28.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/34


Nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsuse (teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) testimise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 57, 1. märts 2008 )

Esikaanel ja leheküljel 14

asendatakse

„2008/173/EÜ”

järgmisega:

„2008/173/JSK”.

See otsus loetakse avaldatuks L III rubriigi VI jaotise all.