5.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1422/2007,

4. detsember 2007,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (1) eriti selle artiklit 69,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 78,

olles konsulteerinud riigihankelepingute nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994), (3) sõlmis nõukogu riigihankeid käsitleva lepingu (edaspidi „leping”). Kõnealust lepingut tuleks kohaldada kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab lepingus sätestatud summale või ületab seda (edaspidi „piirmäärad”) ning on väljendatud Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutes.

(2)

Direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ üks eesmärkidest on võimaldada tellijatel või tellivatel asutustel järgida direktiivide kohaldamisel ka lepingus sätestatud kohustusi. Selle saavutamiseks tuleks ühtlustada kõnealustes direktiivides sätestatud selliste riigihangete piirmäärad, mida hõlmab ka leping, lepingus sätestatud piirmääradega, mis on väljendatud eurodes ning ümardatud allapoole lähima tuhandeni.

(3)

Ühtluse huvides on asjakohane ühtlustada ka need direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ piirmäärad, mida leping ei hõlma.

(4)

Seepärast tuleks direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/17/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „422 000 eurot” summaga „412 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „5 278 000 eurot” summaga „5 150 000 eurot”;

2)

artiklit 61 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse summa „422 000 eurot” summaga „412 000 eurot”;

b)

lõikes 2 asendatakse summa „422 000 eurot” summaga „412 000 eurot”.

Artikkel 2

Direktiivi 2004/18/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „137 000 eurot” summaga „133 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „211 000 eurot” summaga „206 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa „5 278 000 eurot” summaga „5 150 000 eurot”;

2)

artikli 8 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „5 278 000 eurot” summaga „5 150 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „211 000 eurot” summaga „206 000 eurot”;

3)

artiklis 56 asendatakse summa „5 278 000 eurot” summaga „5 150 000 eurot”;

4)

artikli 63 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse summa „5 278 000 eurot” summaga „5 150 000 eurot”;

5)

artikli 67 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „137 000 eurot” summaga „133 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „211 000 eurot” summaga „206 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa „211 000 eurot” summaga „206 000 eurot”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2006/97/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 107).

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/97/EÜ.

(3)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.