15.8.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 964/2007,

14. august 2007,

milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vähimarenenud riikidest pärit riisi suhtes kohaldatavate tariifikvootide avamiseks ja haldamiseks turustusaastatel 2007/2008 ja 2008/2009

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1401/2002 on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad vähim arenenud riikidest pärineva riisi tariifikvootide avamiseks ja haldamiseks turustusaastatel 2002/2003–2008/2009. (3) Pärast nimetatud määruse jõustumist on vastu võetud või muudetud horisontaalseid ja valdkondlikke määrusi, täpsemalt komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (4) komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad, (5) ja komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (6) ning neid tuleb käesoleva kvoodi puhul arvesse võtta.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1301/2006 on sätestatud eeskätt impordilitsentside taotlemise kord, nõuded taotlejale ning litsentside väljaandmise tingimused. Nimetatud määrust kohaldatakse ilma, et see piiraks valdkondlikes määrustes sätestatud lisatingimuste või erandite kohaldamist. Seega tuleks selguse huvides kohandada vähimarenenud riikidest pärit riisi impordi suhtes kohaldatavate ühenduse tariifikvootide haldamise korda, võttes vastu uue määruse ning tunnistades kehtetuks määruse (EÜ) nr 1401/2001.

(3)

Määruse (EÜ) nr 980/2005 artikli 12 lõikes 5 on sätestatud, et kuni ühise tollitariifistiku maksumäärade täieliku peatamiseni alates 1. septembrist 2009 tuleb iga turustusaasta jaoks avada tollimaksu nullmääraga üldtariifikvoot CN-koodi 1006 toodetele, mis on pärit riigist, mille suhtes vastavalt nimetatud määruse I lisale kohaldatakse vähimarenenud maade erikorda. Selle tariifikvoodi arvutamisel võetakse CN-koodi 1006 alla kuuluvate toodete puhul aluseks 2002/2003. turustusaastaks määratud kogus 2 895 tonni, mis on väljendatud kooritud riisi ekvivalendina ja mida suurendatakse iga järgmise turustusaasta jaoks 15 % võrra. Tulevasteks turustusaastateks tuleks need kogused määrata sellel alusel.

(4)

Kõnealuste kvootide usaldusväärse haldamise huvides tuleb ettevõtjatel lubada esitada taotlusi 1. septembril algava turustusaasta esimese seitsme päeva jooksul ning juhul, kui koguseid peaks üle jääma, tuleb ette näha võimalus esitada uusi taotlusi veebruari esimese seitsme päeva jooksul. Samal põhjusel tuleb käesoleva määrusega sätestada erieeskirjad litsentside taotlemise, nende väljaandmise, kehtivusaja ning komisjonile teabe edastamise kohta, ning samuti asjaomased haldusmeetmed, et tagada, et kindlaksmääratud kvoodi mahtu ei ületataks. Igal juhul on määruses (EÜ) nr 1301/2006 sätestatud, et litsentside kehtivus piirdub kvoodi kehtivusaja viimase päevaga. Et parandada kontrolli kvoodi üle, tuleb siiski kinnitada võimalikele riskidele vastav tagatissumma.

(5)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (7) artiklite 67–97 sätetes päritolutõendi kohta on kehtestatud üldiste tariifsete soodustuste raames kasutatav päritolustaatusega toodete määratlus. Tuleb ette näha nende sätete kohaldamine.

(6)

Neid meetmeid tuleks kohaldada alates järgmise turustusaasta algusest, st 1. septembrist 2007.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 980/2005 artikli 12 lõikes 5 sätestatud tollimaksu nullmääraga üldtariifikvoodid avatakse CN-koodi 1006 alla kuuluvatele toodetele, väljendatuna kooritud riisi ekvivalendina, iga turustusaasta esimesel päeval järgmistel tingimustel:

a)

järjekorranumber 09.4177 ja kogus 5 821 tonni turustusaastaks 2007/2008;

b)

järjekorranumber 09.4178 ja 6 694 tonni ulatuses turustusaastaks 2008/2009.

Esimeses lõigus osutatud kvoote kohaldatakse ainult impordi suhtes, mis pärineb riikidest, mille suhtes kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 980/2005 I lisale vähimarenenud riikide erikorda.

2.   Ümberarvestuskurss kooritud riisi ja koorimata, poolkroovitud või kroovitud riisi vahel on sätestatud komisjoni määruse nr 467/67/EMÜ (8) artiklis 1; seal käsitlemata purustatud riisi puhul taotletud koguseid arvestatakse nende tegeliku kaalu põhjal.

3.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruste (EÜ) nr 1291/2000, (EÜ) nr 1342/2003 ja (EÜ) nr 1301/2006 sätteid.

Artikkel 2

1.   Impordilitsentsitaotlus ja impordilitsents sisaldavad järgmist teavet:

a)

lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik ja lahtrisse „jah” tehakse rist;

b)

lahtrisse 20 märgitakse kvoodi järjekorranumber ja viide „määrus (EÜ) nr 964/2007”.

2.   Igas impordilitsentsi taotluses tuleb kogus märkida kilogrammides täisarvudena.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklist 12 on impordilitsentside tagatissumma 46 eurot tonni kohta.

4.   Litsentsitaotlused esitatakse asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele asjaomase turustusaasta seitsme esimese päeva jooksul ning vajadusel, lõikes 7 osutatud täiendava perioodi puhul, sama turustusaasta veebruari seitsme esimese päeva jooksul.

5.   Komisjon kehtestab määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kümne päeva jooksul alates käesoleva määruse artikli 4 punktis a osutatud teavitamise viimasest päevast.

Juhul kui pärast esimese lõigu kohaldamist on kogus, millele väljastatakse litsents, alla 20 tonni, kuigi taotletud kogus oli sellest suurem, võib ettevõtja litsentsitaotluse tagasi võtta kahe tööpäeva jooksul pärast jaotuskoefitsiendi kehtestanud määruse jõustumist.

6.   Impordilitsents antakse välja kahekümnendal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast kuupäeva.

7.   Kui turustusaasta esimese seitsme päeva jooksul esitatud taotluste peale lõike 6 kohaselt väljaantud impordilitsentsid ei kata kogu asjaomast kvooti, võib ülejäänud kogused jaotada täiendaval perioodil jooksva turustusaasta veebruari alguses. Kui komisjon otsustab kasutada nimetatud täiendavat perioodi, kinnitab ja avaldab ta kasutadaolevad kogused enne jooksva turustusaasta 1. novembrit.

8.   Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõikest 1 kehtib impordilitsents alates selle tegeliku väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 2 tähenduses kuni kuuenda kuu lõpuni pärast väljaandmist.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse artiklis 1 osutatud kvoodi alusel kauba vabasse ringlusse lubamisel tuleb esitada määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklite 67–97 kohaselt väljaantud päritolusertifikaadi vorm A.

2.   Päritolusertifikaadi vormi A lahtris 4 peab olema märgitud:

a)

sõnad „Määrus (EÜ) nr 964/2007”;

b)

riisi laadimise kuupäev soodustatud ekspordiriigis ning turustusaasta, millal tarne tehakse, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 3;

c)

kaheksakohaline CN-kood.

Artikkel 4

Liikmesriigid edastavad komisjonile elektrooniliselt:

a)

hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi teisel tööpäeval pärast litsentsitaotluste esitamise viimast päeva määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud teabe impordilitsentsi taotluste kohta, liigitades taotlustes käsitletud kogused (tootemassina) kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa;

b)

hiljemalt teisel tööpäeval pärast impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b osutatud teabe väljaantud litsentside kohta, liigitades kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa kõik kogused (tootemassina), mille kohta on impordilitsentsid välja antud, ja kõik kogused, mida käsitlenud litsentsitaotlused võeti tagasi vastavalt artikli 2 lõike 5 teisele lõigule;

c)

hiljemalt iga kuu viimasel päeval üldkogused (tootemassina), mis tegelikult lubati vabasse ringlusse nimetatud kvoodi alusel üle-eelmise kuu jooksul, liigitades need kaheksanumbriliste CN-koodide kaupa. Kui ühegi kõnealuse kuu jooksul ei ole koguseid vabasse ringlusse lubatud, siis saadetakse tühiteatis. Kolmandal kuul pärast litsentside kehtivusaja lõppu ei ole tühiteatist siiski enam vaja esitada.

Artikkel 5

Määrus (EÜ) nr 1401/2002 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. august 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 169, 30.6.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 606/2007 (ELT L 141, 2.6.2007, lk 4).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(3)  EÜT L 203, 1.8.2002, lk 42.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(5)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1996/2006 (ELT L 398, 30.12.2006, lk 1).

(6)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

(8)  EÜT 204, 24.8.1967, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2325/88 (EÜT L 202, 27.7.1988, lk 41).