28.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 138/12


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2008,

millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses Interneti-põhise teabeleheküljega, mis teeb vesiviljelustootmisettevõtteid ja loa saanud töötlemisettevõtteid käsitleva teabe kättesaadavaks elektrooniliste vahendite kaudu

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1656 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/392/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 59 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2006/88/EÜ sätestatakse tervishoiunõuded, mida kohaldatakse vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise, impordi ja transiidi puhul, ning minimaalsed ennetusmeetmed, mille eesmärk on suurendada pädevate asutuste, vesiviljelustootmisettevõtete ja teiste selle tootmisharuga seotud isikute teadlikkust vesiviljelusloomadel esinevatest taudidest ja parandada nende valmisolekut sellisteks taudideks.

(2)

Et parandada direktiivi 2006/88/EÜ IV lisas loetletud taudide esinemise ja leviku ärahoidmist, peavad liikmesriigid vesiviljelustootmisettevõtteid ja loa saanud töötlemisettevõtteid, eriti nende poolt peetavaid liike ja nende terviseseisundit käsitleva teabe elektrooniliste vahendite kaudu kättesaadavaks tegema.

(3)

Vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 6 on kõnealune teave praegu üldsusele kättesaadav liikmesriikide hallatavatest registritest.

(4)

Võimaldamaks liikmesriikide vahel infosüsteemide koostalitlusvõimet ja menetluste läbiviimist elektrooniliste vahendite abil ning et tagada läbipaistvus ja arusaadavus, on oluline, et vesiviljelustootmisettevõtteid ja loa saanud töötlemisettevõtteid käsitlev teave oleks esitatud kõikjal ühenduses ühtses vormis. Interneti-põhine teabelehekülg on tehniliselt kõige paremini teostatav lahendus, kuna nii on tagatud lihtne juurdepääs kõnealusele teabele ja selle teostamiseks ei ole vaja liiga palju vahendeid. Seepärast tuleks välja töötada Interneti-põhise teabelehekülje näidisvorm.

(5)

Direktiivi 2006/88/EÜ II lisas esitatakse vesiviljelustootmisettevõtete ja loa saanud töötlemisettevõtete ametlikus registris nõutavad andmed. Kuna Interneti-põhise teabelehekülje eesmärk on võimaldada liikmesriikide asutatud vesiviljelustootmisettevõtete registrisse kantud asjakohase teabe koostalitlusvõimet, ei pea veebisait sisaldama tingimata kogu teavet. Kõnealune veebisait peaks siiski sisaldama kogu asjakohast teavet, mis puudutab erinevatest terviseseisunditest tulenevate kaubandustõkete märkamist.

(6)

Direktiiv 2006/88/EÜ näeb ette, et erandina direktiivis sätestatud loanõudest võivad liikmesriigid nõuda, et pädevad asutused registreerivad üksnes need rajatised (v.a vesiviljelustootmisettevõtted), kus peetakse veeloomi mõnel muul eesmärgil kui turuleviimine, püügitiigid ning vesiviljelustootmisettevõtted, mis varustavad kohalikke tarbijaid.

(7)

Veeloomade taudide leviku risk, mis tuleneb seadmetest, püügitiikidest ja vesiviljelustootmisettevõtetest, mis erandina direktiivi 2006/88/EÜ artikli 4 lõikes 1 sätestatud loanõudest on registreeritud pädeva asutuse poolt, on erinev, sõltuvalt nende iseloomust, omadustest ja asukohast. Seepärast peaksid liikmesriigid otsustama, millises ulatuses kõnealuseid seadmeid, püügitiike ja vesiviljelustootmisettevõtteid käsitlevat teavet Interenti-põhisele teabeleheküljele kanda.

(8)

Liikmesriikidele tuleks ette näha piisav periood, et viia lõpule asjakohast vesiviljelusettevõtteid ja loa saanud töötlemisettevõtteid käsitlevat teavet sisaldava Interneti-põhise teabelehekülje koostamine, ja selleks tuleks ette näha, et kõnealune teave peaks olema kättesaadav alles kõige hiljemalt 31. juuliks 2009.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse reeglid liikmesriikide koostatava Interneti-põhise teabelehekülje kohta, et vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 59 teha vesiviljelusettevõtteid ja loa saanud ettevõtteid käsitlev teave elektrooniliste vahendite kaudu kättesaadavaks.

2.   Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse mutatis mutandis seadmete, püügitiikide ja vesiviljelusettevõtete suhtes, mis erandina direktiivi 2006/88/EÜ artikli 4 lõikes 1 sätestatud loanõudest on registreeritud pädeva asutuse poolt kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 4 lõikega 4 vastavalt käesoleva otsuse artikli 2 lõike 1 teisele lõigule.

Artikkel 2

Interneti-põhine teabelehekülg

1.   Liikmesriigid koostavad Interneti-põhise teabelehekülje (edaspidi „Interenti-põhine teabelehekülg”), et tagada direktiivi 2006/88/EÜ artikli 4 alusel registreeritud vesiviljelusettevõtete ja loa saanud töötlemisettevõtete poolt käitatavaid kasvandusi või molluskikasvatusalasid käsitleva teabe kättesaadavus.

Liikmesriigid otsustavad üksikjuhtumite kaupa, millised artikli 1 lõikes 2 osutatud seadmetest, püügitiikidest ja vesiviljelustootmisettevõtetest peavad olema loetletud Interneti-põhisel teabeleheküljel, arvestades nende iseloomust, omadustest ja asukohast tulenevat riski levitada oma tegevuse tõttu veeloomade taude.

2.   Liikmesriigid koostavad Interneti-põhise teabelehekülje kooskõlas järgmistes lisades kehtestatud näidisvormidega:

a)

I lisa – näidisvorm kalu pidavate vesiviljelustootmisettevõtete kohta;

b)

II lisa – näidisvorm molluskeid pidavate vesiviljelustootmisettevõtete kohta;

c)

III lisa – näidisvorm koorikloomi pidavate vesiviljelustootmisettevõtete kohta;

d)

IV lisa – näidisvorm direktiivi 2006/88/EÜ artikli 4 lõikes 2 osutatud vesiviljelusloomi tauditõrje eesmärgil tapvate loa saanud ettevõtete kohta.

3.   Liikmesriigid ajakohastavad Interneti-põhist teabelehekülge, et see oleks vastavuses direktiivi 2006/88/EÜ artikli 6 kohaselt hallatava registri teabega.

Muutused terviseseisundis lisatakse Interneti-põhisele teabeleheküljele niipea, kui kehtiv terviseseisund on muutunud.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile Interneti-põhise teabelehekülje Interneti-aadressi.

Artikkel 3

Kohaldamise kuupäev

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

Interneti-põhine teabelehekülg peab siiski hiljemalt 31. juuliks 2009 sisaldama artikli 2 lõikes 2 ning I ja IV lisas osutatud teavet.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 328, 24.11.2006, lk 14.


I LISA

NÄIDISVORM KALU PIDAVATE VESIVILJELUSTOOTMISETTEVÕTETE KOHTA

(ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT a)

Vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 59 esitatav teave

Teave

Kasvandus 1

Kasvandus 2

1.

Vesiviljelustootmisettevõte

1.1.1.

Nimi:

vesiviljelustootmisettevõtte nimi

kasvanduse nimi

1.1.2.

Kasvanduse aadress või asukoht

1.2.1.

Nimi:

vesiviljelustootmisettevõtte nimi

kasvanduse nimi

1.2.2.

Kasvanduse aadress või asukoht

2.

Registreerimisnumber

(iga kasvanduse puhul)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geograafiline asukoht ja koordinaatsüsteem

(iga kasvanduse puhul)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Peetavad liigid (1)

(iga kasvanduse puhul ja seoses vastuvõtlikkusega teatud taudidele)

4.1.1.

Viiruslik hemorraagiline septitseemia

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.1.2.

Nakkuslik vereloomenekroos

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.1.3.

Karpkalade herpesviirus

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.1.4.

Lõhede infektsioosne aneemia

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.1.

Viiruslik hemorraagiline septitseemia

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.2.

Nakkuslik vereloomenekroos

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.3.

Karpkalade herpesviirus

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.4.

Lõhede infektsioosne aneemia

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

5.

Tunnustatud terviseseisund

(iga kasvanduse puhul) (2)

5.1.1.

Viiruslik hemorraagiline septitseemia

5.1.1.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.1.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.1.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Nakkuslik vereloomenekroos

5.1.2.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.2.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.2.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.2.4.

Muu

5.1.3.

Karpkalade herpesviirus

5.1.3.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.3.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.3.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.3.4.

Muu

5.1.4.

Lõhede infektsioosne aneemia

5.1.4.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.4.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.4.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.4.4.

Muu

5.1.5.

Nakkuslik pankrease nekroos (3)

5.1.5.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.5.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.5.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.5.4.

Muu

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.6.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.6.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.6.4.

Muu

5.1.7.

Bakteriaalne neeruhaigus (3)

5.1.7.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.7.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.7.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.7.4.

Muu

5.1.8.

Muud taudid (4)

5.1.8.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.8.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.8.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.8.4.

Muu

5.2.1.

Viiruslik hemorraagiline septitseemia

5.2.1.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.1.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.1.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Nakkuslik vereloomenekroos

5.2.2.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.2.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.2.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.2.4.

Muu

5.2.3.

Karpkalade herpesviirus

5.2.3.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.3.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.3.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.3.4.

Muu

5.2.4.

Lõhede infektsioosne aneemia

5.2.4.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.4.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.4.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.4.4.

Muu

5.2.5.

Nakkuslik pankrease nekroos (3)

5.2.5.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.5.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.5.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.5.4.

Muu

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.6.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.6.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.6.4.

Muu

5.2.7.

Bakteriaalne neeruhaigus (3)

5.2.7.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.7.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.7.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.7.4.

Muu

5.2.8.

Muud taudid (4)

5.2.8.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.8.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.8.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.8.4.

Muu

6.

Kasvanduse tüüp

(iga kasvanduse puhul) (5)

6.1.1.

Merevette paigutatud (võrk)aedikud

6.1.2.

Mereveelised tiigid

6.1.3.

Mereveelised mahutid/kiirvoolukanalid

6.1.4.

Suletud mereveekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

6.1.5.

Mageveelised võrkaedikud

6.1.6.

Mageveelised tiigid

6.1.7.

Mageveelised mahutid/kiirvoolukanalid

6.1.8.

Suletud mageveekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

6.1.9.

Uurimisrajatis

6.1.10.

Karantiinirajatis

6.1.11.

Muu

6.2.1.

Merevette paigutatud (võrk)aedikud

6.2.2.

Mereveelised tiigid

6.2.3.

Mereveelised mahutid/kiirvoolukanalid

6.2.4.

Suletud mereveekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

6.2.5.

Mageveelised võrkaedikud

6.2.6.

Mageveelised tiigid

6.2.7.

Mageveelised mahutid/kiirvoolukanalid

6.2.8.

Suletud mageveekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

6.2.9.

Uurimisrajatis

6.2.10.

Karantiinirajatis

6.2.11.

Muu

7.

Kasvanduse toodang

(iga kasvanduse puhul) (5)

7.1.1.

Haudemaja

7.1.2.

Kasvutiik

7.1.3.

Sugukari

7.1.4.

Kaubakala inimtoiduks kasvatamine

7.1.5.

Püügitiigid

7.1.6.

Muu

7.2.1.

Haudemaja

7.2.2.

Kasvutiik

7.2.3.

Sugukari

7.2.4.

Kaubakala inimtoiduks kasvatamine

7.2.5.

Püügitiigid

7.2.6.

Muu


(1)  Vastuvõtlike liikide ja vektorliikide loetelu on direktiivi 2006/88/EÜ IV lisas.

(2)  Tehke rist kastikesse „Muu”, kui kasvanduses kohaldatakse likvideerimisprogrammi või tõrjemeetmeid vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ V peatüki 3., 4., 5. või 6. jaole.

(3)  Kohaldatakse ainult komisjoni otsuse 2004/453/EÜ (ELT L 156, 30.4.2004, lk 5) I ja II lisas loetletud liikmesriikide, kalakasvatustsoonide või -piirkondade puhul.

(4)  Kohaldatakse ainult liikmesriikide, kalakasvatustsoonide või -piirkondade puhul, kelle võetud meetmed on vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 43 heaks kiidetud.

(5)  Märkida võib kaks või rohkem kasti.


II LISA

NÄIDISVORM MOLLUSKEID PIDAVATE VESIVILJELUSTOOTMISETTEVÕTETE KOHTA

(ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT b)

Vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 59 esitatav teave

Teave

Kasvandus või kasvatusala 1

Kasvandus või kasvatusala 2

1.

Vesiviljelustootmisettevõte

1.1.1.

Nimi:

vesiviljelustootmisettevõtte nimi

kasvanduse või molluskikasvatusala nimi

1.1.2.

Kasvanduse aadress või asukoht

1.2.1.

Nimi:

vesiviljelustootmisettevõtte nimi

kasvanduse või molluskikasvatusala nimi

1.2.2.

Kasvanduse aadress või asukoht

2.

Registreerimisnumber

(iga kasvanduse või kasvatusala puhul vastavalt vajadusele)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geograafiline asukoht ja koordinaatsüsteem

(iga kasvanduse või kasvatusala puhul vastavalt vajadusele)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Peetavad liigid (1)

(iga kasvanduse puhul ja seoses vastuvõtlikkusega teatud taudidele)

4.1.1.

Marteilia refringens

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.1.2.

Bonamia ostrea

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.1.

Marteilia refringens

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.2.

Bonamia ostrea

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

5.

Tunnustatud terviseseisund (2)

(iga kasvanduse või kasvatusala puhul vastavalt vajadusele)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.1.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.1.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.2.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.2.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.2.4.

Muu

5.1.3.

Muud taudid (3)

5.1.3.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.3.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.3.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.3.4.

Muu

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.1.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.1.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.2.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.2.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.2.4.

Muu

5.2.3.

Muud taudid (3)

5.2.3.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.3.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.3.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.3.4.

Muu

6.

Kasvanduse või kasvatusala tüüp (4)

(iga kasvanduse või kasvatusala puhul vastavalt vajadusele)

6.1.1.

Avatud veekasutusega molluskikasvatus

6.1.2.

Suletud veekasutusega molluskikasvatus (retsirkulatsiooniga)

6.1.3.

Väljastuskeskus, puhastuskeskus

6.1.4.

Molluskikasvatusala

6.1.5.

Uurimisrajatis

6.1.6.

Karantiinirajatis

6.1.7.

Muu

6.2.1.

Avatud veekasutusega molluskikasvatus

6.2.2.

Suletud veekasutusega molluskikasvatus (retsirkulatsiooniga)

6.2.3.

Väljastuskeskus, puhastuskeskus

6.2.4.

Molluskikasvatusala

6.2.5.

Uurimisrajatis

6.2.6.

Karantiinirajatis

6.2.7.

Muu

7.

Kasvanduse või kasvatusala toodang (4)

(iga kasvanduse või kasvatusala puhul vastavalt vajadusele)

7.1.1.

Haudemaja

7.1.2.

Kasvutiik

7.1.3.

Kaubaks kasvatamine

7.1.4.

Muu

7.2.1.

Haudemaja

7.2.2.

Kasvutiik

7.2.3.

Kaubaks kasvatamine

7.2.4.

Muu


(1)  Vastuvõtlike liikide ja vektorliikide loetelu on direktiivi 2006/88/EÜ IV lisas.

(2)  Tehke rist kastikesse „Muu”, kui kasvanduses või kasvatusalal kohaldatakse likvideerimisprogrammi või tõrjemeetmeid vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ V peatüki 3., 4., 5. või 6. jaole.

(3)  Kohaldatakse ainult liikmesriikide, kalakasvatustsoonide või -piirkondade puhul, kelle võetud meetmed on vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 43 heaks kiidetud.

(4)  Märkida võib kaks või rohkem kasti.


III LISA

NÄIDISVORM KOORIKLOOMI PIDAVATE VESIVILJELUSTOOTMISETTEVÕTETE KOHTA

(ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT c)

Vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 59 esitatav teave

Teave

Kasvandus 1

Kasvandus 2

1.

Vesiviljelustootmisettevõte

1.1.1.

Nimi:

vesiviljelustootmisettevõtte

kasvanduse nimi

1.1.2.

Kasvanduse aadress või asukoht

1.2.1.

Nimi:

vesiviljelustootmisettevõtte nimi

kasvanduse nimi

1.2.2.

Kasvanduse aadress või asukoht

2.

Registreerimisnumber

(iga kasvanduse puhul)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geograafiline asukoht ja koordinaatsüsteem

(iga kasvanduse puhul)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Peetavad liigid (1)

(iga kasvanduse puhul ja seoses vastuvõtlikkusega teatud taudidele)

4.1.1.

Ihtüoftirioos

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

4.2.1.

Ihtüoftirioos

EI leidu vastuvõtlikke liike ega vektorliike

JAH, leidub vastuvõtlikke liike

JAH, leidub vektorliike

5.

Tervise seisundi tunnistamine

(iga kasvanduse puhul) (2)

5.1.1.

Ihtüoftirioos

5.1.1.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.1.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.1.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Muud taudid (3)

5.1.2.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.1.2.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.1.2.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.1.2.4.

Muu

5.2.1.

Ihtüoftirioos

5.2.1.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.1.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.1.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Muud taudid (3)

5.2.2.1.

Tunnistatud taudivabaks

5.2.2.2.

Kohaldatakse seireprogrammi

5.2.2.3.

Teadaolevalt nakatumata

5.2.2.4.

Muu

6.

Kasvanduse tüüp (4)

(iga kasvanduse puhul)

6.1.1.

Laguun/aedik

6.1.2.

Maasse kaevatud tiigid

6.1.3.

Mahutid/kiirvoolukanalid

6.1.4.

Maasse kaevatud suletud veekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

6.1.5.

Uurimisrajatis

6.1.6.

Karantiinirajatis

6.1.7.

Muu

6.2.1.

Laguun/aedik

6.2.2.

Maasse kaevatud tiigid

6.2.3.

Mahutid/kiirvoolukanalid

6.2.4.

Maasse kaevatud suletud veekasutusega süsteemid (retsirkulatsiooniga)

6.2.5.

Uurimisrajatis

6.2.6.

Karantiinirajatis

6.2.7.

Muu

7.

Kasvanduse toodang (4)

(iga kasvanduse puhul)

7.1.1.

Haudemaja

7.1.2.

Kasvutiik

7.1.3.

Kaubaks kasvatamine

7.1.4.

Muu

7.2.1.

Haudemaja

7.2.2.

Kasvutiik

7.2.3.

Kaubaks kasvatamine

7.2.4.

Muu


(1)  Vastuvõtlike liikide ja vektorliikide loetelu on direktiivi 2006/88/EÜ IV lisas.

(2)  Tehke rist kastikesse „Muu”, kui kasvanduses kohaldatakse likvideerimisprogrammi või tõrjemeetmeid vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ V peatüki 3., 4., 5. või 6. jaole.

(3)  Kohaldatakse ainult liikmesriikide, kalakasvatustsoonide või -piirkondade puhul, kelle võetud meetmed on vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 43 heaks kiidetud.

(4)  Märkida võib kaks või rohkem kasti.


IV LISA

NÄIDISVORM DIREKTIIVI 2006/88/EÜ ARTIKLI 4 LÕIKES 2 OSUTATUD VESIVILJELUSLOOMI TAUDITÕRJE EESMÄRGIL TAPVATE LOA SAANUD ETTEVÕTETE KOHTA

(ARTIKLI 2 LÕIKE 2 PUNKT d)

Vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 59 esitatav teave

Teave

 

1.

Töötlemisettevõte

1.1.1.

Nimi

1.1.2.

Aadress ja asukoht

2.

Registreerimisnumber

2.1.

 

3.

Geograafiline asukoht ja koordinaatsüsteem

3.1.

 

4.

Töödeldavad liigid

4.1.1.

Kalad

4.1.2.

Molluskid

4.1.3.

Koorikloomad

5.

Heitvee töötlemise süsteemi tüüp