktiivi nõuetele, hiljemalt kuupäeval, mil need katsed peavad olema asendatud ühe või enama komisjoni 30. mai 2008. aasta määruses (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) (14) või käesoleva direktiivi IX lisas loetletud valideeritud meetodiga;

3.

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse artikkel 4b järgmisega:

„Artikkel 4b

Kosmeetikatoodetes on keelatud kasutada aineid, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (15) VI lisa 3. osa alusel klassifitseeritud 1 A, 1B ja 2. kategooria kantserogeenseks, sugurakkudele mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks. Selleks võtab komisjon vastu vajalikud meetmed vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. 2. kategooriasse klassifitseeritud ainet võib kosmeetikatoodetes kasutada juhul, kui tarbijaohutuse komitee on ainet hinnanud ning kiitnud heaks selle kosmeetikatoodetes kasutamiseks.

4.

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse artikli 7a lõike 1 punkti h teise lõigu viimane lause järgmisega:

„Punkti a alusel üldkasutatavaks tehtavad kvantitatiivsed andmed esitatakse ainult ainete kohta, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

a)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

b)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

c)

ohuklass 4.1;

d)

ohuklass 5.1.”;

5.

IX lisa esimene lause asendatakse järgmisega:

„Käesolevas lisas on loetletud teadusuuringute ühiskeskuse koosseisu kuuluva Euroopa Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Keskuse (ECVAM) poolt kinnitatud alternatiivmeetodid, mis vastavad käesoleva direktiivi nõuetele ja mis ei ole loetletud määruses (EÜ) nr 440/2008.”.

Artikkel 2

Direktiivi 88/378/EMÜ muutmine

Direktiivi 88/378/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1.

sõnad „valmistis” ja „valmistised” määruse (EÜ) nr 1907/2006 (30. detsembri 2006. aasta redaktsioonis) artikli 3 punkti 2 tähenduses asendatakse kogu tekstis vastavalt sõnaga „segu” või „segud” vastavas käändes;

2.

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse II lisa II osa 2. jaotise punkt b järgmisega:

„b)

Mänguasjad ei või sisaldada aineid ega segusid, mis võivad süttida mittesüttivate lenduvate komponentide lendumisel, kui need mänguasjad sisaldavad oma toimimiseks (eriti materjalid ja seadmed keemiakatseteks, mudeli kokkupanekuks, plasti või keraamika vormimiseks, emailimiseks, fotograafiaks või samalaadseteks tegevusteks) segusid, mis on ohtlikud direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses, või aineid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (16) I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

i)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

ii)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

iii)

ohuklass 4.1;

iv)

ohuklass 5,1.

3.

alates 1. juunist 2015 asendatakse II lisa II osa 2. jaotise punkt b järgmisega:

„b)

Mänguasjad ei või sisaldada aineid ega segusid, mis võivad süttida mittesüttivate lenduvate komponentide lendumisel, kui need mänguasjad sisaldavad oma toimimiseks (eriti materjalid ja seadmed keemiakatseteks, mudeli kokkupanekuks, plasti või keraamika vormimiseks, emailimiseks, fotograafiaks või samalaadseteks tegevusteks) aineid või segusid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (17) I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

i)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

ii)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

iii)

ohuklass 4.1;

iv)

ohuklass 5.1.

4.

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse II lisa II osa 3. jaotise punkti 3 esimene lõik järgmisega:

„3.

Mänguasjad ei või sisaldada segusid, mis on ohtlikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (18) tähenduses, ega aineid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

a)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

b)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

c)

ohuklass 4.1;

d)

ohuklass 5.1,

kogustes, mis võivad kahjustada neid kasutavate laste tervist. Igal juhul on rangelt keelatud lisada mänguasjale selliseid aineid või segusid, kui need on ette nähtud mänguasja kasutamisel sellistena kasutamiseks.

5.

alates 1. juunist 2015 asendatakse II lisa II osa 3. jaotise punkti 3 esimene lõik järgmisega:

„3.

Mänguasjad ei või sisaldada aineid ega segusid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

a)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

b)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

c)

ohuklass 4.1;

d)

ohuklass 5.1,

kogustes, mis võivad kahjustada neid kasutavate laste tervist. Igal juhul on rangelt keelatud lisada mänguasjale selliseid aineid või segusid, kui need on ette nähtud mänguasja kasutamisel sellistena kasutamiseks.”;

6.

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse IV lisa 4. jaotise pealkiri ja punkt a järgmisega:

„4.   Mänguasjad, mis sisaldavad ohtlikke aineid või segusid. Keemilised mänguasjad

a)

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätete kohaldamist, peavad selliste mänguasjade kasutusjuhised, mis sisaldavad ohtlikke segusid või aineid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

i)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

ii)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

iii)

ohuklass 4.1;

iv)

ohuklass 5.1,

sisaldama hoiatust nende ainete või segude ohtliku iseloomu kohta ja nendes tuleb ära näidata ohutusnõuded, mida kasutaja peab täitma, et vältida neist tulenevat ohtu, mis täpsustatakse vastavalt mänguasja laadile. Seda liiki mänguasjade kasutamisest tulenevate raskete õnnetuste korral antav esmaabi peab samuti olema ära näidatud. Samuti tuleb nimetada, et selliseid mänguasju tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.”;

7.

alates 1. juunist 2015 asendatakse IV lisa 4. jaotise pealkiri ja punkt a järgmisega:

„4.   Mänguasjad, mis sisaldavad ohtlikke aineid või segusid. Keemilised mänguasjad

a)

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätete kohaldamist, peavad selliste mänguasjade kasutusjuhised, mis sisaldavad aineid või segusid, mis vastavad kõnealuse määruse I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

i)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

ii)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

iii)

ohuklass 4.1;

iv)

ohuklass 5.1,

sisaldama hoiatust nende ainete või segude ohtliku iseloomu kohta ja nendes tuleb ära näidata ohutusnõuded, mida kasutaja peab täitma, et vältida neist tulenevat ohtu, mis täpsustatakse vastavalt mänguasja laadile. Seda liiki mänguasjade kasutamisest tulenevate raskete õnnetuste korral antav esmaabi peab samuti olema ära näidatud. Samuti tuleb nimetada, et selliseid mänguasju tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.”

Artikkel 3

Direktiivi 1999/13/EÜ muutmine

Direktiivi 1999/13/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

sõnad „valmistis” ja „valmistised” määruse (EÜ) nr 1907/2006 (30. detsembri 2006. aasta redaktsioonis) artikli 3 punkti 2 tähenduses asendatakse kogu tekstis vastavalt sõnaga „segu” või „segud” vastavas käändes;

2.

artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse lõige 6 järgmisega:

„6.   Ained või segud, mida nende LOÜ-sisalduse tõttu klassifitseeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (19) kohaselt kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks ning mis kannavad või peavad kandma ohulauseid H340, H350, H350i, H360D või H360F või riskilauseid R45, R46, R49, R60 või R61, asendatakse võimalikult kiiresti vähem kahjulike ainete ja segudega, võttes arvesse olemasolevaid võimalusi ja artikli 7 lõikes 1 osutatud juhiseid.

b)

alates 1. juunist 2015 asendatakse lõige 6 järgmisega:

„6.   Ained või segud, mida nende LOÜ-sisalduse tõttu klassifitseeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (20) kohaselt kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks ning mis kannavad või peavad kandma ohulauseid H340, H350, H350i, H360D või H360F, asendatakse võimalikult kiiresti vähem kahjulike ainete ja segudega, võttes arvesse olemasolevaid võimalusi ja artikli 7 lõikes 1 nimetatud juhiseid.

c)

lõiget 8 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „hoiatusväljendiga R40” asendatakse „riskilausega R40 või R68”;

ii)

sõnad „märgistuse R40” asendatakse sõnadega „märgistuse R40 või R68”;

iii)

alates 1. juunist 2015 asendatakse sõnad „riskilausega R40 või R68” sõnadega „ohulausega H341 või H351”;

iv)

alates 1. juunist 2015 asendatakse sõnad „märgistuse R40 või R68” sõnadega „ohulause H341 või H351”;

d)

alates 1. juunist 2015 asendatakse lõikes 9 sõna „hoiatusväljendeid” sõnaga „ohulauseid”;

e)

lõiget 13 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „märgistust R40, R60 või R61” asendatakse sõnadega „riskilauseid R40, R68, R60 või R61”;

ii)

alates 1. juunist 2015 asendatakse sõnad „riskilauseid R40, R68, R60 või R61” sõnadega „ohulauseid H341, H351, H360F või H360D”.

Artikkel 4

Direktiivi 2000/53/EÜ muutmine

Alates 1. detsembrist 2010 asendatakse direktiivi 2000/53/EÜ artikli 2 punkt 11 järgmisega:

„11.

„ohtlik aine” – mis tahes aine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (21) I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

a)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

b)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

c)

ohuklass 4.1;

d)

ohuklass 5.1.

Artikkel 5

Direktiivi 2002/96/EÜ muutmine

Direktiivi 2002/96/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

sõnad „valmistis” ja „valmistised” Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (30. detsembri 2006. aasta redaktsioonis) artikli 3 punkti 2 tähenduses asendatakse kogu tekstis vastavalt sõnaga „segu” või „segud” vastavas käändes;

2.

alates 1. detsembrist 2010 asendatakse artikli 3 punkt l järgmisega:

„l)

„ohtlik aine või segu” – kõik segud, mida tuleb pidada ohtlikuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) (22) tähenduses, või kõik ained, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (23) I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

i)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

ii)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

iii)

ohuklass 4.1;

iv)

ohuklass 5.1.

3.

alates 1. juunist 2015 asendatakse artikli 3 punkt l järgmisega:

„l)

„ohtlik aine või segu” – kõik ained või segud, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (24) I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või -kategooriate kriteeriumidele:

i)

ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

ii)

ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

iii)

ohuklass 4.1;

iv)

ohuklass 5.1;

4.

II lisa 1. jaos asendatakse kolmeteistkümnes taane järgmisega:

„—

tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad komponendid määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas esitatud kirjelduse kohaselt;”.

Artikkel 6

Direktiivi 2004/42/EÜ muutmine

Direktiivi 2004/42/EÜ artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 3 asendatakse sõna „preparaadid” sõnaga „segud”;

b)

lõikes 8 asendatakse sõna „preparaat” sõnaga „segu”.

Artikkel 7

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 1. aprilliks 2010. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid sätteid alates 1. juunist 2010.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 16. detsember 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

president

B. LE MAIRE


(1)  ELT C 120, 16.5.2008, lk 50.

(2)  Euroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 28. novembri 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(4)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

(5)  EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

(6)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

(7)  EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1.

(8)  EÜT L 85, 29.3.1999, lk 1.

(9)  EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34.

(10)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

(11)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 87.

(12)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud väljaandes ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.

(13)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(14)  ELT L 142, 31.5.2008, lk 1.”;

(15)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;

(16)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;

(17)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;

(18)  EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.”;

(19)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;

(20)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;

(21)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”.

(22)  EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

(23)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;

(24)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.”;