7.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/78


NÕUKOGU OTSUS,

5. juuni 2008,

14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooniga („1990. aasta Schengeni konventsioon”) moodustatud täitevkomitee vastu võetud SIRENE käsiraamatu 4. lisa salastatuse kaotamise kohta

(2008/422/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kaotas 14. oktoobri 2002. aasta otsusega 2003/19/EÜ (14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooniga moodustatud täitevkomitee vastuvõetud SIRENE käsiraamatu teatavate osade salastatuse kustutamise kohta) (1) SIRENE käsiraamatu teatavate osade salastatuse ja alandas SIRENE käsiraamatu jao 2.3 ning 1., 2., 3., 4., 5. ja 6. lisa salastatuse kategooria tasemele „Restreint UE”.

(2)

SIRENE käsiraamatu viimane versioon, nagu see on esitatud komisjoni 22. septembri 2006. aasta otsustes 2006/757/EÜ (2) ja 2006/758/EÜ (3) SIRENE käsiraamatu muutmise kohta, ei sisalda sätet, mis oleks samaväärne jaoga 2.3, nagu see oli sõnastatud otsuse 2003/19/EÜ vastuvõtmise ajal.

(3)

Nõukogu kaotas 25. juuni 2007. aasta otsusega 2007/473/EÜ (14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu rakendamise konventsiooniga moodustatud täitevkomitee vastu võetud SIRENE käsiraamatu teatavate osade salastatuse kustutamise kohta) (4) SIRENE käsiraamatu 2. ja 5. lisa salastatuse.

(4)

Nõukogu peab nüüd asjakohaseks kaotada SIRENE käsiraamatu 4. lisa salastatuse.

(5)

SIRENE käsiraamatu 1., 3. ja 6. lisa jäävad salastatuse kategooriasse „Restreint UE”,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

SIRENE käsiraamatu 4. lisa salastatus kaotatakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 5. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. MATE


(1)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 34.

(2)  ELT L 317, 16.11.2006, lk 1.

(3)  ELT L 317, 16.11.2006, lk 41.

(4)  ELT L 179, 7.7.2007, lk 52.