20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/53


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/30/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõike 2 punkti g,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/43/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2006/43/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, eriti et tagada usaldus auditi funktsiooni vastu ning kutse-eetikat, kvaliteeditagamise süsteeme, sõltumatust ja objektiivsust käsitlevate nõuete ühtne kohaldamine, täiendada audiitorite teoreetiliste teadmiste kontrollimisel käsitletavate valdkondade nimekirja, võtta vastu rahvusvahelised auditeerimisstandardid ja raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande kohta auditi aruande ühtsed standardid ning määratleda erakorralised juhtumid dokumentide edastamiseks otse kolmandatele riikidele. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/43/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Direktiivis 2006/43/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolituste tähtaeg. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud aktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktide sätted, milles kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2006/43/EÜ kõnealune tähtaeg.

(6)

Komisjon peaks korrapäraselt hindama talle rakendusvolitusi andvate õigusnormide toimimist, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul kindlaks teha, kas nimetatud volituste ulatus ja komisjonile kehtestatud menetluslikud nõuded on asjakohased ning tagavad nii tõhususe kui ka demokraatliku vastutuse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/43/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Kuna direktiivi 2006/43/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2006/43/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 8 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2)

Artikli 21 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud menetlusega” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3)

Artikli 22 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „vastavalt artikli 48 lõikes 2 sätestatud menetlusele” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4)

Artiklit 26 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse sõnad „artikli 48 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt” sõnadega „vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 märgitud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

5)

Artikli 28 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 märgitud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

6)

Artikli 29 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „kooskõlas artikli 48 lõikes 2 märgitud menetlusega” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

7)

Artikli 36 lõiget 7 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 märgitud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

8)

Artikli 45 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõike 5 punkti d ühtse kohaldamise tagamiseks annab komisjon koostöös liikmesriikidega selles nimetatud samaväärsusele hinnangu ja komisjon otsustab selle üle vastavalt artikli 48 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Kuni komisjon pole sellist otsust teinud, võivad liikmesriigid käesoleva artikli lõike 5 punktis d nimetatud samaväärsust ise hinnata.

Sellega seoses võib komisjon võtta meetmeid, mille eesmärgiks on kehtestada artiklites 22, 24, 25 ja 26 sätestatud nõuetele vastavad üldised samaväärsuse kriteeriumid, mida kohaldatakse kõikide kolmandate riikide suhtes ja mida liikmesriigid kasutavad samaväärsuse hindamiseks riiklikul tasandil. Need kriteeriumid ei tohi ületada nõudeid, mis on sätestatud artiklites 22, 24, 25 ja 26. Nimetatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

9)

Artikli 46 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 ühtse kohaldamise tagamiseks annab komisjon koostöös liikmesriikidega selles nimetatud samaväärsusele hinnangu ja komisjon otsustab selle üle vastavalt artikli 48 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Kuni komisjon pole sellist otsust teinud, võivad liikmesriigid käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud samaväärsust ise hinnata või toetuda mõne teise liikmesriigi antud hinnangule. Kui komisjon otsustab, et samaväärsuse nõuded käesoleva artikli lõike 1 tähenduses ei ole täidetud, siis võib ta lubada asjassepuutuvatel audiitoritel ja auditeerivatel üksustel siiski sobiva üleminekuaja jooksul jätkata auditeerimistegevust, järgides vastava liikmesriigi nõudeid.

Sellega seoses võib komisjon võtta meetmeid, mille eesmärgiks on kehtestada artiklites 29, 30 ja 32 sätestatud nõuetele vastavad üldised samaväärsuse kriteeriumid, mida kohaldatakse kõikide kolmandate riikide suhtes ja mida liikmesriigid kasutavad samaväärsuse hindamiseks riiklikul tasandil. Need kriteeriumid ei tohi ületada nõudeid, mis on sätestatud artiklites 29, 30 ja 32. Nimetatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

10)

Artiklit 47 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõike 1 punkti c ühtse rakendamise tagamiseks annab komisjon koostöös liikmesriikidega selles nimetatud vastavusele hinnangu ja komisjon otsustab selle üle vastavalt artikli 48 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Liikmesriigid võtavad komisjoni otsuse järgimiseks vajalikke meetmeid.

Sellise vastavuse hindamine põhineb artikli 36 nõuetel või põhiolemuselt samaväärselt toimivatel tulemustel. Sellega seoses võetavad meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, ning millega lihtsustatakse pädevate asutuste koostööd, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

ii)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

11)

Artiklit 48 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.   31. detsembriks 2010 ja seejärel vähemalt iga kolme aasta tagant vaatab komisjon läbi tema rakendusvolitustega seotud õigusnormid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud volituste toimimise kohta. Aruandes uuritakse eelkõige, kas komisjon peaks esitama ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada komisjoni rakendusvolituste asjakohane ulatus. Järeldustele selle kohta, kas muutmine on vajalik või mitte, lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek komisjoni rakendusvolituste sätete muutmiseks.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008.

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.