15.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 220/29


KOMISJONI OTSUS,

13. august 2008,

millega muudetakse otsust 2005/928/EÜ sagedusala 169,4–169,8125 MHz kasutamise ühtlustamise kohta ühenduses

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 4311 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/673/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus), (1) eelkõige selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/928/EÜ (2) on ühtlustatud sagedusala 169,4–169,8125 MHz kasutamine ühenduses.

(2)

Otsuse 2005/928/EÜ lisas esitatud sagedusplaanis on kirjeldatud kanalirastrit, millest kõnealuses otsuses esitatud tingimuste kohaselt töötavad eri rakendused peaksid lähtuma. Sellise kanalirastri eesmärk on tagada kõnealuses sagedusalas kasutamiseks lubatud rakenduste ühitatavus ja hõlbustada nende koostööd.

(3)

Sagedusplaanis on kehtestatud 12,5 kHz kanaliraster sagedusalas 169,4000–169,4750 MHz ja 50 kHz kanaliraster sagedusalas 169,4875–169,5875 MHz.

(4)

Pärast otsuse 2005/928/EÜ vastuvõtmist on kõnealuses otsuses määratletud tehniliste parameetrite edasine uurimine näidanud, et kanalirastrite korraldus sagedusalades 169,4000–169,4750 MHz ja 169,4875–169,5875 MHz on tehnoloogia arengut arvestades liiga kitsendav. Mitme kanalirastri valikuvõimaluse lubamine suurendaks paindlikkust ja võimaldaks kasutajatel valida sobivaima sagedusriba kuni 50 kilohertsini vastavalt konkreetsete rakenduste kvaliteedinõuetele.

(5)

Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT) on kinnitanud, et nendes sagedusalades on võimalik suurendada kanalirastri valikuvõimalusi ja seda tuleks teha.

(6)

Seetõttu tuleks otsust 2005/928/EÜ vastavalt muuta. Kõnealuse otsuse muutmisega võimaldatakse kuni 50 kHz kanalite kasutamine sagedusalades 169,4000–169,4750 MHz ja 169,4875–169,5875 MHz.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raadiospektrikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/928/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Lisas esitatud sagedusplaani 4. reas asendatakse kanalirastri jaoks esitatud väärtus (kHz-des) „12,5” kanalite 1a, 1b, 2a, 2b, 3a ja 3b puhul sõnadega „kuni 50 kHz”.

2.

Lisas esitatud sagedusplaani 4. reas asendatakse kanalirastri jaoks esitatud väärtus (kHz-des) „50” kanalite 4b+5+6a ja 6b+7+8a puhul sõnadega „kuni 50 kHz”.

Artikkel 2

Artiklit 1 kohaldatakse alates 31. oktoobrist 2008.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. august 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(2)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 47.