20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/71


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/37/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2 ja artiklit 55,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/68/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2005/68/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, et võtta arvesse tehnilist arengut kindlustussektoris ja finantsturgudel ning tagada kõnealuse direktiivi ühetaoline kohaldamine. Täpsemalt on nende meetmete eesmärk täiendada õiguslike vormide nimekirja, selgitada või kohandada solventsusmarginaali elemente, suurendada kindlustusmakseid või nõudeid, mida kasutatakse teatavate edasikindlustustoimingute või lepingutüüpide solventsusmarginaali arvutamisel, muuta minimaalset garantiifondi ja selgitada mõisteid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2005/68/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2005/68/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 2005/68/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2005/68/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 55 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

2.

Artiklis 56 asendatakse sissejuhatavad sõnad järgmistega:

„Järgmised rakendusmeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 323, 9.12.2005, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 1).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.