11.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1451/2007,

4. detsember 2007,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 98/8/EÜ kohaselt võivad liikmesriigid anda loa üksnes nende biotsiidide turuleviimiseks, mis sisaldavad direktiivi I, IA või IB lisasse kantud toimeaineid. Direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 1 ettenähtud üleminekumeetmete raames võivad liikmesriigid siiski lubada turule viia selliseid biotsiide, mis sisaldavad direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisas loetlemata, kuid 14. mai 2000. aasta seisuga turul olevaid toimeaineid (edaspidi „olemasolevad toimeained”). Sama artikli lõike 2 kohaselt tuleb kõigi olemasolevate toimeainete läbivaatamiseks täide viia kümneaastane tööprogramm. Selle tööprogrammi eesmärgiks oli identifitseerida olemasolevad toimeained ja toimeained, mida tuleks hinnata läbivaatamisprogrammi raames, et need oleks võimalik kanda direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse.

(2)

Programmi esimene etapp on sätestatud komisjoni 7. septembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1896/2000 Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiide käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud programmi esimese etapi kohta. (2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 1896/2000 kohaselt tuli identifitseerida biotsiidides kasutamiseks ettenähtud olemasolevad toimeained ning teatada neist toimeainetest, mida tuleks hinnata, pidades silmas nende võimalikku kandmist ühe või mitme tooteliigi puhul direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse hiljemalt 28. märtsiks 2002.

(4)

Komisjoni 4. novembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2032/2003 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta ja määruse (EÜ) nr 1896/2000 muutmise kohta) (3) kehtestati nimekiri olemasolevate toimeainete kohta. Nimekiri hõlmas toimeaineid, mis olid identifitseeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1896/2000 artikli 3 lõikele 1 või artikli 5 lõikele 2 või mille kohta oli esitatud samaväärset teavet sisaldav teatis vastavalt kõnealuse määruse artikli 4 lõikele 1.

(5)

Lisaks kehtestati määruse (EÜ) nr 2032/2003 II lisas nende olemasolevate toimeainete täielik nimekiri, mida tuli läbivaatamisprogrammi raames hinnata. Nimekiri hõlmas toimeaineid, mille suhtes oli kooskõlas määruse (EÜ) nr 1896/2000 artikli 4 lõikega 2 vastu võetud vähemalt üks teatis või mille suhtes liikmesriik oli üles näidanud huvi vastavalt kõnealuse määruse artikli 5 lõikele 3. Kõnealuses nimekirjas määratleti asjassepuutuvad tooteliigid.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 2032/2003 on lubatud mitut toimeainet või toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni, mida algselt läbivaatamisprogrammis ei käsitletud, kontrollida samadel tingimustel kui läbivaatamisprogrammi raames hinnatud toimeaineidki, tingimusel, et huvitatud kasutajad esitavad täielikud toimikud enne 1. märtsi 2006.

(7)

Määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 lõikes 2 on kuupäevaks, millest alates läbivaatamisprogrammi raames hindamata toimeaineid sisaldavad tooted tuleks turult kõrvaldada, määratud 1. september 2006.

(8)

Määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 lõikes 3 on sätestatud, et olemasolevaid toimeaineid, mida neid biotsiidides kasutavad isikud ei ole identifitseerinud, tuleb käsitada ainetena, mida ei ole enne 14. maid 2000 biotsiidina turule viidud. Võrdsustamine uute toimeainetega ei tähenda aga tingimata seda, et õigusvastaselt identifitseerimata olemasolevad toimeained ajutisest loast või tõeliselt uutele toimeainetele ettenähtud pikemast andmekaitse kohaldamisajast kasu saaksid. Seetõttu tuleks sättele lisada vastav selgitus.

(9)

Määrusega (EÜ) nr 2032/2003 on liikmesriikidele kehtestatud võimalus taotleda erandeid biotsiidide osas, mis sisaldavad identifitseeritud toimeaineid, mida ei ole läbivaatamisprogrammi raames hinnatud, aga mida liikmesriigid peavad oluliseks tervise, ohutuse või kultuuripärandi kaitse seisukohalt või tähtsaks ühiskonna toimimisel, kui puuduvad tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivid või aseained, mis on keskkonna või tervise seisukohalt vastuvõetavad. Selliseid erandeid lubatakse taotlevatele liikmesriikidele ainult juhul, kui taotlused on põhjendatud, kui jätkuv kasutamine ei sea ohtu inimeste tervist ega keskkonda ning kui vajaduse korral töötatakse välja alternatiivid. Selliste erandite taotlemise võimalust tuleb ka edaspidi kohaldada, kaasa arvatud toimeainete suhtes, mida on otsustatud mitte kanda direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Kuna direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud läbivaatamisprogramm kestab ainult 14. maini 2010, ei tohiks pärast osutatud tähtaega sellised erandeid kohaldada.

(10)

Teatud toimeaineid või tooteid, mida inimesed või loomad tarbivad tavaliselt äraelamiseks, võib kasutada ka kahjulike organismide ligimeelitamiseks või peletamiseks. Nende ainete osas ollakse ühisel seisukohal, et direktiivi 98/8/EÜ nõuded loa andmise/registreerimise kohta näivad põhjendamatud ning et need tuleks direktiivi kohaldamisalast selgesõnaliselt välja arvata. Võttes arvesse, et direktiivi 98/8/EÜ muutmiseks kulub märkimisväärselt palju aega, mille jooksul võib nende toodete elujõulisus turul pöördumatult muutuda, on asjakohane lükata nende turult kõrvaldamine edasi kuni 14. maini 2010.

(11)

Liikmesriiki, kes on üles näidanud huvi konkreetse toimeaine läbivaatamise suhtes, ei tuleks määrata selle aine puhul referentliikmesriigiks.

(12)

Topelttöö vältimiseks ja eelkõige selgroogsete loomadega tehtavate katsete mahu vähendamiseks peaksid täieliku toimiku koostamise ja esitamise nõuded soodustama koostööd nende isikute vahel, kelle teatised on vastu võetud (edaspidi „osalised”), eeskätt ühiste toimikute esitamist. Referentliikmesriigil peaks olema võimalik teha kättesaadavaks viited igale selgroogsete loomadega tehtud katsele, mis on läbi viidud teatatud olemasoleva toimeaine suhtes, välja arvatud juhul, kui viide on konfidentsiaalne vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 19. Selleks et saada kogemusi andmetele esitatavate nõuete sobivuse osas ja tagada toimeainete läbivaatamine majanduslikult tõhusal viisil, tuleks innustada osalisi esitama teavet toimiku koostamise kulude ja selgroogsete loomadega katsete tegemise vajaduse kohta.

(13)

Et vältida viivitusi, peaksid osalised võimalikult varakult alustama referentliikmesriikidega arutelusid ebamäärasuste kõrvaldamiseks andmetele esitatavates nõuetes. Taotlejad, kes ei ole osalised ja kes soovivad kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikliga 11 taotleda läbivaatamisprogrammi raames hinnatava toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kandmist kõnealuse direktiivi I, IA või IB lisasse, ei peaks esitama asjassepuutuvat kombinatsiooni käsitlevat täielikku toimikut varem ega hiljem kui osalised, et mitte häirida läbivaatamisprogrammi sujuvat tööd ega luua osalistele ebasoodsat olukorda.

(14)

Tuleks määrata kindlaks toimikute sisu ja vormistust käsitlevad nõuded ja esitatavate toimikute arv.

(15)

Tuleks sätestada kord selleks puhuks, kui osaline on ühinenud teise tootja, formuleerija või ühinguga või kui osaleja loobub läbivaatamisprogrammis osalemisest.

(16)

Tootjatel, formuleerijatel või ühingutel peaks teatud tähtaja jooksul olema võimalus osalise ülesannete ülevõtmiseks seoses olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooniga, millest kõik osalised on loobunud või mille ükski toimik ei vasta nõuetele. Liikmesriikidel peaks sama tähtaja jooksul olema võimalik teatavatel tingimustel näidata üles huvi sellise kombinatsiooni direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse kandmise vastu ning tegutseda osalisena.

(17)

Selleks et läbivaatamisprogrammi raames hinnatava toimeaine turule jäämise võimalust ei kuritarvitataks, peaks teisel isikul või liikmesriigil olema võimalik võtta üle osalise ülesanded seoses antud toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooniga vaid ühel korral. Samal eesmärgil peaks osalise ülesandeid üle võttev isik või liikmesriik esitama teatava aja jooksul tõendid täieliku toimiku koostamise alustamise kohta.

(18)

Tuleks täpsustada tähtajad, mille jooksul referentliikmesriigid peavad kontrollima toimikute terviklikkust. Erandjuhtudel peaks referentliikmesriikidel olema võimalik kehtestada uus tähtaeg toimiku osade esitamiseks, eelkõige kui osaline on näidanud, et teavet oli võimatu õigeaegselt esitada, või kui on vaja kõrvaldada andmetele esitatavate nõuete ebamäärasus, mida pole lahendatud osalise ja referentliikmesriigi varasematel aruteludel.

(19)

Referentliikmesriik peaks uurima ja hindama iga olemasoleva toimeaine toimikut ning esitama tulemused komisjonile ja teistele liikmesriikidele pädeva asutuse aruande ning asjaomast toimeainet käsitleva otsuse ettepaneku vormis. Vältimaks otsustamise asjatut edasilükkumist, peaks referentliikmesriik samal ajal hoolikalt kaaluma vajadust lisauuringute järele. Samal põhjusel peaksid referentliikmesriigid pärast toimiku vastuvõtmist esitatud teavet arvesse võtma ainult kindlatel tingimustel.

(20)

Enne pädeva asutuse hindamisaruannete esitamist alalisele biotsiidide komiteele peaksid teised liikmesriigid need läbi vaatama.

(21)

Kui vaatamata soovitusele kanda toimeaine direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse püsivad kõnealuse direktiivi artikli 10 lõikes 5 osutatud probleemid, peaks komisjonil olema võimalik arvesse võtta muude olemasolevate sama kasutusalaga toimeainete hindamise lõpuleviimist, piiramata seejuures kõnealuse direktiivi artikli 12 kohaldamist. Tuleks ette näha, et referentliikmesriigid ajakohastavad vajaduse korral pädeva asutuse aruandeid.

(22)

Selleks et tagada teabe parem kättesaadavus, tuleks liikmesriikide pädevate asutuste aruannete põhjal koostada hindamisaruanded ja kohaldada nende suhtes samu teabe kättesaadavust käsitlevaid reegleid nagu pädevate asutuste aruannete suhtes. Hindamisaruannete aluseks tuleks võtta pädevate asutuste aruanded, mida on muudetud kõiki dokumente ja märkusi ning kogu hindamisprotsessi käigus arvessevõetud teavet silmas pidades.

(23)

Käesoleva määrusega sätestatud menetlusi peaks olema võimalik peatada ühenduse muude õigusaktide alusel, eelkõige seoses nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiviga 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (4) ning pärast 1. juunit 2009 määruse (EÜ) nr 1907/2006 VIII jaotise ja XVII lisaga.

(24)

Selleks, et tagada läbivaatamisprogrammi tõhus töö, on referentliikmesriikidele uuesti määratud terve rida toimeaine ja tooteliigi kombinatsioone. Neid arenguid tuleks kajastada käesoleva määruse II lisas.

(25)

Määrust (EÜ) nr 2032/2003 on mitmel korral muudetud, (5) et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist ja läbivaatamisprogrammi senisel rakendamisel omandatud kogemusi ning eelkõige selleks, et sätestada teatud toimeainete direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse kandmata jätmine kas seetõttu, et ettenähtud perioodil ei esitatud vastavat teavet, või juhtudel, kui ei täidetud direktiivi artikli 10 nõudeid. Senine tava määrust (EÜ) nr 2032/2003 seoses läbivaatamisprogrammi arenguga pidevalt ajakohastada on osutunud ebatõhusaks ja aeganõudvaks. Lisaks tekitaks see segadust huvirühmade hulgas, näiteks selles osas, millised eeskirjad kehtivad ja millised toimeained on hetkel läbivaatamisel. Selguse huvides eelistatakse määruse (EÜ) nr 2032/2003 kehtetuks tunnistamist ning asendamist uue ja lihtsama õigusaktiga, millega kehtestatakse läbivaatamisprogrammi eeskirjad. Edaspidiste toimeaine nimekirja kandmata jätmise otsuste jaoks peaks komisjon vastu võtma eraldi õigusaktid.

(26)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Objekt

Käesoleva määrusega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud tööprogrammi (edaspidi „läbivaatamisprogramm”) rakendamiseks, et süstemaatiliselt kontrollida kõiki 14. mai 2000. aasta seisuga turul olevate biotsiidide toimeaineid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kohaldatakse direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 ja määruse (EÜ) nr 1896/2000 artikli 2 mõisteid.

Lisaks sellele tähendab „osaline” tootjat, formuleerijat või ühingut, kelle esitatud teatise on komisjon vastu võtnud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1896/2000 artikli 4 lõikega 2, või liikmesriiki, kes on näidanud üles huvi vastavalt kõnealuse määruse artikli 5 lõikele 3.

Artikkel 3

Olemasolevad toimeained

1.   I lisa sisaldab nende biotsiidides kasutatavate toimeainete nimekirja, mis olid turul enne 14. maid 2000 ja mida kasutatakse muul kui direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 lõike 2 punktides c ja d osutatud eesmärgil.

2.   II lisa sisaldab läbivaatamisprogrammi raames hinnatavate olemasolevate toimeainete täielikku nimekirja.

Nimekiri sisaldab järgmisi toimeaineid:

a)

vastavalt määruse (EÜ) nr 1896/2000 artikli 4 lõikele 1 või komisjoni määruse (EÜ) nr 1687/2002 (6) artikli 4 lõikele 2 teatatud olemasolevad toimeained;

b)

olemasolevad toimeained, millest ei ole teatatud, kuid mille vastu on liikmesriik näidanud üles huvi ja toetanud nende kandmist direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse;

c)

olemasolevad toimeained, millest ei ole teatatud, kuid mille kohta on 1. märtsiks 2006 ühele liikmesriikidest esitatud toimik, mis vastab käesoleva määruse III lisa nõuetele ning on tunnistatud täielikuks.

Nimekirjas määratakse iga sissekantud olemasoleva toimeaine puhul kindlaks tooteliigid, mille suhtes toimeainet läbivaatamisprogrammi raames hinnatakse, ning samuti hindamist läbi viiv referentliikmesriik.

Artikkel 4

Nimekirja kandmata jätmine

1.   Piiramata käesoleva määruse artiklite 5 ja 6 ning käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist, ei viida käesoleva määruse II lisasse või määruse 98/8/EÜ I või IA lisasse kandmata jäetud toimeaineid sisaldavaid biotsiide enam turule.

Käesoleva määruse II lisasse kantud toimeaine puhul kehtib esimene lõik vastava toimeaine kohta iga kõnealuses lisas loetlemata tooteliigi suhtes.

2.   Biotsiide, mis sisaldavad käesoleva määruse II lisasse kantud toimeaineid, mille kohta on vastu võetud otsus neid kas mõne tooteliigi või kõigi teatatud tooteliikide puhul direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse mitte kanda, ei tohi enam viia asjaomaste tooteliikidena turule pärast 12 kuu möödumist asjaomase meetme avaldamisest, kui otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

3.   Ilma et see piiraks direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti b ja artikli 15 lõike 2 kohaldamist, käsitatakse alates käesoleva määruse jõustumiskuupäevast kõiki I lisas loetlemata aineid ainetena, mida ei ole enne 14. maid 2000 biotsiidina turule viidud.

Artikkel 5

Erandid olulise kasutusala puhul

1.   Liikmesriigid võivad komisjonilt taotleda erandeid artikli 4 lõikest 1, kui nad peavad mingit toimeainet oluliseks tervise, ohutuse või kultuuripärandi kaitse seisukohalt või tähtsaks ühiskonna toimimisel ning kui ei ole tehniliselt ja majanduslikult teostatavaid alternatiive või aseaineid, mis on keskkonna ja tervise seisukohalt vastuvõetavad.

Taotlusele lisatakse põhjuseid ja selgitust sisaldav dokument.

2.   Komisjon edastab lõikes 1 osutatud taotlused teistele liikmesriikidele ning need avalikustatakse elektrooniliselt.

Liikmesriigid ja kõik isikud võivad 60 päeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist esitada komisjonile kirjalikke märkusi.

3.   Saadud märkusi arvesse võttes võib komisjon lubada erandit artikli 4 lõikest 1, lubades taotlenud liikmesriigil viia toimeaine turule kuni 14. maini 2010, tingimusel et liikmesriigid:

a)

tagavad, et jätkuv kasutamine on võimalik üksnes tingimusel, et ainet sisaldavad tooted on saanud heakskiidu ettenähtud oluliseks kasutusalaks;

b)

jõuavad järeldusele, et kogu kättesaadavat teavet arvesse võttes on põhjust oletada, et jätkuval kasutamisel ei ole mingit vastuvõetamatut toimet inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale;

c)

rakendavad heakskiitmise korral kõiki asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

d)

tagavad, et kõnealused heakskiidetud biotsiidid, mis jäävad turule pärast 1. septembrit 2006, märgistatakse uuesti, et need vastaksid liikmesriikide poolt kooskõlas käesoleva lõikega sätestatud kasutustingimustele, ja

e)

tagavad, et lubade omanikud või asjaomased liikmesriigid otsivad sellisele kasutusele vajaduse korral alternatiive või et hiljemalt 14. maiks 2008 koostatakse toimik esitamiseks direktiivi 98/8/EÜ artiklis 11 sätestatud korras.

4.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad komisjoni igal aastal lõike 3 kohaldamisest ning eelkõige punkti e alusel võetud meetmetest.

5.   Liikmesriigid võivad igal ajal vaadata üle nende biotsiidide load, mille turuleviimise aega on kooskõlas lõikega 3 pikendatud. Kui on põhjust arvata, et mõnd kõnealuse lõike punktides a kuni e sätestatud tingimust enam ei täideta, võtavad asjaomased liikmesriigid viivitamata meetmeid olukorra parandamiseks või, kui see ei ole võimalik, tunnistavad asjaomastele biotsiididele antud load kehtetuks.

Artikkel 6

Toit ja sööt

Erandina artikli 4 lõikest 1 võivad liikmesriigid kuni 14. maini 2010 lubada turule viia ainult toidust ja söödast koosnevaid toimeaineid, mida kasutatakse tooteliigi 19 repellentide ja atraktantidena.

Sellises erandis tähendab „toit ja sööt” söödavat ainet või taimse või loomse päritoluga ning töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata toodet, mis on ette nähtud inimestele või loomadele allaneelamiseks või mille puhul võib seda eeldada. See kategooria ei hõlma toidust või söödast eraldatud ekstrakte ega üksikuid toimeaineid.

Artikkel 7

Olemasolevate toimeainete hindamine läbivaatamisprogrammi raames

1.   II lisasse kantud toimeaine vaatab seoses määratletud tooteliikidega läbi selleks määratud referentliikmesriik asjaomase toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kohta koostatud täieliku toimiku alusel, tingimusel et:

a)

toimik vastab käesoleva määruse III lisas sätestatud nõuetele;

b)

asjaomase tooteliigi kohta koostatud täielik toimik esitatakse käesoleva määruse artiklis 9 määratud tähtaja jooksul koos direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõike 1 punktis b osutatud ja käesoleva määruse III lisas määratletud koondtoimikuga.

Käesoleva määruse II lisasse kantud toimeaine vaadatakse läbi üksnes seoses lisas määratletud tooteliikidega.

Artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud toimeaine ja tooteliigi (välja arvatud tooteliikide 8 ja 14) kombinatsioonide kohta koostatud toimikute hindamine peab algama samal ajal kui samades tooteliikides sisalduvate toimeainete toimikute hindamine.

2.   Liikmesriiki, kes on üles näidanud huvi toimeaine direktiivi I, IA või IB lisasse kandmise toetamise vastu, ei määrata selle toimeaine referentliikmesriigiks.

3.   Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklite 10, 11 ja 12 kohaldamist, võivad isikud, kes ei ole osalised, taotleda vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 11 käesoleva määruse II lisasse kantud olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kandmist I, IA või IB lisasse. Sellisel juhul peavad need isikud esitama asjaomase toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kohta koostatud täieliku toimiku artiklis 9 sätestatud tähtaja jooksul.

Artikkel 8

Täieliku toimiku koostamine

1.   Täieliku toimiku koostamisel tuleb muu hulgas teha kõik endast olenev, et vältida kattuvaid selgroogsete loomadega tehtavaid katseid, ja võimaluse korral koostada ühine täielik toimik.

2.   Enne täieliku toimiku koostamise alustamist osaline:

a)

teatab referentliikmesriigile kõigist katsetest, mis ta on selgroogsete loomadega teinud;

b)

küsib referentliikmesriigilt nõu, kas teatavate uuringute ärajätmise põhjendused on vastuvõetavad;

c)

teatab referentliikmesriigile igast kavandatud katsest, mis on seotud täieliku toimikuga ja hõlmab selgroogseid loomi;

d)

olles saanud referentliikmesriigilt teavet teise osalise kohta, kes on teatanud samade katsete kavandamisest, teeb kõik endast oleneva, et teha kõnealuse osalisega ühiseid katseid.

Esimese lõigu punktis b osutatud referentliikmesriikide nõuanded ei mõjuta artikli 13 lõike 1 kohase toimikute terviklikkuse kontrolli tulemusi.

3.   Referentliikmesriik võib teha kättesaadavaks viited kõikidele käesoleva määruse II lisas loetletud toimeainete uurimiseks selgroogsete loomadega tehtud katsetele, välja arvatud juhul, kui viidet käsitatakse konfidentsiaalsena vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 19. Selline viide võib sisaldada vaatlusaluse toimeaine nimetust, katsete eesmärke ning andmete omaniku kontaktaadressi.

4.   Kui referentliikmesriigile on teada, et kindla toimeaine läbivaatamist soovib mitu osalist, teatab ta sellest asjaomastele osalistele.

5.   Osalised, kes soovivad sama toimeaine läbivaatamist samade tooteliikide puhul, teevad kõik endast oleneva, et esitada ühine täielik toimik, järgides ühenduse konkurentsieeskirju.

Kui sellisel juhul ühist toimikut ei esitata, tuleb kõigis üksiktoimikutes kirjeldada koostöö saavutamiseks tehtud jõupingutusi ja osalemisest loobumise põhjuseid.

6.   Täielikus toimikus ja koondtoimikus tuleb kirjeldada jõupingutusi, mida on tehtud, et vältida selgroogsete loomadega tehtavaid kattuvaid katseid.

7.   Selleks et anda teavet läbivaatamise taotlemisega seotud kulude ja täieliku toimiku koostamiseks vajalike loomkatsete kohta, võivad osalised koos täieliku toimikuga esitada referentliikmesriigile vastavate toimingute ja uuringute kulude jaotuse.

Referentliikmesriik edastab selle teabe komisjonile koos pädeva asutuse aruandega, mis vastab artikli 14 lõikele 4.

8.   Teave täieliku toimiku koostamisega seotud kulutuste ja sel eesmärgil läbiviidud loomkatsete kohta peab sisalduma direktiivi 98/8/EÜ artikli 18 lõikes 5 osutatud aruandes koos kõigi asjakohaste soovitustega andmetele esitatavate nõuete muutmiseks, et vähendada vajadust selgroogsete loomadega tehtavate katsete järele ning tagada kulutasuvus ja proportsionaalsus.

Artikkel 9

Täieliku toimiku esitamine

1.   Juhul kui referentliikmesriik ei sätesta teisiti, esitab osaline referentliikmesriigile vähemalt ühe täieliku toimiku eksemplari paberkandjal ja ühe eksemplari elektroonilisel kujul.

Lisaks esitab osaline vastavalt artikli 13 lõikele 3 komisjonile ja kõigile teistele liikmesriikidele ühe koondtoimiku eksemplari paberkandjal ja ühe eksemplari elektroonilisel kujul. Iga liikmesriik, kes soovib saada eksemplare üksnes elektroonilisel kujul või lisaeksemplare, teatab sellest komisjonile, kes teeb nimetatud teabe elektroonilisel teel avalikult kättesaadavaks. Kui liikmesriik teeb seejärel teistsuguse otsuse, teatab ta sellest viivitamata komisjonile, misjärel komisjon vastavalt ajakohastab avalikult kättesaadavat teavet.

2.   II lisas loetletud olemasolevate toimeainete kohta peab referentliikmesriigi pädev asutus saama täieliku toimiku järgmistel tähtaegadel:

a)

tooteliikide 8 ja 14 kohta enne 28. märtsi 2004;

b)

tooteliikide 16, 18, 19 ja 21 kohta 1. novembrist 2005 kuni 30. aprillini 2006;

c)

tooteliikide 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 13 kohta 1. veebruarist 2007 kuni 31. juulini 2007;

d)

tooteliikide 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 ja 23 kohta 1. maist 2008 kuni 31. oktoobrini 2008.

Artikkel 10

Osaliste ühinemine ja asendamine

Kui tulenevalt vastastikusest kokkuleppest ühineb tootja, formuleerija või ühing osalisega või asendab osalist täieliku toimiku esitamisel, teatavad kõik kokkuleppe pooled sellest ühiselt komisjonile ja referentliikmesriigile, lisades asjakohased andmekasutusload.

Komisjon teavitab sellest kõiki osalisi, kes taotlevad samade tooteliikide samade toimeainete läbivaatamist.

Artikkel 11

Osaliste loobumine

1.   Kui osaline kavatseb läbivaatamisprogrammis osalemisest loobuda, teatab ta sellest kirjalikult ja viivitamata asjakohasele referentliikmesriigile ja komisjonile, esitades põhjendused.

Komisjon teavitab sellest kõiki teisi liikmesriike ja osalisi, kes taotlevad samade tooteliikide samade toimeainete läbivaatamist.

2.   Kui teatava olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni läbivaatamisest loobuvad kõik osalised, teatab komisjon sellest liikmesriikidele ja teeb teabe elektroonilisel kujul kättesaadavaks.

Artikkel 12

Osalise ülesannete ülevõtmine

1.   Tootja, formuleerija, ühing või muu isik, kes soovib võtta üle osalise ülesanded seoses olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooniga, teatab sellest kavatsusest komisjonile kolme kuu jooksul alates artikli 11 lõikes 2 osutatud teabe elektroonilisest avaldamisest.

Liikmesriik võib esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul näidata komisjonile üles huvi võtta üle osaleja ülesanded, et toetada olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kandmist direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse seoses kasutusalaga, mida liikmesriik peab eelkõige inimeste või loomade tervise või keskkonna kaitse huvides oluliseks.

2.   Loobunud osalise ülesandeid üle võtta sooviv isik või liikmesriik esitab kolme kuu jooksul pärast sellisest kavatsusest komisjonile teatamisest tõendid, et täieliku toimiku koostamine on korraldatud.

3.   Lõikes 2 osutatud tõendite põhjal otsustab komisjon, kas lubada huvitatud isikul või liikmesriigil osaleja ülesanded üle võtta või mitte.

Kui komisjon lubab huvitatud isikul või liikmesriigil osaleja ülesanded üle võtta, võib ta vajaduse korral otsustada pikendada asjaomast artiklis 9 osutatud täieliku toimiku esitamise perioodi.

4.   Osalise ülesannete ülevõtmist seoses asjaomase olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooniga lubatakse vaid üks kord.

5.   Kui komisjon ei saa lõike 1 kohast vastust, otsustatakse jätta olemasolev toimeaine läbivaatamisprogrammi raames asjaomaste tooteliikide osas direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse kandmata.

Artikkel 13

Toimikute terviklikkuse kontroll

1.   Referentliikmesriik kontrollib kolme kuu jooksul alates olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kohta koostatud toimiku saamisest ja hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva määruse artikli 9 lõikes 2 määratud ajavahemiku lõppu, kas toimiku saab tunnistada täielikuks vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõike 1 punktile b.

Kui referentliikmesriik on alustanud teiste liikmesriikide ja komisjoniga konsultatsioone seoses toimiku vastuvõetavusega, võib kõnealust tähtaega pikendada konsultatsioonide lõpetamiseni, kõige rohkem kuueks kuuks alates toimiku saamisest.

2.   Referentliikmesriik võib nõuda toimiku täielikuks tunnistamise tingimusena, et toimikus esitataks tõend direktiivi 98/8/EÜ artikli 25 alusel maksmisele kuuluvate tasude täieliku või osalise ettemakse kohta.

3.   Kui toimik tunnistatakse täielikuks, kinnitab referentliikmesriik osalisele toimiku vastuvõtmist ja annab osalisele nõusoleku koondtoimiku edastamiseks komisjonile ja teistele liikmesriikidele ühe kuu jooksul alates kinnituse saamisest.

Kui koondtoimiku saanud liikmesriigil on põhjust uskuda, et toimik ei ole täielik, teatab ta oma kahtlustest viivitamatult referentliikmesriigile, komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Väljendatud kahtluste arutamiseks ja lahkarvamuste lahendamiseks alustab referentliikmesriik viivitamata konsultatsioone kõnealuse liikmesriigi ja komisjoniga.

4.   Erandolukorras võib referentliikmesriik kehtestada uue tähtaja sellise teabe esitamiseks, mida osaline ei ole suutnud nõuetekohaselt tõendatud põhjustel õigeaegselt esitada.

Osaline esitab kolme kuu jooksul alates uue tähtaja teadasaamisest referentliikmesriigile tõendid selle kohta, et puuduva teabe hankimine on korraldatud.

Kui referentliikmesriik käsitab esitatud tõendeid piisavatena, viib ta hindamise läbi vastavalt artiklile 14 nagu täieliku toimiku puhul. Vastasel juhul ei alustata hindamist enne puuduva teabe esitamist.

5.   Kui täielik toimik ei laeku artiklis 9 sätestatud ajavahemiku jooksul või vastavalt lõikele 4 kehtestatud uueks tähtajaks, teatab referentliikmesriik sellest komisjonile koos osalise esitatud põhjendustega.

Referentliikmesriik teatab komisjonile ka juhtudest, mil osaline ei suuda esitada lõike 4 teises lõigus nõutavaid tõendeid. Esimeses ja teises lõigus osutatud juhtudel ning juhul, kui sama olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni ei käsitleta üheski teises toimikus, loetakse kõik osalised loobunuks ning kohaldatakse artikli 11 lõikes 2 ja artiklis 12 osutatud menetlust mutatis mutandis.

Artikkel 14

Referentliikmesriigi tehtav toimikute hindamine

1.   Kui referentliikmesriik leiab, et toimik on täielik, teostab ta kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikega 2 hindamise 12 kuu jooksul alates toimiku saamisest ja koostab kõnealuse hindamise aruande (edaspidi „pädeva asutuse aruanne”).

Ilma et see piiraks direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 kohaldamist, võib referentliikmesriik võtta arvesse muid asjakohaseid tehnilisi või teaduslikke andmeid, mis käsitlevad toimeaine, selle metaboliitide või jääkide omadusi.

2.   Osalise nõudmisel võib referentliikmesriik arvestada lisateavet, mis käsitleb toimeainet, mille kohta on vastu võetud täielik toimik, üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

osaline on teatanud referentliikmesriigile toimiku esitamisel, et lisateave on ettevalmistamisel;

b)

lisateave esitatakse hiljemalt üheksa kuud pärast toimiku vastuvõtmist vastavalt artikli 13 lõikele 3;

c)

võrreldes algselt esitatud teabega, on lisateabe usaldusväärsus sama või kõrgem, sest kohaldatakse samaväärseid või kõrgemaid kvaliteedistandardeid;

d)

võrreldes algselt esitatud teabega, toetab lisateave toimeaine suhtes teistsugust järeldust, pidades silmas lõikes 6 osutatud soovitust.

Referentliikmesriik võtab arvesse lisateavet, mille on esitanud muud isikud kui osaline, üksnes juhul, kui see vastab esimese lõigu punktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

3.   Kui see on lõike 1 kohaldamisel asjakohane, eelkõige kui lisateavet on taotletud referentliikmesriigi kehtestatud kuupäevaks, võib referentliikmesriik taotleda, et osaline esitaks komisjonile ja teistele liikmesriikidele ajakohastatud koondtoimiku, kui kõnealune lisateave on laekunud.

Kõik osalejad loetakse loobunuks ning artikli 11 lõiget 2 ja artiklit 12 kohaldatakse mutatis mutandis, kui:

a)

lisateave ei laeku tähtpäevaks;

b)

osaline ei suuda esitada piisavaid põhjendusi tähtpäeva edasilükkamiseks;

c)

sama olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni ei käsitle ükski muu toimik.

4.   Referentliikmesriik saadab viivitamata pädeva asutuse aruande koopia komisjonile, teistele liikmesriikidele ja osalisele.

5.   Kui direktiivi 98/8/EÜ artikli 25 kohaselt maksmisele kuuluvad tasud ei ole makstud täielikult, võib referentliikmesriik otsustada pädeva asutuse aruannet kinni pidada, teatades sellest osalisele ja komisjonile.

Kõik osalejad loetakse loobunuks ning artikli 11 lõiget 2 ja artiklit 12 kohaldatakse mutatis mutandis, kui:

a)

täielik makse ei laeku kolme kuu jooksul alates kõnealuse teabe laekumise kuupäevast;

b)

sama olemasoleva toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni ei käsitle ükski muu toimik.

6.   Pädeva asutuse aruanne esitatakse komisjoni soovitatud vormis ja see sisaldab ühte järgmistest punktidest:

a)

soovitus kanda olemasolev toimeaine direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse ning vajaduse korral toimeaine lisasse kandmise tingimused;

b)

soovitus mitte kanda olemasolevat toimeainet direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse ning selle põhjendused.

Artikkel 15

Komisjoni menetlused

1.   Kui komisjon saab vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikele 4 pädeva asutuse aruande, koostab ta viivitamata direktiivi 98/8/EÜ artiklis 27 osutatud otsuse projekti.

2.   Enne lõikes 1 osutatud otsuse projekti koostamist konsulteerib komisjon, pidades vajaduse korral silmas pädeva asutuse aruande kohta saadud märkusi, liikmesriikide ekspertidega lahendamata küsimuste käsitlemise eesmärgil. Vajaduse korral ja komisjoni taotluse põhjal koostab referentliikmesriik pädeva asutuse ajakohastatud aruande.

3.   Kui olemasolev toimeaine tekitab vaatamata käesoleva määruse artikli 14 lõike 6 kohase lisasse kandmise soovitusele siiski direktiivi 98/8/EÜ artikli 10 lõikes 5 osutatud kahtlusi, võib komisjon, piiramata kõnealuse direktiivi artikli 12 kohaldamist, võtta arvesse muude sama kasutusalaga toimeainete hindamise lõpuleviimist.

4.   Referentliikmesriik valmistab direktiivi 98/8/EÜ artikli 27 lõikes 2 osutatud dokumentide ja teabe põhjal ette pädeva asutuse ajakohastatud aruande, mille esimeseks osaks on hindamisaruanne. Hindamisaruanne vaadatakse läbi alalises biotsiidide komitees. Kui sama toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni kohta on esitatud mitu toimikut, koostab referentliikmesriik kõnealustes toimikutes sisalduva teabe alusel ühe hindamisaruande.

Artikkel 16

Teabe kättesaadavus

Kui referentliikmesriik on esitanud pädeva asutuse aruande vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikele 4 või kui hindamisaruanne on alalises biotsiidide komitees lõplikult vormistatud või ajakohastatud, avaldab komisjon elektrooniliselt aruande või selle muudatused, välja arvatud teave, mida käsitatakse konfidentsiaalsena vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 19.

Artikkel 17

Menetluste peatamine

Kui komisjon esitab direktiivi 76/769/EMÜ või, alates 1. juunist 2009, määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muutmiseks ettepaneku keelata käesoleva määruse II lisasse kantud toimeaine turuleviimine või kasutamine teatavate või kõigi tooteliikide koostises, sealhulgas kasutamine biotsiidina, võib käesolevas määruses sätestatud menetlused, mis käsitlevad selle aine kasutamist asjaomastes tooteliikides, seniks peatada, kuni kõnealuse ettepaneku kohta langetatakse otsus.

Artikkel 18

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 2032/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 19

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/47/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 21).

(2)  EÜT L 228, 8.9.2000, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2032/2003 (ELT L 307, 24.11.2003, lk 1).

(3)  ELT L 307, 24.11.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1849/2006 (ELT L 355, 15.12.2006, lk 63).

(4)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/51/EÜ (ELT L 257, 3.10.2007, lk 13).

(5)  Määrusega (EÜ) nr 1048/2005 (ELT L 178, 9.7.2005, lk 1) ning määrusega (EÜ) nr 1849/2006 (ELT L 355, 15.12.2006, lk 63).

(6)  EÜT L 258, 26.9.2002, lk 15.


I LISA

OLEMASOLEVAD TOIMEAINED

Nimetus (Einecs ja/või muud)

EÜ number

CASi number

Formaldehüüd

200-001-8

50-00-0

Ergokaltsiferool/vitamiin D2

200-014-9

50-14-6

Piimhape

200-018-0

50-21-5

Klofenotaan/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbiinhape

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoksüetoksü)etüül-6-propüülpiperonüüleeter/piperonüülbutoksiid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenool

200-087-7

51-28-5

2-imidasool-4-üületüülamiin

200-100-6

51-45-6

Bronopool

200-143-0

52-51-7

Triklorofoon

200-149-3

52-68-6

Naatriumsalitsülaat

200-198-0

54-21-7

Fentioon

200-231-9

55-38-9

Glütserooltrinitraat

200-240-8

55-63-0

Bis(tributüültina)oksiid

200-268-0

56-35-9

Tributüültinaatsetaat

200-269-6

56-36-0

Kumafoss

200-285-3

56-72-4

Glütserool

200-289-5

56-81-5

Kloorheksidiindiatsetaat

200-302-4

56-95-1

Allüülisotiotsüanaat

200-309-2

57-06-7

Tsetrimooniumbromiid/heksadetsüültrimetüülammooniumbromiid

200-311-3

57-09-0

Karbamiid

200-315-5

57-13-6

Strühniin

200-319-7

57-24-9

Propaan-1,2-diool

200-338-0

57-55-6

Etinüülöstradiool

200-342-2

57-63-6

Kofeiin

200-362-1

58-08-2

Difenoksarsiin-10-üüloksiid

200-377-3

58-36-6

γ-HCH või γ-BHC/lindaan/1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan

200-401-2

58-89-9

Sulfakinoksaliin

200-423-2

59-40-5

Klorokresool

200-431-6

59-50-7

2-fenüületanool

200-456-2

60-12-8

Dimetoaat

200-480-3

60-51-5

Metüültioniiniumkloriid

200-515-2

61-73-4

Tiokarbamiid

200-543-5

62-56-6

Diklorofoss

200-547-7

62-73-7

Karbarüül

200-555-0

63-25-2

Etanool

200-578-6

64-17-5

Sipelghape

200-579-1

64-18-6

Äädikhape

200-580-7

64-19-7

Bensoehape

200-618-2

65-85-0

Propaan-2-ool

200-661-7

67-63-0

Kloroform/triklorometaan

200-663-8

67-66-3

Kolekaltsiferool

200-673-2

67-97-0

Salitsüülhape

200-712-3

69-72-7

Heksaklorofeen

200-733-8

70-30-4

Propaan-1-ool

200-746-9

71-23-8

Butaan-1-ool

200-751-6

71-36-3

Metoksükloor

200-779-9

72-43-5

Bromometaan/metüülbromiid

200-813-2

74-83-9

Vesiniktsüaniid

200-821-6

74-90-8

Metaldehüüd

200-836-8

9002-91-9

Süsinikdisulfiid

200-843-6

75-15-0

Etüleenoksiid

200-849-9

75-21-8

Jodoform/trijodometaan

200-874-5

75-47-8

tert-butüülhüdroperoksiid

200-915-7

75-91-2

Trikloronitrometaan

200-930-9

76-06-2

Bornaan-2-oon/kamper

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahüdro-2,10-dimetoksü-3,8,11a,11c-tetrametüüldibenso[de,g]kromeen-1,5,11-trioon/kvassiin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibromo-5,5-dimetüülhüdantoiin

201-030-9

77-48-5

3-β-hüdroksüurs-12-een-28-hape/ursoolhape

201-034-0

77-52-1

Sidrunhape

201-069-1

77-92-9

Sidrunhappe monohüdraat

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahüdroksütsükloheksaankarboksüülhape

201-072-8

77-95-2

Linalool

201-134-4

78-70-6

2-metüülpropaan-1-ool

201-148-0

78-83-1

2-kloroatseetamiid

201-174-2

79-07-2

Bromoäädikhape

201-175-8

79-08-3

Propioonhape

201-176-3

79-09-4

Kloroäädikhape

201-178-4

79-11-8

Glükoolhape

201-180-5

79-14-1

Peräädikhape

201-186-8

79-21-0

L-(+)-piimhape

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetüülpropüül)fenool

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-een

201-291-9

80-56-8

Sennosiid A

201-339-9

81-27-6

Varfariin

201-377-6

81-81-2

Kumakloor

201-378-1

81-82-3

Difatsinoon

201-434-5

82-66-6

Etüülkiniinkarbonaat

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahüdro-2-isopropenüül-8,9-dimetoksükromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromeen-6-oon/rotenoon

201-501-9

83-79-4

Antrakinoon

201-549-0

84-65-1

Dibutüülftalaat

201-557-4

84-74-2

Salitsüülaniliid

201-727-8

87-17-2

(+)-viinhape

201-766-0

87-69-4

Pentaklorofenool

201-778-6

87-86-5

Sümkloseen

201-782-8

87-90-1

Kloroksülenool

201-793-8

88-04-0

2,4,6-triklorofenool

201-795-9

88-06-2

Mentool

201-939-0

89-78-1

Isopulegool

201-940-6

89-79-2

Tümool

201-944-8

89-83-8

Guajakool/2-metoksüfenool

201-964-7

90-05-1

Bifenüül-2-ool

201-993-5

90-43-7

Naftaleen

202-049-5

91-20-3

Propüül-4-hüdroksübensoaat

202-307-7

94-13-3

Butüül-4-hüdroksübensoaat

202-318-7

94-26-8

Dibensoüülperoksiid

202-327-6

94-36-0

2-etüülheksaan-1,3-diool

202-377-9

94-96-2

Bensotriasool

202-394-1

95-14-7

3-kloropropaan-1,2-diool

202-492-4

96-24-2

Diklorofeen

202-567-1

97-23-4

Eugenool

202-589-1

97-53-0

Allantoiin

202-592-8

97-59-6

Metüül-4-hüdroksübensoaat

202-785-7

99-76-3

Bensüülalkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetüülpropaan-1,3-diüül)bis(oksü)]bis[4,4,6-trimetüül-1,3,2-dioksaborinaan]

202-899-7

100-89-0

Meteenamiin/heksametüleentetramiin

202-905-8

100-97-0

Triklokarbaan

202-924-1

101-20-2

Kloroprofaam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1‴-etüleendinitrilotetrapropaan-2-ool

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanool

203-049-8

102-71-6

Kloorfenesiin

203-192-6

104-29-0

Anetool

203-205-5

104-46-1

Kaneelaldehüüd/3-fenüülpropeen-2-aal

203-213-9

104-55-2

2-etüülheksaan-1-ool/isooktanool

203-234-3

104-76-7

Tsitronellool

203-375-0

106-22-9

Tsitronellaal

203-376-6

106-23-0

Geraniool

203-377-1

106-24-1

1,4-diklorobenseen

203-400-5

106-46-7

Etüleendiamiin

203-468-6

107-15-3

Kloroatseetaldehüüd

203-472-8

107-20-0

Etaan-1,2-diool

203-473-3

107-21-1

Glüoksaal

203-474-9

107-22-2

Metüülformiaat

203-481-7

107-31-3

Butaan-1,3-diool

203-529-7

107-88-0

Vinüülatsetaat

203-545-4

108-05-4

Atseetanhüdriid

203-564-8

10824-7

m-kresool

203-577-9

108-39-4

Resortsinool

203-585-2

108-46-3

Tsüanuurhape

203-618-0

108-80-5

Fenool

203-632-7

108-95-2

Etüülformiaat

203-721-0

109-94-4

Merevaikhape

203-740-4

110-15-6

Heksa-2,4-dieenhape/sorbiinhape

203-768-7

110-44-1

Püridiin

203-809-9

110-86-1

Morfoliin

203-815-1

110-91-8

Glutaraal

203-856-5

111-30-8

2-butoksüetanool

203-905-0

111-76-2

Tsetrimooniumkloriid/heksadetsüültrimetüülammooniumkloriid

203-928-6

112-02-7

Nonaanhape

203-931-2

112-05-0

Undekaan-2-oon/metüülnonüülketoon

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etüleendioksü)dietanool/trietüleenglükool

203-953-2

112-27-6

Undets-10-eenhape

203-965-8

112-38-9

Oleiinhape

204-007-1

112-80-1

(Z)-dokos-13-eenhape

204-011-3

112-86-7

N-(2-etüülheksüül)-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dikarboksimiid

204-029-1

113-48-4

Propoksuur

204-043-8

114-26-1

Endosulfaan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üültiotsüanatoatsetaat

204-081-5

115-31-1

Dikofool

204-082-0

115-32-2

Linalüülatsetaat

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahüdroksüflavoon

204-187-1

117-39-5

1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiin

204-258-7

118-52-5

Metüülsalitsülaat

204-317-7

119-36-8

Klorofeen

204-385-8

120-32-1

Etüül-4-hüdroksübensoaat

204-399-4

120-47-8

Bensüülbensoaat

204-402-9

120-51-4

Piperonaal

204-409-7

120-57-0

Indool

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enüül)-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-2,2-dimetüül-3-(3-metoksü-2-metüül-3-oksoprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/tsineriin II

204-454-2

121-20-0

2-metüül-4-okso-3-(penta-2,4-dienüül)tsüklopent-2-enüül-[1R-[1-α-[S*(Z)],3-β]]-krüsantemaat/püretriin I

204-455-8

121-21-1

2-metüül-4-okso-3-(penta-2,4-dienüül)tsüklopent-2-enüül-[1R-[1-α-[S*(Z)],3-β]]-3-(3-metoksü-2-metüül-3-oksoprop-1-enüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/püretriin II

204-462-6

121-29-9

Bensetooniumkloriid

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiasool-2-üülamiin

204-490-9

121-66-4

Malatioon

204-497-7

121-75-5

Fenitrotioon

204-524-2

122-14-5

Tsetalkooniumkloriid

204-526-3

122-18-9

Bensüüldimetüül(oktadetsüül)ammooniumkloriid

204-527-9

122-19-0

Simasiin

204-535-2

122-34-9

Profaam

204-542-0

122-42-9

4-fenüülbutanoon

204-555-1

122-57-6

2-fenoksüetanool

204-589-7

122-99-6

Tsetüülpüridiiniumkloriid

204-593-9

123-03-5

Tsetüülpüridiiniumkloriidi monohüdraat

204-593-9

6004-24-6

2-etüülheksanaal

204-596-5

123-05-7

Püridasiin-3,6-diool/maleiinhappe hüdrasiid

204-619-9

123-33-1

Adipiinhape

204-673-3

124-04-9

Oktaanhape

204-677-5

124-07-2

Dodetsüülamiin/laurüülamiin

204-690-6

124-22-1

Süsinikdioksiid

204-696-9

124-38-9

Naatriumdimetüülarsinaat

204-708-2

124-65-2

ekso-1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool

204-712-4

124-76-5

Nitrometülidüüntrimetanool

204-769-5

126-11-4

Naatriumatsetaat

204-823-8

127-09-3

Naatrium-N-klorobenseensulfoonamiid

204-847-9

127-52-6

Naatriumtosüülklooramiid

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrakloropropüül)eeter

204-870-4

127-90-2

Kaaliumdimetüülditiokarbamaat

204-875-1

128-03-0

Naatriumdimetüülditiokarbamaat

204-876-7

128-04-1

N-bromosuktsiinimiid

204-877-2

128-08-5

N-klorosuktsiinimiid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-tert-butüül-p-kresool

204-881-4

128-37-0

Naatriumvarfariin

204-929-4

129-06-6

Dimetüülftalaat

205-011-6

131-11-3

Naatriumpentaklorofenolaat

205-025-2

131-52-2

Naatrium-2-bifenülaat

205-055-6

132-27-4

Naatrium-2-bifenülaadi tetrahüdraat

205-055-6

6152-33-6

Kaptaan

205-087-0

133-06-2

N-(triklorometüültio)ftaalimiid/folpeet

205-088-6

133-07-3

2,4-dikloro-3,5-ksülenool

205-109-9

133-53-9

Metüülantranilaat

205-132-4

134-20-3

Bis(8-hüdroksükinoliin)sulfaat

205-137-1

134-31-6

N,N-dietüül-m-toluamiid

205-149-7

134-62-3

Dipropüülpüridiin-2,5-dikarboksülaat

205-245-9

136-45-8

Tsink-bis(2-etüülheksanaat)

205-251-1

136-53-8

6-metüülbensotriasool

205-265-8

136-85-6

Tiraam

205-286-2

137-26-8

Tsiraam

205-288-3

137-30-4

Naatriumpropionaat

205-290-4

137-40-6

Kaaliummetüülditiokarbamaat

205-292-5

137-41-7

Naatriummetaam

205-293-0

137-42-8

Dipenteen

205-341-0

138-86-3

Dinaatriumtsüanoditiokarbamaat

205-346-8

138-93-2

Bensododetsiiniumkloriid

205-351-5

139-07-1

Müristalkooniumkloriid

205-352-0

139-08-2

Nitrilotriäädikhape

205-355-7

139-13-9

p-tolüülatsetaat

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hüdroksümetüül)karbamiid

205-444-0

140-95-4

Naatriumformiaat

205-488-0

141-53-7

2,3-dihüdroksüpropüüllauraat

205-526-6

142-18-7

Nabaam

205-547-0

142-59-6

Heksaanhape

205-550-7

142-62-1

Lauriinhape

205-582-1

143-07-7

Kaaliumoleaat

205-590-5

143-18-0

Naatriumvesinikkarbonaat

205-633-8

144-55-8

Oblikhape

205-634-3

144-62-7

Kinoliin-8-ool

205-711-1

148-24-3

Tiabendasool

205-725-8

148-79-8

Bensotiasool-2-tiool

205-736-8

149-30-4

Monuroon

205-766-1

150-68-5

Rutosiid

205-814-1

153-18-4

Glüoksüülhape

206-058-5

298-12-4

Fenklorofoss

206-082-6

299-84-3

Naleed

206-098-3

300-76-5

5-klorosalitsüülhape

206-283-9

321-14-2

Diuroon

206-354-4

330-54-1

Kaaliumtiotsüanaat

206-370-1

333-20-0

Diasinoon

206-373-8

333-41-5

Dekaanhape

206-376-4

334-48-5

Tsüaanamiid

206-992-3

420-04-2

Metronidasool

207-136-1

443-48-1

Tsineool

207-431-5

470-82-6

7,8-dihüdroksükumariin

207-632-8

486-35-1

Naatriumkarbonaat

207-838-8

497-19-8

2-hüdroksü-4-isopropüül-2,4,6-tsükloheptatrieen-1-oon

207-880-7

499-44-5

Karvakrool

207-889-6

499-75-2

6-β-atseetoksü-3-β-(β-D-glükopüranosüüloksü)-8,14-dihüdroksübufa-4,20,22-trienoliid/stsillirosiid

208-077-4

507-60-8

Baariumkarbonaat

208-167-3

513-77-9

3-atsetüül-6-metüül-2H-püraan-2,4(3H)-dioon

208-293-9

520-45-6

Osalmiid

208-385-9

526-18-1

2,6-dimetoksü-p-bensokinoon

208-484-7

530-55-2

Akridiin-3,6-diamiindivesinikkloriid

208-515-4

531-73-7

Naatriumbensoaat

208-534-8

532-32-1

Dasomet

208-576-7

533-74-4

Trinaatriumvesinikdikarbonaat/naatriumseskvikarbonaat

208-580-9

533-96-0

Hõbekarbonaat

208-590-3

534-16-7

Krimidiin

208-622-6

535-89-7

Kaltsiumdiformiaat

208-863-7

544-17-2

Müristiinhape

208-875-2

544-63-8

1-isopropüül-4-metüülbitsüklo[3.1.0]heksaan-3-oon

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-heksahüdroksü-10,11-dimetüülfenantro[1,10,9,8-opqra]perüleen-7,14-dioon/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(dimetüülamino)benshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid

208-953-6

548-62-9

Tsinkdibensoaat

209-047-3

553-72-0

Metüülisotiotsüanaat

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminotsükloheksa-2,5-dienülideenmetüleen)dianiliinvesinikkloriid

209-321-2

569-61-9

[4-[α-[4-(dimetüülamino)fenüül]bensülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid/malahhiitrohelise kloriid

209-322-8

569-64-2

Kaaliumbensoaat

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (kõik isomeerid; suhe: 1:1:1:1:1:1:1:1)/alletriin

209-542-4

584-79-2

Naatrium-3-(p-anilinofenüülaso)benseensulfonaat/metaniilkollane

209-608-2

587-98-4

DL-piimhape

209-954-4

598-82-3

BHC või HCH/heksaklorotsükloheksaan

210-168-9

608-73-1

DL-õunhape

210-514-9

617-48-1

N-(hüdroksümetüül)atseetamiid

210-897-2

625-51-4

Suktsiinaldehüüd

211-333-8

638-37-9

2-fluoroatseetamiid

211-363-1

640-19-7

Ftaalaldehüüd

211-402-2

643-79-8

2-hüdroksüetaansulfoonhappe ja 4,4′-[heksaan-1,6-diüülbis(oksü)]bis(benseenkarboksamidiini) ühend (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahüdro-2,5-dimetoksüfuraan

211-797-1

696-59-3

N-[(diklorofluorometüül)tio]ftaalimiid

211-952-3

719-96-0

Dikloro-N-[(dimetüülamino)sulfonüül]fluoro-N-(p-tolüül)metaansulfeenamiid/tolüülfluaniid

211-986-9

731-27-1

Levonorgestreel

212-349-8

797-63-7

Hüdroksüül-2-püridoon

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üülatsetaat

212-579-9

828-00-2

Terbutriin

212-950-5

886-50-0

Proflaviinvesinikkloriid

213-459-9

952-23-8

N′-1-kinoksaliin-2-üülsulfanüülamiidi naatriumisool

213-526-2

967-80-6

Norbormiid

213-589-6

991-42-4

(Hüdroksümetüül)karbamiid

213-674-8

1000-82-4

Diklofluaniid

214-118-7

1085-98-9

Vasktiotsüanaat

214-183-1

1111-67-7

Dodetsüültrimetüülammooniumbromiid

214-290-3

1119-94-4

Tetradooniumbromiid

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül-(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/d-trans-tetrametriin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiool-3-oon

214-754-5

1192-52-5

Ksülenool

215-089-3

1300-71-6

Bentoniit

215-108-5

1302-78-9

Diarseenpentoksiid

215-116-9

1303-28-2

Diboortrioksiid

215-125-8

1303-86-2

Kaltsiumdihüdroksiid/kaltsiumhüdroksiid/kustutatud lubi

215-137-3

1305-62-0

Kaltsiumoksiid/lubi/põletatud lubi/kustutamata lubi

215-138-9

1305-78-8

Kaaliumhüdrosksiid

215-181-3

1310-58-3

Naatriumhüdroksiid

215-185-5

1310-73-2

Ränihappe kaaliumisool/kaaliumsilikaat

215-199-1

1312-76-1

Tsinkoksiid

215-222-5

1314-13-2

Tritsinkdifosfiid

215-244-5

1314-84-7

Tsinksulfiid

215-251-3

1314-98-3

Trimangaantetraoksiid

215-266-5

1317-35-7

Vaskoksiid

215-269-1

1317-38-0

Divaskoksiid

215-270-7

1317-39-1

Kresool

215-293-2

1319-77-3

Alumiinumkloriid, aluseline

215-477-2

1327-41-9

Dinaatriumtetraboraat, veevaba

215-540-4

1330-43-4

Dinaatriumtetraboraadi dekahüdraat

215-540-4

1303-96-4

Divaskkloriidtrihüdroksiid

215-572-9

1332-65-6

Kroomtrioksiid

215-607-8

1333-82-0

Naatriumvesinikdifluoriid

215-608-3

1333-83-1

Nafteenhapete vasesoolad

215-657-0

1338-02-9

2-butanoonperoksiid

215-661-2

1338-23-4

Nafteenhapped

215-662-8

1338-24-5

Ammooniumvesinikdifluoriid

215-676-4

1341-49-7

Ränihappe naatriumisool

215-687-4

1344-09-8

Vask(II)kloriid

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etüülheksüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasatetradekaandiamidiindivesinikkloriid

216-994-6

1715-30-6

Monolinuroon

217-129-5

1746-81-2

2,4-diklorobensüülalkohol

217-210-5

1777-82-8

Etakridiinlaktaat

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etüül-2-nitropropaan-1,3-diüül)bismorfoliin

217-450-0

1854-23-5

Klorotaloniil

217-588-1

1897-45-6

Dodetsüülammooniumatsetaat

217-956-1

2016-56-0

Fluometuroon

218-500-4

2164-17-2

Allüülpropüüldisulfiid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutüül)morfoliin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin

219-145-8

2372-82-9

Didetsüüldimetüülammooniumbromiid

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftaat

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetüülamino)benshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammoonium]oksalaat, dioksalaat

219-441-7

2437-29-8

Dodiin

219-459-5

2439-10-3

2-bromo-1-(4-hüdroksüfenüül)etaan-1-oon

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metüülbensamiid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metüleenbis(oksü)]bisetanool

219-891-4

2565-36-8

Fentoaat

219-997-0

2597-03-7

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metüülpropaan-1,3-diüül)bis(oksü)]bis[4-metüül-1,3,2-dioksaborinaan]

220-198-4

2665-13-6

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

220-239-6

2682-20-4

Sulfurüüldifluoriid

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-kloro-1,4-naftokinoon

220-529-2

2797-51-5

2-kloro-N-(hüdroksümetüül)atseetamiid

220-598-9

2832-19-1

Naatriumtrokloseen

220-767-7

2893-78-9

Naatriumdikloroisotsüanuraadi dihüdraat

220-767-7

51580-86-0

Kloropürifoss

220-864-4

2921-88-2

Metsetrooniumetüülsulfaat

221-106-5

3006-10-8

Dodetsüületüüldimetüülammooniumetüülsulfaat

221-108-6

3006-13-1

Bis(triklorometüül)sulfoon

221-310-4

3064-70-8

Naatrium-2-(2-dodetsüüloksüetoksü)etüülsulfaat

221-416-0

3088-31-1

4-isopropüül-m-kresool

221-761-7

3228-02-2

Vaskdinitraat

221-838-5

3251-23-8

Triklosaan

222-182-2

3380-34-5

Temefoss

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-een

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-een-3-ool

222-226-0

3391-86-4

Naatrium-5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenüül)amino]karbonüül]amino]fenoksü]benseensulfonaat

222-654-8

3567-25-7

(Etüleendioksü)dimetanool

222-720-6

3586-55-8

Klorofatsinoon

223-003-0

3691-35-8

Dipüritioon

223-024-5

3696-28-4

Kloorheksidiindivesinikkloriid

223-026-6

3697-42-5

Denatooniumbensoaat

223-095-2

3734-33-6

Naatrium-2,4,6-triklorofenolaat

223-246-2

3784-03-0

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool

223-296-5

3811-73-2

Heksahüdro-1,3,5-tris(3-metoksüpropüül)-1,3,5-triasiin

223-563-6

3960-05-2

4-okso-4-[(tributüülstannüül)oksü]but-2-eenhape/tributüültinamaleaat

223-701-5

4027-18-3

Meteenamiin-3-kloroallülokloriid

223-805-0

4080-31-3

N-etüülheptadekafluorooktaansulfoonamiid

223-980-3

4151-50-2

Isobutüül-4-hüdroksübensoaat/isobutüülparabeen

224-208-8

4247-02-3

Tributüülstannüülsalitsülaat/tributüültinasalitsülaat

224-397-7

4342-30-7

Tributüülstannüülbensoaat/tributüültinabensoaat

224-399-8

4342-36-3

Naatrium-1-(3,4-dihüdro-6-metüül-2,4-diokso-2H-püraan-3-ülideen)etanolaat

224-580-1

4418-26-2

Dietüülammooniumsalitsülaat

224-586-4

4419-92-5

Dimetüüldikarbonaat

224-859-8

4525-33-1

Farnesool

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(heksahüdro-1,3,5-triasiin-1,3,5-triüül)trietanool

225-208-0

4719-04-4

Oktüülfosfoonhape

225-218-5

4724-48-5

Naatrium-4-(metoksükarbonüül)fenolaat

225-714-1

5026-62-0

Sulfamiidhape

226-218-8

5329-14-6

Tsitraal

226-394-6

5392-40-5

Tetrahüdro-1,3,4,6-tetrakis(hüdroksümetüül)imidaso[4,5-d]imidasool-2,5(1H,3H)-dioon

226-408-0

5395-50-6

1-bensüül-3,5,7-triasa-1-asoniatritsüklo[3.3.1.13,7]dekaankloriid

226-445-2

5400-93-1

Dimetüüldioktüülammooniumkloriid

226-901-0

5538-94-3

N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin

226-902-6

5538-95-4

Metüülkloropürifoss

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metüleenbismorfoliin

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralüül

227-424-0

5836-29-3

Terbutüülasiin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dieen

227-813-5

5989-27-5

4-metoksübenseen-1,3-diamiinsulfaat

228-290-6

6219-67-6

Metüleenditiotsüanaat

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon

229-222-8

6440-58-0

Doditsiin

229-930-7

6843-97-6

Õunhape

230-022-8

6915-15-7

(2-bromo-2-nitrovinüül)benseen

230-515-8

7166-19-0

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadetsenüülpropaan-1,3-diamiin

230-528-9

7173-62-8

Bensüüldodetsüüldimetüülammooniumbromiid

230-698-4

7281-04-1

Prometriin

230-711-3

7287-19-6

Hõbe

231-131-3

7440-22-4

Boor

231-151-2

7440-42-8

Vask

231-159-6

7440-50-8

Tsink

231-175-3

7440-66-6

Vääveldioksiid

231-195-2

7446-09-5

Ditalliumsulfaat

231-201-3

7446-18-6

Kaltsiumdiheksa-2,4-dienaat

231-321-6

7492-55-9

Kiniinmonovesinikkloriidi dihüdraat

231-437-7

6119-47-7

Jood

231-442-4

7553-56-2

Jood jodofoori kujul

Segu

39392-86-4

Joodi kompleks mitteioonsete detergentidega lahuses

Segu

 

Polüvinüülpürrolidoonjood

Polümeer

25655-41-8

Alküülarüülpolüeeteralkoholi-joodi kompleks

Polümeer

 

Joodi ja etüleeni-propüleeni plokk-kopolümeeri (Pluronic’u) kompleks

Polümeer

 

Jood kompleksis polüalküleenglükooliga

Polümeer

 

Jodeeritud ioniit/polüjodiidanioniit

Polümeer

 

Trinaatriumortofosfaat (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Ränidioksiid, amorfne

231-545-4

7631-86-9

Naatriumvesiniksulfit

231-548-0

7631-90-5

Naatriumnitrit

231-555-9

7632-00-0

Naatriumperoksometaboraat/naatriumperboraadi hüdraat

231-556-4

7632 04 4

Vesinikkloriid/soolhape

231-595-7

7647-01-0

Naatriumkloriid

231-598-3

7647-14-5

Naatriumbromiid

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforhape

231-633-2

7664-38-2

Vesinikfluoriid

231-634-8

7664-39-3

Ammoniaak, veevaba

231-635-3

7664-41-7

Väävelhape

231-639-5

7664-93-9

Kaaliumjodiid

231-659-4

7681-11-0

Naatriumvesiniksulfaat

231-665-7

7681-38-1

Naatriumfluoriid

231-667-8

7681-49-4

Naatriumhüpoklorit

231-668-3

7681-52-9

Dinaatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

Tetrametriin

231-711-6

7696-12-0

Väävel

231-722-6

7704-34-9

Raudsulfaat

231-753-5

7720-78-7

Raudvitriol/raud(II)sulfaadi heptahüdraat

231-753-5

7782-63-0

Kaaliumpermanganaat

231-760-3

7722-64-7

Vesinikperoksiid

231-765-0

7722-84-1

Broom

231-778-1

7726-95-6

Dikaaliumperoksodisulfaat

231-781-8

7727-21-1

Lämmastik

231-783-9

7727-37-9

Tsinksulfaadi heptahüdraat

231-793-3

7446-20-0

7a-etüüldihüdro-1H,3H,5H-oksasolo[3,4-c]oksasool

231-810-4

7747-35-5

Naatriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

Naatriumklorit

231-836-6

7758-19-2

Vaskkloriid

231-842-9

7758-89-6

Vasksulfaat

231-847-6

7758-98-7

Vasksulfaadi pentahüdraat

231-847-6

7758-99-8

Hõbenitraat

231-853-9

7761-88-8

Naatriumtiosulfaadi pentahüdraat

231-867-5

10102-17-7

Naatriumkloraat

231-887-4

7775-09-9

Dinaatriumperoksodisulfaat/naatriumpersulfaat

231-892-1

7775-27-1

Kaaliumdikromaat

231-906-6

7778-50-9

Kaltsiumhüpoklorit

231-908-7

7778-54-3

Heksahüdro-1,3,5-trietüül-1,3,5-triasiin

231-924-4

7779-27-3

Kloor

231-959-5

7782-50-5

Ammooniumsulfaat

231-984-1

7783-20-2

Hõbekloriid

232-033-3

7783-90-6

Alumiiniumammooniumbis(sulfaat)

232-055-3

7784-25-0

Mangaansulfaat

232-089-9

7785-87-7

Mangaansulfaadi tetrahüdraat

232-089-9

10101-68-5

Joodmonokloriid

232-236-7

7790-99-0

Terpineool

232-268-1

8000-41-7

Sojaõli

232-274-4

8001-22-7

Linaseemneõli

232-278-6

8001-26-1

Maisiõli

232-281-2

8001-30-7

Kookosõli

232-282-8

8001-31-8

Kreosoot

232-287-5

8001-58-9

Kastoorõli

232-293-8

8001-79-4

Kondiõli/loomne õli

232-294-3

8001-85-2

Rapsiõli

232-299-0

8002-13-9

Püretriinid ja püretroidid

232-319-8

8003-34-7

Terpinool

8006-39-1

Tärpentiniõli

232-350-7

8006-64-2

Küüslauguekstrakt

232-371-1

8008-99-9

Männitõrv/männipuutõrv

232-374-8

8011-48-1

Mesilasvaha

232-383-7

8012-89-3

Parafiinõlid

232-384-2

8012-95-1

Avokaadoõlid

232-428-0

8024-32-6

Magus apelsin, ekstrakt

232-433-8

8028-48-6

Parafiinõli (nafta)

232-455-8

8042-47-5

Saponiinid

232-462-6

8047-15-2

Tallõlikampol

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/bituumen

232-490-9

8052-42-4

Kopaalid

232-527-9

9000-14-0

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

Alumiiniumsulfaat

233-135-0

10043-01-3

Boorhape

233-139-2

10043-35-3

Alumiiniumkaaliumbis(sulfaat)/maarjas

233-141-3

10043-67-1

Kloordioksiid

233-162-8

10049-04-4

Kaaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

Naatriumvesinik-2,2′-metüleenbis[4-klorofenolaat]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid

233-539-7

10222-01-2

Dihõbe(1+)sulfaat

233-653-7

10294-26-5

Naatriummetafosfaat

233-782-9

10361-03-2

Vaskoksiin

233-841-9

10380-28-6

Resmetriin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etüleenbis[N-atsetüülatseetamiid]

234-123-8

10543-57-4

Naatriumdikromaat

234-190-3

10588-01-9

Karbendasiim

234-232-0

10605-21-7

Tridekanaatriumhüpoklorittetrakis(fosfaat)

234-307-8

11084-85-8

Looduslik boorhape

234-343-4

11113-50-1

Naatriumperboraadi tetrahüdraat

234-390-0

10486-00-7

Perboorhappe naatriumisool

234-390-0

11138-47-9

Nafteenhapete tsingisoolad

234-409-2

12001-85-3

Dinaatriumoktaboraat

234-541-0

12008-41-2

Dinaatriumoktaboraadi tetrahüdraat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]ammooniumkloriid

234-607-9

12015-14-4

Dialumiiniumkloriidpentahüdroksiid

234-933-1

12042-91-0

Trimagneesiumdifosfiid

235-023-7

12057-74-8

Naatriumtolueensulfonaat

235-088-1

12068-03-0

Vask(II)karbonaat-vask(II)hüdroksiid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Tsineeb

235-180-1

12122-67-7

Ammooniumbromiid

235-183-8

12124-97-9

Tetraboordinaatriumheptaoksiidi hüdraat

235-541-3

12267-73-1

Maneeb

235-654-8

12427-38-2

Heksaboorditsinkundekaoksiid/tsinkboraat

235-804-2

12767-90-7

N-(hüdroksümetüül)formamiid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrakloro-4-(metüülsulfonüül)püridiin

236-035-5

13108-52-6

Nifurpürinool

236-503-9

13411-16-0

Tsinkpüritioon

236-671-3

13463-41-7

Titaandioksiid

236-675-5

13463-67-7

Dodetsüülguanidiiniummonovesinikkloriid

237-030-0

13590-97-1

Baariumdiboortetraoksiid

237-222-4

13701-59-2

Kaalium-2-bifenülaat

237-243-9

13707-65-8

Liitiumhüpoklorit

237-558-1

13840-33-0

Ortoboorhappe naatriumisool

237-560-2

13840-56-7

Broomkloriid

237-601-4

13863-41-7

Tsinkbis(dietüülditiokarbamaat)

238-270-9

14324-55-1

(Bensüüloksü)metanool

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oksübis[4,4,6-trimetüül-1,3,2-dioksaborinaan]

238-749-2

14697-50-8

Foksiim

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hüdroksü-1H-püridiin-2-tionato-O,S)vask

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hüdroksükinolüül)sulfaadi monokaaliumisool

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropioonamiid

239-153-5

15102-42-8

Naatriumperboraadi monohüdraat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metüleenbis(6-bromo-4-klorofenool)

239-446-8

15435-29-7

Klorotoluroon

239-592-2

15545-48-9

Dinaatriumkarbonaadi ja vesinikperoksiidi ühend (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Naatrium-p-kloro-m-kresolaat

239-825-8

15733-22-9

Kloraloos

240-016-7

15879-93-3

1-bromo-3-kloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-kloro-2-metüülfenoksü)propioonhape

240-539-0

16484-77-8

Dikaaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

Metomüül

240-815-0

16752-77-5

Dinaatriumheksafluorosilikaat

240-934-8

16893-85-9

Heksafluororänihape

241-034-8

16961-83-4

Benomüül

241-775-7

17804-35-2

D-glükoonhappe ja N,N″-bis(4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasatetradekaandiamidiini ühend (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietüül-O-5-fenüülisoksasool-3-üülfosforotioaat

242-624-8

18854-01-8

Bensoksooniumkloriid

243-008-1

19379-90-9

Metüülhüdroksümetoksüatsetaat

243-271-2

19757-97-2

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

243-468-3

20018-09-1

Vaskdihüdroksiid

243-815-9

20427-59-2

Dihõbeoksiid

243-957-1

20667-12-3

2-buteen-1,4-diüülbis(bromoatsetaat)

243-962-9

20679-58-7

Alumiiniumfosfiid

244-088-0

20859-73-8

(Bensotiasool-2-üültio)metüültiotsüanaat

244-445-0

21564-17-0

Tetraklorovinfoss

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

2-metüül-4-okso-3-(prop-2-ünüül)tsüklopent-2-een-1-üül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/pralletriin

245-387-9

23031-36-9

Kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat

246-376-1

24634-61-5

2-tert-butüül-4-metoksüfenool

246-563-8

25013-16-5

Bis(hüdroksümetüül)karbamiid

246-679-9

25155-29-7

α,α′,α″-trimetüül-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanool

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadets-9-enüülimino)bisetanool

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enüül)-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/tsineriin I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoksübensüül-2-dimetüül-3-(metüülpropenüül)tsüklopropaankarboksülaat/fenotriin

247-404-5

26002-80-2

5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

247-500-7

26172-55-4

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

247-761-7

26530-20-1

Dodetsüülbenseensulfoonhape

248-289-4

27176-87-0

Lauriinhappe ja glütserooli monoester

248-337-4

27215-38-9

Tsinkneodekanaat

248-370-4

27253-29-8

Dodetsüül(etüülbensüül)dimetüülammooniumkloriid

248-486-5

27479-28-3

cis-trikos-9-een

248-505-7

27519-02-4

Dimetüüloktadetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

248-595-8

27668-52-6

N′-tert-butüül-N-tsüklopropüül-6-(metüültio)-1,3,5-triasiin-2,4-diamiin

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül(1R,3R)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (ainult 1R trans, 1S isomeer)/S-bioalletriin

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetriin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenüül]-4-üül)-3-hüdroksü-1-fenüülpropüül]-4-hüdroksü-2-bensopüroon/bromadioloon

249-205-9

28772-56-7

Metüülpirimifoss

249-528-5

29232-93-7

Liitiumheptadekafluorooktaansulfonaat

249-644-6

29457-72-5

5-bromo-5-nitro-1,3-dioksaan

250-001-7

30007-47-7

trans-isopropüül-3-[[(etüülamino)metoksüfosfinotioüül]oksü]krotonaat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienüülatsetaat

250-753-6

30507-70-1 (1)

Detsüüldimetüüloktüülammooniumkloriid

251-035-5

32426-11-2

Bromokloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon

251-171-5

32718-18-6

Amitraas

251-375-4

33089-61-1

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüülkarbamiid/isoproturoon

251-835-4

34123-59-6

2-(hüdroksümetüülamino)etanool

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodetsüülamino)propüül]glütsiin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diatsetüül-7,9-dihüdroksü-8,9b-dimetüüldibensofuraan-1,3(2H,9bH)-diooni mononaatriumisool

252-204-6

34769-44-3

Naatrium-4-etoksükarbonüülfenoksiid

252-487-6

35285-68-8

Naatrium-4-propoksükarbonüülfenoksiid

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-klorofenüül)amino]karbonüül]-2,6-difluorobensamiid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(allüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)etüül]-1H-imidasool/imasaliil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(β-allüüloksü-2,4-diklorofenüületüül)imidasool/tehniline imasaliil

Taimekaitsevahend

73790-28-0

S-[(6-kloro-2-oksooksasolo[4,5-b]püridiin-3(2H)-üül)metüül]-O,O-dimetüültiofosfaat/asametifoss

252-626-0

35575-96-3

2-bromo-2-(bromometüül)pentaandinitriil

252-681-0

35691-65-7

Bensüüldimetüüloleüülammooniumkloriid

253-363-4

37139-99-4

2-fosfonobutaan-1,2,4-trikarboksüülhape

253-733-5

37971-36-1

4-metoksü-m-fenüleendiammooniumsulfaat

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metüüleenbis[N′-[3-(hüdroksümetüül)-2,5-dioksoimidasolidiin-4-üül]karbamiid]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

α-tsüano-3-fenoksübensüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat

254-484-5

39515-40-7

Isopropüül-(2E,4E)-11-metoksü-3,7,11-trimetüüldodeka-2,4-dienaat/metopreen

254-993-2

40596-69-8

Dimetüültetradetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

255-451-8

41591-87-1

cis- ja trans-p-mentaan-3,8-diooli segu/tsitriodiool

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetüüloksasolidiin

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül(1R-cis)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat

257-144-4

51348-90-4

Tsüano-(3-fenoksübensüül)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraat/fenvaleraat

257-326-3

51630-58-1

Etüül-N-atsetüül-N-butüül-β-alaninaat

257-835-0

52304-36-6

α-tsüano-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/tsüpermetriin

257-842-9

52315-07-8

m-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/permetriin

258-067-9

52645-53-1

α-tsüano-3-fenoksübensüül-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibromovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/deltametriin

258-256-6

52918-63-5

Bis(2-etüülheksanaat-O)-μ-oksoditsink

259-049-3

54262-78-1

1-etünüül-2-metüülpent-2-enüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/empentriin

259-154-4

54406-48-3

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hüdroksümetüül)fosfooniumsulfaat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksükumariin/difenaakum

259-978-4

56073-07-5

4-hüdroksü-3-(3-(4′-bromo-4-bifenülüül)-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)kumariin/brodifaakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoksüetoksü)etoksü]metanool

260-097-2

56289-76-0

2-etoksüetüülbromoatsetaat

260-240-9

56521-73-4

N-oktüül-N′-[2-(oktüülamino)etüül]etüleendiamiin

260-725-5

57413-95-3

1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni naatriumisool

261-184-8

58249-25-5

Asakonasool

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool/propikonasool

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hüdroksüetüül)undets-10-eenamiid

262-114-9

60239-68-1

2-kloro-3-(fenüülsulfonüül)akrüülnitriil

262-395-8

60736-58-5

Tetradetsüüldimetüülbensüülammooniumfluoriid

61134-95-0

[1,1′-bifenüül]-2-ool, klooritud

262-974-5

61788-42-9

Kookosalküülamiinid

262-977-1

61788-46-3

Kvaternaarsete (hüdrogeenitud tahkerasvalküül)trimetüülammooniumiühendite kloriidid

263-005-9

61788-78-1

Kvaternaarsete kookosalküültrimetüülammooniumiühendite kloriidid

263-038-9

61789-18-2

Kvaternaarsete bensüülkookosalküülbis(hüdroksüetüül)ammooniumiühendite kloriidid

263-078-7

61789-68-2

Kvaternaarsete bensüülkookosalküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

263-080-8

61789-71-7

Kvaternaarsete dikookosalküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

263-087-6

61789-77-3

Kvaternaarsete bis(hüdrogeenitud tahkerasvalküül)dimetüülammooniumiühendite kloriidid

263-090-2

61789-80-8

Kvaternaarsete trimetüülsojaalküülammooniumiühendite kloriidid

263-134-0

61790-41-8

2,2′-iminobisetanooli N-kookosalküülderivaadid

263-163-9

61791-31-9

4,5-dihüdro-1H-imidasool-1-etanooli 2-nortallõlialküülderivaadid

263-171-2

61791-39-7

1-bensüül-4,5-dihüdro-1-(hüdroksüetüül)-2-norkookosalküülimidasooliumiühendite kloriidid

263-185-9

61791-52-4

N-tahkerasvalküüldipropüleentriamiinid

263-191-1

61791-57-9

N-kookosalküültrimetüleendiamiinid

263-195-3

61791-63-7

N-kookosalküültrimetüleendiamiinide atsetaadid

263-196-9

61791-64-8

Kvaternaarsete bensüül-C8-18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

264-151-6

63449-41-2

4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

264-843-8

64359-81-5

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoksü)fenüül]amino]karbonüül]bensamiid

264-980-3

64628-44-0

Solventrafineeritud kerged nafteendestillaadid (nafta)

265-098-1

64741-97-5

Vesinikuga töödeldud kerged destillaadid (nafta)

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-diklorofenüül)-1,2,3,4-tetrahüdro-6-hüdroksü-1,3-dimetüül-2,4-dioksopürimidiin-5-karboksamiid

265-732-7

65400-98-8

α-tsüano-3-fenoksübensüül-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

265-898-0

65731-84-2

Kivisöe tõrvahapped, töötlemata

266-019-3

65996-85-2

Klaasipulber

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metüleenbis[5-metüüloksasolidiin]/oksasolidiin

266-235-8

66204-44-2

N-tsüklopropüül-1,3,5-triasiin-2,4,6-triamiin

266-257-8

66215-27-8

C12-14-alküüldimetüülbetaiinid

266-368-1

66455-29-6

α-tsüano-3-fenoksübensüül-2,2-dimetüül-3-(1,2,2,2-tetrabromoetüül)tsüklopropaankarboksülaat/tralometriin

266-493-1

66841-25-6

2-kloro-N-(2,6-dimetüülfenüül)-N-(1H-pürasool-1-üülmetüül)atseetamiid

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(p-tert-butüülfenüül)-2-metüülpropüül]-2,6-dimetüülmorfoliin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-propüül-N-[2-(2,4,6-triklorofenoksü)etüül]-1H-imidasool-1-karboksamiid

266-994-5

67747-09-5

C16-18- ja küllastamata C18-rasvhapete metüülestrid

267-015-4

67762-38-3

α-tsüano-3-fenoksübensüül-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/tsühalotriin

268-450-2

68085-85-8

Dodetsüületüüldimetüülammooniumbromiid/laudatsiit

269-249-2

68207-00-1

α-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/tsüflutriin

269-855-7

68359-37-5

Kvaternaarsete bensüül-C12-18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

269-919-4

68391-01-5

Kvaternaarsete di-C6-12-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

269-925-7

68391-06-0

Benseensulfoonhappe C10-13-alküülderivaatide naatriumisoolad

270-115-0

68411-30-3

Kvaternaarsete bensüül-C8-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

270-324-7

68424-84-0

Kvaternaarsete bensüül-C12-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

270-325-2

68424-85-1

Kookosalküüldimetüülbetaiinid

270-329-4

68424-94-2

Kvaternaarsete di-C8-10-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

270-331-5

68424-95-3

Kookosrasvhapete ja dietanoolamiini reaktsiooni saadused

270-430-3

68440-04-0

3-amino-N,N,N-trimetüül-1-propaanamiiniumi N-C12-18-atsüülderivaatide metüülsulfaadid

271-063-1

68514-93-2

N,N-bis(2-hüdroksüetüül)kookosamiidid

271-657-0

68603-42-9

Kvaternaarsete (oksüdi-2,1-etaandiüül)bis[kookosalküüldimetüül]ammooniumiühendite dikloriidid

271-761-6

68607-28-3

Sulfoonitud (Z)-9-oktadetseenhappe kaaliumisoolad

271-843-1

68609-93-8

Karbamiidi ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

271-898-1

68611-64-3

1-[2-(karboksümetoksü)etüül]-1-(karboksümetüül)-4,5-dihüdro-2-norkookosalküülimidasooliumiühendite hüdroksiidid, naatriumisoolad

272-043-5

68650-39-5

Bis(tetraammiinvask)karbonaatdihüdroksiid

272-415-7

68833-88-5

1-hüdroksü-4-metüül-6-(2,4,4-trimetüülpentüül)püridiin-2(1H)-ooni ja 2-aminoetanooli ühend (1:1)

272-574-2

68890-66-4

N-tahkerasvalküültrimetüleendiamiinide diatsetaadid

272-786-5

68911-78-4

Kvassia ekstrakt

272-809-9

68915-32-2

C8-10-rasvhapped

273-086-2

68937-75-7

Väävelhappe mono-C12-18-alküülestrite naatriumisoolad

273-257-1

68955-19-1

Kvaternaarsete C12-18-alküül[(etüülfenüül)metüül]dimetüülammooniumiühendite kloriidid

273-318-2

68956-79-6

Didetsüülmetüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

273-403-4

68959-20-6

Kvaternaarsete bensüül-C10-16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

273-544-1

68989-00-4

Kvaternaarsete bensüül-C12-18-alküüldimetüülammooniumiühendite soolad 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon-1,1-dioksiidiga (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaat

274-357-8

70161-44-3

C10-16-alküüldimetüülamiinide N-oksiidid

274-687-2

70592-80-2

Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaat)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekaan-1,10-diüüldi-1(4H)-püridüül-4-ülideen)bis(oktüülammoonium)dikloriid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didetsüül-2-metüül-1H-imidasooliumkloriid

274-948-0

70862-65-6

Etüül[2-(4-fenoksüfenoksü)etüül]karbamaat/fenoksükarb

276-696-7

72490-01-8

Kvaternaarsete di-C8-18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

277-453-8

73398-64-8

1-[(hüdroksümetüül)amino]propaan-2-ool

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hüdroksümetüül)-2,5-dioksoimidasolidiin-4-üül]-1,3-bis(hüdroksümetüül)karbamiid/diasolidinüülkarbamiid

278-928-2

78491-02-8

Divesinikbis[monoperoksüftalato(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-)

279-013-0

78948-87-5

Divesinikbis[monoperoksüftalato(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-)heksahüdraat

 

114915-85-4

Tributüültetradetsüülfosfooniumkloriid

279-808-2

81741-28-8

(2-butoksüetoksü)metanool

281-648-3

84000-92-0

Tsinkisodekanaatisononanaatkompleksid, aluselised

282-786-7

84418-73-5

Harilik kadakas, Juniperus communis, ekstrakt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, ekstrakt

283-272-5

84603-73-6

Rosmariin, ekstrakt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, ekstrakt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, ekstrakt

283-479-0

84649-98-9

Sirelmeelia, ekstrakt

283-644-7

84696-25-3

Tähklavendel, Lavandula angustifolia angustifolia, ekstrakt

283-994-0

84776-65-8

Nõmm-liivatee, Thymus serpyllum, ekstrakt

284-023-3

84776-98-7

Formaldehüüdi ja dietüleenglükooli reaktsiooni saadused

284-062-6

84777-35-5

Formamiidi ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

284-064-7

84777-37-7

N-(3-aminopropüül)glütsiini N′-C10-16-alküülderivaadid

284-065-2

84777-38-8

Sidrun, ekstrakt

284-515-8

84929-31-7

Aed-liivatee, Thymus vulgaris, ekstrakt

284-535-7

84929-51-1

Nelk, ekstrakt

284-638-7

84961-50-2

Tõrvahapete polüalküülfenoolifraktsioon

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/austraalia teepuu õli

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(tert-butüül)-6-hüdroksü-12H-dibenso[d,g][1,3,2]dioksafosfotsiin-6-oksiidi naatriumisool

286-344-4

85209-91-2

Formaldehüüdi ja propüleenglükooli reaktsiooni saadused

286-695-3

85338-22-3

Tributüülstannaani mono(naftenoüüloksü)derivaadid

287-083-9

85409-17-2

Kvaternaarsete bensüül-C12-14-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid

287-089-1

85409-22-9

Kvaternaarsete C12-14-alküül[(etüülfenüül)metüül]dimetüülammooniumiühendite kloriidid

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hüdroksü-1-okso-9-oktadetsenüül)amino]propüültrimetüülammooniummetüülsulfaat

287-462-9

85508-38-9

Benseensulfoonhappe 4-C10-13-sec-alküülderivaadid

287-494-3

85536-14-7

N,N‴-1,3-propaandiüülbisguanidiini N-kookosalküülderivaadid, diatsetaadid

288-198-7

85681-60-3

C13-17-sec-alkaansulfoonhapete naatriumisoolad

288-330-3

85711-69-9

α-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-[1α(S*),3α]-(±)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, ekstrakt

289-753-6

89998-15-2

Tähklavendel, Lavandula angustifolia, ekstrakt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, ekstrakt

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, ekstrakt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, ekstrakt

290-140-0

90082-51-2

Benseensulfoonhappe mono-C10-14-alküülderivaatide ja metüül-1H-bensimidasool-2-üülkarbamaadi ühendid

290-651-9

90194-41-5

Vask-EDTA kompleksid

290-989-7

90294-99-8

Formaldehüüdi ja propanoolamiini reaktsiooni saadused

291-325-9

90387-52-3

N,N′-bis(hüdroksümetüül)karbamiidi ning 2-(2-butoksüetoksü)etanooli, etüleenglükooli ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

292-348-7

90604-54-9

Kvaternaarsete bensüül-C8-18-alküüldimetüülammooniumiühendite bromiidid

293-522-5

91080-29-4

Siberi nulg, Abies sibirica, ekstrakt

294-351-9

91697-89-1

Juniperus mexicana, ekstrakt

294-461-7

91722-61-1

Lavandiin, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandiiniõli

294-470-6

91722-69-9

N-(3-aminopropüül)-N′-kookosalküültrimetüleendiamiinid, monoakrüülitud

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, ekstrakt

294-954-7

91771-61-8

Malabari sidrunhein (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Parafiinõli (nafta), kerge

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodetsüülamino)propüül]glütsiinvesinikkloriid

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diatsetüül-7,9-dihüdroksü-8,9b-dimetüül-1,3(2H,9bH)-dibensofuraandionato-O 2,O 3)vask

304-146-9

94246-73-8

Citrus, ekstrakt

304-454-3

94266-47-4

Mänd, ekstrakt

304-455-9

94266-48-5

Trimetüül-3-[(1-okso-10-undetsenüül)amino]propüülammooniummetüülsulfaat

304-990-8

94313-91-4

Piparmünt, ekstrakt

308-770-2

98306-02-6

Kvaternaarsete [2-[[2-[(2-karboksüetüül)(2-hüdroksüetüül)amino]etüül]amino]-2-oksoetüül]kookosalküüldimetüülammooniumiühendite hüdroksiidid, sisesoolad

309-206-8

100085-64-1

Maisitõlvikupulber

310-127-6

999999-99-4

Naturaalne sidrunimahl (filtreeritud)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Sibulaõli

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Urtica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksü)fenüül)-3-(2,6-difluorobensoüül)karbamiid/heksaflumuroon

401-400-1

86479-06-3

1,3-dikloro-5-etüül-5-metüülimidasolidiin-2,4-dioon

401-570-7

89415-87-2

1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool/tebukonasool

403-640-2

107534-96-3

Glutamiinhappe ja N-(C12-14-alküül)propüleendiamiini reaktsiooni saadused

403-950-8

164907-72-6

(C8-18)alküülbis(2-hüdroksüetüül)ammooniumbis(2-etüülheksüül)fosfaadi ja (C8-18)alküülbis(2-hüdroksüetüül)ammoonium-2-etüülheksüülvesinikfosfaadi segu

404-690-8

68132-19-4

(4-etoksüfenüül)(3-(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)propüül)dimetüülsilaan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorobensüül-trans-2-(2,2-diklorovinüül)-3,3-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/transflutriin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetüülperhüdropürimidiin-2-oon-α-(4-trifluorometüülstürüül)-α-(4-trifluorometüül)tsinnamülideenhüdrasoon/hüdrametülnoon

405-090-9

67485-29-4

3-fenoksübensüül-2-(4-etoksüfenüül)-2-metüülpropüüleeter/etofeenproks

407-980-2

80844-07-1

6-(ftaalimido)peroksüheksaanhape

410-850-8

128275-31-0

Liitium-3-okso-1,2(2H)-bensisotiasool-2-iid

411-690-1

111337-53-2

Metüülneodekaanamiid

414-460-9

105726-67-8

α-tsüano-3-fenoksübensüül-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enüül)]-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaadi ja α-tsüano-3-fenoksübensüül-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enüül)]-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaadi segu/λ-tsühalotriin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-kloro-α,α,α-p-trifluorotolüüloksü)-2-fluorofenüül)-3-(2,6-difluorobensolüül)karbamiid/flufenoksuroon

417-680-3

101463-69-8

2-butüül-benso[d]isotiasool-3-oon

420-590-7

04299-07-4

tetraklorodekaoksiidi kompleks

420-970-2

92047-76-2

cis-4-hüdroksü-3-(1,2,3,4-tetrahüdro-3-(4-(4-trifluorometüülbensüüloksü)fenüül)-1-naftüül)kumariini ja trans-4-hüdroksü-3-(1,2,3,4-tetrahüdro-3-(4-(4-trifluorometüülbensüüloksü)fenüül)-1-naftüül)kumariini segu/flokumafeen

421-960-0

90035-08-8

sec-butüül-2-(2-hüdroksüetüül)piperidiin-1-karboksülaat/ikaridiin

423-210-8

119515-38-7

N-tsükloheksüül-S,S-dioksobenso[b]tiofeen-2-karboksamiid

423-990-1

149118-66-1

Fiproniil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-kloroallüül)-3,5,7-triasa-1-asoniaadamantaankloriid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-kloropüridiin-3-üülmetüül)-N-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiin/imidaklopriid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksaam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-cis-krüsantemaat; [2,4-diokso-(2-propüün-1-üül)imidasolidiin-3-üül]metüül(1R)-trans-krüsantemaat/imiprotriin

428-790-6

72963-72-5

5-kloro-2-(4-klorofenoksü)fenool

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metüül-2-(4-fenoksüfenoksü)-etoksü)-püridiin/püriproksüfeen

429-800-1

95737-68-1

3-benso(b)tieen-2-üül-5,6-dihüdro-1,4,2-oksatiasiin-4-oksiid

431-030-6

163269-30-5

Diisopropanoolamiini ja formaldehüüdi (1:4) reaktsiooni saadused

432-440-8

220444-73-5

Klorometüül-n-oktüüldisulfiid

432-680-3

180128-56-7

Dimetüüladipaadi, dimetüülglutaraadi ja dimetüülsuktsinaadi ning vesinikperoksiidi reaktsiooni saadused/perestaan

432-790-1

 

Bis(3-aminopropüül)oktüülamiin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiasool-5-üülmetüül)-3-metüül-2-nitroguanidiin/klotianidiin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadetsenaal

Veel määramata

51534-37-3

(E,Z)-2,13-oktadekadienaal

Veel määramata

99577-57-8

Hõbe-tsink-alumiinium-boorfosfaatklaas/hõbeda- ja tsingisisaldusega klaasioksiid

Veel määramata

398477-47-9

Hõbenaatriumvesiniktsirkooniumfosfaat

Veel määramata

 

Paraformaldehüüd

 

30525-89-4

Peroksüoktaanhape

 

33734-57-5

Bromomüristüülisokinoliin

 

51808-87-8

9-aminoakridiinvesinikkloriidi monohüdraat

 

52417-22-8

Klooritud trinaatriumfosfaat

 

56802-99-4

Tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisool

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-isopropenüül-5-metüültsükloheksanool

 

104870-56-6

Ränidioksiid, amorfne, kistallivaba

 

112945-52-5

Denatooniumkapsaitsinaat

 

192327-95-0

Tris(N-tsükloheksüüldiaseeniumdioksü)alumiinium

 

312600-88-7

Bis[1-tsükloheksüül-1,2-di(hüdroksü-κ-O)diaseeniumato(2-)]vask

 

312600-89-8

Eeterlike õlide ja in situ osooni reaktsiooni saadus (välisõhutegur, OAF)

 

 

Hõbetseoliit A

 

 

Hõbenaatriumboorsilikaat

 

 

5-kloro-2-(4-klorofenoksü)fenool

 

 

Bensüüllaurüüldimetüülmüristüülammooniumkloriid/laurüülmüristüüldimetüülbensüülammooniumkloriid

 

 

((1,2-etaandiüülbis(karbamoditioato))(2-))mangaani ja ((1,2-etaandiüülbis(karbamoditioato))(2-))tsingi segu/mankotseeb

Taimekaitsevahend

8018-01-7

Klorosulfaamhape

Taimekaitsevahend

17172-27-9

Etüül-(2E,4E)-3,7,11-trimetüüldodeka-2,4-dienaat/hüdropreen

Taimekaitsevahend

41096-46-2

Ränidioksiid/kiiselguur

Taimekaitsevahend

61790-53-2

α,α,α-trifluoro-N-metüül-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenüül)-o-toluidiin/brometaliin

Taimekaitsevahend

63333-35-7

S-metopreen/isopropüül-(S-(E,E))-11-metoksü-3,7,11-trimetüüldodeka-2,4-dienaat

Taimekaitsevahend

65733-16-6

S-hüdropreen/etüül-(S-(E,E))-3,7,11-trimetüüldodeka-2,4-dienaat

Taimekaitsevahend

65733-18-8

Esfenvaleraat/(S)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(S)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraat

Taimekaitsevahend

66230-04-4

[1α(S*),3α]-(α)-tsüano-(3-fenoksüfenüül)metüül-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/α-tsüpermetriin

Taimekaitsevahend

67375-30-8

Abamektiin (avermektiin B1a (> 80 %, Einecs 265-610-3) ja avermektiin B1b (< 20 %, Einecs 265-611-9) segu)

265-610-3

71751-41-2

3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoro-1-propenüül]-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksüülhappe (1R,3R)-rel-(2-metüül[1,1′-bifenüül]-3-üül)metüülester/bifentriin/bifenaat

Taimekaitsevahend

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetüül)fenüül)amino)-2-oksoetüül)-N,N-dietüülbenseenmetanamiiniumsahhariid/denatooniumsahhariid

Taimekaitsevahend

90823-38-4

α-(4-klorofenüül)-α-(1-tsüklopropüületüül)-1H-1,2,4-triasool-1-etanool/tsüprokonasool

Taimekaitsevahend

94361-06-5

3-(3-(4′-bromo-(1,1′-bifenüül)-4-üül)-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksübensotiopüraan-2-oon/3-(RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksü-1-bensotiin-2-oon/difetialoon

Taimekaitsevahend

104653-34-1

Guasatiintriatsetaat

Taimekaitsevahend

115044-19-4

4-bromo-2-(4-klorofenüül)-1-(etoksümetüül)-5-(trifluorometüül)-1H-pürrool-3-karbonitriil/kloorfenapüür

Taimekaitsevahend

122453-73-0

Alumiiniumnaatriumsilikaadi-hõbeda kompleks/hõbetseoliit

Taimekaitsevahend

130328-18-6

Alumiiniumnaatriumsilikaadi-hõbeda-vase kompleks/hõbevasktseoliit

Taimekaitsevahend

130328-19-7

Alumiiniumnaatriumsilikaadi-hõbeda-tsingi kompleks/hõbetsinktseoliit

Taimekaitsevahend

130328-20-0

N-isononüül-N,N-dimetüül-N-detsüülammooniumkloriid

Taimekaitsevahend

138698-36-9

N-((6-kloro-3-püridinüül)metüül)-N′-tsüano-N-metüületaanimiidamiid/atseetamipriid

Taimekaitsevahend

160430-64-8

3-fenoksübensüül-(1R)-cis,trans-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/d-fenotriin

Taimekaitsevahend

188023-86-1

5-hüdroksümetoksümetüül-1-asa-3,7-dioksabitsüklo(3.3.0)oktaani (CAS 59720-42-2; 16,0 %), 5-hüdroksü-1-asa-3,7-dioksabitsüklo(3.3.0)oktaani (Einecs 229-457-6; 28,8 %) ja 5-hüdroksüpolü[metüleenoksü]metüül-1-asa-3,7–dioksabitsüklo(3.3.0)oktaani (CAS 56709-13–8; 5,2 %) segu vees (50 %)

Taimekaitsevahend

 

[1α(S*),3α]-(α)-tsüano-(3-fenoksüfenüül)metüül-3-(2,2-dikloroetenüül)-2,2-diklorovinüül)-2,2-dimentüültsüklopropaankarboksülaat

Taimekaitsevahend

 

S-tsüfenotriin

Taimekaitsevahend

 

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (2 isomeeri segu: 1R-trans: ainult 1RS; 1:1)/bioalletriin/d-trans-alletriin

Taimekaitsevahend

 

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (4 isomeeri segu: 1R-trans,1R: 1R-trans,1S: 1R-cis,1R: 1R-cis,1S; 4:4:1:1)/d-alletriin

Taimekaitsevahend

 

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (2 isomeeri segu: 1R-trans: ainult 1R/S; 1:3)/esbiotriin

Taimekaitsevahend

 

Spinosaad: spinosiin A-d ja spinosiin D-d sisaldav mulla mikroorganismide kääritamissaadus

Taimekaitsevahend

 

Butoksüpolüpropüleenglükool

Polümeer

9003-13-8

Polüdimetüülsiloksaan

Polümeer

9016-00-6

N-metüülmetaanamiini (Einecs 204-697-4) ja (klorometüül)oksiraani (Einecs 203-439-8) polümeer/polümeerne kvaternaarne ammooniumkloriid

Polümeer

25988-97-0

N,N,N,N-tetrametüületaan-1,2-diamiini ja (klorometüül)oksiraani polümeer

Polümeer

25988-98-1

2-tert-butüülaminoetüülmetakrülaadi (Einecs 223-228-4) homopolümeer

Polümeer

26716-20-1

Formaldehüüdi ja akroleiini polümeer

Polümeer

26781-23-7

N,N‴-1,6-heksaandiüülbis[N′-tsüanoguanidiini] (Einecs 240-032-4) ja heksametüleendiamiini (Einecs 204-679-6) polümeeri monovesinikkloriid/polüheksametüleenbiguaniid (monomeer: 1,5-bis(trimetüleen)-guanüülguanidiiniummonovesinikkloriid)

Polümeer

27083-27-8/32289-58-0

N,N,N′,N′-tetrametüül-1,6-heksaandiamiini ja 1,6-dikloroheksaani polümeer

Polümeer

27789-57-7

Polü(heksametüleendimetüülammooniumkloriid)/polü[(dimetüülimino)-1,6-heksaandiüülkloriid]

Polümeer

28728-61-2

N,N,N′,N′-tetrametüületüleendiamiinbis(2-kloroetüül)eetri kopolümeer

Polümeer

31075-24-8

Polü(heksametüleendiamiinguanidiiniumkloriid)

Polümeer

57028-96-3

Polü(heksametüleenbiguaniid)

Polümeer

91403-50-8

α-[2-(didetsüülmetüülammonio)etüül]-ω-hüdroksüpolü(oksü-1,2-etaandiüül)propanaat (sool)

Polümeer

94667-33-1

N,N-didetsüül-N-metüülpolü(oksüetüül)ammooniumpropionaat/N-detsüül-N-(2-hüdroksüetüül)-N-metüül-1-dekaanamiiniumpropanaat (sool)

Polümeer

107879-22-1

2-propenaali ja propaan-1,2-diooli kopolümeer

Polümeer

191546-07-3

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüülammooniumboraat

Polümeer

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoksü)etoksüetüülguanidiiniumkloriid)

Polümeer

374572-91-5

Tributüültina kopolümeer (TBT kopolümeer)

Polümeer

 

Rasvalkoholi polüglükooleeter

Polümeer

 

Polü(vinüülkloriid-ko-isobutüülvinüüleeter-ko-N-vinüül-N′-dimetüüloktüülbromiidpropüüldiamiin)

Polümeer

 

Polüglükoolpolüamiinvaik

Polümeer

 

Naatriumlignosulfonaat

Looduslik polümeer

8061-51-6

India neemipuu õli/Neem-Vital

Looduslik õli

5945-86-8

Pinus pumilio õli

Looduslik õli

8000-26-8

Seedripuu õli

Looduslik õli

8000-27-9

Lavendliõli

Looduslik õli

8000-28-0

Tsitronellaõli

Looduslik õli

8000-29-1

Eugenia caryophyllus’e eeterlik õli

Looduslik õli

8000-34-8

Geraaniumiõli

Looduslik õli

8000-46-2

Eukalüptiõli

Looduslik õli

8000-48-4

Apelsiniõli

Looduslik õli

8000-57-9

Männiõli

Looduslik õli

8002-09-3

Mustpipraõli

Looduslik õli

8006-82-4

Piparmündiõli

Looduslik õli

8006-90-4

Sidrunheinaõli

Looduslik õli

8007-02-1

Kirbumündiõli

Looduslik õli

8007-44-1

Aed-liivateeõli

Looduslik õli

8007-46-3

Koriandriõli

Looduslik õli

8008-52-4

Rohemündiõli

Looduslik õli

8008-75-5

Valeriana officinalis’e õli

Looduslik õli

8008-88-6

Melaleuca cajeputi õli

Looduslik õli

8008-98-8

Kadakamarjaõli

Looduslik õli

8012-91-7

Küpressiõli

Looduslik õli

8013-86-3

Patšuliõli

Looduslik õli

8014-09-3

Vürtsköömneõli

Looduslik õli

8014-13-9

Martini sidrunheina õli

Looduslik õli

8014-19-5

Aedruudiõli

Looduslik õli

8014-29-7

Vürtsbasiilikuõli (Ocimum basilicum)

Looduslik õli

8015-73-4

Roosilõhnalise aniiba õli

Looduslik õli

8015-77-8

Selleriõli

Looduslik õli

8015-90-5

Kummeliõli

Looduslik õli

8015-92-7

Nelgileheõli (Eugenia caryophyllus)

Looduslik õli

8015-97-2

Melaleukaõli

Looduslik õli

68647-73-4

Litsea cubeba õli

Looduslik õli

68855-99-2

Põldmündiõli

Looduslik õli

68917-18-0

Seedriõli (Texase seedriõli, Juniperus mexicana õli, 22 %)

Looduslik õli

68990-83-0

Tsitruseekstrakt Tabebuia avellanedae seemnetest

Looduslik õli

 

Cymbopogon winterianus’e eeterlik õli

Looduslik õli

 

Allium sativum ja Allium cepa

Looduslik õli

 

Cinnamomum zeylanicum’i eeterlik õli

Looduslik õli

 

Nelgiõli (peamised koostisained: eugenool (83,8 %), karüofülleen (12,4 %), eugenoolatsetaat (0,4 %))

Looduslik õli

 

Nuluokka aroomiõli (eeterlik õli; peamised koostisained: tärpentiniõli (30-37,5 %), terpineool (15-20 %), isobornüülatsetaat (15-20 %), β-pineen (12,5-15 %), α-pineen (7-10 %), kumariin (1-3 %), terpineoolifraktsioon (1-3 %))

Looduslik õli

 

Aroomiõli Spring Fresh (eeterlik õli; peamised koostisained: tsitraaldietüülatsetaal (tsitrataal) (1-3 %), tsitronellool (1-3 %), ülanaat (1-3 %), hivertaal (1-3 %), allüülkapronaat (1-3 %))

Looduslik õli

 

Roosiõli

Looduslik õli

 

Looduslikud püretriinid

Looduslik ekstrakt

 

Turbaekstrakt

Looduslik ekstrakt

 

Alküülbensüüldimetüülammooniumkloriid/bensalkooniumkloriid

Segu

8001-54-5

Tsetrimiid

Segu

8044-71-1

3,6-diamino-10-metüülakridiiniumkloriidi (Einecs 201-668-8) ja 3,6-akridiindiamiini segu/akriflaviin

Segu

8048-52-0

3,6-diamino-10-metüülakridiiniumkloriidi (Einecs 201-668-8) vesinikkloriidi ja 3,6-akridiindiamiinvesinikkloriidi segu/akriflaviin-HCl

Segu

8063-24-9

Bensalkooniumsahharinaat/bensalkoonium-o-sulfobensimidaat

Segu

39387-42-3

5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (Einecs 247-500-7) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (Einecs 220-239-6) segu

Segu

55965-84-9

Dimetüleeritud siloksaanide ja silikoonide ning ränidioksiidi reaktsiooni saadused/töödeldud sünteetiline ränidioksiid

Segu

67762-90-7

Rasvhapete segaestrite (C6-18, saadud kookosõlist) ning äädikhappe ja 2,2′-metüleenbis(4-klorofenooli) reaktsioonisegu

Segu

106523-52-8

n-C10-16-alküültrimetüleendiamiinide ja kloroäädikhappe reaktsiooni saadused

Segu

139734-65-9

Kvaternaarsed ammooniumjodiidid

Segu

308074-50-2

5,5-dimetüülhüdantoiini ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

Segu

 

2-(2-butoksüetoksü)etanooli ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

Segu

 

Etüleenglükooli ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

Segu

 

Karbamiidi, etüleenglükooli ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

Segu

 

Kloroatseetamiidi, 2(2-butoksüetoksü)etanooli ja formaldehüüdi reaktsiooni saadused

Segu

 

1-fenoksüpropaan-2-ooli (Einecs 212-222-7) ja 2-fenoksüpropanooli (Einecs 224-027-4) segu

Segu

 

Aktiivkloor: hüpokloorishappe ja naatriumhüpokloriti reaktsiooni saadus in situ

Segu

 

Rasvhapete (C15-21) kaaliumisoolad

Segu

 

Atsüpetaksvask

Segu

 

Atsüpetakstsink

Segu

 

Riidekoi feromoon (koostisained: E,Z-oktadekadi-2,13-enaal (75 %) ja E-oktadets-2-enaal (25 %))

Segu

 

Kroomtrioksiidi (Einecs 215-607-8; 34,2 %), diarseenpentoksiidi (Einecs 215-116-9; 24,1 %), vask(II)oksiidi (Einecs 215-269-1; 13,7 %) ja vee (Einecs 231-791-2; 28 %) segu

Segu

 

Klorometüülisotiasolinooni, etaandiüülbisoksübismetanooli ja metüülisotiasolinooni segu

Segu

 

Broomi (Einecs 231-778-1) ja hüpobroomishappe (CAS 13517-11-8) segu, valmistatud in situ

Segu

 

Väävlit sisaldavad taimede loodusliku vees kääritamise saadused

Segu

 

Kvaternaarsete bensüülalküüldimetüülammooniumiühendite (milles „alküül” tähistab küllastatud või küllastamata C8-22-alküül-, tahkerasvalküül, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või hüdroksiidid/BKC

EINECSis loetletud ainete segu

 

Kvaternaarsete dialküüldimetüülammooniumiühendite (milles „alküül” tähistab küllastatud või küllastamata C6-18-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või metüülsulfaadid/DDAC

EINECSis loetletud ainete segu

 

Kvaternaarsete alküültrimetüülammooniumiühendite (milles „alküül” tähistab küllastatud või küllastamata C8-18-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või metüülsulfaadid/TMAC

EINECSis loetletud ainete segu

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganism

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikroorganism

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. israelensis

Mikroorganism

 

Bacillus thuringiensis var. kurstaky

Mikroorganism

 

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotüüp H14

Mikroorganism

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Mikroorganism

 

Bacillus subtilis

Mikroorganism

 


(1)  Sel ainel on Euroopa keemiliste ainete teabesüsteemi (ESIS) registri kohaselt ka teine CASi number (31654-77-0).


II LISA

LÄBIVAATAMISPROGRAMMI RAAMES HINNATAVAD TOIMEAINED

Aine

Referentliikmesriik

EÜ number

CASi number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehüüd

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoksüetoksü)etüül-6-propüülpiperonüüleeter/piperonüülbutoksiid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopool

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarsiin-10-üüloksiid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorokresool

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorofoss

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanool

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipelghape

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensoehape

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propaan-2-ool

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salitsüülhape

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaan-1-ool

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinihape

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etüleenoksiid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetüülhüdantoiin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunhape

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroatseetamiid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromoäädikhape

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glükoolhape

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peräädikhape

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-piimhape

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfariin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahüdro-2-isopropenüül-8,9-dimetoksükromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromeen-6-oon/rotenoon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Sümkloseen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroksülenool

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenüül-2-ool

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftaleen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofeen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarbaan

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaneelaldehüüd/3-fenüülpropeen-2-aal

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniool

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glüoksaal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-kresool

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dieenhape/sorbiinhape

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaraal

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonaanhape

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekaan-2-oon/metüülnonüülketoon

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksuur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofeen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensüülbensoaat

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bensetooniumkloriid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotioon

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tsetalkooniumkloriid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensüüldimetüül(oktadetsüül)ammooniumkloriid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-fenoksüetanool

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsetüülpüridiiniumkloriid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktaanhape

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Süsinikdioksiid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Naatriumdimetüülarsinaat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometülidüüntrimetanool

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumtosüülklooramiid

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaaliumdimetüülditiokarbamaat

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumdimetüülditiokarbamaat

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumvarfariin

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatrium-2-bifenülaat

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptaan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triklorometüültio)ftaalimiid/folpeet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metüülantranilaat

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietüül-m-toluamiid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiraam

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsiraam

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaaliummetüülditiokarbamaat

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriummetaam

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinaatriumtsüanoditiokarbamaat

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensododetsiiniumkloriid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müristalkooniumkloriid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hüdroksümetüül)karbamiid

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabaam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauriinhape

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendasool

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Bensotiasool-2-tiool

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naleed

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuroon

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diasinoon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekaanhape

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Tsüaanamiid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hüdroksü-4-isopropüül-2,4,6-tsükloheptatrieen-1-oon

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumbensoaat

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dasomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetüülamino)sulfonüül]fluoro-N (p tolüül)metaansulfeenamiid/tolüülfluaniid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hüdroksüül-2-püridoon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üülatsetaat

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutriin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluaniid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Vasktiotsüanaat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradooniumbromiid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül-(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/d-trans-tetrametriin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiool-3-oon

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diboortrioksiid

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltsiumdihüdroksiid/kaltsiumhüdroksiid/kaustiline lubi/kustutatud lubi

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltsiumoksiid/lubi/põletatud lubi/kustutamata lubi

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsinksulfiid

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskoksiid

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divaskoksiid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinaatriumtetraboraat, veevaba

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanoonperoksiid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuroon

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobensüülalkohol

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorotaloniil

NL

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluometuroon

EL

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-(2-nitrobutüül)morfoliin

UK

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin

PT

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didetsüüldimetüülammooniumbromiid (2)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolnaftaat

PL

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2′-ditiobis[N-metüülbensamiid]

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

ES

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

SI

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Sulfurüüldifluoriid

SE

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Naatriumtrokloseen

UK

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumdikloroisotsüanuraadi dihüdraat

UK

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsetrooniumetüülsulfaat

PL

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis(triklorometüül)sulfoon

LT

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Triklosaan

DK

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

 

 

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-1-een-3-ool

N

222-226-0

3391-86-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

(Etüleendioksü)dimetanool

PL

222-720-6

3586-55-8

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofatsinoon

ES

223-003-0

3691-35-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipüritioon

SE

223-024-5

3696-28-4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatrium-2,4,6-triklorofenolaat

IE

223-246-2

3784-03-0

 

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool

SE

223-296-5

3811-73-2

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteenamiin-3-kloroallülokloriid

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2′,2″-(heksahüdro-1,3,5-triasiin-1,3,5-triüül)trietanool

PL

225-208-0

4719-04-4

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrahüdro-1,3,4,6-tetrakis(hüdroksümetüül)imidaso[4,5-d]imidasool-2,5(1H,3H)-dioon

ES

226-408-0

5395-50-6

 

2

3

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetüüldioktüülammooniumkloriid (2)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N,N′-metüleenbismorfoliin

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumatetralüül

DK

227-424-0

5836-29-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutüülasiin

UK

227-637-9

5915-41-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R)-p-menta-1,8-dieen

PT

227-813-5

5989-27-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metüleenditiotsüanaat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon

PL

229-222-8

6440-58-0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-bromo-2-nitrovinüül)benseen

SK

230-515-8

7166-19-0

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid

IT

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensüüldodetsüüldimetüülammooniumbromiid (1)

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prometriin

PT

230-711-3

7287-19-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hõbe

SE

231-131-3

7440-22-4

 

2

 

4

5

 

 

 

9

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vask

FR

231-159-6

7440-50-8

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Vääveldioksiid

DE

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Kaltsiumdiheksa-2,4-dienaat

DE

231-321-6

7492-55-9

1

 

3

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Jood

SE

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Ränidioksiid, amorfne

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

 

Naatriumvesiniksulfit

DE

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Vesinikkloriid/soolhape

LV

231-595-7

7647-01-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumkloriid

PT

231-598-3

7647-14-5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumbromiid

NL

231-599-9

7647-15-6

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofosforhape

PT

231-633-2

7664-38-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumhüpoklorit

IT

231-668-3

7681-52-9

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinaatriumdisulfit

DE

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Tetrametriin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kaaliumpermanganaat

SK

231-760-3

7722-64-7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesinikperoksiid

FI

231-765-0

7722-84-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämmastik

IE

231-783-9

7727-37-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

7a-etüüldihüdro-1H,3H,5H-oksasolo[3,4-c]oksasool

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumsulfit

DE

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Naatriumklorit

PT

231-836-6

7758-19-2

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Vasksulfaat

FR

231-847-6

7758-98-7

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hõbenitraat

SE

231-853-9

7761-88-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumkloraat

PT

231-887-4

7775-09-9

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinaatriumperoksodisulfaat/naatriumpersulfaat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltsiumhüpoklorit

IT

231-908-7

7778-54-3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammooniumsulfaat

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hõbekloriid

SE

232-033-3

7783-90-6

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreosoot

SE

232-287-5

8001-58-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püretriinid ja püretroidid

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Küüslauguekstrakt

PL

232-371-1

8008-99-9

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Ligniin

EL

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boorhape

NL

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

22

 

Kloordioksiid

PT

233-162-8

10049-04-4

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kaaliumsulfit

DE

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

Naatriumvesinik-2,2′-metüleenbis[4-klorofenolaat]

LV

233-457-1

10187-52-7

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid

DK

233-539-7

10222-01-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbendasiim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinaatriumoktaboraadi tetrahüdraat

NL

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimagneesiumdifosfiid

DE

235-023-7

12057-74-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

23

Vask(II)karbonaat-vask(II)hüdroksiid (1:1)

FR

235-113-6

12069-69-1

 

 

 

 

 

 

 

8