1.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/49


KOMISJONI OTSUS,

24. juuli 2008,

Bangladeshist imporditud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomade suhtes kohaldatavate erakorraliste meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3698 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/630/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 178/2002 on sätestatud toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust reguleerivad üldised põhimõtted ühenduse ja riiklikul tasandil. Määrusega on ette nähtud erakorraliste meetmete võtmine, kui ilmneb, et kolmandatest riikidest imporditud toit või sööt võib tõsiselt ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda ning seda riski ei saa rahuldavalt juhtida asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmetega.

(2)

Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivis 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes saadustes, (2) on sätestatud, et loomade ja esmaste loomse päritoluga toodete tootmisprotsessi tuleb kontrollida selleks, et tuvastada teatavad jäägid ja ained elusloomades, nende väljaheidetes ning kehavedelikes ja -kudedes, loomsetes toodetes, loomade söödas ja joogivees.

(3)

Bangladeshist imporditud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomades on tuvastatud veterinaarravimite jääke ja keelatud aineid. Nende ravimite ja ainete esinemine toidus võib kujutada endast ohtu inimeste tervisele.

(4)

Ühenduse viimase Bangladeshi tehtud kontrollkäigu tulemuste põhjal on ilmnenud tõsiseid puudusi elusloomades ja loomsetes toodetes esinevate jääkide kontrollimise süsteemis ning asjakohaste laborite puudumine teatavate veterinaarravimite jääkide kontrollimiseks elusloomades ja loomsetes toodetes.

(5)

Bandladesh on hiljuti võtnud neid puudusi käsitlevaid meetmeid kalandustoodete käitlemise ja kontrollimise puhul.

(6)

Kuna need meetmed ei ole piisavad, on asjakohane võtta ühenduse tasandil teatavaid erakorralisi meetmeid, mida kohaldatakse Bangladeshist imporditavate koorikloomade suhtes, et tagada inimeste tervise tõhus ja ühetaoline kaitse kõigis liikmesriikides.

(7)

Sellest tulenevalt peaksid liikmesriigid lubama koorikloomade importimist Bangladeshist üksnes juhul, kui on võimalik näidata, et neid on päritolukohas analüüsitud kontrollimaks, et nad ei sisalda keelatud aineid ja et veterinaarravimite teatavate jääkide tase ei ületa ühenduse õigusaktides sätestatud jääkide piirnorme.

(8)

Siiski on asjakohane lubada importida saadetisi, millega ei ole kaasas päritolukohas tehtud analüüside tulemusi, tingimusel et importiv liikmesriik tagab nende saadetiste asjakohase kontrollimise nende jõudmisel ühenduse piirile.

(9)

Käesolev otsus tuleks läbi vaadata, pidades silmas Bangladeshi pakutavaid tagatisi ja liikmesriikide tehtud analüüside tulemusi.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse Bangladeshist saadetud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomade impordi suhtes (edaspidi „tooted”).

Artikkel 2

Liikmesriigid lubavad tooteid importida ühendusse tingimusel, et nendega on kaasas päritolukohas tehtud analüüsi tulemused tagamaks, et need ei kujuta endast ohtu inimeste tervisele (edaspidi „analüüs”).

Analüüsid tuleb teha eelkõige klooramfenikooli, nitrofuraanide metaboliitide, tetratsükliini, malahhiitrohelise ja kristallvioleti esinemise tuvastamiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2377/90 (3) ja komisjoni otsusega 2002/657/EÜ. (4)

Artikkel 3

Erandina artiklist 2 lubavad liikmesriigid toodete importi, millega ei ole kaasas analüüside tulemusi, tingimusel et importiv liikmesriik kontrollib selliste toodete iga saadetist selle jõudmisel ühenduse piirile tagamaks, et see ei kujuta endast ohtu inimeste tervisele.

Siiski tuleb neid saadetisi ühenduse piiril kinni pidada, kuni laboratoorsed uuringud näitavad, et ei esine artiklis 2 osutatud ja ühenduse õigusaktides keelatud aineid või ei ületata ühenduse õigusaktides sätestatud piirnorme kõnealuses artiklis osutatud veterinaarravimite jääkide kohta.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid teatavad viivitamata komisjonile, kui analüüs näitab:

a)

mis tahes ainete esinemist, mis ei ole ühenduse õigusaktide alusel lubatud, või

b)

veterinaarravimite jääke, mida on rohkem ühenduse õigusaktides sätestatud jääkide piirnormidest.

Liikmesriigid kasutavad mis tahes sellise teabe edastamiseks määrusega (EÜ) nr 178/2002 loodud toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kolme kuu järel aruande analüüside kõikide tulemuste kohta.

Need aruanded esitatakse igale kvartalile järgneval kuul (aprillis, juulis, oktoobris ja jaanuaris).

Artikkel 5

Kõik käesoleva otsuse kohaldamisega seotud kulud kannab kaubasaatja, kaubasaaja või ükskõik kumma esindaja.

Artikkel 6

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata meetmetest, mida nad võtavad käesoleva otsuse täitmiseks.

Artikkel 7

Käesolev otsus vaadatakse läbi, pidades silmas Bangladeshi pakutavaid tagatisi ja liikmesriikide tehtud analüüside tulemusi.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 202/2008 (ELT L 60, 5.3.2008, lk 17).

(2)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(3)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 542/2008 (ELT L 157, 17.6.2008, lk 43).

(4)  EÜT L 221, 17.8.2002, lk 8. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/25/EÜ (ELT L 6, 10.1.2004, lk 38).