25.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/54


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/75/EÜ,

24. juuli 2008,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine süsinikdioksiid kõnealuse direktiivi I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud loetelu selliste toimeainete kohta, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Süsinikdioksiid kuulub nimetatud loetelusse.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on süsinikdioksiidi hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 14: näriliste tõrjevahendid.

(3)

Prantsusmaa määrati referentliikmesriigiks ja ta esitas 15. mail 2006 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 21. juunil 2007 hindamisaruandesse ning tehti ettepanek kanda direktiivi 98/8/EÜ IA lisasse süsinikdioksiid (üksnes kasutamiseks lõksuseadeldisega töötavates kasutusvalmis gaasikanistrites).

(5)

Tavaliselt peaksid IA lisas loetletud toimeained olema loetletud ka I lisas. I lisasse kandmisega hõlmatakse sellised kasutusviisid, mille korral toode peaks vastama direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele, kuid ei hõlmata madala riskiastmega toodete kasutusviise. Nende hulka kuuluvad ka süsinikdioksiidi sisaldavad näriliste tõrjevahenditena kasutatavad teatavad biotsiidid. Seega on asjakohane kanda süsinikdioksiid I lisa tooteliiki 14, et kõikides liikmesriikides oleks võimalik vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikele 3 anda välja, muuta või tühistada lubasid, mis võimaldavad süsinikdioksiidi sisaldavaid biotsiide kasutada näriliste tõrjevahendina.

(6)

Hindamisaruannet muudeti vastavalt ning see vaadati läbi alalises biotsiidide komitees 29. novembril 2007.

(7)

Süsinikdioksiidi hindamisel ei ilmnenud ühtegi lahendamata küsimust ega probleemi, millega peaks tegelema tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee.

(8)

Ühenduse tasandil hinnati aine ühte konkreetset kasutusviisi. Lisaks ei esitatud kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikega 5 teatavat teavet ja seega ei hinnatud seda. Seepärast peaksid liikmesriigid hindama selliseid riske, mis mõjutavad keskkonna osasid ja elanikerühmi ning mida ei ole riskide hindamisel ühenduse tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning toote kasutusloa andmisel tagama, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlakstehtud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni.

(9)

Käesoleva direktiivi sätteid on oluline kohaldada samal ajal kõikides liikmesriikides, et tagada toimeainena süsinikdioksiidi sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(10)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku esitanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

(11)

Lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid rakendada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3, eelkõige välja anda, muuta või tühistada tooteliiki 14 kuuluvate süsinikdioksiidi sisaldavate biotsiidide kasutamislube, et tagada nende vastavus direktiivile 98/8/EÜ.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Hiljemalt 31. märtsiks 2009 võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud sätted. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavuse tabeli.

Liikmesriigid kohaldavad neid õigusnorme alates 1. novembrist 2009.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2008/31/EÜ (ELT L 81, 20.3.2008, lk 57).

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Järgmine kirje „nr 7” lisatakse direktiivi 98/8/EÜ I lisasse:

nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg

(v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„7

süsinikdioksiid

süsinikdioksiid

EÜ nr: 204-696-9

CASi nr: 124-38-9

990 ml/l

1. november 2009

31. oktoober 2011

31. oktoober 2019

14

Tootele loa andmise hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale hindavad liikmesriigid teatava toote puhul, kui see on asjakohane, mõju tootega kokku puutuda võivatele elanikerühmadele ja kasutusviise või kokkupuutestsenaariume, mida ei ole ühenduse tasandil riskide hindamisel representatiivselt käsitletud.

Tootele loa andmisel hindavad liikmesriigid neid riske ja tagavad sellest tulenevalt, et võetakse asjakohased meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlakstehtud riskide vähendamiseks.

Kasutusloa võib tootele anda ainult sel juhul, kui taotluses on tõendatud, et riske saab vähendada lubatava tasemeni.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm