22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1566/2007,

21. detsember 2007,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1966/2006 (kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1966/2006 kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (2) artikli 22 lõike 1 punktis c on sätestatud, et toimingud ühise kalanduspoliitika reguleerimisalas on lubatud juhul, kui kapten registreerib ja kannab viivitamata ette kalapüügiandmed, sealhulgas lossimis- ja ümberlaadimisandmed, ning koopia andmetest tehakse kättesaadavaks ametiasutustele.

(2)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1966/2006 kohaselt kohaldatakse püügipäeviku ning ümberlaadimis- ja lossimisdeklaratsiooni andmete elektroonilise registreerimise ja edastamise kohustust rohkem kui 24meetrise kogupikkusega ühenduse kalalaevade kaptenite suhtes 24 kuu jooksul alates rakenduseeskirjade jõustumisest ja rohkem kui 15meetrise kogupikkusega ühenduse kalalaevade kaptenite suhtes 42 kuu jooksul alates rakenduseeskirjade jõustumisest.

(3)

Igapäevane kalapüügiandmete esitamine aitab oluliselt suurendada jälgimis-, kontrollimis- ja järelevalvetegevuse tulemuslikkust ja tõhusust nii merel kui ka maal.

(4)

Nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) (3) artiklis 6 on sätestatud, et ühenduse kalalaevade kaptenid peavad oma laevade tegevuse kohta püügipäevikut.

(5)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 8 on sätestatud, et kui laeva kogupikkus on vähemalt 10 meetrit, esitab iga ühenduse kalalaeva kapten või kapteni esindaja pärast iga reisi ning 48 tunni jooksul pärast lossimist deklaratsiooni pädevatele ametiasutustele selles liikmesriigis, kus lossimine toimub.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 9 on sätestatud, et enampakkumiskeskused või muud liikmesriikide volitatud ja liikmesriigis lossitud kalatoodete esmaturustuse eest vastutavad asutused või isikud esitavad pärast esmamüüki müügiteatise pädevatele ametiasutustele selles liikmesriigis, kelle territooriumil esmaturustamine toimub.

(7)

Samuti on määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 9 sätestatud, et kui kalatoodete esmaturustamine ei toimu liikmesriigis, kus tooted lossiti, tagab esmaturustamise seire eest vastutav liikmesriik müügiteatise koopia võimalikult kiire esitamise kõnealuste toodete lossimise seire eest vastutavale asutusele.

(8)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikliga 19 on ette nähtud, et liikmesriigid loovad arvutiandmebaasid ning kehtestavad eelkõige andmete ristkontrollimisi ja kontrollimist hõlmavad akrediteerimissüsteemid.

(9)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklitega 19b ja 19e on ette nähtud, et ühenduse kalalaevade kaptenid koostavad püügikoormuse aruanded ja kannavad need püügipäevikusse.

(10)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2347/2002 (4) artikli 5 kohaselt peab ühenduse kalalaeva kapten, kellel on süvamere kalapüügiluba, registreerima püügipäevikus või lipuliikmesriigi poolt ettenähtud vormis andmed püügivahendite omaduste ja püügioperatsioonide kohta.

(11)

Nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määruses (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (5) on sätestatud ühiskasutuskavade toimimine.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

rohkem kui 24meetrise kogupikkusega ühenduse kalalaevade suhtes alates 1. jaanuarist 2010;

b)

rohkem kui 15meetrise kogupikkusega ühenduse kalalaevade suhtes alates 1. juulist 2011;

c)

registreeritud ostjate, registreeritud enampakkumiste korraldajate või muude liikmesriigi volitatud asutuste või isikute suhtes, kes vastutavad kalatoodete esmamüügi eest ning kelle kalatoodete müügi aastakäive on üle 400 000 euro, alates 1. jaanuarist 2009.

2.   Olenemata lõike 1 punktist a kohaldatakse käesolevat määrust alates 1. jaanuarist 2010 varasemast kuupäevast rohkem kui 24meetrise kogupikkusega ühenduse kalalaevade suhtes, mis sõidavad teatava liikmesriigi lipu all, kui kõnealune liikmesriik on nii sätestanud.

3.   Olenemata lõike 1 punktist b kohaldatakse käesolevat määrust alates 1. juulist 2011 varasemast kuupäevast rohkem kui 15meetrise kogupikkusega ühenduse kalalaevade suhtes, mis sõidavad teatava liikmesriigi lipu all, kui kõnealune liikmesriik on nii sätestanud.

4.   Olenemata lõike 1 punktides a ja b sätestatud kuupäevadest, võivad liikmesriigid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1966/2006 artikli 3 lõikega 2 kohaldada käesolevat määrust nende lipu all sõitvate 15 meetri pikkuste või lühemate laevade suhtes enne kõnealuseid kuupäevi.

5.   Liikmesriigid võivad sõlmida kahepoolseid lepinguid, mis käsitlevad elektrooniliste aruandlussüsteemide kasutamist nende lipu all sõitvatel laevadel nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes tingimusel, et kõnealused laevad vastavad kõigile käesoleva määrusega ettenähtud eeskirjadele.

6.   Käesolevat määrust kohaldatakse ühenduse kalalaevade suhtes, olenemata vetest või sadamatest, kus nad püügioperatsioone teostavad.

7.   Käesolevat määrust ei kohaldata ühenduse kalalaevade suhtes, mida kasutatakse üksnes vesiviljeluse jaoks.

Artikkel 2

Ettevõtjate ja laevade loetelu

1.   Kõik liikmesriigid koostavad registreeritud ostjate, registreeritud enampakkumiste korraldajate ning muude liikmesriigi volitatud asutuste ja isikute loetelu, kes vastutavad kalatoodete esmamüügi eest ja kelle kalatoodete müügi aastakäive on üle 400 000 euro. Esimene võrdlusaasta on 2007 ja loetelu ajakohastatakse jooksva aasta (aasta n) 1. jaanuaril aasta n–2 400 000 eurot ületava kalatoodete müügi aastakäibe alusel. Kõnealune loetelu avaldatakse liikmesriigi ametlikul veebilehel.

2.   Kõik liikmesriigid koostavad ja ajakohastavad korrapäraselt nende lipu all sõitvate selliste ühenduse kalalaevade loetelud, milles suhtes kohaldatakse käesoleva määruse sätteid kooskõlas artikli 1 lõigetega 2, 3, 4 ja 5. Kõnealused loetelud avaldatakse liikmesriigi ametlikul veebilehel liikmesriikide ja komisjoni vaheliste konsultatsioonide käigus kokkulepitud vormis.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„püügioperatsioon” – mis tahes tegevus, mis on seotud kalade otsimise, püügivahendite vettelaskmise ja pardalehiivamisega ning saagi püügivahenditest eemaldamisega;

b)

„ühiskasutuskava” – plaan, millega kehtestatakse olemasolevate kontrolli- ja inspekteerimisvahendite kasutamise kord.

II   PEATÜKK

ELEKTROONILINE EDASTUS

Artikkel 4

Laeva kapteni või tema esindaja edastatav teave

1.   Ühenduse kalalaevade kaptenid edastavad püügipäeviku ja ümberlaadimise andmed elektrooniliselt lipuliikmesriigi pädevatele asutustele.

2.   Ühenduse kalalaevade kaptenid või nende esindajad edastavad lossimisdeklaratsiooni andmed elektrooniliselt lipuriigi pädevatele asutustele.

3.   Kui ühenduse kalalaev lossib oma saagi liikmesriigis, mis ei ole tema lipuliikmesriik, edastavad lipuriigi pädevad asutused lossimisdeklaratsiooni andmed viivitamatult pärast selle saamist elektrooniliselt selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus saak lossiti.

4.   Kui see on ühenduse eeskirjades ette nähtud, edastavad ühenduse kalalaevade kaptenid lipuliikmesriigi pädevatele asutustele elektrooniliselt selleks ettenähtud ajal sadamasse sisenemise eelteate.

5.   Kui laev kavatseb siseneda liikmesriigi sadamasse, mis ei asu tema lipuliikmesriigis, edastavad lipuliikmesriigi pädevad asutused lõikes 4 nimetatud eelteate saamise järel selle viivitamatult elektrooniliselt rannikuäärse liikmesriigi pädevatele asutustele.

Artikkel 5

Esmamüügi või ülevõtmise eest vastutavate asutuste ja isikute poolt edastatav teave

1.   Registreeritud ostjad, registreeritud enampakkumiste korraldajad ning muud liikmesriigi volitatud asutused ja isikud, kes vastutavad kalatoodete esmamüügi eest, edastavad müügiteatisesse kantava teabe elektrooniliselt selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kelle territooriumil esmaturustamine toimub.

2.   Kui esmaturustus toimub liikmesriigis, mis ei ole lipuliikmesriik, tagab liikmesriik, kus toimub esmaturustus, et müügiteatise andmete koopia saadetakse asjakohase teabe saamise järel elektrooniliselt lipuliikmesriigi pädevatele asutustele.

3.   Kui kalatoodete esmaturustus ei toimu liikmesriigis, kus need lossiti, tagab liikmesriik, kus toimub esmaturustus, et müügiteatise andmete koopia saadetakse asjakohase teabe saamise järel viivitamatult elektrooniliselt järgmistele ametiasutustele:

a)

selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus kalatooted lossiti, ja

b)

kalatooted lossinud laeva lipuliikmesriigi pädevatele asutustele.

4.   Ülevõtmisdeklaratsiooni omanik edastab ülevõtmisdeklaratsiooni kantava teabe elektrooniliselt selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus ülevõtmine tegelikult toimub.

Artikkel 6

Edastamise sagedus

1.   Kapten edastab elektroonilise püügipäeviku andmed lipuliikmesriigi pädevatele asutustele vähemalt kord päevas hiljemalt kella 24.00ks; seda isegi siis, kui püüki ei toimunud. Ta saadab kõnealused andmed ka:

a)

lipuliikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel;

b)

viivitamatult pärast viimast püügioperatsiooni;

c)

enne sadamasse sisenemist;

d)

merel toimuva mis tahes kontrolli ajal;

e)

ühenduse või lipuliikmesriigi õigusaktides määratud sündmuste korral.

2.   Kapten võib elektroonilise püügipäeviku ja ümberlaadimisdeklaratsioonide parandusi edastada kuni viimase andmeedastuseni, mis toimub püügireisi lõppemisel ja enne sadamasse sisenemist. Parandused peavad olema selgelt märgistatud. Lipuliikmesriigi pädevad asutused säilitavad kõik elektroonilise püügipäeviku esialgsed andmed ja nendes andmetes tehtud parandused.

3.   Kapten või tema esindaja edastab lossimisdeklaratsiooni elektrooniliselt kohe pärast lossimisdeklaratsiooni valmimist.

4.   Mahalaadiva laeva ja vastuvõtva laeva kapten edastavad ümberlaadimise andmed elektrooniliselt kohe pärast ümberlaadimist.

5.   Kapten säilitab lõikes 1 nimetatud andmete koopia kalalaeva pardal iga püügireisi jooksul kuni lossimisdeklaratsiooni esitamiseni.

Artikkel 7

Laevalt selle lipuliikmesriigi pädevatele asutustele edastavate andmete vorming

Iga liikmesriik määrab tema lipu all sõitvatelt laevadelt tema pädevatele asutustele edastavate andmete vormingu.

Artikkel 8

Tagasiside sõnum

Liikmesriik tagab, et tema lipu all sõitvatele laevadele saadetakse iga püügipäeviku ning ümberlaadimis- ja lossimisandmete edastamise korral tagasiside sõnum. Tagasiside sõnum sisaldab kättesaamise kinnitust.

III   PEATÜKK

ERANDID

Artikkel 9

Erandid

1.   Liikmesriik võib vabastada tema lipu all sõitvad laevad artikli 4 lõikes 1 nimetatud kohustusest, kui kuni 24tunnine püügireis toimub tema suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, tingimusel, et saaki ei lossita väljaspool lipuliikmesriigi territooriumi.

2.   Ühenduse kalalaevade kaptenid on vabastatud paberkandjal püügipäeviku, lossimis- ja ümberlaadimisdeklaratsioonide koostamise kohustusest

3.   Ühenduse laevade kaptenid või nende esindajad, kes lossivad oma saagi liikmesriigis, mis ei ole nende laeva lipuliikmesriik, ei pea rannikuäärsele liikmesriigile esitama paberkandjal lossimisdeklaratsiooni.

4.   Liikmesriigid võivad sõlmida kahepoolseid lepinguid, mis käsitlevad elektrooniliste aruandlussüsteemide kasutamist nende lipu all sõitvatel laevadel nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes. Selliste lepingute kohaldamisalasse kuuluvad laevad ei pea kõnealustes vetes pidama paberkandjal püügipäevikut.

5.   Ühenduse laevade kaptenid, kes registreerivad oma elektroonilises püügipäevikus määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 19b sätestatud püügikoormuse andmed, on vabastatud püügikoormuse aruande edastamise kohustusest teleksi, laevaseiresüsteemi (VMS), faksi, telefoni või raadio teel.

IV   PEATÜKK

ELEKTROONILISTE REGISTREERIMIS- JA ARUANDLUSSÜSTEEMIDE TOIMIMINE

Artikkel 10

Tegutsemine elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilise rikke korral

1.   Elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilise rikke korral või juhul, kui see ei tööta, edastab laeva kapten või omanik või nende esindaja püügipäeviku, lossimisdeklaratsiooni ja ümberlaadimise andmed lipuliikmesriigi pädevatele asutustele lipuliikmesriigi kehtestatud viisil iga päev hiljemalt kella 24.00ks; seda isegi siis, kui püüki ei toimunud:

a)

lipuliikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel;

b)

viivitamatult pärast viimast püügioperatsiooni;

c)

enne sadamasse sisenemist;

d)

merel toimuva mis tahes kontrolli ajal;

e)

ühenduse või lipuliikmesriigi õigusaktides määratud sündmuste korral.

2.   Lipuliikmesriigi pädevad asutused uuendavad elektroonilise püügipäeviku andmeid kohe pärast lõikes 1 nimetatud andmete saamist.

3.   Ühenduse kalalaev ei tohi pärast elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilist riket või pärast seda, kui süsteem ei ole toiminud, lahkuda sadamast enne, kui süsteemi töö rahuldab lipuliikmesriigi pädevaid asutusi või kui lipuliikmesriigi pädevad asutused on lubanud laeval lahkuda. Lipuliikmesriik teatab viivitamatult rannikuäärsele liikmesriigile, kui lipuliikmesriik on lubanud enda lipu all sõitval laeval rannikuäärses liikmesriigis sadamast lahkuda.

Artikkel 11

Andmete saamata jäämine

1.   Kui lipuliikmesriigi pädevad asutused ei ole saanud andmeid vastavalt artikli 4 lõigetele 1 ja 2, teatavad nad sellest võimalikult kiiresti laeva kaptenile või omanikule või nende esindajale. Kui selline olukord esineb ühe laeva puhul üle kolme korra aastas, tagab lipuliikmesriik selle laeva elektroonilise aruandlussüsteemi kontrollimise. Asjaomane liikmesriik uurib juhtumit, et selgitada välja, miks andmeid ei ole saadud.

2.   Kui lipuliikmesriigi pädevad asutused ei ole saanud andmeid vastavalt artikli 4 lõigetele 1 ja 2 ning laeva viimane laevaseiresüsteemi kaudu edastatud asukoht oli rannikuäärse liikmesriigi vetes, teatavad nad sellest võimalikult kiiresti rannikuäärse liikmesriigi pädevatele asutustele.

3.   Laeva kapten või omanik või nende esindaja saadab kõik andmed, mille kohta on saadud teade vastavalt lõikele 1, lipuliikmesriigi pädevatele asutustele viivitamatult pärast kõnealuse teate saamist.

Artikkel 12

Andmetele juurdepääsu häired

1.   Kui rannikuäärse liikmesriigi pädevad asutused märkavad oma vetes teise liikmesriigi lipu all sõitvat kalalaeva ja neil ei ole juurdepääsu andmetele vastavalt artiklile 15, taotlevad nad lipuliikmesriigi pädevatelt asutustelt andmetele juurdepääsu tagamist.

2.   Kui lõikes 1 nimetatud juurdepääsu ei tagata nelja tunni jooksul taotluse saatmisest, teatab rannikuäärne liikmesriik sellest lipuliikmesriigile. Teate saamisel saadab lipuliikmesriik viivitamatult andmed rannikuäärsele liikmesriigile mis tahes olemasolevate elektrooniliste vahendite kaudu.

3.   Kui rannikuäärne liikmesriik lõikes 2 nimetatud andmeid ei saa, saadab laeva kapten või omanik või nende esindaja andmed ja artiklis 8 nimetatud tagasiside sõnumi koopia rannikuäärse liikmesriigi pädevatele asutustele taotluse korral mis tahes olemasolevate elektrooniliste vahendite kaudu.

4.   Kui laeva kapten või omanik või nende esindaja ei edasta rannikuäärse liikmesriigi pädevatele asutustele artiklis 8 nimetatud tagasiside sõnumi koopiat, keelatakse asjaomase laeva kalapüük rannikuäärse liikmesriigi vetes, kuni laeva kapten või tema esindaja saadab nimetatud asutustele tagasiside sõnumi või artikli 6 lõikes 1 nimetatud andmete koopia.

Artikkel 13

Andmed elektroonilise aruandlussüsteemi toimimise kohta

1.   Liikmesriigid peavad andmebaasi oma elektroonilise aruandlussüsteemi toimimise kohta. See sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

liikmesriigi lipu all sõitvate laevade loetelu, mille elektroonilises aruandlussüsteemis on esinenud tehnilisi rikkeid või mille elektrooniline aruandlussüsteem ei ole toiminud;

b)

elektroonilise püügipäeviku andmete edastuste arv päevas ja keskmine edastuste arv laeva kohta lipuliikmesriikide kaupa;

c)

edastatud lossimis-, ümberlaadimis- ja ülevõtmisdeklaratsioonide ning müügiteatiste arv lipuliikmesriikide kaupa.

2.   Kokkuvõtlik teave liikmesriikide elektrooniliste aruandlussüsteemide toimimise kohta saadetakse komisjonile viimase nõudmisel liikmesriikide ja komisjoni vaheliste konsultatsioonide käigus kokkulepitud vormis ja sagedusega.

V   PEATÜKK

ANDMEVAHETUS JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE

Artikkel 14

Liikmesriikidevahelise teabevahetuse vorming

1.   Liikmesriikide vahel vahetatakse teavet lisas määratletud vormingus, mis põhineb XML-il (extensible mark-up language).

2.   Lõikes 1 nimetatud andmete parandused tuleb selgelt sellisena märgistada.

3.   Kui liikmesriik saab teiselt liikmesriigilt elektroonilist teavet, tagab ta tagasiside sõnumi saatmise kõnealuse liikmesriigi pädevatele asutustele. Tagasiside sõnum sisaldab kättesaamise kinnitust.

4.   Lisas esitatud andmeelemendid, mida kaptenid peavad vastavalt ühenduse eeskirjadele püügipäevikusse kandma, on kohustuslikud ka liikmesriikidevahelises andmevahetuses.

Artikkel 15

Juurdepääs andmetele

1.   Lipuliikmesriik tagab rannikuäärsele liikmesriigile reaalajas sidusjuurdepääsu nende tema lipu alla kuuluvate laevade elektroonilistele püügipäevikutele ja lossimisdeklaratsioonidele, kes teostavad püügioperatsioone kõnealuse rannikuäärse liikmesriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.

2.   Lõikes 1 nimetatud andmed sisaldavad vähemalt andmeid alates viimasest sadamast lahkumisest kuni lossimise lõpetamiseni. Eelneva 12 kuu püügireiside andmed on kättesaadavad taotluse korral.

3.   Ühenduse kalalaeva kaptenil on oma lipuliikmesriigi andmebaasis säilitatavale elektroonilisele püügipäevikule turvaline juurdepääs 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

4.   Rannikuäärne liikmesriik annab ühiskasutuskava raames teise liikmesriigi kalanduse patrull-laevale sidusjuurdepääsu oma püügipäevikute andmebaasile.

Artikkel 16

Andmevahetus liikmesriikide vahel

1.   Juurdepääs artikli 15 lõikes 1 nimetatud andmetele on tagatud turvalise Interneti-ühenduse kaudu 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

2.   Liikmesriigid vahetavad asjakohast tehnilist teavet, et tagada vastastikune juurdepääs elektroonilistele püügipäevikutele.

3.   Liikmesriigid:

a)

tagavad, et käesoleva määruse kohaselt kogutud andmed salvestatakse turvaliselt infotehnoloogilistes andmebaasides, ning rakendavad kõik vajalikud abinõud nende andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks;

b)

rakendavad kõik vajalikud tehnilised abinõud nende andmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku hävimise, kahjustumise, levitamise või neile ilma loata juurdepääsu eest.

Artikkel 17

Vastutav asutus

1.   Igas liikmesriigis vastutab käesoleva määrusega ettenähtud andmete edastuse, vastuvõtmise, haldamise ja töötlemise eest üks asutus.

2.   Liikmesriigid vahetavad lõikes 1 nimetatud asutuste nimesid ja kontaktandmeid ning teavitavad neist komisjoni.

3.   Kõigist muudatustest lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetes tuleb viivitamatult teatada komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

VI   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 409, 30.12.2006, lk 1, parandatud väljaandes ELT L 36, 8.2.2007, lk 3.

(2)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).

(3)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11); parandatud väljaandes ELT L 36, 8.2.2007, lk 6.

(4)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6 Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2269/2004 (ELT L 396, 31.12.2004, lk 1).

(5)  ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.


LISA

ELEKTROONILISE TEABEVAHETUSE VORMING

Üldised andmeelemendid

Andmeelemendid

Välja kood

Kirjeldus ja sisu

Kirje algus/lõpp

Kirje algus

SR

Püügipäeviku, müügiteatise deklaratsiooni või tagasiside sõnumi algust tähistav silt

Alamelemendid

Aadress

AD

Sihtkoht: riigi kolmetäheline ISO-kood

Kellelt

FR

Andmeid edastav riik (riigi kolmetäheline ISO-kood)

Sõnumi tüüp

TM

Sõnumi tüübi tähtkood (LOG, SAL, RET või COR)

Tagasiside

RS

Näitab saadud sõnumi/aruande olekut – ACK (vastu võetud) või NAK (ei ole vastu võetud)

Tagasiside vea kood

RE

Saadud sõnumite/aruannete vigu tähistavad numbrilised koodid

(101 – sõnum loetamatu, 102 – andmete väärtus või suurus on väljaspool lubatud piire, 104 – kohustuslikud andmed puuduvad, 106 – loata andmeallikas, 150 – järjestusviga, 151 – kuupäev/kellaaeg tulevikus, 250 – katse laevale teadet uuesti saata, 251 – laevale ei ole teatatud, 302 – ümberlaadimine enne sõnumit „Püük sisenemisel”, 303 – sõnum „Püük väljumisel” enne sõnumit „Püük sisenemisel”, 304 – asukohta ei ole edastatud, 350 – asukoht ilma sõnumita „Püük sisenemisel”)

Kirje number

RN

Sõnumi/aruande kalapüügi seirekeskuse poolt edastamise seerianumber (aastane arvestus)

Kirje kuupäev

RD

Sõnumi/aruande edastamise kuupäev (AAAAKKPP)

Kirje kellaaeg

RT

Sõnumi/aruande edastamise kellaaeg (TTMM, UTC järgi)


Püügipäeviku andmeelemendid

Andmeelemendid

Välja kood

Kirjeldus ja sisu

Püügipäeviku elemendi algus/lõpp

Püügipäeviku deklaratsiooni algus

LOG

Püügipäeviku deklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab atribuuti RC, XR, IR, NA, VO, MA või TN ja elementi DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN või RTP)

Põhielemendid

Lahkumisdeklaratsioon

DEP

Püügireisi alguses sadamast lahkumist tähistav silt (sisaldab atribuute DA, TI ja PO)

Sadamasse naasmise deklaratsioon

RTP

Püügireisi lõpus sadamasse naasmist tähistav silt (sisaldab atribuute DA, TI ja PO)

Saagideklaratsioon

CAT

Saagideklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab atribuute DA, TI, FO ja DU ning alamelementi POS, GEA või SPE)

Ümberlaadimisdeklaratsioon

TRA

Ümberlaadimisdeklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab atribuute DA, TI, TT, TF, TC ja FC ning SPE-alamelemente)

Lossimisdeklaratsioon

LAN

Lossimisdeklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab atribuute DA, TI ja PO ning POS ja SPE-alamelemente)

Püügikoormuse deklaratsioon: vööndisse sisenemine

ENT

Kalastusvööndisse sisenemise deklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab DA ja TI atribuuti ning POS ja SPE alamelemente)

Püügikoormuse deklaratsioon: vööndist lahkumine

EXI

Kalastusvööndist lahkumise deklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab atribuute DA ja TI ning alamelemente POS ja SPE)

Püügikoormuse deklaratsioon: kalastusvööndi läbimine

CRO

Kalastusvööndi läbimise deklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab elemente ENT ja EXI)

Püügikoormuse deklaratsioon: vööndite piire ületav kalapüük

TRZ

Kalastusvööndis vööndite piire ületava kalapüügi deklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab elemente ENT ja EXI)

Alamelemendid

Liigi alamdeklaratsioon

SPE

Kalaliigi üksikasju sisaldav silt (sisaldab SN, WT või WL või WS, NF atribuute ning PRO-alamelemente)

Töötlemise alamdeklaratsioon

PRO

Töötlemise üksikasju sisaldav silt (sisaldab atribuute PR, CF ja TY või DISi (vette tagasi laskmine))

Asukoha alamdeklaratsioon

POS

Kalalaeva asukoha kohta üksikasjalikku teavet sisaldav silt (sisaldab ZO-atribuuti ning püügikoormuse kohta atribuute LA ja LO)

Püügivahendite alamdeklaratsioon

GEA

Püügioperatsiooni ajal kasutatud püügivahendite kohta üksikasjalikku teavet sisaldav silt (sisaldab atribuute GE, ME, GD ja GL vastavalt püügikoormuse deklaratsioonile). Süvamereliikide puhul sisaldab atribuute NH, IT, FO ja FD

Atribuudid

Reisi number

TN

Püügireisi number jooksval aastal (001–999)

Kuupäev

DA

Edastamise kuupäev (AAAAKKPP)

Kellaaeg

TI

Edastamise kellaaeg (TTMM, UTC järgi)

Laeva põhitunnus

RC

Rahvusvaheline raadiokutsung

Laeva pardatunnus

XR

Laeva pardale (kerele) kantud registreerimisnumber

Laeva tunnus (CFR)

IR

Ühenduse laevastikuregistri number

Laeva nimi

NA

Laeva nimi

Laevaomaniku nimi

VO

Laevaomaniku nimi

Kapteni nimi

MA

Kapteni nimi

Sadama nimi

PO

Sadama kood (kahetäheline riigi kood (riigi kolmetäheline ISO kood) + kolmetäheline sadama kood, nt Edinburgh – GBEDI, Kiel – DEKEL ja Vigo – ESVGO)

Püügioperatsioonid

FO

Püügioperatsioonide (loomuste) arv 24-tunnise ajavahemiku jooksul

Kalapüügi aeg

DU

Püügi kestus minutites

Asukoht: laius

LA

Kraadides ja minutites väljendatud laiuskraad (N/S DDMM)

Asukoht: pikkus

LO

Kraadides ja minutites väljendatud pikkuskraad (E/W DDMM)

Kalastusvöönd

ZO

FAO põhipüügipiirkonna [ja ICES-i] liigituse (nt Läänemere ICES-i alamrajooni 24 puhul 27.3.24 [või III24], 21.1F [või 1F] NAFO rajooni 21.1F puhul jne) väikseim statistiline piirkond (alampiirkond, rajoon, alamrajoon jne)

Püügivahendi nimi

GE

FAO rahvusvahelise kalapüügivahendite statistilise klassifikatsiooni tähtkood

Kalapüügivahendi võrgusilma suurus

ME

Võrgusilma suurus (millimeetrites)

Kalapüügivahendi kõrgus

GD

Kalapüügivahendi kõrgus (meetrites)

Kalapüügivahendi pikkus

GL

Kalapüügivahendi pikkus (meetrites)

Liigi nimi

SN

Püütud liigi nimi (FAO kolmetäheline kood)

Kalade kaal

WT

Kalade eluskaal (kilogrammides)

Kalade arv

NF

Püütud kalade arv (kui kvoot on eraldatud kalade arvuna, nt lõhe puhul)

Ümberarvestuskoefitsient

CF

Kalade ja kalatoodete lossitud kaalu eluskaalu ümberarvestamise koefitsient

Lossitud kalade kaal

WL

Toote kaal lossimisdeklaratsioonis

Kala esitusviis

PR

Toote esitusviisi (kala töötlemise viisi) tähtkood:

WHL – terve kala; GUT – roogitud; GUH – roogitud + ilma peata; GUG – roogitud + lõpusteta; GUL – roogitud, koos maksaga; GTF – roogitud, saba ja uimed eemaldatud; GUS – roogitud, pea ja nahk eemaldatud; FIL – fileeritud; FIS – fileeritud + nahata; FSB – fileeritud nahaga + luud; FSP – fileeritud, nahata, ristluudega; HEA – pea eemaldatud; WNG – küljed; WNG + SKI – küljed + nahata; SKI – nahata; DIS - tagasi vette lastud

Töötlemise pakendi liik

TY

Kolmetäheline kood (CRT = karbid, BOX = kastid, BGS = kotid, BLC = plokid)

Ümberlaadimine: vastuvõttev laev

TT

Vastuvõtva laeva rahvusvaheline raadiokutsung

Ümberlaadimine: (doonor)laev

TF

Doonorlaeva rahvusvaheline raadiokutsung

Ümberlaadimine: vastuvõtva laeva lipuriik

TC

Ümberlaadimisel vastuvõtva laeva lipuriik (riigi kolmetäheline ISO kood)

Ümberlaadimine: doonorlaeva lipuriik

FC

Doonorlaeva lipuriik (riigi kolmetäheline ISO kood)

Süvamere lisakoodid

Keskmine konksude arv õngejadas

NH

Keskmine konksude arv õngejadas

Vee all olemise aeg

IT

Kalapüügivahendi vees olemise (kalapüügi) aeg kokku 24-tunnise ajavahemiku jooksul

Püügioperatsioonid

FO

Püügioperatsioonide (võrkude pardalehiivamiste, vedamiste ja õngejada vettelaskmiste) arv 24-tunnise ajavahemiku jooksul

Püügisügavus

FD

Ulatus merepinnast merepõhja


Müügiteatise andmeelemendid

Andmeelement

Välja kood

Kirjeldus ja sisu

Müügiteatise elemendi algus/lõpp

Müügiteatise deklaratsiooni algus

SAL

Müügiteatise deklaratsiooni algust tähistav silt (sisaldab atribuute XR (RC, IR), NA, VO ja MA ning alamelementi SIF või TOV)

Põhielemendid

Müügiteatise teave

SIF

Müügiteatise üksikasju sisaldav silt (sisaldab atribuute DA, TI, SL, NS, NB, CN ja TD ning SIT-alamelementi)

Ülevõtmise teave

TOV

Ülevõtmise deklaratsiooni üksikasju sisaldav silt (sisaldab atribuuti DA, TI, SL, NS, NB, CN ja TD ning SIT-alamelementi)

Alamelemendid

Müüginimetus

SIT

Müügis oleva nimetuse üksikasju sisaldav silt (sisaldab atribuute FP, FF, SF, DL, PO, QC ja ZO ning alamelemente SPE, POS ja PRO)

Liigi alamdeklaratsioon

SPE

Kalaliigi üksikasju sisaldav silt (sisaldab SN, WT või WL või WS ja MZ atribuute ning PRO-alamelemente)

Töötlemise alamdeklaratsioon

PRO

Töötlemise üksikasju sisaldav silt (sisaldab atribuute PR, CF ja TY)

Atribuudid

Kuupäev

DA

Müügi kuupäev (AAAAKKPP).

Kellaaeg

TI

Müügi kellaaeg (TTMM, UTC järgi).

Müügi koht

SL

Müügi toimumise sadama kood või koha nimi (kui ei asu sadamas)

Müügi riik

SC

Müügi toimumise riik (riigi kolmetäheline ISO kood)

Laeva põhitunnus

RC

Rahvusvaheline raadiokutsung

Laeva pardatunnus

XR

Kala lossinud laeva pardale (kerele) kantud registreerimisnumber

Laeva tunnus (CFR)

IR

Ühenduse laevastikuregistri number

Laeva nimi

NA

Kala lossinud laeva nimi

Laevaomaniku või kapteni nimi

VO

Laevaomaniku või kapteni nimi

Müüja nimi

NS

Kala müüva enampakkumiskeskuse, muu asutuse või isiku nimi

Ostja nimi

NB

Kala ostva enampakkumiskeskuse, muu asutuse või isiku nimi

Müügilepingu viitenumber

CN

Müügilepingu viitenumber

Veodokumendi viide

TD

Viide veodokumendile või dokumendile T2M (määruse nr (EMÜ) 2847/93 art. 13)

Lossimise kuupäev

DL

Lossimise kuupäev (AAAAKKPP).

Sadama nimi

PO

Sadama kood (lossimissadam) (kahetäheline riigi kood (riigi kolmetäheline ISO kood) + kolmetäheline sadama kood, nt Edinburgh – GBEDI, Kiel – DEKEL ja Vigo – ESVGO)

Liigi nimi

SN

Püütud liigi nimi (FAO kolmetäheline kood)

Geograafiline päritolupiirkond

ZO

FAO põhipüügipiirkonna liigituse alusel, nt Läänemere ICES-i alamrajooni 24 puhul 27.3.24 [või III24], 21.1F [või 1F] NAFO rajooni 21.1F puhul jne

Kvoodi riik

QC

Ümberlaadimise käigus vastuvõetud kala lossiva laeva riigi kolmetäheline ISO kood, kui doonorlaeva ja vastuvõtva laeva lipuriigid on erinevad

Müüdud kala kaal

WS

Müüdud kala kaal (kilogrammides)

Kala suuruskategooria

SF

Kala suurus (1–8, üks suurus või kg, g, cm, mm või vajadusel kalade arv kilogrammis)

Kala värskuskategooria

FF

Kala värskuskategooria (Extra, A, B, E)

Kala miinimumsuurus

MZ

Kala miinimumsuurus (millimeetrites)

Ümberarvestuskoefitsient

CF

Kalade ja kalatoodete lossitud kaalu eluskaalu ümberarvestamise koefitsient

Kala esitusviis

PR

Toote esitusviisi (kala töötlemise viisi) tähtkood:

WHL – terve kala; GUT – roogitud; GUH – roogitud + ilma peata; GUG – roogitud + lõpusteta; GUL – roogitud, koos maksaga; GTF – roogitud, saba ja uimed eemaldatud; GUS – roogitud, pea ja nahk eemaldatud; FIL – fileeritud; FIS – fileeritud + nahata; FSB – fileeritud nahaga + luud; FSP – fileeritud, nahata, ristluudega; HEA – pea eemaldatud; WNG – küljed; WNG + SKI – küljed + nahata; SKI – nahata

Töötlemise pakendi liik

TY

Kolmetäheline kood (CRT = karbid, BOX = kastid, BGS = kotid, BLC = plokid)

Kala hind

FP

Kilohind (tehingu vääring/kg)

Toote sihtkoht

PD

Koodid: inimtoiduks, ülekandmine, tööstuslik kasutus