20.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1519/2007,

19. detsember 2007,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2430/1999, (EÜ) nr 418/2001 ja (EÜ) nr 162/2003 seoses teatavate koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvate söödalisandite lubade tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikega 3 nähakse loa omaniku taotluse alusel ette võimalus muuta söödalisandi lubade tingimusi.

(2)

Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat söödalisandit diklasuriili 0,5 g/100 g (klinakoksi 0,5 % eelsegu) ja diklasuriili 0,2 g/100 g (klinakoksi 0,2 % eelsegu) lubati komisjoni määrusega (EÜ) nr 2430/1999 (2) kümne aasta jooksul kasutada broilerkanade puhul. Kõnealune luba seoti söödalisandite ringlusse laskmise eest vastutajaga.

(3)

Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat söödalisandit diklasuriili 0,5 g/100 g (klinakoksi 0,5 % eelsegu) ja diklasuriili 0,2 g/100 g (klinakoksi 0,2 % eelsegu) lubati komisjoni määrusega (EÜ) nr 418/2001 (3) kümne aasta jooksul kasutada broilerkalkunite puhul. Kõnealune luba seoti söödalisandite ringlusse laskmise eest vastutajaga.

(4)

Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat söödalisandit diklasuriili 0,5 g/100 g (klinakoksi 0,5 % eelsegu) ja diklasuriili 0,2 g/100 g (klinakoksi 0,2 % eelsegu) lubati komisjoni määrusega (EÜ) nr 162/2003 (4) kümne aasta jooksul kasutada munakanade puhul. Kõnealune luba seoti söödalisandite ringlusse laskmise eest vastutajaga.

(5)

Lubade omanik, Janssen Animal Health BVBA, on vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikele 3 esitanud taotluse, milles tehakse ettepanek muuta käesoleva määruse põhjendustes 2–4 viidatud söödalisandite ringlusse laskmise eest vastutaja nime. Nad on koos taotlusega esitanud andmed, mis näitavad kõnealuste söödalisandite turustamisõiguste üleandmist alates 2. juulist 2007 oma Belgias asuvale emaettevõtjale Janssen Pharmaceutica NV.

(6)

Söödalisandite ringlusse laskmise eest vastutajaga seotud loa teisele isikule üleandmine põhineb üksnes haldusmenetlusel ega too kaasa söödalisandite uut hindamist. Euroopa Toiduohutusametile on kõnealusest taotlusest teatatud.

(7)

Selleks et Janssen Pharmaceutica NV saaks oma omandiõigusi alates 2. juulist 2007 kasutada, tuleb muuta söödalisandite ringlusse laskmise eest vastutaja nime alates 2. juulist 2007. Seepärast on vaja, et käesolevat määrust saaks kohaldada tagasiulatuvalt.

(8)

Seepärast tuleks määrusi (EÜ) nr 2430/1999, (EÜ) nr 418/2001 ja (EÜ) nr 162/2003 vastavalt muuta.

(9)

On asjakohane kehtestada üleminekuaeg, mille jooksul võib olemasolevad varud ära kasutada.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 2430/1999 I lisa kande E 771 2. veerus asendatakse sõnad „Janssen Animal Health BVBA” sõnadega „Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Määruse (EÜ) nr 418/2001 III lisa kande E 771 2. veerus asendatakse sõnad „Janssen Animal Health BVBA” sõnadega „Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Määruse (EÜ) nr 162/2003 lisa kande E 771 2. veerus asendatakse sõnad „Janssen Animal Health BVBA” sõnadega „Janssen Pharmaceutica NV”.

Artikkel 2

Enne käesoleva määruse jõustumist kohaldatud sätetele vastavaid olemasolevaid varusid võib turule viia ja kasutada kuni 30. aprillini 2008.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 2. juulist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 296, 17.11.1999, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 249/2006 (ELT L 42, 14.2.2006, lk 22).

(3)  EÜT L 62, 2.3.2001, lk 3.

(4)  EÜT L 26, 31.1.2003, lk 3.