9.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/70


KOMISJONI OTSUS,

28. juuli 2008,

toimeainete asiimsulfurooni, asoksüstrobiini, fluroksüpüüri, imasaliili, metüülkresoksiimi, proheksadioonkaltsiumi ja spiroksamiini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamist käsitlevate teadete vastuvõetavuse ja asjaomaste teatajate loetelu moodustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3855 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/656/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 27. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 737/2007, milles sätestatakse esimese toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamise menetlus ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/414/EMÜ on sätestatud, et taotluse korral võib toimeaine kuulumist I lisasse pikendada ühe korra või mitu korda, korraga kuni kümneks aastaks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 737/2007 I lisas loetletud toimeainete tootjad on esitanud teated asjaomastele referentliikmesriikidele kõnealuste toimeainete direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamise taotlemiseks.

(3)

Asjaomased referentliikmesriigid on teateid hinnanud ja edastanud oma hinnangud komisjonile. Nende hinnangute põhjal tuleks teated tunnistada vastuvõetavateks.

(4)

Komisjon peaks avaldama selliste tootjate nimed ja aadressid, kelle teade on vastuvõetavaks tunnistatud, et võimaldada kontaktide loomist ühistoimikute esitamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud tootjate esitatud teated on vastuvõetavad.

Kõnealuste tootjate nimed ja aadressid on loetletud lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/70/EÜ (ELT L 185, 12.7.2008, lk 40).

(2)  ELT L 169, 29.6.2007, lk 10.


LISA

Toimeaine

Tootja nimi

Aadress

Asiimsulfuroon

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germany

Telefon (49) 6172 87 0, faks (49) 6172 87 1402

Asoksüstrobiin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Telefon (44) 1483 260000, faks (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Telefon (32) (0) 11 88 03 91, faks (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Telefon (32) 2 646 86 06, faks (32) 2 646 91 52

Fluroksüpüür

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Telefon (45) 98 93 89 77, faks (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Telefon (32) (0) 11 88 03 91, faks (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Telefon (32) 2 646 86 06, faks (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, United Kingdom

Telefon (44) 1235 437920, faks (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Telefon (31) (0) 162 431 931, faks (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Telefon (44) (0) 1925 81 9999, faks (44) (0) 1925 81 7425

Imasaliil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Telefon (45) 98 93 89 77, faks (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Telefon (32) 2 646 86 06, faks (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Telefon (31) (0) 162 431 931, faks (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgium

Telefon (32) 2 331 38 94, faks (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Telefon (44) (0) 1925 81 9999, faks (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

Telefon (32) (0) 14 60 21 11, faks (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Espana

Telefon (34) 93 777 48 53, faks (34) 93 777 50 59

Metüülkresoksiim

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Telefon (32) (0) 11 88 03 91, faks (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Telefon (33) 4 72 32 45 45, faks (33) 4 72 32 53 41

Proheksadioonkaltsium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Telefon (33) 4 72 32 45 45, faks (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, United Kingdom

Telefon (44) 1905 361800, faks (44) 1905 361818

Spiroksamiin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germany

Telefon (49) 2173 38 7583, faks (49) 2173 38 3735