30.9.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/60


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/761/ÜVJP,

29. september 2008,

millega pikendatakse ühist seisukohta 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 11. oktoobril 2004 vastu ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP, (1) et külmutada kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad isikutele, keda on EJRK poolt avalikult sõjakuritegudes süüdistatud, kuid keda ei peeta EJRK juures vahi all.

(2)

Ühine seisukoht 2004/694/ÜVJP kehtib kuni 10. oktoobrini 2008.

(3)

Nõukogu peab vajalikuks pikendada ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP kehtivusaega veel 12 kuu võrra.

(4)

Ühenduse rakendusmeetmed on esitatud nõukogu 11. oktoobri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP kehtivusaega pikendatakse kuni 10. oktoobrini 2009.

Artikkel 2

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. september 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 52.

(2)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 14.