27.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 195/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 892/2007,

26. juuli 2007,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2007. aasta juuli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (3) eriti selle artikli 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid, mis jaotatakse päritoluriikide kaupa ja mis jagatakse mitmesse alaperioodi vastavalt kõnealuse määruse IX lisale, ning sätestatakse nende korraldus.

(2)

Juuli alaperiood on määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a ette nähtud kvoodi jaoks kolmas alaperiood ja sama lõike punktides b, c ja d ette nähtud kvoodi jaoks teine alaperiood.

(3)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 8 punkti a kohaselt koostatud teatisest järeldub, et 2007. aasta juuli esimesel kümnel tööpäeval vastavalt kõnealuse määruse artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4154, 09.4116 ja 09.4166 hõlmavad saadaolevast kogusest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(4)

Eespool nimetatud teatisest järeldub lisaks, et 2007. aasta juuli esimesel kümnel tööpäeval vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 ja 09.4153 hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemaid koguseid.

(5)

Seepärast tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 5 lõikele 1 kindlaks määrata järgmisel alaperioodil saadaolev üldkogus kvootidele järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud järjekorranumbritega 09.4154, 09.4116 ja 09.4166 kvootide alla kuuluva riisi jaoks 2007. aasta juuli kümnel esimesel tööpäeval esitatud impordilitsentsi taotluste kohaselt antakse litsentsid taotletud kogustele käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsientide alusel.

2.   Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166 kvootide järgmisel alaperioodil saadaolev üldkogus on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuli 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2019/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 48).


LISA

Määruse (EÜ) nr 327/98 kohaselt 2007. aasta juuli alaperioodil eraldatavad kogused ja järgmisel alaperioodil saadaolevad kogused:

a)   Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

007. aasta juuli alaperioodi jaotuskoefitsient

2007. aasta septembri alaperioodil saadaolev üldkogus

(kg)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

 (2)

19 578 285

Tai

09.4128

 (2)

1 233 332

Austraalia

09.4129

 (2)

305 500

Teised riigid

09.4130

 (3)

7 319


b)   Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis b sätestatud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

2007. aasta juuli alaperioodi jaotuskoefitsient

2007. aasta oktoobri alaperioodil saadaolev üldkogus

(kg)

Kõik riigid

09.4148

 (3)

60 728


c)   Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud CN-koodi 1006 40 alla kuuluva purustatud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

2007. aasta juuli alaperioodi jaotuskoefitsient

Tai

09.4149

 (2)

Austraalia

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Ameerika Ühendriigid

09.4153

 (2)

Teised riigid

09.4154

1,809392 %


d)   Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

2007. aasta juuli alaperioodi jaotuskoefitsient

2007. aasta septembri alaperioodil saadaolev üldkogus

(kg)

Tai

09.4112

 (3)

7 344

Ameerika Ühendriigid

09.4116

3,329173 %

0

India

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Teised riigid

09.4119

 (3)

58 099

Kõik riigid

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Kõnealusele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei kohaldata: komisjonile ei esitatud ühtegi litsentsitaotlust.

(2)  Kõnealusele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei kohaldata: taotlused on saadaolevatest kogustest väiksemad või nendega võrdsed.

(3)  Selleks alaperioodiks on saadaolevad kogused ammendatud.