27.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/1


NÕUKOGU OTSUS,

28. jaanuar 2008,

sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega

(2008/146/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 62, artikli 63 esimese lõigu punkti 3, artikleid 66 ja 95, koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 esimest lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on lõpetanud talle 17. juunil 2002. aastal antud volituse alusel peetud läbirääkimised Šveitsi ametivõimudega Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

(2)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2004/860/EÜ (2) kirjutati 26. oktoobril 2004. aastal Euroopa Ühenduse nimel alla Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, võimalusega sõlmida see hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks nüüd heaks kiita.

(4)

Euroopa Ühenduse asutamislepingus ette nähtud Schengeni acquis’ edasiarendamise osas kohaldatakse Šveitsi suhtes nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (3) sätteid mutatis mutandis.

(5)

Käesolev otsus ei mõjuta Ühendkuningriigi seisukohta, mis on toodud ära Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokollis Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise kohta ja nõukogu 29. mai 2000. aasta otsuses 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta võtta osa mõnedest Schengeni acquis’ sätetest (4).

(6)

Käesolev otsus ei mõjuta Iirimaa seisukohta, mis on toodud ära Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokollis Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise kohta ja nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuses 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes (5).

(7)

Käesolev otsus ei mõjuta Taani seisukohta, mis on toodud ära Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokollis Taani seisukoha kohta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning sellega seotud dokumendid, mis koosnevad lõppaktist, kirjavahetuse vormis kokkuleppest komiteede kohta, kes aitavad komisjoni täidesaatva võimu teostamisel, ning ühisdeklaratsioonist segakomiteede ühiskoosolekute kohta.

Lepingu tekst, lõppakt, kirjavahetus ja ühisdeklaratsioon on lisatud käesolevale otsusele (6).

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse lepingu A ja B lisas loetletud sätetega hõlmatud valdkondades ja nende valdkondade edasiarendamiseks, kui nende sätete õiguslikuks aluseks on Euroopa Ühenduse asutamisleping või kui selline õiguslik alus tuleneb otsusest 1999/436/EÜ (7).

Artikkel 3

Otsuse 1999/437/EÜ artiklite 1 kuni 4 sätteid kohaldatakse samal moel Šveitsi ühinemisele Euroopa Ühenduse asutamislepingus ette nähtud Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Artikkel 4

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik, kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel hoiule andma lepingu artiklis 14 ettenähtud heakskiitmiskirja, et väljendada ühenduse nõusolekut olla lepinguga seotud.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. jaanuar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. RUPEL


(1)  13. oktoobri 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.

(3)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(4)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(5)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(6)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 52.

(7)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 17.