1.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/28


NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/72/EÜ,

15. juuli 2008,

köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (2) on korduvalt (3) oluliselt muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Köögiviljatootmisel on ühenduse põllumajanduses tähtis koht.

(3)

Rahuldavate tulemuste saavutamine köögiviljakasvatuses sõltub oluliselt mitte ainult köögiviljaseemne turustamist käsitleva nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiviga 2002/55/EÜ (4) reguleeritud seemne, vaid ka köögiviljade paljundamiseks kasutatava istutusmaterjali kvaliteedist ja taimetervisest.

(4)

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali erinev käsitlemine eri liikmesriikides loob tõenäoliselt kaubandustõkkeid ning takistab seega nende toodete vaba liikumist ühenduse piires.

(5)

Ühtlustatud tingimused ühenduse tasandil peaks tagama selle, et ühenduse kõikides osades pakutakse ostjatele tervet ja hea kvaliteediga köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali.

(6)

Nimetatud ühtlustatud tingimused peavad taimetervise osas olema kooskõlas nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiviga 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta. (5)

(7)

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ taimetervist käsitlevate sätete kohaldamist, ei ole otstarbekas kohaldada ühenduse eeskirju köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamise kohta, kui vastavad tooted on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse, kuna viimastes kohaldatavad eeskirjad võivad erineda käesolevas direktiivis sätestatutest.

(8)

Iga köögiviljataimede perekonna ja liigi taimetervise- ja kvaliteedistandardite kindlaksmääramine nõuab pikaajalist ja detailset tehnilist ja teaduslikku analüüsi. Järelikult tuleb sel eesmärgil kehtestada vastavasisuline menetlus.

(9)

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali tarnijatel lasub esmane kohustus tagada, et nende tooted vastavad käesolevas direktiivis sätestatud tingimustele.

(10)

Liikmesriikide pädevad asutused peaksid kontrollimise ja inspekteerimise kaudu tagama, et tarnijad täidavad neid tingimusi.

(11)

Tuleks ette näha ühenduse kontrollmeetmed, et tagada käesolevas direktiivis sätestatud standardite ühtne kohaldamine kõikides liikmesriikides.

(12)

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali ostjate huvides on see, et sortide nimed oleksid teada ja nende sordiehtsus tagatud.

(13)

Sel eesmärgil tuleks võimalikult ulatuslikult kehtestada sätted, mis näevad ette köögiviljaseemne turustamise kohta kehtestatud eeskirjade kohaldamist sorte puudutavate aspektide suhtes.

(14)

Selleks et tagada köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali sordiehtsus ja nõuetekohane turustamine, tuleks kehtestada ühenduse eeskirjad partiide eraldamise ja märgistamise kohta. Kasutatavad etiketid peaksid sisaldama üksikasju, mis on vajalikud nii ametlikuks kontrolliks kui ka tarbija informeerimiseks.

(15)

Tuleks kehtestada eeskirjad, mis lubaksid ajutiste tarneraskuste korral sellise köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamist, mis vastab käesolevas direktiivis sätestatutest vähem rangetele nõuetele.

(16)

Liikmesriikidel peaks olema keelatud kehtestada II lisas märgitud taimeperekondade ja -liikide puhul, mille kohta koostatakse nimekirjad, uusi turustamistingimusi või -piiranguid, välja arvatud need, mis on sätestatud käesolevas direktiivis.

(17)

Tuleks kehtestada sätted kolmandates riikides toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamise lubamiseks ühenduse piires tingimusel, et selle kohta antakse alati samad tagatised kui ühenduses toodetud ja ühenduse eeskirjadele vastava köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali kohta.

(18)

Liikmesriikides kasutatavate tehniliste uurimismeetodite ühtlustamiseks ning ühenduses toodetud paljundus- ja istutusmaterjali ja köögiviljataimede võrdlemiseks nendega, mis on toodetud kolmandates riikides, tuleks teostada võrdluskatseid kontrollimaks selliste toodete vastavust käesoleva direktiivi nõuetele.

(19)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (6)

(20)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud III lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise suhtes ühenduse piires.

2.   Artikleid 2–20 ja artiklit 23 kohaldatakse II lisas loetletud taimeperekondade ja -liikide ning nende hübriidide suhtes.

Need artiklid kehtivad ka muude taimeperekondade ja -liikide või nende hübriidide pookealuste ja muude taimeosade suhtes, kui nende külge on poogitud või on tarvilik pookida mõne mainitud taimeperekonna või -liigi või selle hübriidi materjali.

3.   Muudatused II lisas esitatud taimeperekondade ja -liikide nimekirjas võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 3 nimetatud menetlusega.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks direktiivis 2000/29/EÜ sätestatud sanitaareeskirjade kohaldamist, ei kohaldata käesolevat direktiivi paljundus- või istutusmaterjali suhtes, mis on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse, kui see on sellisena nõuetekohaselt märgistatud ja seda hoitakse piisavalt isoleerituna.

Esimese lõigu rakendusmeetmed, eriti märgistamise ja isoleerituse kohta, võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 3

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„paljundusmaterjal” – taimeosad ja kogu taimne materjal, kaasa arvatud köögiviljade paljundamiseks ja tootmiseks ette nähtud pookealused;

b)

„istutusmaterjal” – terved taimed ja taimeosad, kaasa arvatud poogitud taimede poogitud osad, mis on ette nähtud istutamiseks köögiviljatootmise eesmärgil;

c)

„tarnija” – iga füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb seoses köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga ametialaselt vähemalt ühega järgmistest tegevusaladest: paljundamine, tootmine, säilitamine ja/või töötlemine ning turustamine;

d)

„turustamine” – paljundus- või istutusmaterjali ükskõik millisel kujul kättesaadavana või laos hoidmine, väljapanemine või müügiks pakkumine, teisele isikule müümine ja/või kohaletoimetamine;

e)

„vastutav ametiasutus” –

i)

liikmesriigi poolt riigi valitsuse järelevalve all loodud või määratud keskasutus, mis vastutab kvaliteediga seotud küsimuste eest;

ii)

iga riigiasutus, mis on loodud:

riigi tasandil või

piirkondlikul tasandil riigi ametiasutuste järelevalve all vastavuses asjaomase liikmesriigi siseriiklike õigusaktide sätetega.

Alapunktides i ja ii märgitud asutused võivad vastavalt asjakohastele siseriiklikele õigusaktidele käesoleva direktiiviga neile määratud ning nende järelevalve all täidetavad ülesanded delegeerida mis tahes avalik-õiguslikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kes ametlikult heakskiidetud põhikirja alusel täidab üksnes teatud kindlaid ülesandeid avalikes huvides, tingimusel, et sellisel juriidilisel isikul ja selle liikmetel puudub isiklik huvi võetavate meetmete tulemuste suhtes.

Liikmesriigid tagavad, et alapunktides i ja ii viidatud asutuste vahel toimub tihe koostöö.

Lisaks sellele võib kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega anda heakskiidu ka mõnele muule alapunktides i ja ii viidatud asutuste nimel moodustatud, nende alluvuses ja järelevalve all tegutsevale juriidilisele isikule, tingimusel, et sel isikul puudub isiklik huvi võetavate meetmete tulemuste suhtes.

Liikmesriigid teatavad komisjonile oma vastutavatest ametiasutustest. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele;

f)

„ametlikud meetmed” – meetmed, mida võtab vastutav ametiasutus;

g)

„ametlik kontroll” – kontroll, mida teostab vastutav ametiasutus;

h)

„ametlik teatis” – teatis, mille annab välja vastutav ametiasutus või mis antakse välja selle ametiasutuse vastutusel;

i)

„partii” – ühe kauba ühikute arv, mida on võimalik identifitseerida koostise ühtluse ja päritolu järgi;

j)

„laboratoorium” – avalik-õiguslik või eraõiguslik üksus, mis teostab analüüsi ja nõuetekohast diagnoosimist, võimaldades tootjal teostada järelevalvet tootekvaliteeti üle.

Artikkel 4

Kooskõlas artikli 21 lõikes 3 nimetatud menetlusega luuakse I lisas nimekiri iga II lisas märgitud taimeperekonna ja -liigi kohta ning muude taimeperekondade ja -liikide pookealuste kohta, kui viimastele on poogitud või on tarvilik pookida mainitud taimeperekondade või -liikide materjali, koos viitega asjaomaste taimeperekondade ja -liikide suhtes kohaldatavatele direktiivis 2000/29/EÜ sätestatud taimetervise tingimustele, mis sätestab:

a)

tingimused, millele köögiviljade istutusmaterjal peab vastama, eriti need, mis on seotud põllukultuuride kvaliteedi ja puhtusega, ning kui see on asjakohane, ka sordiomadustega. Need tingimused lisatakse I lisa A osale;

b)

tingimused, millele paljundusmaterjal peab vastama, eriti need, mis on seotud rakendatava paljundussüsteemi ja kasvava põllukultuuri puhtusega, ning kui see on asjakohane, ka sordiomadustega. Need tingimused sätestatakse I lisa B osas.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid tagavad, et tarnijad võtavad tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagamaks käesoleva direktiiviga kehtestatud standardite järgimise kõikidel köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise etappidel.

2.   Lõike 1 kohaldamisel teostab mainitud tarnija ise või laseb akrediteeritud tarnijal või vastutaval ametiasutusel teostada kontrolli vastavalt järgmistele põhimõtetele:

kasutatavate tootmismeetodite põhjal probleemsete etappide kindlaksmääramine tootmisprotsessis;

meetodite väljatöötamine ja rakendamine esimeses taandes mainitud probleemsete etappide järelevalveks ja kontrolliks;

proovide võtmine analüüside teostamiseks vastutava ametiasutuse poolt akrediteeritud laboratooriumis kontrollimaks käesolevas direktiivis kehtestatud standardite järgimist;

esimeses, teises ja kolmandas taandes viidatud andmete kohta kirjaliku arvestuse või kustumatul kujul salvestatava arvestuse pidamine, samuti arvestuse pidamine paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise kohta, mida hoitakse vastutava ametiasutuse käsutuses. Neid dokumente ja registreid säilitatakse vähemalt ühe aasta jooksul.

Tarnijatelt, kelle vastavasisuline tegevus piirdub üksnes mujal kui nende endi ruumides toodetud ja pakendatud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamisega, nõutakse kirjaliku arvestuse või kustumatul kujul salvestatava arvestuse pidamist siiski ainult vastavate toodete ostmise ja müümise ja/või kohaletoimetamise kohta.

Käesolevat lõiget ei kohaldata tarnijate suhtes, kelle vastavasisuline tegevus piirdub väikeste koguste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali tarnimisega sellega ametialaselt mittetegelevatele lõpptarbijatele.

3.   Kui lõikes 1 viidatud tarnijate endi kontrolli tulemused või nende käsutuses olev teave näitavad ühe või enama direktiivis 2000/29/EÜ viidatud kahjuliku organismi olemasolu või standardite kohaselt tavaliselt lubatavast arvukamat esinemist või käesoleva direktiivi artikli 4 kohaselt kehtestatud nimekirjades toodud organismide olemasolu, teatab tarnija sellest viivitamatult vastutavale ametiasutusele ja võtab tarvitusele selle asutuse kehtestatud meetmed või mis tahes muud vajalikud meetmed, et vähendada vastavate kahjulike organismide levimise riski. Tarnija peab arvestust kahjulike organismide kõigi esinemisjuhtude kohta oma ruumides ja kõigi meetmete kohta, mida vastavate esinemisjuhtudega seoses on rakendatud.

4.   Lõike 2 teise lõigu kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 6

1.   Vastutav ametiasutus akrediteerib tarnijad pärast seda, kui on kontrollinud, et nende tootmismeetodid ja rajatised vastavad käesolevas direktiivis nende tegevuslaadi suhtes kehtestatud nõuetele. Akrediteeringut tuleb uuendada, kui tarnija otsustab teostada muid tegevusi kui need, mille osas ta on akrediteeritud.

2.   Vastutav ametiasutus akrediteerib laboratooriumid pärast seda, kui on kontrollinud, et laboratooriumid, nende meetodid ja rajatised vastavad käesolevas direktiivis nende poolt teostatava katsetegevuse suhtes kehtestatud nõuetele, mis määratletakse vastavalt artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusele. Akrediteeringut tuleb uuendada, kui laboratoorium otsustab teostada muid tegevusi kui need, mille osas ta on akrediteeritud.

3.   Kui lõigetes 1 ja 2 viidatud nõudeid enam ei täideta, võtab vastutav ametiasutus tarvitusele vajalikud meetmed. Selles osas võtab ta eriti arvesse mis tahes artikli 7 sätete kohaselt teostatud kontrolli tulemusi.

4.   Tarnijate, ettevõtete ja laboratooriumide järelevalvet ja kontrolli teostatakse regulaarselt vastutava ametiasutuse poolt või selle vastutusel, kusjuures viimasele peab alati olema kindlustatud vaba juurdepääs ettevõtete kõikidele osadele tagamaks käesoleva direktiivi nõuete järgimine. Järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed võetakse vastavalt vajadusele vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Kui selline järelevalve ja kontroll näitab, et käesoleva direktiivi nõudeid ei täideta, võtab vastutav ametiasutus tarvitusele vajalikud meetmed.

Artikkel 7

1.   Komisjoni eksperdid võivad koostöös liikmesriikide vastutavate ametiasutustega teostada kontrolle kohapeal, kui see on vajalik käesoleva direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks ja eriti selleks, et kontrollida käesoleva direktiivi nõuete tegelikku järgimist tarnijate poolt. Liikmesriik, kelle territooriumil kontrolli läbi viiakse, osutab ekspertidele nende kohustuste täitmisel igakülgset vajalikku abi. Komisjon teavitab liikmesriike uuringute tulemusest.

2.   Lõike 1 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 8

1.   Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali võivad turustada ainult akrediteeritud tarnijad tingimusel, et see vastab artiklis 4 viidatud nimekirjas sätestatud nõuetele.

2.   Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ sätete kohaldamist, ei kohaldata lõiget 1 köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali suhtes, mis on ette nähtud:

a)

katseteks või kasutamiseks teaduslikel eesmärkidel või

b)

aretustööks või

c)

geneetilise mitmekesisuse säilitamise meetmete rakendamiseks.

3.   Lõike 2 punktide a, b ja c kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastavalt vajadusele vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 9

1.   Ilma et see piiraks artikli 2 kohaldamist, ei turustata ühenduse piires köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, mis kuulub II lisas loetletud taimeperekondadesse või -liikidesse ning mida ühtlasi käsitletakse direktiivis 2002/55/EÜ, välja arvatud juhul, kui see kuulub selle direktiiviga heakskiidetud sorti.

2.   Ilma et see piiraks artikli 2 ja käesoleva artikli lõike 3 kohaldamist, ei turustata ühenduse piires köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, mis kuulub II lisas loetletud taimeperekondadesse või -liikidesse, kuid mida ei käsitleta direktiivis 2002/55/EÜ, välja arvatud juhul, kui see kuulub vähemalt ühes liikmesriigis ametlikult heakskiidetud sorti.

Heakskiitmise tingimuste suhtes kohaldatakse direktiivi 2002/55/EÜ artiklite 4 ja 5 ning artikli 9 lõike 3 sätteid.

Heakskiitmise ja sordi säilitamise menetluste ja formaalsuste suhtes kohaldatakse mutatis mutandis mainitud direktiivi artikli 3 lõikeid 2 ja 4, artikleid 6, 7, 8, artikli 9 lõikeid 1, 2 ja 4 ning artikleid 10–15.

Iga juhtumi puhul võib võtta arvesse mitteametlike katsete tulemusi ja kasvatamise ajal kogutud praktilist teavet.

3.   Kooskõlas lõikega 2 ametlikult heaks kiidetud sordid kantakse ühisesse köögiviljasortide kataloogi, millele viitab direktiivi 2002/55/EÜ artikkel 17. Käesoleva direktiivi artikli 16 lõiget 2 ning artikleid 17, 18 ja 19 kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikkel 10

1.   Köögiviljade kasvatamise ja tõstmise või algmaterjalist eemaldamise ajal hoitakse paljundus- ja istutusmaterjali partiid teineteisest lahus.

2.   Kui erineva päritoluga köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali selle pakendamise, ladustamise, transpordi või kättetoimetamise ajal kokku pannakse või segatakse, peab tarnija arvestust, mis hõlmab järgmisi andmeid: partii koostis ja selle üksikute komponentide päritolu.

3.   Liikmesriigid tagavad lõigete 1 ja 2 nõuete järgimise ametliku kontrolli teostamise kaudu.

Artikkel 11

1.   Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 2 kohaldamist, turustatakse köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali ainult piisavalt ühtlike partiidena ja juhul, kui see on loetud vastavaks käesolevale direktiivile ning sellega on kaasas dokument, mille tarnija on koostanud kooskõlas artikli 4 kohaselt kehtestatud nimekirjas sätestatud tingimustega. Kui nimetatud dokumendis esineb ametlik teatis, hoitakse see dokumendi muust sisust selgelt lahus.

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali märgistamise ja/või sulgemise ja pakendamise nõuded sätestatakse artiklis 4 viidatud nimekirjas.

2.   Kui jaemüüja tarnib köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali sellega ametialaselt mittetegelevale lõpptarbijale, võivad märgistamisnõuded piirduda asjakohase teabega toote kohta.

Artikkel 12

1.   Liikmesriigid võivad vabastada:

a)

artikli 11 kohaldamisest väiketootjad, kelle kogu köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali toodang ja müük on ette nähtud lõpptarbimiseks kohalikul turul isikute poolt, kes ei ole ametialaselt seotud taimede tootmisega („kohalik ringlus”);

b)

artiklis 18 nimetatud kontrollist ja ametlikust kontrollist eespool nimetatud vabastatud isikute poolt kohaliku ringluse tarbeks toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali.

2.   Rakendusmeetmed, mis on seotud käesoleva artikli lõikes 1 mainitud vabastusi puudutavate muude nõuetega, iseäranis „väiketootja” ja „kohaliku turu” mõistete osas, ning asjakohaste menetlustega, võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 13

Ilma et see piiraks direktiivis 2000/29/EÜ sätestatud taimetervise eeskirjade kohaldamist, võib käesoleva direktiivi nõuetele vastava köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali ajutiste tarneraskuste korral rakendada kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega meetmeid sellise köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamiseks, mis vastab vähem rangetele nõuetele.

Artikkel 14

1.   Käesoleva direktiivi nõudeid ja tingimusi järgiva köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamise kohta ei kehti tarnija, taimetervise, kasvusubstraadi ja kontrollmeetmete suhtes mingeid piiranguid peale nende, mis on sätestatud käesolevas direktiivis.

2.   Nende köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamise kohta, mille sort on kantud ühisesse köögiviljasortide kataloogi, ei kehti sordi suhtes mingeid piiranguid peale nende, mis on sätestatud või millele viidatakse käesolevas direktiivis.

Artikkel 15

II lisas nimetatud toodete puhul hoiduvad liikmesriigid nõuete või turustamispiirangute kehtestamisest, mis on rangemad kui artiklis 4 viidatud nimekirjades sätestatud, või nende mittekohaldatavuse korral 28. aprillil 1992 kehtivad nõuded või piirangud.

Artikkel 16

1.   Kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega otsustatakse, kas köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, mis on toodetud kolmandas riigis ning mille puhul antakse tarnija kohustuste, sordiehtsuse, omaduste, taimetervise, kasvusubstraadi, pakendamise, kontrollimise korra, märgistamise ja sulgemise osas samad tagatised, on kõige eelnimetatu suhtes samaväärne ühenduses toodetud ning käesoleva direktiivi nõudeid ja tingimusi järgiva köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga.

2.   Kuni lõikes 1 nimetatud otsuse vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid kuni 31. detsembrini 2012 kohaldada kolmandatest riikidest köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali importimise suhtes tingimusi, mis on vähemalt samaväärsed käesoleva direktiivi artiklis 4 viidatud nimekirjades ajutiselt või püsivalt sätestatutega, ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ sätete kohaldamist. Kui mainitud nimekirjades ei ole selliseid tingimusi sätestatud, peavad imporditingimused olema vähemalt samaväärsed asjaomase liikmesriigi toodangu suhtes kohaldatavate tingimustega.

Kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega võib käesoleva lõike esimeses lõigus märgitud kuupäeva mitmete kolmandate riikide puhul edasi lükata kuni käesoleva artikli lõikes 1 viidatud otsuse vastuvõtmiseni.

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali kohta, mida liikmesriik impordib kooskõlas antud liikmesriigi poolt vastavalt esimesele lõigule tehtud otsusega, ei kehti teistes liikmesriikides lõikes 1 märgitud aspektide suhtes mingeid turustamispiiranguid.

Artikkel 17

Liikmesriigid tagavad köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali ametliku kontrollimise pistelise kontrolli teostamisega tootmise ja turustamise ajal eesmärgiga kontrollida käesoleva direktiivi nõuete ja tingimuste järgimist.

Artikkel 18

Artiklis 5 sätestatud kontrollide ning artiklites 10 ja 17 sätestatud ametliku kontrollimise, sealhulgas proovivõtumeetodite üksikasjalik rakenduskord võetakse vastavalt vajadusele vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 19

1.   Kui artikli 6 lõikes 4 sätestatud järelevalve ja kontrolli, artiklis 17 sätestatud ametliku kontrollimise või artiklis 20 sätestatud katsete käigus ilmneb, et köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele, võtab liikmesriigi vastutav ametiasutus tarvitusele vajalikud meetmed selle vastavusse viimiseks käesoleva direktiivi sätetega või sellise võimaluse puudumisel vastava köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamise keelustamiseks ühenduses.

2.   Kui ilmneb, et teatava tarnija turustatav köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal ei järgi käesoleva direktiivi nõudeid ja tingimusi, tagab asjaomane liikmesriik vajalike meetmete rakendamise selle tarnija vastu. Kui tarnijal keelatakse köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali turustamine, teavitab liikmesriik sellest komisjoni ja liikmesriikide pädevaid riigiasutusi.

3.   Lõike 2 alusel rakendatavad meetmed tühistatakse niipea, kui on piisava kindlusega tõestatud, et kõnesoleva tarnija turustamiseks ette nähtud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal järgib tulevikus käesoleva direktiivi nõudeid ja tingimusi.

Artikkel 20

1.   Vajaduse korral kontrollitakse ja uuritakse liikmesriikides proove, et tõestada köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali vastavus käesoleva direktiivi nõuetele ja tingimustele, sealhulgas taimetervist käsitlevatele nõuetele ja tingimustele. Komisjon võib saata katseid kontrollima liikmesriikide ja komisjoni esindajad.

2.   Käesoleva direktiivi kohustuslike või mittekohustuslike sätete, sealhulgas taimetervisega seotud sätete kohaselt turule viidud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali proovide järelkontrolliks võib ühendusesiseselt läbi viia ühenduse võrdluskatseid. Võrdluskatsed võivad hõlmata järgmisi paljundus- ja istutusmaterjale:

kolmandates riikides toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal;

mahepõllunduseks sobiv köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal;

köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, mida turustatakse seoses meetmetega, mille eesmärk on säilitada geneetilist mitmekesisust.

3.   Kõnealuseid võrdluskatseid kasutatakse selleks, et ühtlustada köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali kontrollimise tehnilisi meetodeid ja kontrollida kõnealuse materjali vastavust kehtestatud tingimustele.

4.   Artikli 21 lõikes 2 osutatud korras võrdluskatsete läbiviimiseks kehtestatakse vajalik kord. Komisjon teavitab artikli 21 lõikes 1 nimetatud komiteed katsete läbiviimiseks vajalikust tehnilisest korrast ja katsete tulemustest. Taimetervisega seotud probleemide ilmnemisel teatab komisjon sellest alalisele taimetervise komiteele.

5.   Komisjon võib anda lõigetes 2 ja 3 sätestatud võrdluskatsete läbiviimiseks rahalist toetust.

Rahaline toetus ei või ületada eelarvepädevate institutsioonide määratud iga-aastaseid assigneeringuid.

6.   Võrdluskatsed, mis võivad ühenduselt rahalist toetust saada, ja rahalise toetuse andmise üksikasjalikud reeglid kehtestatakse artikli 21 lõikes 2 nimetatud korras.

7.   Lõigetes 2 ja 3 sätestatud võrdluskatseid võivad läbi viia üksnes riiklikud asutused või riigi vastutusel tegutsevad juriidilised isikud.

Artikkel 21

1.   Komisjoni abistab põllumajanduse, aianduse ja metsanduse ja paljundusmaterjali alaline komitee (edaspidi „komitee”).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ette nähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ette nähtud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

Artikkel 22

Artiklis 4 viidatud nimekirjade ning käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu võetud tingimuste ja üksikasjalike eeskirjade muudatused võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 23

1.   Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil toodetud ja turustamiseks ette nähtud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

2.   Kui ametliku kontrollimise käigus leitakse, et köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali ei saa turustada, kuna see ei vasta mõnele taimetervisega seotud tingimusele, võtab asjaomane liikmesriik tarvitusele vajalikud ametlikud meetmed olukorrast tuleneva võimaliku taimeterviseriski kõrvaldamiseks.

Artikkel 24

Artiklite 5–11, 14, 15, 17, 19 ja 23 puhul määratakse nende kohaldamise kuupäev iga II lisas märgitud taimeperekonna või -liigi suhtes artiklis 4 viidatud nimekirja koostamise ajal kooskõlas artikli 21 lõikes 2 nimetatud menetlusega.

Artikkel 25

Direktiiv 92/33/EMÜ, mida on muudetud III lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud III lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 26

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 27

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. juuli 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  11. märtsi 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/699/EÜ (ELT L 284, 30.10.2007, lk 33).

(3)  Vt III lisa A osa.

(4)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 6.12.2006, lk 12).

(5)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.6.2008, lk 31).

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).


I LISA

Kooskõlas artikliga 4 sätestatavad tingimused

A   OSA

Tingimused, millele istutusmaterjal peab vastama.

B   OSA

Direktiivis 2002/55/EÜ nimetamata taimeperekondade ja -liikide nimekirjad, mis sisaldavad tingimusi, millele paljundusmaterjal peab vastama.


II LISA

Artikli 1 lõikes 2 viidatud taimeperekondade ja -liikide nimekiri

Allium cepa L.

var. Cepa

harilik sibul

värtensibul

var. Aggregatum

peasibul (e šalottsibul)

Allium fistulosum L.

rindeline sibul

Allium porrum L.

porrulauk

Allium sativum L.

küüslauk

Allium schoenoprasum L.

murulauk

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

aed-harakputk

Apium graveolens L.

aedseller

juurseller

Asparagus officinalis L.

spargel

Beta vulgaris L.

harilik peet, sh peet „Cheltenham”

lehtpeet

Brassica oleracea L.

lehtkapsas

lillkapsas

spragelkapsas (e asparkapsas e brokoli)

rooskapsas

kähar peakapsas

valge peakapsas

punane peakapsas

nuikapsas

Brassica rapa L.

hiina kapsas (e hiina lehtnaeris)

naeris

Capsicum annuum L.

harilik paprika (e punapipar)

Chicorium endivia L.

kähar endiiviasigur

sile endiiviasigur e eskariool

Chicorium intybus L.

salatsigur

punasigur e itaalia sigur

ööstuslik sigur

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

harilik arbuus

Cucumis melo L.

melon

Cucumis sativus L.

harilik kurk

kornišon

Cucurbita maxima Duchesne

suureviljaline kõrvits

Cucurbita pepo L.

harilik kõrvits

Cynara cardunculus L.

hispaania artišokk

kardi

Daucus carota L.

aedporgand

Foeniculum vulgare Mill.

harilik apteegitill

Lactuca sativa L.

aedsalat

Lycopersicon esculentum Mill.

harilik tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

aedpetersell

Phaseolus coccineus L.

õisuba

Phaseolus vulgaris L.

põõsasuba

lattuba

Pisum sativum L. (partim)

kortsteraline hernes

siledateraline hernes

suhkruhernes

Raphanus sativus L.

redis

must rõigas

Rheum rhabarbarum L.

harilik rabarber

Scorzonera hispanica L.

aed-mustjuur

Solanum melongena L.

baklažaan

Spinacia oleracea L.

aedspinat

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

põldkännak

Vicia faba L. (partim)

põlduba

Zea mays L. (partim)

suhkrumais

lõhenev mais


III LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(artikkel 25)

Nõukogu direktiiv 92/33/ΕΜÜ

(EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1)

 

Komisjoni otsus 93/400/EMÜ

(EÜT L 177, 21.7.1993, lk 27)

 

Komisjoni otsus 94/152/EÜ

(EÜT L 66, 10.3.1994, lk 33)

 

Komisjoni otsus 95/25/EÜ

(EÜT L 36, 16.2.1995, lk 34)

 

Komisjoni otsus 97/109/EÜ

(EÜT L 39, 8.2.1997, lk 21).

 

Komisjoni otsus 1999/29/EÜ

(EÜT L 8, 14.1.1999, lk 29)

 

Komisjoni otsus 2002/111/EÜ

(EÜT L 41, 13.2.2002, lk 43)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003

(ELT L 122, 16.5.2003, lk 1)

ainult II lisa punkt 6 ja III lisa punkt 27

Nõukogu direktiiv 2003/61/EÜ

(ELT L 165, 3.7.2003, lk 23)

ainult artikli 1 punkt 4

Komisjoni otsus 2005/55/EÜ

(ELT L 22, 26.1.2005, lk 17)

 

Komisjoni direktiiv 2006/124/EÜ

(ELT L 339, 6.12.2006, lk 12)

ainult artikkel 1 ja lisa

Komisjoni otsus 2007/699/EÜ

(ELT L 284, 30.10.2007, lk 33)

 

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtajad

(artikkel 25)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtaeg

Kohaldamise tähtaeg

92/33/EMÜ

31. detsember 1992

2003/61/EÜ

10. oktoober 2003

2006/124/EÜ

30. juuni 2007

1. juuli 2007 (1)


(1)  Vastavalt direktiivi 2006/124/EÜ artikli 3 lõike 1 teisele lõigule: „Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2007. Siiski võivad nad õigusnormide kohaldamise 31. detsembrini 2009 edasi lükata seoses järgmistesse taimeperekondadesse või -liikidesse kuuluvate sortide ametliku aktsepteerimisega: Allium cepa L. (var. Aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. ja Zea mays L.”


IV LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 92/33/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1, 2 ja 3

Artiklid 1, 2 ja 3

Artikli 4 sissejuhatav lause

Artikli 4 sissejuhatav lause

Artikli 4 punktid i ja ii

Artikli 4 punktid a ja b

Artiklid 5, 6 ja 7

Artiklid 5, 6 ja 7

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli8 lõike 2 esimene lõik

Artikli 8 lõige 2

Artikli 8 lõike 2 teine lõik

Artikli 8 lõige 3

Artikli9 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõige 3

Artikli 9 lõike 4 esimene lõik

Artikli 9 lõige 3

Artikli 9 lõike 4 teine lõik

Artiklid 10 ja 11

Artiklid 10 ja 11

Artikli 12 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 12 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 12 esimese lõigu esimene ja teine taane

Artikli 12 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 12 teine lõik

Artikli 12 lõige 2

Artiklid 13–20

Artiklid 13–20

Artikli 21 lõiked 1 ja 2

Artikli 21 lõiked 1 ja 2

Artikli 21 lõige 3

Artikli 21 lõige 4

Artikli 22 lõige 1

Artikli 22 lõige 2

Artikli 21 lõige 3

Artikkel 23

Artikkel 22

Artikkel 24

Artikkel 23

Artikli 25 lõige 1

Artikli 25 lõige 2

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 26

Artikkel 26

Artikkel 27

I ja II lisa

I ja II lisa

III ja IV lisa