21.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/54


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1541/2007,

20. detsember 2007,

suhkru kolmandatesse riikidesse importimisega seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 40 lõike 1 punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõikes 2 on sätestatud, et suhkrusektoris võivad eksporditoetused varieeruda sõltuvalt sihtkohast, kui seda tingib olukord maailmaturul või teatavate turgude erinõuded.

(2)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 900/2007 (mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks) (2) artiklis 1 on sätestatud selline diferentseerimine teatavate sihtkohtade väljaarvamise teel.

(3)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (3) artikli 14 lõikes 1 on sätestatud, et kui toetusemäär muutub vastavalt sihtkohale, makstakse toetust sõltuvalt kõnealuse määruse artiklites 15 ja 16 sätestatud täiendavatest tingimustest.

(4)

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 15 lõikes 1 on sätestatud, et tooted tuleb importida muutmata kujul kolmandasse riiki või ühte kolmandatest riikidest, millele kohaldatakse toetust.

(5)

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 16 on loetletud mitmesugused dokumendid, mis võivad tõendada tolliformaalsuste täitmist kolmandas riigis juhul, kui toetuse määr on diferentseeritud sihtkoha järgi. Selle artikli lõike 4 alusel võib komisjon teatavatel kindlaksmääratud erijuhtudel otsustada, et selles artiklis osutatud tõendi võib esitada teatava dokumendi kujul või mis tahes muul viisil.

(6)

Suhkrusektoris kohaldatakse eksporditoimingute suhtes harilikult lepinguid, mis on Londoni futuuriturul määratletud kui franko laeva pardal. Selle tulemusena võtavad ostjad järgus „franko laeval pardal” endale kõik lepingujärgsed kohustused, sealhulgas tolliformaalsuste täitmise tõendamise, olemata seejuures selle toetuse otseseks saajaks, mille saamise õiguse kõnealune tõend annab. Selle tõendi saamisega kõikide eksporditud koguste kohta võivad teatavates riikides kaasneda märkimisväärsed haldusprobleemid, mis võivad oluliselt edasi lükata või takistada toetuse maksmist kõikide tegelikult eksporditud koguste kohta.

(7)

Selleks et piirata mõju suhkruturu tasakaalule, on komisjoni 20. aprilli 2007. aasta määruses (EÜ) nr 436/2007 (suhkru kolmandatesse riikidesse importimisega seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt) (4) sätestatud tolliformaalsuste täitmise tõendamise lihtsustamine kuni 31. detsembrini 2007.

(8)

Võttes arvesse selle erandi põhjuseks olevaid haldusprobleeme ja nende püsivat mõju turule, tuleks 2008. aastal kohaldada muid sihtkoha tõendamise võimalusi.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 kohaselt toimuva ekspordi puhul loetakse tooted impordituks kolmandasse riiki, kui esitatakse järgmised kolm dokumenti:

a)

veodokumendi koopia;

b)

lossimistõend, mille on koostanud kõnealuse kolmanda riigi ametiasutus, sihtriigis asuv liikmesriigi ametiasutus või määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklite 16a–16f kohaselt tunnustatud rahvusvaheline järelevalveasutus ja milles tõendatakse, et toode on lahkunud lossimiskohast või vähemalt selle tõendi välja andnud ametiasutuse või järelevalveasutuse teada ei ole seda hiljem reekspordiks laaditud;

c)

pangadokument, mille on välja andnud ühenduses asuv heakskiidetud vahendaja ja millega tõendatakse, et asjakohase ekspordiga seotud makse on laekunud eksportija kontole, mis on avatud vahendaja juures, või maksetõend.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).

(2)  ELT L 196, 28.7.2007, lk 26. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1298/2007 (ELT L 289, 7.11.2007, lk 3).

(3)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1001/2007 (ELT L 226, 30.8.2007, lk 9).

(4)  ELT L 104, 21.4.2007, lk 14.