2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1143/2007,

1. oktoober 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 256/2002 mikroorganismide rühma kuuluva Bacillus cereus var. toyoi söödalisandi preparaadi lubamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Preparaati Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), mis kuulub mikroorganismide rühma, lubati nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) ning eelkõige komisjoni määrusega (EÜ) nr 256/2002 (3) ajalise piiranguta kasutada põrsaste puhul kuni kahe kuu jooksul ning emiste puhul alates ühest nädalast enne poegimist kuni võõrutamiseni. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 kohaselt kanti hiljem see söödalisand olemasoleva tootena ühenduse söödalisandite registrisse.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt esitati kõnealuse preparaadi loa muutmise taotlus, et lubada selle kasutamist emiste söödas seemendamisest kuni põrsaste võõrutamiseni. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) otsustas oma 7. märtsi 2007. aasta arvamuses, et preparaat Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (4) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustusjärgse järelevalve erinõuete järele. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori esitatud aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 256/2002 vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 256/2002 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 1831/2003.

(3)  EÜT L 41, 13.2.2002, lk 6.

(4)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus toote Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) ohutuse ja tõhususe kohta emiste söödalisandina kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 7. märtsil 2007. The EFSA Journal (2007) 458, lk 1–9.


LISA

„III LISA

Mikroorganismid

EÜ nr

Lisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Maksimumvanus

Minimaalne sisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/täissööda kg

Mikroorganismid

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt: 1 × 1010 CFU/g

Põrsad

2 kuud

1 × 109

1 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Tähtajatu

Emised

Seemendamisest kuni põrsaste võõrutamiseni

0,5 × 109

2 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Tähtajatu”