25.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/57


KOMISJONI OTSUS,

24. juuli 2008,

millega muudetakse otsust 2008/155/EÜ Kanada ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja tootmisrühmade osas

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3748 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/610/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. veebruari 2008. aasta otsuses 2008/155/EÜ, millega kehtestatakse nimekiri kolmandate riikide embrüokogumis- ja -tootmisrühmadest, mis on saanud heakskiidu veiseembrüote importimiseks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui neid on kogunud, töödelnud ja ladustanud nimetatud otsuse lisas esitatud embrüokogumis- ja -tootmisrühmad.

(2)

Kanada ja Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muudatuste tegemiseks kõnealuses nimekirjas oma riigi teatavaid embrüokogumisrühmi käsitlevatesse kannetesse.

(3)

Kanada ja Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning asjaomased embrüokogumisrühmad on saanud oma riigi veterinaarteenistuse ametliku heakskiidu ühendusse eksportimisega tegelemiseks.

(4)

Seetõttu tuleks otsust 2008/155/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/155/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(2)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 51. Otsust on muudetud otsusega 2008/449/EÜ (ELT L 157, 17.6.2008, lk 108).


LISA

Otsuse 2008/155/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1.

rida Kanada embrüokogumisrühma nr E 71 kohta asendatakse järgmisega:

„CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”;

2.

rida Kanada embrüokogumisrühma nr E 817 kohta asendatakse järgmisega:

„CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr Mario Lefort”;

3.

Kanadat käsitlevasse osasse lisatakse järgmine rida:

„CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr Marc Perras”;

4.

rida USA embrüokogumisrühma nr 93MD062 E 1139 kohta asendatakse järgmisega:

„US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr John Prososki

Dr Matthew E. Iager”;

5.

rida USA embrüokogumisrühma nr 93MD063 E 1139 kohta asendatakse järgmisega:

„US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr Tom Mercuro”;

6.

lisatakse järgmised read Ameerika Ühendriikide kohta:

„US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr Kevin Lindell”.