26.9.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/72


KOMISJONI OTSUS,

24. september 2008,

millega muudetakse otsust 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5175 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/755/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1982. aasta direktiivi 82/894/EMÜ loomahaigustest teatamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 82/894/EMÜ käsitletakse selle I lisas loetletud loomahaiguste puhangutest teatamist.

(2)

Komisjoni otsusega 2005/176/EÜ (2) on kindlaks määratud kodeeritud vorm ja koodid loomahaigustest teatamiseks vastavalt direktiivile 82/894EMÜ. Kõnealuse otsuse V lisas on loetletud haiguste koodid ning X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 ja X/16 lisas on loetletud vastavalt Saksamaa, Itaalia, Taani, Hispaania, Portugali ja Rootsi veterinaarpiirkondade koodid.

(3)

Direktiivi 82/894/EMÜ (muudetud komisjoni otsusega 2008/650/EÜ (3) I lisas esitatud loetelu ajakohastati hiljuti ning kõnealusesse loetelusse lisati teatavad kaladel esinevad haigused, mis on loetletud nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ (4) IV lisa II osas, ning kõnealusest loetelust jäeti välja Tescheni haigus (sigade nakkav halvatus), millest teatamine ei ole nõukogu direktiivi 92/119/EMÜ (5) kohaselt enam kohustuslik.

(4)

Selleks, et oleks võimalik vahet teha, kas teatatakse aafrika katku puhangust metssigade või kodusigade hulgas, tuleks kummastki haiguspuhangust teatamiseks määrata erinevad koodid.

(5)

Seepärast on vaja muuta haiguste koodide loetelu, mis on sätestatud otsuse 2005/176/EÜ V lisas.

(6)

Saksamaa, Itaalia, Taani, Hispaania, Portugal ja Rootsi on kohandanud oma veterinaarpiirkondade nimesid ja piire. Kõnealuste piirkondade kohandamine mõjutab loomahaigustest teatamise süsteemi. Seega tuleks kõnealuses süsteemis praegu loetletud piirkonnad asendada uute piirkondadega. Seepärast on asjakohane otsuse 2005/176/EÜ X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 ja X/16 lisa vastavalt muuta.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2005/176/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Edastatud teabe konfidentsiaalsuse kaitsmiseks ei tuleks käesoleva otsuse lisasid Euroopa Liidu Teatajas avaldada.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/176/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

V lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga.

2)

X/01 lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisa tekstiga.

3)

X/03 lisa asendatakse käesoleva otsuse III lisa tekstiga.

4)

X/09 lisa asendatakse käesoleva otsuse IV lisa tekstiga.

5)

X/11 lisa asendatakse käesoleva otsuse V lisa tekstiga.

6)

X/12 lisa asendatakse käesoleva otsuse VI lisa tekstiga.

7)

X/16 lisa asendatakse käesoleva otsuse VII lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. september 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58.

(2)  ELT L 59, 5.3.2005, lk 40.

(3)  ELT L 213, 8.8.2008, lk 42.

(4)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(5)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69.